Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć wegańską restaurację - wegańska kuchnia – czyli jak zarobić na pasji do gotowania”

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Wstęp

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne dotyczące podjęcia działalności, związanej z prowadzeniem restauracji, pubu lub baru z kuchnią wegańską. Może być także wykorzystane przy innych pomysłach na „gastronomiczny” biznes.

Informacje na temat m.in. formy prawnej działalności, wymogów, certyfikacji oraz różnych dotacji mogą być przydatne dla każdego, kto planuje zająć się gastronomią, wyrobami gastronomicznymi lub dostawą produktów gotowych do domu, np. kanapek, zup, przekąsek itp.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

2.1. Twoje pierwsze kroki

Kiedy zdecydujesz się na prowadzenie punktu gastronomicznego (restauracji, baru) lub rozwijanie firmy cateringowej, musisz wybrać formę rejestracji działalności gospodarczej.

To może być, na przykład:

 • indywidualna działalność gospodarcza, prowadzona przez osobę fizyczną, która jest jednocześnie właścicielem firmy i tę działalność wykonuje osobiście,
 • przedsiębiorstwo rodzinne - może być prowadzone w dowolnej formie prawnej,
 • spółka (osobowa, kapitałowa).

Więcej:

Umowy Spółki – wzory:

   

 

2.2. Bez CEIDG – ani rusz

Do zarejestrowania własnej działalności konieczne jest uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ewidencja jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wpis uzyskuje się po złożeniu wniosku do CEIDG ( można to zrobić przez Internet lub
w odpowiednim urzędzie miasta/gminy). W przypadku spółek handlowych, osobowych, kapitałowych rejestracja odbywa się, we właściwym, ze względu na siedzibę spółki, sądzie rejestrowym (KRS); również istnieje możliwość rejestracji on-line.

O tym, jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej, czytaj tu:

Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

   

Wybór formy działalności

   

 

2.3. PKD, czyli czym będziesz się zajmować

W zgłoszeniu indywidualnej działalności gospodarczej, należy posługiwać się klasyfikacją PKD (Polską Klasyfikacją Działalności). W zależności od tego, czy chcesz otworzyć restaurację, czy firmę zajmującą się cateringiem, musisz wskazać odpowiednie określenie przedmiotu działalności, czyli czym będziesz się zajmować.

 • Działalność gospodarcza w postaci restauracji objęta jest kodem PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
 • Działalność gospodarcza w postaci prowadzenia cateringu jest oznaczona kodem PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Sekcja „Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne” obejmuje przygotowanie
i podawanie posiłków osobom, które wybierają je z wystawionego menu. Usługa dotyczy zarówno klientów, którzy spożywają przygotowane jedzenie na miejscu, jak i tych, którzy biorą je na wynos lub odbierają dostarczane im jedzenie.

Zaliczamy do niej działalność:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Sekcja „przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)” to przygotowywanie i dostarczanie żywności do miejsc, wyznaczonych przez klienta. Usługa jest świadczona w oparciu o umowę, zawartą z klientem.

artcile

Aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej

3.1. Gdzie możesz prowadzić działalność gastronomiczną

Restaurację, bar czy przygotowywanie cateringu, możesz uruchomić i prowadzić w różnych obiektach. Może to być budynek nowo budowany, modernizowany, a także adaptowany i przystosowany do prowadzenia gastronomii.

Pamiętaj, by przed wynajęciem budynku/lokalu sprawdzić, czy można w nim prowadzić daną działalność gospodarczą. Właściciel lokalu/budynku musi przedstawić Ci odpowiednie dokumenty, które potwierdzą ten stan (np. decyzję o pozwoleniu na użytkowanie).

Jeżeli chcesz przystosować wynajmowany budynek/lokal do swoich potrzeb (np. przebudować go lub zmienić sposób użytkowania), musisz uzyskać zgodę właściciela.

Być może, jako właściciel lokalu/budynku, będziesz chciał przebudować/zaadaptować lub wydzielić jakieś pomieszczenia. Zawsze musisz uzyskać stosowne pozwolenia, np. na budowę, rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania.

Musisz także wziąć pod uwagę wymogi formalnoprawne, dotyczące przepisów sanitarnohigienicznych. Dotyczą one każdego lokalu gastronomicznego. Wówczas nie będziesz mieć problemów, podczas odbioru lokalu lub okresowej kontroli przeprowadzanej przez pracownika sanepidu.

Przepisy dotyczące wymogów higieny dla wszystkich przedsiębiorstw sektora spożywczego:
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Przydatne wzory umów dotyczących lokali:

 Umowa najmu lokalu i powierzchni

  

Umowa dzierżawy:

   

WAŻNE !

Lokal gastronomiczny nie może być jednocześnie miejscem zamieszkania lub noclegu. Nie można w nim też prowadzić innego rodzaju działalności gospodarczej.
 
Jego stan powinien odpowiadać warunkom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 
To, czy dany lokal spełnia wszystkie wymagania potwierdza opinia działu Nadzoru Zapobiegawczego właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Taki dokument może uprościć odbiór lokalu przez sanepid i jest przydatny podczas innych kontroli.

3.2. Wymogi higieniczno-sanitarne, jakie musi spełniać Twoja restauracja

Przed otwarciem restauracji musisz uzyskać m.in. pozwolenie od wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności, musisz złożyć w sanepidzie wniosek, w którym podaje się informacje dotyczące lokalu i panujących w nim warunków. Powinienieś jednakże wiedzieć, że czasami procedury w sanepidzie moga potrwać dłużej, rekomendujemy więc złożenie dokumentów wcześniej.

Ogólne wymogi, jakie powinna spełniać każda restauracja:

 • odpowiednia klimatyzacja i kanalizacja, wysokośc lokalu w części sanitarno-higienicznej musi wynosić 2,5 metra, w części produkcyjnej 3,3, metra,
 • co najmniej 3 metry wysokości,
 • zaplecze ze zlewozmywakiem,
 • WC,
 • dwa wejścia i szatnia (lub miejsce, które będzie pełnić taką funkcję – np. wieszak
 • na ubrania),
 • w kuchni, na podłodze – płytki (powierzchnia łatwo zmywalna).

Niektóre sanepidy mogą mieć szerszy zakres wymagań. Niezbędne informacje uzyskasz w stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.
Dobrym pomysłem na miejsce dla Twojej przyszłej restauracji lub baru może być wybór lokalu, w którym wcześniej był jakiś punkt gastronomiczny.

Każde pomieszczenie, w którym są przygotowywane posiłki musi spełnić wymogi określone przez sanepid. Najważniejsze z nich to:

 • Wszystkie przechowywane produkty muszą być szczelnie zamknięte, a ich rozmieszczenie musi odpowiadać zapisom GHP ( Dobra Praktyka Higieniczna – przepisy UE).
 • Lokal gastronomiczny, serwujący potrawy musi posiadać wydzielone drogi przepływu naczyń.
 • Droga naczyń czystych (od kuchni do klienta) nie może się krzyżować z drogą naczyń brudnych (od klienta do zmywarki). Wyjątek stanowią lokale, które serwują dania
 • w naczyniach jednorazowych.
 • Lokal, w którym podawane są napoje w szklankach, musi posiadać zmywarkę
 • z wyparzarką. Na urządzeniu powinna być umieszczona czytelna instrukcja obsługi.
 • Blaty do przygotowywania potraw muszą być wykonane z materiału łatwego
 • do utrzymania w czystości.
 • Kuchnia musi posiadać stały dostęp do zimnej i ciepłej wody.
 • W lodówkach muszą znajdować się sprawne termometry.
 • Powierzchnia podłogi powinna być wyłożona łatwo zmywalnymi płytkami.

Ponadto, w pozostałych pomieszczeniach, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Podłogi muszą być łatwe do utrzymania w czystości.
 • Środki mycia/czyszczenia muszą być przechowywane w osobnych szafkach.
 • W szatni dla personelu muszą znajdować się przynajmniej dwie szafki. W jednej należy trzymać ubranie wierzchnie, w drugiej - ubrania robocze.
 • Ubikacje dla personelu i klientów muszą być odpowiednio oznaczone i mieć sprawne oświetlenie. Inne wymogi to: spłuczki, ciepła woda, papierowe ręczniki bądź urządzenie do suszenia, mydło (w toalecie dla personelu musi to być mydło antybakteryjne).
 • W strefie jadalnej powinna znajdować się tabliczka z napisem „zakaz palenia”.
 • Bezpośrednio nad barem serwującym alkohol, należy umieścić tabliczkę
 • z napisem: „Nie sprzedaje się alkoholu dzieciom i młodzieży do lat 18”.

 

3.3. System zarządzania jakością żywności

Każdy przedsiębiorca - właściciel mniejszej lub większej gastronomii - powinien opracować system zarządzania jakością żywności, czyli tzw. zasady HACCP. System ten obowiązuje
na terenie całej Unii Europejskiej.

Punkty kontroli uznawane za krytyczne, czyli wymagające szczególnej uwagi:

 • przyjęcie surowców,
 • czas i temperatura przechowywania środków spożywczych,
 • warunki produkcji, obróbka wstępna, obróbka termiczna,
 • wydawanie i przechowywanie gotowych potraw,
 • warunki przechowywania żywności.

Wszystkie wymienione wyżej działania muszą być udokumentowane przez pracowników lub właściciela lokalu. Ponadto, system HACCP przewiduje, że w każdym zakładzie gastronomicznym należy przestrzegać zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Do najważniejszych punktów GHP należą:

 • higiena osobista pracowników,
 • zaopatrzenie lokalu w wodę,
 • usuwanie odpadów i ścieków,
 • mycie oraz dezynfekcja urządzeń, naczyń i sprzętów,
 • kontrola obecności szkodników,
 • szkolenia i kwalifikacje pracowników,
 • kontrola wartości zdrowotnej środków spożywczych i przestrzegania higieny.

 

3.4. Odbiór lokalu przez sanepid

Jest to konieczna procedura. Niespełnienie tego wymogu wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi.

Pracownik sanepidu ma obowiązek skontrolować wszystkie pomieszczenia, które znajdują się w lokalu. Zadaniem właściciela (czyli Twoim) jest przedłożenie kilku ważnych dokumentów. Są to:

1. Projekt technologiczny lokalu

To dokument, który musi posiadać każda restauracja czy mała gastronomia. Jest niezbędny podczas odbioru lokalu.

Jak prawidłowo go sporządzić? Kto go może wykonać?

Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w sanepidzie; tam polecą Ci sprawdzoną firmę lub architekta.

2. Książeczka sanepidowska (tzn. badania do celów sanitarno-epidemiologicznych)

To książeczka zdrowia, którą musi posiadać każda osoba pracująca w kontakcie
z żywnością. Jej wyrobienie może potrwać kilka tygodni, dlatego warto zabrać się za to odpowiednio wcześniej. Podstawą do wydania książeczki sanepidu jest badanie kilku próbek kału. Uzyskane wyniki zatwierdza lekarz medycyny pracy, który wydaje odpowiednie orzeczenie (o okresowym terminie ważności).

3. Książeczka kontroli

To ważny dokument, który musi posiadać każda mała gastronomia. Można ją kupić
w sklepie papierniczym.

4. Wyniki badania wody

To badanie przeprowadza sanepid, przed przystąpieniem do odbioru lokalu. Należy je powtarzać systematycznie, tj. raz na kilka lat. Koszt badania wody zależy od jego zakresu. Częściowe badanie dla małych gastronomii kosztuje do 60 zł. Natomiast całościowe - dla dużych lokali gastronomicznych może być już nieco droższe.

Poza wymaganiami określonymi dla lokali gastronomicznych warto zapoznać się także z zaleceniami dotyczącyci prowadzenia lokalu. Urzędnicy często poddają weryfikacji także:

 1. Zeszyty do monitorowania stanu urządzeń oraz poziomu wody;
 2. Umowy dokumentujące prace deratyzacji, dezynsekcji oraz dezynfekcji;
 3. Analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontrolne.

UWAGA! W związku z epidemią SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwo Rozwoju wprowadziło szereg zmian i regulacji dotyczących pracy w lokalach gastronomicznych oraz ich prowadzenia.

Jako główne cele wdrażania procedur wskazuje się m.in.:

 • dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów restauracji, kawiarni, strefa gastronomiczna (food court) i innych lokali, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne.
 • minimalizacja ryzyka zakażenia klientów oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 • Ooraniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
 • kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Z uwagi na częstotliwość zmian wtycznych, procedur oraz regulacji, rekomendujemy szczegółowe zapoznanie się z informacjami wskazanymi w oficjalnym serwisie Ministerstwa Rozwoju, które można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia

 

3.5. Kasa fiskalna – wybór czy konieczność?

Przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej. Jest to zgodne z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług.
 
Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zawiera szczegółowe regulacje dotyczące kas. Niektóre z nich to:
 • Limit obrotu uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla kontynuujących i rozpoczynających działalność wynosi 20 000 zł rocznie, w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł;

Wyłączenia:

W § 4 w/w rozporządzenia wymienione są niektóre czynności, które wyłączają możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania z uwagi na obroty.

Zgodnie z § 4 ust. 2 lit. i) rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas, o których mowa w § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, nie stosuje się przy świadczeniu usług związanych z wyżywieniem (PKWiU 56) wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Ulga na zakup kasy fiskalnej
 • Mogą z niej skorzystać początkujący przedsiębiorcy.
 • Kwota odliczenia z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego wynosi obecnie 90% ceny netto. Jednak maksymalnie można odliczyć około 700 zł.
 • Ulga dotyczy tylko nabycia „pierwszych” kas, tj. wyłącznie kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Wszystkie wydatki na inne kasy, np. wymieniane z uwagi na zużycie czy z powodu awarii, nie dają już prawa do takiego odliczenia.
 • Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kwot, wydatkowanych na kasy fiskalne określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących przez podatnika.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, ulgę można rozliczyć w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następujące po nim. Podstawą do odliczenia jest posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

3.6. Koncesja na alkohol

Chcesz serwować gościom napoje alkoholowe? Musisz mieć na to zezwolenie. Wydaje je, właściwy ze względu na lokalizację, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku lokalu gastronomicznego, takie zezwolenie otrzymuje się na czas nie krótszy niż 4 lata.

W zależności od tego, jaki alkohol chcesz sprzedawać (ilu procentowy), za wydanie zezwolenia, zapłacisz:

 • 525,00 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu;
 • 2 100,00 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dodatkowo, co roku musisz uiszczać opłatę za sprzedaż detaliczną alkoholu. Jest to kwota w wysokości od 1,4% do 2,7% ogólnej wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

 

3.7. Odtwarzanie muzyki

Dobra muzyka czy pasjonujący mecz, oglądany razem ze znajomymi mogą przyciągnąć klientów do Twojego lokalu. Musisz jednak pamiętać o bardzo ważnych zasadach. Konieczne jest zawarcie umów z organizacjami zbiorowymi, które zarządzają prawami autorskimi i pokrewnymi. Są to m.in. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (dawniej Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) i STOART (Związek Artystów Wykonawców).

Zawarcie odpowiedniej umowy oraz uiszczenie opłaty, daje Ci prawo do tzw. publicznego odtwarzania muzyki. Nie jest to konieczne w przypadku, gdy nie będziesz czerpać korzyści majątkowych z faktu, że w Twoim barze lub restauracji gra muzyka lub jest emitowany program telewizyjny (czyli muzyka ani program telewizyjny nie wpływają na Twój zarobek).

Opłacanie abonamentu RTV

To obowiązek, jeżeli w lokalu słuchamy radia lub oglądamy telewizję publiczną. Nie ma znaczenia, czy robisz to, by zwiększyć zarobek firmy, czy wyłącznie w celu umilenia sobie pracy.

Opłacanie abonamentu RTV nie uprawnia do publicznego słuchania muzyki czy oglądania programów telewizyjnych. Trzeba mieć podpisane umowy, o których była mowa powyżej.

Możesz liczyć się z kontrolą sprawdzającą, czy masz prawo do puszczania transmisji telewizyjnych lub radiowych. Jeżeli robisz to nielegalnie, musisz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 116 ust 1 prawa autorskiego, może Ci grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

3.8. Dodatkowe obowiązki przy prowadzeniu lokalu gastronomicznego

Właściciel każdego punktu gastronomicznego musi prowadzić specjalną dokumentację, dotyczącą monitorowania następujących kwestii:

1. Dostawy

Każda dostawa żywności musi być zapisana w zeszycie do monitorowania. Wyszczególniać trzeba rodzaj środków spożywczych, datę i temperaturę podczas dostawy oraz numer faktury. Konieczny jest podpis osoby odbierającej dostawę.

2. Temperatury w lodówkach oraz zamrażarkach

W każdym lokalu gastronomicznym należy mierzyć temperaturę w lodówkach
i zamrażarkach. Należy to robić dwa razy dziennie, a pomiar wpisywać do zeszytu.

3. Mycie i dezynfekcja podłóg, blatów, sprzętów itp.

Każde codzienne mycie i cotygodniowa dezynfekcja muszą być zapisane w zeszycie
do monitorowania. Należy podać rodzaj użytych detergentów (muszą być zatwierdzone przez Sanepid) oraz imię i nazwisko osoby sprzątającej.

4. Umowa na wywóz śmieci

Właściciel lokalu musi podpisać taką umowę. Pracownik Sanepidu może sprawdzić częstotliwość odbioru, a także liczbę kontenerów

5. Szkolenie bhp

Każdy pracownik, zatrudniony w lokalu gastronomicznym musi przejść szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby posiadające umowę o pracę, powinni wziąć udział w szkoleniu zewnętrznym (realizowanym przez doświadczoną firmę). Jednak w większości przypadków wystarczy zwykłe szkolenie wewnętrzne. Polega ono na tym, że właściciel lokalu przedstawia wymagane punkty bhp, pokazuje je pracownikom w formie pisemnej i przekazuje do podpisu.

6. Umowa DDD

Każdy lokal gastronomiczny powinien mieć podpisaną umowę z firmą świadczącą usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji.

 

3.9. Certyfikat V-Label - znak jakości dla wegańskich i wegetariańskich produktów

Jeżeli chcesz prowadzić restaurację, bar lub catering z kuchnią wegańską, zwróć uwagę
na produkty, z których będziesz przygotowywać posiłki.

Najlepiej wybieraj takie, które posiadają europejski certyfikat V-Label. Ten znak to uznana
i chroniona na arenie międzynarodowej marką. Oznaczane są nim wysokiej jakości produkty oraz usługi przeznaczone dla wegetarian i wegan.

Marka V-Label zapewnia zarówno klientom, jak i producentom szereg korzyści wynikających z jej stosowania.

 • Dla konsumentów znak V-Label to istotna wskazówka przy wyborze produktów pozbawionych składników pochodzenia zwierzęcego.
 • Artykuły z tym znakiem są postrzegane jako pewne i czyste pod względem składu i sposobu produkcji.
 • Prawo do znaku podlega bardzo szczegółowym procedurom i kryteriom. Produkty, objęte symbolem V-Label podlegają regularnym kontrolom. Dlatego symbol V-Label jest, w skali europejskiej, unikalnym znakiem jakości w kategorii produktów dla wegetarian i wegan.

Znane certyfikowane marki w Europie to m.in. Frosta, Knorr, Alpro, Ritter Sport, Haribo, Dr. Oetker, Take it Veggie (Kaufland), ,Hellmann's, Develey, Regenwalder Mueller.

Certyfikat V-Label.Sieci posiadaja także niektóre sieci handlowe handlowe, np. Lidl, Kaufland, Aldi, Spar, Edeka, Norma, Rewe, Netto.

 

3.10. Zatrudnianie pracowników

Trudno sobie wyobrazić dobrze prosperującą restaurację bez odpowiednio wykwalifikowanych, profesjonalnych kucharzy, kelnerów. Ciężko prowadzić firmę cateringową bez solidnych dostawców.

Pracowników można zatrudnić na podstawie poniżej przedstawionych umów:

Umowa o pracę - patrz szerzej:

    

Umowa zlecenia - patrz szerzej:

  

Umowa o dzieło - patrz szerzej:

  

 

3.11. Dotacje i wsparcie ze środków UE

a) Dotacje z urzędów pracy

Przedsiębiorca, planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji określane są przez właściwy miejscowo dla zakładanej działalności gospodarczej urząd pracy. Są to m.in.::

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcie propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu,
 • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.
 • Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie może być w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Inne, ważne informacje.

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.
 • Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

b) środki unijne

W latach 2014-2022 przedsiębiorcy, obok samorządów byli i będą głównymi beneficjentami funduszy unijnych.

Planowane są jednak zmiany w dotychczasowym systemie finansowania. Według informacji Ministerstwa Finansów, ma dominować wsparcie pozadotacyjne, czyli kredyty, poręczenia i pożyczki. Będą one udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Będą oferowane na preferencyjnych warunkach, lepszych od tych panujących na rynku komercyjnym.

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe). Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są możliwe dwa źródła dofinansowania:

1. w przypadku osób poniżej 30 lat – wsparcie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna

2. w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacje i pożyczki w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna

 

3.12. Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162)
2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2022.2132);
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2022. 2268);
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774);
5. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U.2021.278)
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego;
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych;
8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931.);
9. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U.2018.2519);
10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U.2019.820);
11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.324);
12. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2022.2241);
13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690);
 

Stan prawny - grudzień 2022 r. Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT