Analiza otoczenia prawnego dla:

Biznes meblowy - Jak ulokować odwagę i łatwość dokonywania zmian w wyjątkowej sytuacji

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego? Wprowadzenie

Poniżej zostały omówione aspekty prawne związane z realizacją konkretnego pomysłu na biznes dotyczącego produkcji mebli drewnianych i ich dalszej odsprzedaży. Porady te możesz jednak nie tylko do produkcji mebli a różnych innych produktów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

Przy planowaniu podjęcia każdej z działalności podstawowe znaczenie mają dwie kwestie: pomysł i wykonanie. Pomysł już masz. Teraz przeczytaj, co powinieneś zrobić, aby produkować meble w sposób zgodny z przepisami i aby Twój pomysł odniósł sukces.

Z niniejszego opracowania dowiesz się na jakie zagadnienia prawne powinieneś zwrócić uwagę, aby zapewnić sukces swojemu biznesowi.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Jeżeli masz już pomysł na biznes, to teraz przyszedł czas, abyś zastanowił się, jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najlepsza. W tym celu powinieneś zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi poszczególnych form prowadzenia działalności. Nie martw się, jeśli nie wiesz gdzie ich szukać, poniżej zamieszczone zostały główne aspekty prawne każdej z nich. Pamiętaj również, że podjęcie działalności gospodarczej możliwe jest dopiero po jej zarejestrowaniu zgodnie z przepisami regulującymi daną działalność.

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej zostały szczegółowo przedstawione w materiale opublikowanym w serwisie Mikroporady.pl, jeżeli po przeczytaniu poniższego opracowania będziesz miał wątpliwości, koniecznie go przeczytaj!

 Pierwsze kroki w biznesie – poradnik początkującego przedsiębiorcy

 Poradnik – Wybór formy działalności 

Poradnik – Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

 Poradnik – Formy opodatkowania działalności

 

2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny” lub „k.c.”) oraz ustawie o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r.

To ten rodzaj działalności gospodarczej polecamy na początek dla Twojego przedsiębiorstwa w sytuacji gdy swoją firmę założyć i prowadzić na początku chcesz sam, bez żadnych wspólników.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest odpowiednia przede wszystkim dla małych przedsięwzięć, jednakże nie wyklucza to prowadzenia większej działalności w tej formie. Powinieneś wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą możesz zatrudniać pracowników, tym samym rozszerzając zakres działalności i ilość wyprodukowanych przez siebie mebli!

Istotą jednoosobowej działalności gospodarczej jest działanie przedsiębiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność w tej formie jest jedyną osobą ponoszącą pełną odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności. Zatem prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą będziesz wyłącznie uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym w przedmiocie zarządzania firmą, jednakże będziesz również wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu wszelkich zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zobowiązań finansowych.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej („CEIDG”), czyli ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Na marginesie warto przypomnieć, że termin „osoba fizyczna” stanowi prawne określenie człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci.

Wpisu dokonuje się na bezpłatny wniosek, którym jest formularz elektroniczny zamieszczony na stronie CEIDG. Dokonanie wpisu oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych ewidencyjnych oraz informacyjnych wskazanych w formularzu. Co do zasady wpis powinien nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis.

Istnieje kilka sposobów złożenia wniosku do CEIDG.

Po pierwsze, wniosek o wpis można przygotować przez Internet i złożyć go online. W tym celu konieczne jest uprzednie utworzenie i aktywowanie specjalnego konta w systemie informatycznym. Aby skorzystać z tego trybu musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Aby złożyć wniosek w omawiany sposób skorzystaj z https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

Po drugie, wniosek o wpis można przygotować przez Internet i podpisać w wybranym urzędzie gminy. Przygotowanemu wnioskowi zostanie nadany określony kod, który zostanie udostępniony osobie wypełniającej wniosek. Kod ten należy zachować i podać urzędnikowi w gminie, dzięki czemu urzędnik będzie mógł odnaleźć wypełniony wniosek w systemie, wydrukować go i przedłożyć przedsiębiorcy do podpisu. W tym przypadku nie musisz posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani podpisu zaufanego, gdyż wniosek jest podpisywany przez Ciebie własnoręcznie w wybranym urzędzie gminy. Musisz jednak pamiętać, że między złożeniem wniosku online, a wizytą w urzędzie gminy w celu jego podpisania nie może upłynąć więcej niż 7 dni.

Po trzecie, możesz wydrukować formularz stanowiący wniosek o wpis w CEIDG i uzupełnić go ręcznie. Wypełniony w ten sposób wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać go za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Ważne!

Musisz wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

 

2.2. Spółka cywilna

Spółka cywilna uregulowana została w Kodeksie cywilnym. W rzeczywistości spółka cywilna jest jedynie umową zawartą przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, mocą której strony umowy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej musi zostać zawarta w formie pisemnej. Spółka cywilna, może zostać utworzona, przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne.

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej będzie dla Ciebie odpowiednie, jeżeli salę zabaw będziesz prowadzić wspólnie z przyjaciółmi lub znajomymi, a wasza działalność będzie miała raczej kameralny niż komercyjny charakter. Oczywiście, tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby w formie spółki cywilnej prowadzić również działalność gospodarczą w większym rozmiarze. Należy jednak pamiętać, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki cywilnej odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem.

Wkład wspólnika spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jednak należy pamiętać, że w przypadku, gdy wkładem ma być nieruchomość, to umowa spółki cywilnej będzie wymagać formy aktu notarialnego.

Co istotne, pomimo braku podmiotowości prawnej spółka cywilna posiada NIP i REGON oraz może być płatnikiem podatku VAT. Przy czym płatnikami podatku dochodowego w spółce są poszczególni jej wspólnicy. 

Podsumowując, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy pamiętać, że spółka prawa cywilnego jest jedynie umową, zatem nie może być podmiotem praw i obowiązków, a w konsekwencji wpisowi do rejestru przedsiębiorców (CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego – „KRS”) podlegają poszczególnymi wspólnicy (strony umowy) spółki cywilnej. Wpisu do CEIDG dokonuje się na zasadach omówionych w punkcie 2.1.

Osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne również mogą zawiązać spółkę cywilną. W takim przypadku – jeżeli któryś ze wspólników jest na przykład spółką prawa handlowego – prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 Umowa spółki cywilnej – wzór z komentarzem prawnym

 

2.3. Spółka prawa handlowego

Istotą spółki jest zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”, „k.s.h.”). Podstawowym podziałem spółek handlowych jest podział na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Prowadzenie działalności w formie spółki handlowej będzie dla Ciebie odpowiednie, jeżeli już na początku wiesz, że Twoja działalność wkrótce nabierze znacznych rozmiarów.

Spółka osobowa będzie dla Ciebie lepszym wyborem, jeżeli ściśle współpracujesz ze współpomysłodawcą biznesu i razem chcecie go rozwijać. Spółkami osobowymi są spółki zrzeszające wspólników w celu wykonywania działalności gospodarczej, której podstawą jest praca wykonywana przez wspólników osobiście. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą solidarnie spółka i wspólnicy całym swoim majątkiem. Spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Spośród tych spółek jedynie spółka partnerska zastrzeżona została dla osób wykonujących określone zawody, do których nie zaliczają się zawody dotyczące produkcji mebli. Zatem jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, a Twój biznes polega na produkcji i odsprzedaży mebli pozostaje Ci do wyboru spółka jawna, komandytowa lub komandytowo-akcyjna.

Natomiast spółkę kapitałową powinieneś wybrać, jeżeli masz pomysł, który ma potencjał, lecz nie dysponujesz środkami pieniężnymi niezbędnymi do jego realizacji. Spółkami kapitałowymi są spółki zrzeszające kapitał. Co do zasady w spółkach kapitałowych brak jest więzi osobistej pomiędzy działalnością prowadzoną przez spółkę, a wspólnikami. Konsekwencją tego jest zasada nieponoszenia przez wspólników spółek kapitałowych odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna.

Właściwym rejestrem przedsiębiorców dla spółek prawa handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy uregulowany w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „ustawa o KRS”). Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony przez sądy rejonowe, dlatego wniosek o wpis powinien zostać złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Zasady postępowania o dokonanie wpisu znajdują się w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”).

Co do zasady wpisu do KRS dokonuje się na wniosek uprawnionego podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki.

Tak jak w przypadku wpisu do CEIDG, istnieje kilka sposobów dokonania wpisu do KRS.

Wniosek o rejestracje Spółki możesz aktualnie złożyć przez Portal Rejestrów Sądowych (adres: https://prs.ms.gov.pl/) załączając do właściwego formularza niezbędne załączniki bądź za pomocą teleinformatycznego systemu S24, który zawiera wzorce umowy spółek. Korzystając z portalu S24 przedsiębiorcy wybierający na swoją działalność formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej mogą skorzystać z tzw. wzorca umowy i nie są obligowani do jej zawarcia w formie aktu notarialnego.

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności

3.1. Jak produkować meble? Niezbędne przepisy prawa

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami otwarcie zakładu stolarskiego i rozpoczęcie produkcji mebli nie wymaga żadnych pozwoleń ani koncesji. Prowadzenie zakładu produkcyjnego mebli nie należy do grupy działalności regulowanych przepisami prawa, zatem do jej rozpoczęcia konieczne jest jedynie zarejestrowanie działalności.

Do czasu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej jako: „Rozporządzenie”) zaliczały się  tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok  prowadząc więc działalność tego typu przed 2019 roku powinieneś uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą zgody na realizacje takiego przedsięwzięcia. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie masz takiego wymogu! Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem opisana powyżej zgoda będzie wymagana w sytuacji gdy chcesz prowadzić
instalacje do wytwarzania masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych (§ 2 pkt. 18 Rozporządzenia).

 

3.2. Kwalifikacje

Dla zarejestrowania i prowadzenia własnej stolarni a tym samym prowadzenia przedsiębiorstwa, którego przedmiotem jest produkcja i odsprzedaż mebli nie istnieje wymóg posiadania specjalistycznych uprawnień. Zanim jednak przystąpisz do prowadzenia działalności tego typu rekomendowane jest zdobycie wiedzy w zakresie produkcji mebli drewnianych, która umożliwi Ci produkcje mebli na najwyższym poziomie!

Do obowiązków stolarza będzie należeć sporządzenie szkiców i dokumentacji projektów, dobór odpowiednich materiałów, wycinanie i łączenie elementów, z których powstaną meble.

Stolarzem można zostać poprzez ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o takim profilu, szkoły budowlanej posiadającą profil kształcenia w specjalności stolarz, szkoły rzemiosł drewnianych jak i poprzez ukończenie kursów i szkoleń organizowanych przez zakłady doskonalenia rzemiosła.

Nikt nie mówi, że powyższe kwalifikacje powinieneś posiadać Ty jako pomysłodawca i założyciel przedsiębiorstwa być może najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracowników, którzy posiadają kwalifikacje i wiedzę w poszukiwanym przez Ciebie obszarze!

 

3.3. Zatrudnianie pracowników

Być może od początku zdecydujesz się na współpracę z kimś bądź na zatrudnianie pracowników. Jeżeli jednak, nie podejmiesz decyzji w tym zakresie już od początku prowadzenia Twojego przedsiębiorstwa to najprawdopodobniej zdecydujesz się na ten krok wraz z jego rozwojem. W każdym razie przed podjęciem decyzji dotyczącej zatrudnienia pracowników warto abyś dowiedział się, w jaki sposób możesz to zrobić.

Najpopularniejszym sposobem jest zawarcie umowy o pracę. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podstawowymi elementami umowy o pracę jest określenie jej przedmiotu, tj. rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokości wynagrodzenia pracownika, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

W praktyce oznacza to, że konkretna osoba, z którą zawrzesz umowę o pracę będzie zobowiązana do osobistego świadczenia pracy na Twoją rzecz i w Twoim imieniu, a zatem na Twoje ryzyko. Za działania pracownika odpowiadać będziesz Ty – jako pracodawca. Pracownik będzie wykonywał pracę w dni wskazane w umowie, np. w dni robocze lub w dni ustalane w comiesięcznym harmonogramie. Wykonywanie pracy przez pracownika ma polegać na starannym działaniu, wykonywanym pod kierownictwem pracodawcy. Warto więc sprecyzować w umowie oczekiwania wobec pracownika, tak aby dla obu stron umowy było jasne, co należy do jego obowiązków. Wbrew niektórym praktykom na rynku, umowa o pracę nie dotyczy wszelkiej pracy, lecz pracy określonej co do rodzaju, a więc pracy o charakterze powtarzalnym. Miej świadomość, że zatrudniany przez Ciebie pracownik nie powinien wykonywać każdej pracy, jaką mu zlecisz, lecz tylko tę wynikającą z umowy.

Do Twoich obowiązków będzie zaś należała wypłata wynagrodzenia.

Umowę o pracę możesz zawrzeć na okres próbny albo od razu na czas określony lub na czas nieokreślony. Proponujemy, aby pierwsza umowa była umową zawartą na okres próbny. Okres próbny wynosi maksymalnie 3 miesiące i służy sprawdzeniu kompetencji pracownika.

Pamiętaj, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W przeciwnym razie narazisz się na karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, co byłoby dla Ciebie dotkliwe, tym bardziej że dopiero zaczynasz prowadzić działalność, więc prawdopodobnie nie dysponujesz zbyt dużym budżetem.

Taka sama kara grozi Ci, jeżeli pomimo spełnienia wszystkich wyżej wskazanych cech, zawierasz z osobą trzecią umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.

Nie oznacza to jednak, że w ramach swojej działalności nie możesz również zawierać umowy zlecenie. Przepisy o umowie zlecenie znajdują się w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (odpowiednik pracownika) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (odpowiednik pracodawcy – Ciebie). W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, a wynagrodzenie nie ma charakteru obligatoryjnego. Niemniej jednak, jeżeli postanowienia zawartej umowy nie stanowią inaczej i nic innego nie wynika z okoliczności, przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wykonanej przez niego pracy. Natomiast tak jak w przypadku umowy o pracę, zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do starannego działania. Odmiennie niż pracownik, zleceniobiorca nie musi się jednak stosować do wskazówek dającego zlecenie.

Zobacz także:

  Umowa o pracę – wzór z komentarzem prawnym

  Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym

  Umowa o dzieło – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa o pracę nakładczą – wzór z komentarzem prawnym

oraz

 Poradnik – Zestawienie form zatrudnienia

 

3.4. BHP w stolarni

Stolarnia stanowi miejsce, w którym znajduje się dużo ciężkich, ostrych narzędzi, które przy nieostrożnym użytkowaniu mogą spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia użytkującego. Prowadzone statystyki wypadkowe potwierdzają częste wypadki przy pracach związanych z mechaniczną obróbką drewna, ważne jest więc prawidłowe i szczegółowe wdrożenie procedur związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Twoim przedsiębiorstwie!

Po pierwsze powinieneś wprowadzić regulaminy BHP, z którymi zapozna się każda z osób przystępująca do pracy w Twojej stolarni.

Powinieneś zadbać także o odpowiednie stroje ochronne użytkowanie w trakcie wykonywania prac. Na taki strój składają się w szczególności:

 • odzież i obuwie robocze,
 • rękawice,
 • ochrony oczu przed wiórami i odpryskami obrabianego materiału,
 • ochrony głowy przed spadającymi przedmiotami,
 • ochrony górnych dróg oddechowych,
 • ochrony słuchu przed przekroczeniem NDN hałasu na stanowisku i w pomieszczeniu pracy.

Zgodnie z obowiązującymi warunkami, wskazanymi w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Twoja stolarnia w szczególności:

 • nie powinna znajdować się w piwnicy bądź suterenie (chyba, że zapewnisz im oświetlenie dzienne, zachowasz wymagania przepisów techniczno-budowlanych i uzyskasz zgodę właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydaną w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy)
 • powinna posiadać na jednego pracownika minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi i 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia
 • powinna mieć wysokość przynajmniej 3,3 m
 • powinna być wyposażona w drzwi, których szerokość drzwi nie powinna być mniejsza od 1,2 m, a wysokość od 2 m; drzwi wewnętrzne powinny się otwierać w kierunku wyjść ogólnych, a drzwi wyjść ogólnych na zewnątrz;
 • powinna posiadać równą podłogę w miejscu wykonywania pracy; p
 • pomieszczenia stolarni ze względu na wydzielanie się szkodliwych zanieczyszczeń (pyłu drzewnego, oparów kleju i lakieru) powinny być oddzielone możliwie szczelnie od innych pomieszczeń
 • powinna być zaprojektowana tak aby umożliwiać usuwanie osiadającego na ścianach i sufitach pyłu pochodzącego z mebli;
 • powinny być wyposażona w odpowiednie warunki ewakuacji przypadku wybuchu pożaru
 • powinna być wyposażona we właściwy sprzęt gaśniczy;
 • powinna posiadać w widocznym miejscu instrukcje przeciwpożarową;
 • powinna zapewniać odpowiednią temperaturę do pracy (w pomieszczeniach, gdzie wykonywana jest ciężka praca fizyczna nie niższą niż 14 stopni Celcjusza, w pomieszczeniach gdzie wykonywana jest lekka praca fizyczna nie niższą niż 18 stopni Celcjusza).  

Powyżej przedstawiliśmy tylko najistotniejsze z warunków BHP, które powinieneś uwzględnić projektując Twoją stolarnie! Przed rozpoczęciem tych pracy, rekomendujemy wcześniejsze zapoznanie się z przedmiotowym Rozporządzeniem oraz upewnienie się, że wybrane przez Ciebie miejsce będzie spełniało wszelkie wymogi Rozporządzenia. Pamiętaj, że jest to wysoce istotne, chodzi bowiem o bezpieczeństwo Twoje, twoich potencjalnych pracowników, współpracowników i kontrahentów, którzy będą odwiedzać stolarnie.

 

3.4.1. BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna

Podejrzewamy, że wybierając opisywany w naszym otoczeniu prawnym rodzaj działalności, jedną z maszyn, używaną przez Ciebie i Twoich potencjalnych pracowników będą obrabiarki do drewna. Powinieneś więc zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

Rozporządzenie określa m.in. prawa i obowiązki pracowników wskazując, że

Pracownicy obsługujący obrabiarki powinni:

 • stosować nakrycie głowy całkowicie zakrywające włosy oraz odzież roboczą bez odstających i luźno zwisających części,
 • wykonywać pracę zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi,
 • przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub naprawy obrabiarek wyłączyć napęd i zasilanie oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym uruchomieniem,
 • po wykonanej naprawie nie uruchamiać obrabiarek bez zezwolenia przełożonego.

 

Ponadto, rozporządzenie dokładnie określa sposób obsługi maszyn, wymagania dla obrabiarek, wymagania dotyczące instalacji przeciwpożarowej, stosowanie odpowiednich urządzeń ochronnych itp.

Z rozporządzeniem powinni zapoznać się także pracownicy, którzy będą przystępowali do pracy w Twojej stolarni!

 

3.5. Natężenie czynników szkodliwych dla zdrowia

Osoby, które pracują w stolarni narażeni mogą być na dokuczliwe, oddziałujące na nich dźwięki z uwagi na występujące w stolarniach głośno działające maszyny do obróbki elementów drewnianych i materiałów drewnopochodnych oraz pracę urządzeń wyciągowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (dalej jako „Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne”) hałas to każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy.

Jeżeli chcesz produkować meble i prowadzić stolarnie, w której będziesz zatrudniał pracowników szczegółowo, zapoznaj się z Rozporządzeniem opisanym powyżej!

Na przedsiębiorcę, które prowadzi stolarnie i zatrudnia w niej pracowników (w rozporządzeniu nazywanego pracodawcą) nałożono szereg obowiązków mających na celu ochronę zdrowia pracowników i osób przebywających w stolarni.

Taki pracodawca powinien m.in.:

 • okresowo dokonywać pomiarów wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne oraz porównywać wyniki tych pomiarów z wartościami NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie) i wartościami progów działania (§ 3 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne);
 • na podstawie przeprowadzanych pomiarów, o których mowa powyżej dokonywać oceny ryzyko zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne, wynikające z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków lub procesów pracy, a następnie eliminować u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne albo ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny.

 

Jeżeli w danym zakładzie pracy nie istnieje możliwość uniknięcia bądź wyeliminowania ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas, albowiem nie jest to możliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca powinien:

 • udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości progów działania (85 dB (A)).;
 • udostępnić środki ochrony indywidualnej słuchu oraz nadzoruje prawidłowość ich stosowania, jeżeli wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy osiągają lub przekraczają wartości NDN (§ 6 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne).

Dodatkowo, jeżeli zatrudniasz pracowników, w swojej stolarni powinieneś oznaczyć znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN a także wydzielić strefy z takimi miejscami oraz ogranicza do nich dostęp, jeżeli jest to technicznie wykonalne i ryzyko wynikające z narażenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie.

Pamiętaj, że w pomieszczeniu przeznaczonym na odpoczynek pracownika poziom hałasu nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskiej Normie dla pomieszczeń administracyjno-biurowych.

 

Jeżeli w Twojej stolarni dojdzie do stwierdzenia narażenia indywidualnego na hałas lub drgania mechaniczne przekraczającego wartości NDN, powinieneś:

 • podjąć niezwłoczne działania w celu ograniczenia narażenia indywidualnego poniżej wartości NDN;
 • ustalić przyczyny wystąpienia nadmiernego narażenia indywidualnego;
 • dobrać środki ochronne oraz podjąć działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć ponownego wystąpienia narażenia indywidualnego przekraczającego wartości NDN (§ 9 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne).

 

3.6. Stolarnia jako zakład o podwyższonym ryzyku

Zdarza się, że stolarnie z uwagi na przechowywane w nich materiały oraz drewno uznawane są za zakład o podwyższonym ryzyku, o którym mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z uwagi na występujące ryzyko pożarowe bądź wybuchowe. W takiej sytuacji będą ciążyć na Tobie jako właścicielu dodatkowe obowiązki.

 

Przed przystąpieniem do produkcji powinieneś powiadomić właściwe miejscowo dla Twojego przedsiębiorstwa służby ochrony środowiska oraz przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.

W przedsiębiorstwie, uznawanym za zakład o podwyższonym ryzyku istnieje konieczność przygotowania raportu bezpieczeństwa oraz wdrożenia programu zapobiegawczego.

W Twoim zgłoszeniu do Państwowej Straży Pożarnej powinieneś w szczególności wskazać:

 • dane osoby prowadzącej zakład (adresy zamieszkania / siedziby);
 • dane osoby kierującej zakładem (adresy zamieszkania / siedziby);
 • adres zakładu;
 • charakter działalności, którą masz zamiar prowadzić uwzględniając w tym jej opis;
 • rodzaj instalacji i istniejących w zakładzie systemów zabezpieczeń;
 • charakterystykę terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu

 

3.7. Nazwa i logo Twoich produktów

Nazwa i logo Twojej firmy oraz Twojego produktu zależą wyłącznie od Ciebie. Nie musisz jej rejestrować, zastanów się jednak, czy nie lepiej byłoby to zrobić ze względów opisanych poniżej.

W aktualnych czasach istnieje wielu producentów mebli, warto więc umożliwić klientom odróżnienie Twoich produktów od innych.

Uważamy, że Twój produkt ma szansę być wybierany częściej jeżeli będziesz dysponować ciekawym logo, Twoi potencjalni klienci nie będą mieć problemu z odróżnieniem Twojego produktu od innych.

Jeżeli dodatkowo używane przez siebie logo zarejestrujesz, unikniesz sytuacji, w której ktoś inny „ukradnie” Twój pomysł na logo, a tym samym użytkowników, którzy nie będą w stanie odróżnić twojego produktu, oznaczonego Twoim logiem od loga podobnego do Twojego. Nazwa i logo ma zatem służyć identyfikacji Twoich produktów lub usług z Tobą. W ten sposób buduje się markę.

Znak towarowy jako taki nie podlega rejestracji, jednakże możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Najpopularniejszymi znakami towarowymi są znaki słowne, czyli nazwy lub słowno-graficzne, czyli logo. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony, w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy.

Skutkiem rejestracji nie jest sama możliwość posługiwania się logo w obrocie, lecz nabycie praw ochronnych związanych z używanym przez Ciebie znakiem. Zarejestrowanie znaku towarowego, np. logo, oznacza, że żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł używać tego samego lub podobnego do Twojego znaku towarowego. W przypadku gdyby jednak podmiot trzeci naruszył ten zakaz, to będzie Ci przysługiwało roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Co ciekawe, znak towarowy może występować również w innych postaciach. Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego w tym zakresie. 

Odpowiedniego zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Szerzej na ten temat przeczytasz tutaj:

https://mikroporady.pl/instrukcje-i-regulaminy/instrukcje/zgloszenie-wynalazku-wzoru-uzytkowego-towarowego-przemyslowego-oraz-procedury-uzyskania-patentu-prawa-ochronnego-lub-z-rejestracji-czesc-a

W przypadku zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania logo, powinieneś zadbać o to, aby w umowie znalazły się odpowiednie postanowienia w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych.  Powinieneś dokładnie zadać o to abyś tylko Ty mógł używać Twojego logo, niezależnie od tego, kto będzie

Zachęcamy również do skorzystania z naszego wzoru umowy o opracowanie logo:

https://mikroporady.pl/przywodztwo/item/1173-umowa-o-opracowanie-logo.html

 

3.8. Sprzedaż produktów

Już na wstępie wskazywaliśmy, że przedmiotowe otoczenie prawne dotyczy przedsięwzięcia, charakteryzującego się produkcją mebli. Powinieneś podjąć także decyzję jak chcesz sprzedawać swoje produkty. Poza standardowymi sklepami stacjonarnymi w ostatnim czasie metodą najpopularniejszą, jest prowadzenie sklepów internetowych. Ten sposób nie wymaga od Ciebie ponoszenia w szczególności na początku wysokich kosztów w zakresie najmu i wyposażenia lokalu. Oczywiście możliwa jest także odsprzedaż Twoich produktów innym przedsiębiorcą przez jego sklep stacjonarny bądź sklep internetowy.

 

3.8.1. Strona internetowa Twojej firmy

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielną odsprzedaż swoich produktów w Internecie wskazujemy, że w naszej ocenie jednym z najważniejszych elementów Twojego przedsiębiorstwa jest jego dobra reklama, która pomoże Ci uzyskać klientów a w tym posiadanie własnej, właściwie przygotowanej i zarejestrowanej strony internetowej. To dzięki niej Twoi przyszli klienci mogą dowiedzieć się o istnieniu Twojego przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem w stronę rozwoju Twojej działalności powinien być więc zakup właściwej, wybranej przez ciebie domeny oraz serwera (możesz w tym celu zawrzeć umowę zlecenia z informatykiem, który pomoże Ci zrobić to sprawnie i szybko.

Sprawdź także:

 Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym

 Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy

 Regulamin sklepu internetowego

 

3.8.2. Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie (domenę odnawiamy co roku). Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję stworzenia domeny.

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz tu online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są – oczywiście – od dawna zajęte. Niech to będzie wyzwanie dla Twojej kreatywności!
 • Funkcję administratora prowadzącego rejestr krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką „.pl”, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy;
 • W praktyce, rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK. Spośród ich ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo;
 • Sprawdź, czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów, nie jest już wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: https://www.dns.pl/;
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie – dns.pl.

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny.pl będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK (lub akredytowanym partnerem). Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz jedynie status abonenta domeny, a nie jej właściciela. Jednakże niezależnie od tego Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś w Urzędzie Patentowym) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

 

3.8.3. Serwer

Większość firm oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Utrzymywaniem serwerów zajmują się firmy hostingowe. Miejsce na serwerze można wykupić od jednego dostawcy – właśnie jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

 

3.8.4. Pozycjonowanie strony internetowej

Jeżeli posiadasz już swoją stronę internetową, ważne, by wyświetlała się ona potencjalnym klientom poszukującym przedsiębiorstw takich jak Twoje.

Aby tak się stało, musisz sprawić, że Twoja strona internetowa będzie właściwie pozycjonowana, tzn. że będzie odwiedzana przez jak największą liczbę użytkowników.

Twoja strona internetowa będzie wyświetlała się tym częściej, im częściej będzie pojawiała się w Internecie.

Aby wypozycjonować swoją stronę, możesz udać się do specjalisty bądź sam na początek próbować zwiększyć jej pozycjonowanie „domowymi sposobami”.

Jako najpopularniejsze „domowe sposoby” należy wymienić:

 • Katalogowanie strony internetowych – Możesz samodzielnie, dodawać swoją stronę do jak największej ilości katalogów stron WWW;
 • Wypowiadanie się na forach internetowych (w szczególności w tematyce związanej z agrobiznesem) - pamiętaj jednak, aby Twoje wypowiedzi miały charakter merytoryczny, a nie stanowiły jedynie reklamy - takie zachowanie może być bowiem negatywnie odebrane przez użytkowników serwisów.

Czytaj także:

 Regulamin sklepu internetowego

 

3.8.5 Regulamin sprzedaży

Pamiętaj, że decydując się na samodzielną sprzedaż produktów powinieneś zadbać o niezbędne regulaminy sprzedaży. Dodatkowo na Twojej stronie internetowej powinieneś opublikować politykę prywatności.

Zobacz także:

 Polityka prywatności

 Regulamin sklepu internetowego

 

3.8.6. Sprzedaż przez innego przedsiębiorcę

Możesz zadecydować, że nie chcesz zajmować się samodzielnie sprzedażą swoich produktów, a Twoją rolą jest wyłącznie ich produkcja i wprowadzenia do obrotu.

W takiej sytuacji rekomendujemy zawarcie umów z sprzedawcami prowadzącymi sklepy stacjonarne bądź internetowe, którzy będą odpowiedzialni za sprzedaż Twoich produktów.

Na początek rekomendujemy Ci przeprowadzenie szczegółowego resarchu w zakresie możliwych kontrahentów, sprawdzenie opinii o ich sklepach, obsłudze klienta itp. Musisz pamiętać, że klienci mogą potem z nimi utożsamiać Twoje produkty! Warto więc poświęcić trochę czasu i wybrać odpowiedzialnych sprzedawców.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy ze sprzedawcami, która dokładnie określi zakres waszych praw i obowiązków. Wzory takich umów możesz pobrać z serwisu mikroporady.pl. Będą to m. in:

Umowa o sprzedaż i dostarczenie produktów do sklepu internetowego – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa o współpracy – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa pośrednictwa - – wzór z komentarzem prawnym

 

3.9. Źródła finansowania

 

3.9.1. Dotacje z urzędu pracy

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • numer PESEL, jeżeli został nadany;
 • kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 • symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy;
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – o zwrocie patrz poniżej).
 • podpis.

Wraz z wnioskiem musisz również złożyć m.in. oświadczenie o:

 • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wysokość dotacji różni się w zależności od urzędu pracy ją przydzielającą. W każdym przypadku dotacja nie może jednak wynosić więcej niż równowartość sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeżeli urząd pracy uwzględni wniosek zawierana jest umowa.

Środki finansowe pochodzące z dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową. Zgodność ma dotyczyć zarówno celu ich wydatkowania, jak i terminu. W przeciwnym razie, jak również w sytuacji, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy, będziesz zobowiązany do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów do poszczególnych programów, w ramach których możesz otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, dostępne są na stronach urzędów pracy.
Przykładowo, obecnie w urzędzie pracy w Łodzi realizowany jest projekt „Aktywizacja osób po 29. Roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)". Kwota dofinansowania wynosi do 37 400,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne i należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:
 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym)
Szczegółowe informacje znajdziesz – wuplodz.praca.gov.pl

 

3.9.2. Środki unijne

Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych firm. Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej, bowiem z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności powinieneś udać się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”), w których można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie możliwości pozyskania dotacji na daną działalność. Przede wszystkim dowiesz się jakie aktualnie programy unijne są realizowane, jakie musisz spełniać kryteria i do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Innym miejscem, w którym możesz uzyskać informacje na temat aktualnych programów pomocowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdziesz projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych – do 30 roku życia. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 035 mln euro.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP.

 

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie środków z PARP w ramach wskazanych programów znajdziesz tu:

 

 Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku 

Poprawne przygotowanie wniosku jest czasochłonne, dlatego też warto udać się do profesjonalisty po pomoc w tym zakresie.

 

3.9.3. Anioł biznesu

Warto również rozważyć współpracę z aniołem biznesu. Mianem anioła biznesu określa się prywatnego inwestora, który wspiera innych przedsiębiorców poprzez inwestycje własnego kapitału w rozwój ich działalności. Anioły biznesu najczęściej działają w sektorze start-upów. W zamian za partycypację w kosztach danego przedsięwzięcia anioł biznesu oczekuje niewielkich udziałów i odpowiadającego tym udziałom zysku. Największą zaletą tej formy finansowania jest niemalże natychmiastowe uzyskanie niezbędnych środków pieniężnych oraz brak obowiązku spłaty odsetek od kwoty pożyczki tak jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Warto dodać, że z pomocy aniołów biznesu korzystały na początku takie firmy jak Apple czy Starbucks.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie. W pierwszej kolejności polecamy jednak dokonać rozpoznania, czy na lokalnym rynku nie ma podmiotu, który chciałaby wesprzeć Twój biznes. Firmy często chętnie wspierają lokalne przedsięwzięcia, inwestycje lub po prostu osoby pochodzące z ich regionu.

Słowniczek - Anioł Biznesu

Słowniczek - Venture Capital

Poradnik – Przykładowe Rodzaje Finansowania Działalności  

 

3.9.4.  Kredyt bankowy

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z wyżej wskazanych źródeł finansowania możesz rozważyć zawarcie z bankiem umowy kredytu. Kredyt bankowy stanowi wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, gdyż umożliwia sfinansowanie wszelkich inwestycji. Ubiegając się o kredyt powinieneś skonsultować się z doświadczonym doradcą. Oprócz tego Twój pomysł na biznes będzie podlegać indywidualnej ocenie banku. Bank sprawdzi również Twoją zdolność kredytową i dopiero wtedy zaproponowane zostaną Ci warunki kredytu.

Zwróć uwagę, że pracownik banku przedstawiający warunki kredytu będzie podkreślał konkurencyjność oferty na rynku. Warto jednak samemu dokonać porównania ofert różnych banków. Możesz także rozważyć skorzystanie z bezpłatnych usług doradców kredytowych. W ten sposób już na początku możesz zaoszczędzić część pieniędzy, które przeznaczyłbyś na spłatę odsetek w przypadku zawarcia umowy kredytu z pierwszym bankiem.

Istotna jest także kwestia waluty kredytu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie i spłata kredytu w walucie, w której rzeczywiście zarabiasz. Rozumiemy jednak, że bank może zaoferować Ci atrakcyjny kredyt w walucie obcej. Musisz jednak pamiętać o ryzyku zmian kursów walutowych, którego wyeliminować się nie da. Dla pełniejszej oceny sytuacji poproś pracownika banku o przedstawienie symulacji spłat rat kredytu oraz o udzielenie dokładnych informacji w przedmiocie sposobu ustalania przez bank kursu waluty, po której będzie przeliczał wysokość raty w walucie obcej na walutę polską, a także informacji czy umowa kredytu obejmuje kredyt walutowy, czy złotówkowy. Dokładnie przeczytaj umowę oraz załączone do niej dokumenty. Ponadto sprawdź, czy treść umowy zgadza się z informacjami udzielonymi przez pracownika banku.

Jeżeli planujesz pozyskanie kredytu bankowego, musisz pamiętać, aby wszcząć procedurę odpowiednio wcześniej, gdyż proces udzielania kredytu jest długotrwały. Musisz również liczyć się z tym, że udzielenie kredytu bankowego będzie dla Ciebie stałym obciążeniem. Może okazać się to problematyczne, jeżeli Twoja działalność nie będzie przynosić zysków, co może zdarzyć się zwłaszcza na początku jej prowadzenia.

Słowniczek - Anioł Biznesu

 

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021.162 t.j.);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022.1360 t.j.);
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. 2022.541 t.j.);
4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020.1526 t.j.);
5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021.1805 t.j.);
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 2295).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U 2019.1839 t.j.);
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U 2003.169.1650);
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U 2005.157.1318);
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U 2021.1973 t.j.);
11. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U 2021.324 t.j.);
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2021.1062 t.j.).
 

Stan prawny - 31 lipca 2022 r. Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT