Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć gospodarstwo agroturystyczne w Bieszczadach?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego

Wstęp

W Polsce i na świecie coraz bardziej popularne stają się gospodarstwa agroturystyczne. Są doskonałą alternatywą dla nowoczesnych hoteli. Ta forma wypoczynku jest atrakcyjna przede wszystkim dla mieszkańców wielkich aglomeracji miejskich. Daje im wytchnienie od ciągłego pośpiech, hałasu i wszechobecnego stresu.

Dzięki wypoczynkowi na wsi, gdzie natura jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, zapracowani turyści mogą się odprężyć i zapomnieć o trudach dnia codziennego. Czyż to nie brzmi jak bajka? Czy chciałbyś zostać gospodarzem niepowtarzalnego przedsięwzięcia, jakim jest gospodarstwo agroturystyczne?

Jeśli spełnisz kilka wymagań i masz odpowiednie zasoby, a przede wszystkim prowadzisz gospodarstwo rolne, rozważ założenie opisywanego biznesu. Po lekturze niniejszego opracowania będziesz posiadał kompleksową wiedzę, która pozwoli Ci otworzyć Twoje własne gospodarstwo agroturystyczne.

Poniżej przedstawiamy analizę otoczenia prawnego dla realizacji konkretnego pomysłu na biznes - prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Kto może prowadzić gospodarstwo agroturystyczne?

Właścicielami gospodarstwa agroturystycznego mogą być rolnicy - to głównie do nich skierowane jest niniejsze opracowanie.

Organizacja gospodarstwa agroturystycznego to:

 • prowadzenie działalności, polegającej na wynajmie pokoi dla gości,
 • sprzedaż przygotowanych w gospodarstwie posiłków domowych,
 • świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów.

Przedsiębiorco, po dokładnej analizie naszego opracowania, będziesz wiedział:

 • jakie wymagania musisz spełnić, aby rozpocząć opisywaną działalność,
 • jak te wymagania spełnić,
 • które przepisy prawa będą miały zastosowanie do Twojej działalności.
artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Przedsiębiorstwa zajmujące się agroturystyką prowadzone są przez rolników.

Nie jesteś rolnikiem? Nie jesteś na straconej pozycji!

Nie będąc rolnikiem też możesz prowadzić działalność polegającą na wynajmie pokoi w swoim gospodarstwie i odsprzedaży posiłków w nim przygotowanych.

Jednak taka działalność nie będzie typowym gospodarstwem agroturystycznym i nie będzie podlegała pewnym przywilejom związanym z jego prowadzeniem, takim jak zwolnienia podatkowe oraz preferencyjna forma opodatkowania.

Dlatego, w niniejszym opracowaniu typowe gospodarstwo agroturystyczne będzie nazywane gospodarstwem agroturystycznym, a podobna działalność prowadzona przez osoby niebędące rolnikami będzie nazywana działalnością podobną do gospodarstwa agroturystycznego.

 

2.1 Kto może prowadzić gospodarstwo agroturystyczne?

Działalność gospodarstwa agroturystycznego polega na wynajmie pokoi i odsprzedaży gościom przygotowanych przez gospodarzy posiłków. Może być prowadzona tylko przez rolników.
Jej celem jest rozwijanie polskiej wsi i uzyskanie przez rolników możliwości pozyskania dodatkowych środków z prowadzenia swojego gospodarstwa.

 • Jeżeli jesteś rolnikiem, będziesz mógł prowadzić swoją działalność korzystając ze zwolnień podatkowych oraz ubezpieczenia w KRUS (szerzej na ten temat w dalszej części opracowania).
 • Jeżeli nie jesteś rolnikiem i nie masz możliwości uzyskania statusu rolnika, przejdź do pkt. 2.3 Pozarolnicze formy prowadzenia działalności, które będą dotyczyły działalności podobnej do gospodarstwa agroturystycznego.

 

2.2 Rolnik

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej jako: „u.k.u.r”) rolnikiem jest „osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat mieszka w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzi w tym czasie osobiście omawiane gospodarstwo.”

Gospodarstwo rolne jest prowadzone osobiście przez osobę fizyczną, jeżeli:

 • osoba pracuje w tym gospodarstwie;
 • podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

Osoba dysponująca kwalifikacjami rolniczymi, zgodnie z art. 6 u.k.u.r posiada:

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i ma co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Art. 6 u.k.u.r zobowiązuje rolnika do zamieszkiwania przez okres 5 lat w gminie, na terenie której znajduje się gospodarstwo rolne i prowadzenia w tym czasie gospodarstwa rolnego. Ustawa definiuje ten czas jako okres w którym, osoba fizyczna:

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha, stanowiącym:
  - jej własność,
  - przedmiot użytkowania wieczystego,
  - przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub
 • odbyła staż w gospodarstwie rolnym, na który została skierowana przez starostę w ramach stażu dla osób bezrobotnych (art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Ważne!

Będąc rolnikiem nie musisz być właścicielem nieruchomości, na których zamierzasz prowadzić działalność rolniczą. Wystarczy, że będziesz dysponował prawem do korzystania z nieruchomości, w postaci zawartej umowy cywilno-prawnej (umowa dzierżawy, umowa użyczenia).

Wzory umów, wraz z ich opisem i uwagami, możesz pobrać tu:

 Umowa najmu lokalu i powierzchni

 Umowa dzierżawy  

2.2.1 Działalność rolnicza

Rolnikiem jest osoba prowadząca działalność rolniczą.

Czym - zgodnie z przepisami obowiązującego prawa - jest działalność rolnicza?

Pamiętaj!

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą i tym samym nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”). Wynika to z treści art. 6 ust 1. pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nim ” przepisów ustawy nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.”

Definicja działalności rolniczej została umieszczona w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (dalej jako „u.o.p.d.o.f”)

„Działalnością rolniczą, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysoko intensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.”

2.2.2 Rejestracja działalności rolniczej

Działalność rolnicza nie stanowi działalności gospodarczej. Rolnicy nie mają obowiązku rejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rolnicy nie są również podmiotami podlegającymi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”).

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego musisz jednak zgłosić we właściwym urzędzie gminy.

 

2.3 Pozarolnicze formy prowadzenia działalności

Przedsiębiorco, jeżeli Twoim wymarzonym biznesem jest prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, polegającego na wynajmie pokoi i zapewnieniu wyżywienia Twoim gościom, a nie posiadasz statusu rolnika, możesz prowadzić taką działalność w każdej innej formie, poza spółką partnerską.

Jednak w takiej sytuacji, nie będziesz korzystał ze wszystkich przywilejów, które prawo przewiduje dla typowych gospodarstw agroturystycznych.

Ważna decyzja na początku!

Zastanów się, czy swoją działalność chcesz prowadzić samodzielnie, czy wraz ze wspólnikami. Od tego zależy wybór formy, w której będziesz mógł/ będziecie mogli rozpocząć prowadzenie przedsiębiorstwa.

 • Jeżeli zdecydujesz się na prowadzenie działalności samodzielnie, to na początek proponujemy założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • Jeżeli masz potencjalnych partnerów biznesowych, rozważ jedną z form prowadzenia działalności wymienionych poniżej (spółka cywilna oraz spółka prawa handlowego).

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej zostały szczegółowo przedstawione tu:

 Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności? 

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność wraz z inną osobą, bardzo dobrym pomysłem jest przygotowanie wstępnego projektu porozumienia o współpracy. Ten dokument pozwoli Ci uniknąć konfliktów i nieporozumień w przyszłości.

Spisane pomiędzy stronami ustalenia będą stanowiły zabezpieczenie Waszych interesów, a także zapewnią Wam lepsze rozeznanie swoich wzajemnych oczekiwań. To ułatwi Wam realizację marzeń!

 Wzór Umowy o współpracy

2.3.1 Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma przedsiębiorstwa, które możesz prowadzić samodzielnie. Możesz też - według własnego uznania i potrzeb - zatrudniać pracowników/ członków swojej rodziny.

Pierwszy krok to uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego dla spraw gospodarki. Wniosek o wpis do rejestru możesz złożyć online na stronie CEIDG lub osobiście - w urzędzie gminy.

Zanim rozpoczniesz wypełniać formularz wniosku o wpis w CEIDG, musisz ustalić poniższe kwestie:

 • nazwa firmy
  Nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela.
  Nazwa może zostać poszerzona o dodatkowy element, który będzie nawiązywał do rodzaju prowadzonej działalności (nie jest to konieczne!).
 • data rozpoczęcia działalności
  Określ, od kiedy chcesz działać. Możesz rozpocząć przygotowania, złożyć wniosek o wpis CEIDG i jako dzień rozpoczęcia działalności wskazać datę przyszłą!
  Pamiętaj, że dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczęcie działalności to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.
 • siedziba działalności
  Zgodnie z przepisami prawa, siedzibą jest miejscowość. Powszechnie, w języku potocznym, przyjmuje się, że siedzibą jest adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy) bądź wskazane szczegółowo miejsca wykonywanej działalności (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym).
  Twoja siedziba nie musi być Twoją własnością. Musisz jednak dysponować pisemną zgodą właściciela.
  Jeżeli planujesz prowadzić działalność w domu rodzinnym, również potrzebne Ci będzie oświadczenie właścicieli domu (Twoich rodziców) o wyrażeniu takiej zgody. Jest konieczne nawet, jeżeli mieszkasz z rodzicami.
  W każdym przypadku pamiętaj - nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością.
 • kody działalności gospodarczej
  Są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „produkcja papieru i tektury”, „produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli podasz więcej — zdecyduj, który jest główny.

Listę aktualnych kodów PKD, odpowiednich dla wszystkich typów działalności możesz sprawdzić pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

W omawianym przypadku, jako główny rekomendujemy kod 55.20.Z - Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Sekcja 55.20.Z obejmuje zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji. Liczba i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Dodatkowo, jeżeli chcesz zapewniać swoim gościom wyżywienie, powinieneś wybrać także: PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

Sekcja ta obejmuje: zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji. Liczba i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Ważne!

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Ta odpowiedzialność rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

Sprawdź także:

 słowniczek „Umowa majątkowa małżeńska”

2.3.2 Spółka cywilna

Spółka cywilna może zostać utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne. Jest opisana w art. 860 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”, „k.c.”).

Stosownie do treści powołanego przepisu - Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna jest więc umową zawartą pomiędzy wspólnikami.

Przedsiębiorco, pamiętaj! Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej - korzysta z podmiotowości prawnej zawiązujących ją wspólników. W odróżnieniu od spółek osobowych prawa handlowego, nie jest również tzw. ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jeśli chcesz zawiązać spółkę cywilną, zarówno Ty, jak i Twój wspólnik będący osobą fizyczną musicie najpierw założyć indywidualną działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (szerzej na ten temat w pkt 2.3.1).

Osoby prawne również mogą zawiązać spółkę cywilną. Jeżeli któryś ze wspólników jest spółką prawa handlowego – prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejne Twój kroki. Po uregulowaniu opisanych powyżej kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Ty i Twoi wspólnicy musicie:

 • zawrzeć na piśmie umowę spółki cywilnej – przykładowy wzór znajdziesz tu:
   Umowa spółki cywilnej
 • zgłosić spółkę w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić zawiązanie spółki we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać numer NIP spółki.

Uwaga!

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę cywilną odpowiadać będą wszyscy jej wspólnicy majątkiem wspólnym spółki, a także każdy wspólnik osobno całym swoim majątkiem.

2.3.3 Spółki prawa handlowego

Spółka prawa handlowego to przedsiębiorstwo, działające w celu zarobkowym, założone przez dwie i więcej osób.

Wyjątkiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, które mogą być prowadzone przez jedną osobę, chyba że tą osobą miałaby być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszelkie kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, w tym sposób ich tworzenia, działania, rozwiązywania oraz przekształceń zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.

Spółki prawa handlowego dzielą się na:

 • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna);
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz już niebawem prosta spółka akcyjna).

Co odróżnia spółki osobowe od spółek kapitałowych?

 • Spółka kapitałowa może zostać zawiązana nawet przez jednego wspólnika. Spółka osobowa, dla zawarcia potrzebuje co najmniej dwóch wspólników.
 • W spółkach osobowych (wykluczając spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną) skład osobowy wspólników nie może się zmienić w trakcie trwania spółki, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. W spółce kapitałowej skład wspólników może być dowolnie modyfikowany, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
 • W spółce osobowej za zobowiązania spółki odpowiadają jej wspólnicy całym swoim majątkiem. W spółce kapitałowej, wspólnicy ponoszą wyłącznie ryzyko utraty wkładu zainwestowanego w spółkę.

Ponadto, wszystkie spółki kapitałowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. W tym zakresie patrz także:

 Porada – Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS?

Ważne!

Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność wspólników polega na możliwości utraty wniesionych przez nich wkładów.

artcile

Aspekty prawne związane z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego

3.1 Gospodarstwo agroturystyczne a usługi hotelarskie

Gospodarstwo agroturystyczne, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewoźników „Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia…”.

Uwaga! Wymogi opisane w pkt 3.1 – 3.4 dotyczą również działalności podobnej do gospodarstwa agroturystycznego.

W związku z powyższym, gospodarstwa agroturystyczne zobowiązane są do:

 • zgłoszenia obiektu do ewidencji obiektów hotelarskich, prowadzonej przez wójta (burmistrza/ prezydenta miasta) właściwego miejscowo dla gospodarstwa agroturystycznego;
 • przestrzegania minimalnych wymagań, co do wyposażenia gospodarstwa,
 • przestrzegania wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych, określonych odrębnymi przepisami.

Przedsiębiorco ! Pamiętaj, zanim rozpoczniesz działalność, musisz zgłosić swój obiekt. Możesz zrobić to w najbliższym urzędzie miasta/urzędzie gminy.

Zgłoszenie o zamiarze świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie jest bezpłatne. Zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do ewidencji, wydawane jest na wniosek - konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 17 zł.

Złożenie wniosku jest jednoznaczne z oświadczeniem, że obiekt spełnia wymagania przeciwpożarowe, sanitarne i budowlane oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na kontrolę.

 

3.2 Warunki w gospodarstwie agroturystycznym

Wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich.

Aby gospodarstwo agroturystyczne było prowadzone zgodnie z prawem, muszą zostać spełnione wymogi, określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 roku.

Rozporządzenie szczegółowo reguluje:

 • wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych oraz warunki dopuszczenia od wymagań w tym zakresie;
 • minimalne wymagania, co do wyposażenia innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
 • sposób dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych;
 • szczegółowe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii;
 • tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagań co do wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu;
 • sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Wymagania dla gospodarstw agroturystycznych zostały wskazane w Załączniku nr 7 do omawianego Rozporządzenia (dalej jako „Załącznik nr 7").

Zgodnie z Załącznikiem nr 7, pokoje przeznaczone do wynajęcia w gospodarstwie agroturystycznym dla 1-2 osób powinny posiadać powierzchnie przynajmniej 6 m2.

Powierzchnia pokoju powinna być o 2 m2 większa dla każdej następnej osoby (pokój 3 osobowy powinien mieć co najmniej 8m2, pokój 4 osobowy 10 m2 (….).

W pokoju powinny znajdować się:

 • łóżka jednoosobowe o wymiarach minimum 80 × 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 × 190 cm;
 • nocny stolik lub półka przy każdym łóżku;
 • stół lub stolik;
 • krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój) lub ława;
 • wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste;
 • wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste;
 • pościel dla jednej osoby (kołdra lub dwa koce, poduszka, poszwa, poszewka na poduszkę, prześcieradło);
 • oświetlenie - minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W;
 • zasłony okienne zaciemniające;
 • kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny.

Turyści przebywający w gospodarstwie powinni mieć dostęp do podstawowego węzła higieniczno-sanitarnego:

 • natrysku lub wanny;
 • umywalki z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik;
 • WC;
 • lustra z górnym lub bocznym oświetleniem;
 • uniwersalnego gniazdka elektrycznego z osłoną;
 • pojemnika na śmieci (niepalnego lub trudnopalnego);
 • dozownika do płynnego mydła i ręczników papierowych.

Ponadto, pomieszczenia spełniające powyższe wymagania powinny znajdować się w budynkach spełniających normy określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 t.j).

Właściciel (lub osoba uprawniona do dysponowania nieruchomością) powinien posiadać:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem, właściwego organu administracji, architektoniczno-budowlanym o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego;
 • decyzję o zmianie użytkowania obiektu – dla obiektów którym zmieniono przeznaczenie – z gospodarskiego na usługowe bądź turystyczne;
 • książkę obiektu budowlanego – dokument w którym są zapisy dotyczące przeprowadzanych badań oraz kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.
  Dokument ten nie jest wymagany od:
  - właścicieli lub zarządców budynków indywidualnego budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego i letniskowego,
  - rolników, którzy wynajmują pokoje w swoich domach.
  Wymagany jest w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach wzniesionych na cele usługowe.

Ponadto, gospodarstwo agroturystyczne, przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, powinno uzyskać opinię Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą, iż obiekt spełnia wymagania przeciwpożarowe.

Jakie wymagania musi spełnić obiekt, by uzyskać taką opinię?

 • W łatwo dostępnym, widocznym miejscu musi znajdować się przynajmniej jedna gaśnica, wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcja pożarowa.
 • Urządzenia elektryczne, ogrzewcze, punkty świetlnej instalacji elektrycznej muszą być zabezpieczone przed ich zapaleniem.
 • Dostęp do urządzeń przeciwpożarowych (wyłączników i tablic rozdzielczych oraz głównych zaworów gazów) powinien być ograniczony dla kwaterowanych turystów - by uniemożliwić im wyłączenie urządzeń.
 • W każdym pomieszczeniu przynajmniej jedno okno powinno otwierać się od wewnątrz pomieszczenia.

 

3.3 Żywienie w gospodarstwie agroturystycznym

Przygotowanie posiłków dla gości przebywających w gospodarstwie powinno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2005 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa określa wymagania dla zakładów żywienia zbiorowego, do których zalicza się gospodarstwa agroturystyczne.

Zakładem żywienia zbiorowego, zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

„są wszelkie zakłady (w tym pojazdy oraz nieruchome lub ruchome punkty sprzedaży), takie jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale i przedsiębiorstwa świadczące usługi gastronomiczne, w których w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przygotowuje się żywność gotową do spożycia przez konsumenta finalnego”.

Zakład żywienia zbiorowego powinien zostać zgłoszony na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowo granicznego inspektora sanitarnego, właściwego miejscowo dla lokalizacji gospodarstwa.

Ważne oświadczenie!

Zgłaszając gospodarstwo agroturystyczne, niezbędne jest oświadczenie, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności, odbywających się pod kontrolą gospodarstwa agroturystycznego, spełniane są właściwe wymogi higieny ustanowione w ww. rozporządzeniu.

W trakcie kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, sprawdzane jest także :

 • Czy pracownicy mający kontakt z żywnością posiadają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne?
 • Czy woda w gospodarstwie jest zdatna do spożywania?
 • Czy w gospodarstwie zapewnione są odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu oraz żywności (wyparzacz do jaj i naczyń)?
 • Czy zapewnione są warunki do czyszczenia i, w miarę potrzeby, do dezynfekcji narzędzi i sprzętu?
 • Czy prowadzony jest rejestr dostawców?
 • Czy przestrzegane są zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)?
 • Czy przestrzegane są zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej?
 • Czy środki spożywcze umieszczane są tak, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia?

Aby uzyskać pozytywną ocenę Państwowego Instytutu Sanitarnego, musisz odpowiedzieć pozytywnie na każde z powyższych pytań.

 

3.4 Sprzedaż produktów w gospodarstwie agroturystycznym

Kiedy możesz sprzedawać swoje produkty?

W gospodarstwie agroturystycznym możesz sprzedawać swoje produkty - w ramach działalności rolniczej, tzn. bez rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego. Jest jeden warunek - muszą to być wyłącznie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce.

Możesz sprzedawać np. miód, zboża, zioła, ryby. Jeżeli sprzedawane przez Ciebie produkty zmieniły swój charakter (np. wyciśnięto sok, obrano mięso) to możesz je sprzedawać tylko w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz sprzedawać w swoim gospodarstwie produkty spożywcze, poznaj dokładnie przepisy wskazanych poniżej rozporządzeń.

Sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymagania dla danego typu produktu:
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku nr 853/2004 – ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 nr 852/2004 – w sprawie higieny środków spożywczych.

 

3.5 Opodatkowanie gospodarstwa rolnego

Pamiętaj!

Jeżeli jesteś rolnikiem i zamierzasz prowadzić gospodarstwo agroturystyczne w ramach swojej działalności rolniczej, będziesz zwolniony od uiszczania podatku dochodowego od osiąganego przez Ciebie zysku.

Musisz jednak spełniać poniższe wymogi:

 • dochody, które będziesz uzyskiwał, będą pochodziły z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku;
 • dochody, które będziesz uzyskiwał, będą pochodziły z tytułu wyżywienia osób przebywających w gospodarstwie w ramach wypoczynku;
 • wynajmowane pokoje gościnne znajdują się w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Jeżeli chcesz prowadzić działalność na większą skalę lub nie spełniasz któregoś z powyższych warunków, Twoją działalność można zakwalifikować jako działalność podobną do gospodarstwa agroturystycznego i musisz odprowadzić podatek dochodowy.

Podatek dochodowy możesz odprowadzać:

 

3.6 Opłata miejscowa

Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową, którą mają obowiązek płacić także osoby prowadzące gospodarstwo agroturystyczne (dotyczy również działalności podobnej do gospodarstwa agroturystycznego).

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych:

 • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;
 • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Opłaty miejscowej nie pobiera się m.in.:

 • od osób przebywających w szpitalach,
 • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych, położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową,
 • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej,
 • od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa.

Rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty miejscowej lub zrezygnować z poboru.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów.

 

3.7 Ubezpieczenia dla rolnika

Jeżeli jesteś rolnikiem i prowadzisz gospodarstwo agroturystyczne, nie musisz uiszczać składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej jako „ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników”), ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy podlegają:

 • rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;
 • domownik rolnika, o którym mowa powyżej - jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także objęcie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim:

 • innych rolników bądź domowników,
 • osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach (na jej wniosek), jeżeli działalność rolnicza stanowi stałe źródło utrzymania,
 • osobę, która będąc rolnikiem przeznaczyła grunty prowadzonego gospodarstwa rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Natomiast ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS, podlega z mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;
 2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt. 1;
 3. osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 4. małżonek osoby, o której mowa w pkt.3 jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje także możliwość objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek:

 1. innego rolnika lub domownika, który podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie, jeżeli złożono wniosek o objęcie go ubezpieczeniem emerytalno-rentowym;
 2. osoby, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, jeżeli podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 12 lat i 6 miesięcy;
 3. osoby pobierającej rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy jako rentę okresową;
 4. osoby pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym - do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego;
 5. osoby, która podlegała ubezpieczeniu jako rolnik lub domownik i zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z nabyciem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przez okres pobierania tego świadczenia albo zasiłku - do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Ubezpieczeniem objęci są rolnicy, ich małżonkowie, pracujący z nimi domownicy oraz pomocnicy rolnika, o ile osoby te:

 • posiadają obywatelstwo polskie lub
 • są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Podsumowując:

 • Ubezpieczenie społeczne obejmuje ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
 • Składka na ubezpieczenie społeczne rolnika, powinna być opłacana przez niego co miesiąc.
 • Obowiązek opłacenia składki powstaje od dnia, w którym powstało ubezpieczenie, a ustaje od dnia, w którym ono ustało.

 

3.8 Strona internetowa gospodarstwa agroturystycznego

Jednym z najważniejszych elementów Twojego przedsiębiorstwa jest jego dobra reklama, w tym posiadanie właściwie przygotowanej i zarejestrowanej strony internetowej.

Pierwszy krok w stronę intensywnego rozwoju Twojej działalności to zakup odpowiedniej domeny oraz serwera.

Możesz w tym celu zawrzeć umowę zlecenia z informatykiem, który zrobi to sprawnie i szybko. Wzór umowy zlecenia możesz pobrać tu:

 Umowa zlecenia

3.8.1 Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie (domenę odnawiamy co rok).

Krótka instrukcja stworzenia domeny:

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl.
 • Podajesz online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są – oczywiście – od dawna zajęte. Niech to będzie wyzwanie dla Twojej kreatywności!
 • Funkcję administratora prowadzącego rejestr krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką - .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.
 • W praktyce, domeny są rejestrowane przez firmy partnerskie NASK. Spośród wielu ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo.
 • Sprawdź, czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów, nie jest już wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: https://www.dns.pl/.
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie: dns.pl

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny.pl będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK (lub akredytowanym partnerem).

Pamiętaj:

 • Prawo do domeny nie jest prawem własności.
 • Masz jedynie status abonenta domeny, a nie jej właściciela.
 • Niezależnie od tego, Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś w Urzędzie Patentowym) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

3.8.2 Serwer

Większość firm oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Utrzymywaniem serwerów zajmują się firmy hostingowe. Miejsce na serwerze można wykupić od jednego dostawcy – jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów.

Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

3.8.3 Pozycjonowanie strony internetowej

Ważne, by Twoja strona internetowa wyświetlała się poszukującym relaksu turystom.

Musisz sprawić, żeby była właściwie pozycjonowana, tzn. że będzie odwiedzana, przez jak największą liczbę osób.

Twoja strona internetowa będzie wyświetlała się tym częściej, im częściej będzie pojawiała się w Internecie.

Aby wypozycjonować swoją stronę, możesz udać się do specjalisty lub sam próbować zwiększyć jej pozycjonowanie „domowymi sposobami”.

Najpopularniejsze „domowe sposoby”:

 • Katalogowanie stron internetowych – możesz samodzielnie dodawać swoją stronę do jak największej liczby katalogów stron WWW.
 • Wypowiadanie się na forach internetowych, dotyczących tematyki związanej z agrobiznesem. Pamiętaj, aby Twoje wypowiedzi miały charakter merytoryczny, a nie stanowiły jedynie reklamy. Takie zachowanie może być bowiem negatywnie odebrane przez użytkowników serwisów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj także:

 Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy.

 

3.9 Logo gospodarstwa agroturystycznego

Logo to oznaczenie graficzne, nawiązujące do Twojej działalności.

Jeżeli chcesz, aby Twoje gospodarstwo było rozpoznawalne wśród turystów, musisz zadbać o elementy, które będą się z nim kojarzyć.

Najprostszą formą, jest tworzenie ciekawego, charakterystycznego logo, które umieszczać będziesz na:

 • swojej witrynie internetowej,
 • w serwisach społecznościowych,
 • na elementach reklamowych,
 • na wyposażeniu gospodarstwa i pokoi, np. w postaci haftu na ręcznikach, czy grafiki na długopisach.

Zastrzeż swoje logo, by nikt nie mógł posługiwać się Twoim znakiem towarowym, budującym Twoją markę na rynku sprzedażowym.

 Umowa o opracowanie logo

Jak chronić swoje logo (znak słowno-graficzny tzw. logotyp), nazwę?

Znak słowno-graficzny chroniony jest prawem autorskim. Zarówno logo, jak i nazwę można określić jako przedmiot prawa autorskiego z uwagi na ich indywidualność, twórczy charakter, a także możliwość ustalenia i utrwalenia w odpowiedniej postaci.

Jeżeli, w celu stworzenia logo oraz określenia nazwy przedsiębiorstwa, współpracować będziesz z profesjonalistami, pamiętaj o zawarciu w umowie klauzul w zakresie przeniesienia praw autorskich.

Rejestracja Twojego logo jako znaku towarowego w postaci oznaczenia słowno-graficznego bądź graficznego. Musisz złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym RP.

 • Twoje prawo ochronne, po udzieleniu Ci praw do znaku towarowego, trwa 10 lat.

Po tym okresie musisz ponownie uiścić opłatę i złożyć wniosek.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Zapewnienie znakom towarowym (logo) odpowiedniej ochrony prawnej, pozwala:

 • uniknąć naruszeń ze strony osób trzecich
 • na czerpanie korzyści majątkowych z ich wykorzystania (zysk np. z franczyzy).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w zakresie zgłoszenia znaku towarowego i uzyskania praw ochronnych dla Twojego logo, przeczytaj także:

 Własność intelektualna w e-biznesie

 Własność intelektualna – słowniczek

 Instrukcja - Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 

3.10 Zatrudnianie pracowników

Jeżeli uznasz, że Twoje gospodarstwo agroturystyczne się rozwija (dotyczy to również działalności podobnej do gospodarstwa agroturystycznego), możesz podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika.

Pamiętaj:

Pracownik, zatrudniony do pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego, nie może być zatrudniony jako pomocnik rolnika (w myśl przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), a więc podlegałby ubezpieczeniu, poprzez zgłoszenie do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pomocnikiem rolnika, może być osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilno- prawnej o pomocy przy zbiorach.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie, przed rozpoczęciem świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich (art. 91a ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników).

Jeżeli chcesz zatrudnić osobę, która będzie wykonywała pracę w gospodarstwie agroturystycznym, możesz z nią zawrzeć:

 Umowa o pracę

 Umowa zlecenia

 

3.11 RODO w gospodarstwie agroturystycznym

Prowadząc księgę meldunkową w gospodarstwie agroturystycznym, a tym samym zbierając i przechowując dane osobowe turystów, należy zadbać o uzyskanie ich zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Przed rozpoczęciem zbierania danych powinieneś:

 • poinformować turystów, że będziesz: gromadzić, przechowywać i przetwarzać ich dane osobowe,
 • uzyskać zgody na zakres przetwarzania danych Twoich klientów oraz innych danych osobowych, które będziesz przetwarzał na zasadzie powierzenia.

Ponadto, powinieneś poinformować turystów:

 • że będziesz administratorem ich danych osobowych, wskazując dokładną nazwę administratora danych, czyli Twojego gospodarstwa agroturystycznego;
 • jaki jest cel zbierania danych, a także określić podstawę prawną na podstawie, której dane będą przetwarzane;
 • jak długo będziesz przechowywał ich dane;
 • o przysługujących im uprawnieniach, a więc prawie do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych,
 • o przysługującym im prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli obecnego GIODO).

Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje powinny być przekazane w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny.

O RODO możesz także przeczytać tutaj:

 Porada Zasady przetwarzania i udostępniania danych osobowych, tworzenia zbiorów

 Procedura/Regulamin w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji

 

3.12 Źródła finansowania działalności

3.12.1 Dofinansowania dla rolników

Osoby posiadające status rolnika, mogą starać się o uzyskanie dofinansowania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), która została powołana by wspierać rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Agencja regularnie informuje o prowadzonych programach wsparcia, szczegółowo opisuje wymagania dla danego programu.

Rekomendujemy regularne odwiedzanie serwisu internetowego ARiMR i monitorowania ogłoszeń w zakresie nowych programów wsparcia.

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html , https://www.arimr.gov.pl

3.12.2 Dofinansowania dla przedsiębiorców

Dotacje z urzędu pracy

 • Możesz ubiegać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy , jeżeli:
  - posiadasz status osoby bezrobotnej,
  - nie jesteś studentem studiów dziennych oraz
  - w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otrzymanie dotacji nie prowadziłeś działalności gospodarczej, a obecnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Urząd pracy może odmówić Ci przyznania dotacji, jeżeli:
  - w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia odmówiłeś przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu,
  - w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku popełniłeś przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Wniosek o udzielenie dotacji z urzędu pracy może być uwzględniony tylko raz i wyłącznie przez jeden urząd.
 • Wysokość dotacji różni się w zależności od urzędu pracy.
 • W każdym przypadku dotacja nie może wynosić więcej niż równowartość sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Jeżeli urząd pracy uwzględni wniosek zawierana jest umowa.
 • Środki finansowe pochodzące z dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową.
  Będziesz zobowiązany do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji, jeżeli:
  - wykorzystasz pieniądze niezgodnie z celem i terminem, określonym w umowie,
  - będziesz prowadzić swoją działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy,

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów do poszczególnych programów, w ramach których możesz otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, dostępne są na stronach urzędów pracy.

Przykładowo, obecnie w urzędzie pracy w Łodzi realizowany jest projekt „Zawód – szef”.

Oprócz dotacji, możesz uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

Środki unijne

 • Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych tych firm.
 • Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej!

Z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi, na preferencyjnych warunkach, przez pośredników finansowych, takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, udaj się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”). Tam uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji na daną działalność.

Dowiesz się, jakie aktualnie programy unijne są realizowane, jakie musisz spełniać kryteria, do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje są bezpłatne. Punkty Informacyjne udzielają także informacji przez telefon.

 • Informacje na temat aktualnych programów pomocowych możesz uzyskać także w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”).

W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne:

 • „Inteligentny Rozwój”
  Program kierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdziesz projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów, np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów
 • „Wiedza Edukacja Rozwój”
  Program również jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych – do 30 roku życia. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 035 mln euro.
 • „Polska Wschodnia”
  W ramach tego programu są oferowane ciekawe projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up. Program jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie środków z PARP w ramach wskazanych programów tu:

 Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku

 

3.13 Akty prawa:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U 2022.1360);
2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U 2022.461);
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U 2021.162);
4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022. 541.);
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U 2022.690);
6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U 2021.1128);
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2017.1230);
8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U 2022.1467)
9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U 2022.933);
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewoźników (Dz. U 2020. 2211)
11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 roku (Dz.U 2017.2166);
12. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku nr 853/2004 – ustanawiające szczególne przepisy dotyczą higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;
13. Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 nr 852/2004 – w sprawie higieny środków spożywczych;
14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U 2021. 2351);
15. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2005 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U 2022 poz. 2132).
 
 
Stan prawny - grudzień 2022 r. 


Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT