Analiza otoczenia prawnego dla:

Brzechwa i Tuwim na co dzień – czyli jak zostać producentem zabawek lub akcesoriów dla dzieci?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego? Wprowadzenie

Poniżej zostały omówione aspekty prawne związane z realizacją konkretnego pomysłu na biznes dotyczącego produkcji zabawek i akcesoriów dla dzieci. Porady te możesz jednak z powodzeniem zastosować do podobnych działalności. Niniejsze opracowanie sporządzone zostało w związku z faktem, wciąż rozwijającej się branży zabawek i akcesoriów dziecięcych. Gama dostępnych zabawek oraz akcesoriów dziecięcych ciągle się rozwija, rodzice wybierają konkretne modele, funkcje bądź tworzywa.

Przy planowaniu podjęcia każdej z działalności podstawowe znaczenie mają dwie kwestie: pomysł i wykonanie. Pomysł już masz. Teraz przeczytaj, co powinieneś zrobić, aby produkować zabawki i akcesoria, a zadowoleni rodzice wybierali Ciebie jako producenta.

Z niniejszego opracowania dowiesz się na jakie zagadnienia prawne powinieneś zwrócić uwagę, aby zapewnić sukces swojemu biznesowi. Polecamy uważnie przeczytać przygotowaną przez nas instrukcję, ponieważ nie wszystko jest tak dziecinnie proste, jak mogłoby się wydawać.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Jeżeli masz już pomysł na biznes, to teraz przyszedł czas, abyś zastanowił się, jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najlepsza. W tym celu powinieneś zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi poszczególnych form prowadzenia działalności. Nie martw się, jeśli nie wiesz gdzie ich szukać, poniżej zamieszczone zostały główne aspekty prawne każdej z nich. Pamiętaj również, że podjęcie działalności gospodarczej możliwe jest dopiero po jej zarejestrowaniu zgodnie z przepisami regulującymi daną działalność.

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej zostały szczegółowo przedstawione w materiale opublikowanym w serwisie Mikroporady.pl, jeżeli po przeczytaniu poniższego opracowania będziesz miał wątpliwości, koniecznie go przeczytaj!

Czytaj także

Poradnik – Wybór formy działalności

Pierwsze kroki w biznesie – poradnik początkującego przedsiębiorcy

 

2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako „Kodeks cywilny” lub „k.c.”) oraz ustawie o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest odpowiednia przede wszystkim dla małych przedsięwzięć, jednakże nie wyklucza to prowadzenia większej działalności w tej formie. Istotą jednoosobowej działalności gospodarczej jest działanie przedsiębiorcy we własnym imieniu i na własny rachunek. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący działalność w tej formie jest jedyną osobą ponoszącą pełną odpowiedzialność związaną z prowadzeniem działalności. Zatem prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą będziesz wyłącznie uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym w przedmiocie zarządzania firmą, jednakże będziesz również wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu wszelkich zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zobowiązań finansowych.

Aby rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej konieczne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej („CEIDG”), czyli ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Na marginesie warto przypomnieć, że termin „osoba fizyczna” stanowi prawne określenie człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci.

Wpisu dokonuje się na bezpłatny wniosek, którym jest formularz elektroniczny zamieszczony na stronie CEIDG. Dokonanie wpisu oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego danych ewidencyjnych oraz informacyjnych wskazanych w formularzu. Co do zasady wpis powinien nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu wpływu do CEIDG wniosku o wpis.

Istnieje kilka sposobów złożenia wniosku do CEIDG.

Po pierwsze, wniosek o wpis można przygotować przez Internet i złożyć go online. W tym celu konieczne jest uprzednie utworzenie i aktywowanie specjalnego konta w systemie informatycznym. Aby skorzystać z tego trybu musisz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany. Aby złożyć wniosek w omawiany sposób skorzystaj z CEIDG.

Po drugie, wniosek o wpis można przygotować przez Internet i podpisać w wybranym urzędzie gminy. Przygotowanemu wnioskowi zostanie nadany określony kod, który zostanie udostępniony osobie wypełniającej wniosek. Kod ten należy zachować i podać urzędnikowi w gminie, dzięki czemu urzędnik będzie mógł odnaleźć wypełniony wniosek w systemie, wydrukować go i przedłożyć przedsiębiorcy do podpisu. W tym przypadku nie musisz posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani podpisu zaufanego, gdyż wniosek jest podpisywany przez Ciebie własnoręcznie w wybranym urzędzie gminy. Musisz jednak pamiętać, że między złożeniem wniosku online, a wizytą w urzędzie gminy w celu jego podpisania nie może upłynąć więcej niż 7 dni.

Po trzecie, możesz wydrukować formularz stanowiący wniosek o wpis w CEIDG i uzupełnić go ręcznie. Wypełniony w ten sposób wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać go za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

 

Ważne!

Musisz wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

 

2.2. Spółka cywilna

Spółka cywilna uregulowana została w Kodeksie cywilnym. W rzeczywistości spółka cywilna jest jedynie umową zawartą przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, mocą której strony umowy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej musi zostać zawarta w formie pisemnej. Spółka cywilna, może zostać utworzona, przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne.

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej będzie dla Ciebie odpowiednie, jeżeli salę zabaw będziesz prowadzić wspólnie z przyjaciółmi lub znajomymi, a wasza działalność będzie miała raczej kameralny niż komercyjny charakter. Oczywiście, tak jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, nie ma przeszkód, aby w formie spółki cywilnej prowadzić również działalność gospodarczą w większym rozmiarze. Należy jednak pamiętać, że za zobowiązania zaciągnięte w ramach spółki cywilnej odpowiedzialni są wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem.

Wkład wspólnika spółki cywilnej może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. Jednak należy pamiętać, że w przypadku, gdy wkładem ma być nieruchomość, to umowa spółki cywilnej będzie wymagać formy aktu notarialnego.

Co istotne, pomimo braku podmiotowości prawnej spółka cywilna posiada NIP i REGON oraz może być płatnikiem podatku VAT. Przy czym płatnikami podatku dochodowego w spółce są poszczególni jej wspólnicy.

Podsumowując, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy pamiętać, że spółka prawa cywilnego jest jedynie umową, zatem nie może być podmiotem praw i obowiązków, a w konsekwencji wpisowi do rejestru przedsiębiorców (CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego – „KRS”) podlegają poszczególnymi wspólnicy (strony umowy) spółki cywilnej. Wpisu do CEIDG dokonuje się na zasadach omówionych w punkcie wyżej.

Osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby prawne również mogą zawiązać spółkę cywilną. W takim przypadku – jeżeli któryś ze wspólników jest na przykład spółką prawa handlowego – prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz także:

Umowa spółki cywilnej – wzór z komentarzem prawnym 

 

2.3. Spółka prawa handlowego

Istotą spółki jest zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółki prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „Kodeks spółek handlowych”, „k.s.h.”). Podstawowym podziałem spółek handlowych jest podział na spółki osobowe i spółki kapitałowe.

Prowadzenie działalności w formie spółki handlowej będzie dla Ciebie odpowiednie, jeżeli już na początku wiesz, że Twoja działalność wkrótce nabierze znacznych rozmiarów.

Spółka osobowa będzie dla Ciebie lepszym wyborem, jeżeli ściśle współpracujesz ze współpomysłodawcą biznesu i razem chcecie go rozwijać. Spółkami osobowymi są spółki zrzeszające wspólników w celu wykonywania działalności gospodarczej, której podstawą jest praca wykonywana przez wspólników osobiście. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą solidarnie spółka i wspólnicy całym swoim majątkiem. Spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa oraz spółka komandytowo-akcyjna. Spośród tych spółek jedynie spółka partnerska zastrzeżona została dla osób wykonujących określone zawody, do których nie zaliczają się zawody związane z tzw. branżą dziecięcą. Zatem jeżeli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki osobowej, a Twój biznes polega na produkcji i odsprzedaży zabawek i akcesoriów dla dzieci pozostaje Ci do wyboru spółka jawna, komandytowa lub komandytowo-akcyjna.

Natomiast spółkę kapitałową powinieneś wybrać, jeżeli masz pomysł, który ma potencjał, lecz nie dysponujesz środkami pieniężnymi niezbędnymi do jego realizacji. Spółkami kapitałowymi są spółki zrzeszające kapitał. Co do zasady w spółkach kapitałowych brak jest więzi osobistej pomiędzy działalnością prowadzoną przez spółkę, a wspólnikami. Konsekwencją tego jest zasada nieponoszenia przez wspólników spółek kapitałowych odpowiedzialności za zobowiązania spółki wobec osób trzecich. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna.

Właściwym rejestrem przedsiębiorców dla spółek prawa handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy uregulowany w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej jako: „ustawa o KRS”). Krajowy Rejestr Sądowy jest prowadzony przez sądy rejonowe, dlatego wniosek o wpis powinien zostać złożony do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Zasady postępowania o dokonanie wpisu znajdują się w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej jako: „k.p.c.”).

Co do zasady wpisu do KRS dokonuje się na wniosek uprawnionego podmiotu zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych lub w umowie spółki.

Tak jak w przypadku wpisu do CEIDG, istnieje kilka sposobów dokonania wpisu do KRS.

Wniosek o rejestracje Spółki możesz aktualnie złożyć przez Portal Rejestrów Sądowych załączając do właściwego formularza niezbędne załączniki bądź za pomocą teleinformatycznego systemu S24, który zawiera wzorce umowy spółek. Korzystając z portalu S24 przedsiębiorcy wybierający na swoją działalność formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej mogą skorzystać z tzw. wzorca umowy i nie są obligowani do jej zawarcia w formie aktu notarialnego.

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności

3.1 Jak produkować zabawki? Niezbędne przepisy prawa

Najważniejszym aktem prawnym z którym powinieneś się zapoznać zanim przystąpisz do produkcji zabawek jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wymagań dla zabawek (dalej jako „Rozporządzenie”).

Rozporządzenie określa w szczególności:

 • wymagania dla zabawek;
 • procedury oceny zgodności;
 • zakres dokumentacji technicznej zabawek;
 • sposób oznakowania zabawek;
 • elementy deklaracji zgodności.

Rozporządzenie zawiera najważniejsze definicje, które będą towarzyszyć Ci w codziennej pracy przy produkcji zabawek i akcesoriów dziecięcych.

Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia:

 • zabawka to wyrób zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy oraz wyrób, który ze względu na swoje cechy charakterystyczne lub wygląd może być użyty do zabawy przez dzieci w wieku poniżej 14 lat (§ 2 pkt 1 Rozporządzenia);
 • zabawka funkcjonalna to zabawka, która działa i jest używana w taki sam sposób jak wyrób, urządzenie lub instalacja przeznaczone do użytku dorosłych i która może być pomniejszonym modelem takiego wyrobu, urządzenia lub instalacji (§ 1 pkt 3 Rozporządzenia);
 • zabawka do zabawy w wodzie to zabawka przeznaczoną do użytku w płytkiej dla dziecka wodzie, zdolną unieść lub utrzymać dziecko na wodzie (§ 1 pkt 4 Rozporządzenia);
 • zabawka ruchowa to zabawka przeznaczona do użytku domowego, której konstrukcja nośna pozostaje nieruchoma w trakcie zabawy i która jest przeznaczona do wspinania się, skakania, huśtania, zjeżdżania, kołysania, obracania, raczkowania, pełzania lub kombinacji tych czynności (§ 1 pkt 6 Rozporządzenia);
 • zabawka chemiczna to zabawka przeznaczoną do bezpośredniego obchodzenia się z substancjami chemicznymi i mieszaninami, która jest wykorzystywana w sposób odpowiedni dla wieku dziecka, pod nadzorem dorosłych (§ 1 pkt 7 Rozporządzenia);
 • przeznaczone dla dzieci - przypuszczenie rodzica lub opiekuna dziecka na podstawie funkcji, wymiarów i charakterystyki zabawki, że jest ona przeznaczona do użytku przez dzieci z podanej grupy wiekowej (§ 1 pkt 14 Rozporządzenia).

To niezwykle istotne abyś przed przystąpieniem do produkcji zabawek określić dokładnie co chcesz produkować zgodnie z przedstawionymi powyżej definicjami i takie też oznaczenia wprowadzał na produktach, które będziesz sprzedawał. Jeżeli, produkty, które chcesz produkować nie kwalifikują się do żadnej z przedstawionych powyżej definicji zachęcamy Cię do przeczytania całego Rozporządzenia i odnalezienia właściwej grupy. Pomoże Ci to na przyszłość uniknąć problemów związanych z niewłaściwym nazewnictwem Twoich produktów.

 

3.1.2 Wymagania dla zabawek

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Zabawki powinni spełniać określone wymagania.

Zabawki a także zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić bowiem zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci lub osób trzecich w trakcie ich używania, w sytuacji gdy używane są zgodnie z przeznaczeniem (albo w sposób, który można było przewidzieć przy uwzględnieniu zachowania dzieci).

Producent zabawek, w trakcie ich projektowania oraz produkowania powinien uwzględnić zdolności dzieci, a tam, gdzie jest to uzasadnione, również ich opiekunów, w szczególności w przypadku zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub z innych określonych grup wiekowych.

Producent zabawki powinien umieścić wcześniej na zabawce przymocowanej do niej etykiecie bądź na opakowaniu i, jeżeli to konieczne, w instrukcji użytkowania dołączonej do zabawki, ostrzeżenia (poprzedzając je słowem „Ostrzeżenie” bądź „Ostrzeżenia”).

Ostrzeżenia powinny być umieszczone na produktach w sposób widoczny, łatwo czytelny, zrozumiały oraz dokładny. W przypadku małych zabawek sprzedawanych bez opakowania odpowiednie ostrzeżenia umieszcza się na przymocowanych etykietach.

Szczegółowy zakres ostrzeżeń, które powinny znajdować się na Twoich produktach znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia. Ustawodawca wprowadził bowiem odmienne ostrzeżenia dla różnych typów zabawek (zabawki ruchowe, zabawki funkcjonalne, zabawki zawierające substancje i mieszaniny itp.) Rekomendujemy szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem oraz wymogami dotyczącymi ostrzeżeń, które powinny znajdować się na twoich produktach oraz dołączonych do nich instrukcjach.

Wskazujemy, jednakże że ostrzeżenie powinny zawierać co najmniej minimalny lub maksymalny wiek użytkownika i tam gdzie jest to właściwe, umiejętności użytkownika, maksymalną lub minimalną masę użytkowników oraz informację o konieczności zapewnienia, że zabawka musi być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Zgodnie z Rozporządzeniem, produkty które mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy powinny zostać oznaczone ostrzeżeniem o treści „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy” bądź „Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat”. Ustawodawca wprowadził, jednakże możliwość zastosowania zamiast takiego ostrzeżenia symbolu graficznego:

 

3.1.3 Procedury oceny zgodności

Rozporządzenie, wskazuję, że „przed wprowadzeniem zabawki do obrotu w ramach procedury oceny zgodności przeprowadza się analizę zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, palności, higieny i radioaktywnych, które zabawka może stwarzać, oraz dokonuje oceny ewentualnego narażenia na takie zagrożenia” (§ 6 Rozporządzenia).

Producent zabawki przed uznaniem, że produkt spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu i jego załącznikach powinien poddać produkt tzw. ocenom zgodności.

Procedura oceny zgodności szczegółowo została opisana w załączniku nr 2 do Rozporządzenia.

Jeżeli zdecydujesz się na zastosowanie tzw. normy zharmonizowanej, której numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, obejmujące wszystkie wymagania dla danej zabawki, powinieneś zastosować tzw. moduł A czyli procedurę wewnętrznej kontroli produkcji.

Jeżeli:

 • nie istnieją normy zharmonizowane obejmujące wszystkie wymagania dla danej zabawki;
 • nie zastosowałeś norm zharmonizowanych bądź zastosowałeś je częściowo częściowo;
 • jedna lub więcej norm zharmonizowanych, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z ograniczeniem, albo
 • uważasz, że charakter, projekt, konstrukcja lub zastosowanie zabawki wymagają weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną

to zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia twoje produkty powinny zostać poddane badaniu (moduł B) połączonemu z procedurą zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C).

 

3.1.4 Dokumentacja techniczna zabawki

Produkowane przez Ciebie zabawki zgodnie z wymogami Rozporządzenia powinny posiadać szczegółową dokumentacje techniczną, która określa, że spełniają one wymogi Rozporządzenia.

Dokumentacja techniczna zabawek powinna określać w szczególności:

 • szczegółowy opis projektu i produkcji, w tym wykaz stosowanych części i materiałów użytych w zabawkach, oraz karty charakterystyki substancji chemicznych, otrzymane od dostawców substancji chemicznych;
 • opis oceny bezpieczeństwa oraz przeprowadzonej analizy zagrożeń;
 • opis zastosowanej procedury oceny zgodności;
 • kopię deklaracji zgodności;
 • wskazanie adresu miejsca produkcji i magazynowania;
 • kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej, jeżeli była zaangażowana i brała udział w ocenie zgodności;
 • sprawozdania z badań i opis środków, za pomocą których producent zapewnił zgodność produkcji z normami zharmonizowanymi, jeżeli producent zastosował procedurę wewnętrznej kontroli produkcji,
 • kopię certyfikatu badania typu, opis środków, za pomocą których producent zapewnił zgodność produkcji z typem wyrobu, opisanym w certyfikacie badania typu, oraz kopie dokumentów, które producent przedłożył jednostce notyfikowanej, w przypadku gdy producent przedstawił zabawkę do badania typu oraz zastosował procedurę zgodności z typem, w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji.

 

3.1.5 Sposób oznakowania zabawek i elementy deklaracji zgodności

Podobnie jak w przypadku ostrzeżenia, ustawodawca nakłada na producenta zabawek szczegółowe regulacje dotyczące ich oznakowania.

Ustawodawca wskazuje, że zabawki powinny być opatrzone nazwą typu, numerem partii, serii lub modelu lub inną informacją umożliwiającą ich identyfikację lub w przypadku gdy wielkość lub charakter zabawki to uniemożliwiają, wymagane informacje umieszcza się na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do wyrobu.

Zabawki muszą być opatrzone nazwiskiem lub nazwą, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i adresem kontaktowym producenta oraz importera na zabawce, a jeśli to niemożliwe - na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Podany adres kontaktowy wskazuje jedno miejsce, w którym można skontaktować się z producentem (§ 12 Rozporządzenia).

Ustawodawca, uwzględnił możliwość prezentacji zabawek, które nie posiadają żadnych oznakować (oznakowania CE ) bądź nie spełniają wymagań na wystawach i innych pokazach, pod warunkiem że zostanie do nich dołączona informacja, która wyraźnie wskaże, że zabawka nie spełnia wymagań i nie będzie udostępniana na Europejskim Obszarze Gospodarczym, dopóki nie będzie zgodna z obowiązującymi wymaganiami.

Ponadto, przed wprowadzeniem produktów do obrotu, należy umieścić na niej oznaczenie dotyczące szczególnego zagrożenia bądź szczególnego przeznaczenia zabawki jeżeli takowe posiada.

Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na zabawce, przytwierdzonej etykiecie lub na opakowaniu. Jeżeli zabawka jest mała bądź składa się z małych elementów oznakowania mogą być umieszczone na etykiecie, załączonej ulotce albo instrukcji. Jeżeli nie jest to technicznie możliwe, w przypadku zabawek umieszczanych w ekspozytorach, oznakowanie CE jest umieszczane na ekspozytorze, pod warunkiem że ekspozytor był pierwotnie wykorzystany jako opakowanie zabawek.

Jeżeli opakowanie zabawki będzie zakrywać oznakowanie CE, należy je umieścić także na opakowaniu.

 

3.2. Nazwa i logo Twoich produktów

Nazwa i logo Twojej firmy oraz Twojego produktu zależą wyłącznie od Ciebie. Nie musisz jej rejestrować, zastanów się jednak, czy nie lepiej byłoby to zrobić ze względów opisanych poniżej.

Warto jednakże wcześniej pomyśleć o unikatowej nazwie oraz logo, którymi będziesz oznaczał swoje akcesoria i zabawki. W aktualnych czasach rynek pełen jest podobnych do siebie produktów z tej dziedziny, a konkurencja nie śpi. Pomyśl wiec jak się od nich odróżniać.

Uważamy, że Twój produkt ma szansę być wybierany częściej jeżeli będziesz dysponować ciekawym logo, Twoi potencjalni klienci nie będą mieć problemu z odróżnieniem Twojego produktu od innych.

Jeżeli dodatkowo używane przez siebie logo zarejestrujesz, unikniesz sytuacji, w której ktoś inny „ukradnie” Twój pomysł na logo, a tym samym użytkowników, którzy nie będą w stanie odróżnić twojego produktu, oznaczonego Twoim logiem od loga podobnego do Twojego. Nazwa i logo ma zatem służyć identyfikacji Twoich produktów lub usług z Tobą. W ten sposób buduje się markę.

Znak towarowy jako taki nie podlega rejestracji, jednakże możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Najpopularniejszymi znakami towarowymi są znaki słowne, czyli nazwy lub słowno-graficzne, czyli logo. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony, w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy.

Skutkiem rejestracji nie jest sama możliwość posługiwania się logo w obrocie, lecz nabycie praw ochronnych związanych z używanym przez Ciebie znakiem. Zarejestrowanie znaku towarowego, np. logo, oznacza, że żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł używać tego samego lub podobnego do Twojego znaku towarowego. W przypadku gdyby jednak podmiot trzeci naruszył ten zakaz, to będzie Ci przysługiwało roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Co ciekawe, znak towarowy może występować również w innych postaciach. Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego w tym zakresie.

Odpowiedniego zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także:

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

 

W przypadku zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania logo, powinieneś zadbać o to, aby w umowie znalazły się odpowiednie postanowienia w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych. Powinieneś dokładnie zadać o to abyś tylko Ty mógł używać Twojego logo, niezależnie od tego, kto będzie

Zachęcamy również do skorzystania z naszego wzoru umowy o opracowanie logo:

Umowa o opracowanie logo – wzór z komentarzem prawnym

 

3.2.1 Ochrona patentowa

Jeżeli uznasz, że Twoje zabawki stanowią wynalazek w myśl przepisów prawo własności przemysłowej, o której wspominaliśmy już powyżej, czyli są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania, to warto rozważyć uzyskanie dla nich dodatkowej ochrony w postaci patentu - czyli uzyskanie prawa ochronnego, którego udziela się produktom, których jest środkiem do realizacji wynalazku (powinieneś rozumieć to jako twój produkt i jego innowacyjne rozwiązania) powstałego na bazie teorii matematycznej – nowego algorytmu informatycznego wykorzystanego do jego stworzenia.

 

3.3 Sprzedaż produktów

Musisz podjąć decyzję jak chcesz sprzedawać swoje produkty. W ostatnim czasie metodą najpopularniejsza, jest prowadzenie sklepów internetowych. Ten sposób nie wymaga od Ciebie ponoszenia w szczególności na początku wysokich kosztów w zakresie najmu i wyposażenia lokalu. Oczywiście możliwa jest także odsprzedaż Twoich produktów innym przedsiębiorcą przez jego sklep stacjonarny bądź sklep internetowy.

 

3.3.1 Strona internetowa Twojej firmy

Jeżeli zdecydujesz się na samodzielną odsprzedaż swoich produktów w Internecie wskazujemy, że w naszej ocenie jednym z najważniejszych elementów Twojego przedsiębiorstwa jest jego dobra reklama, która pomoże Ci uzyskać klientów a w tym posiadanie własnej, właściwie przygotowanej i zarejestrowanej strony internetowej. To dzięki niej Twoi przyszli klienci mogą dowiedzieć się o istnieniu Twojego przedsiębiorstwa.

Pierwszym krokiem w stronę rozwoju Twojej działalności powinien być więc zakup właściwej, wybranej przez ciebie domeny oraz serwera (możesz w tym celu zawrzeć umowę zlecenia z informatykiem, który pomoże Ci zrobić to sprawnie i szybko.

Zobacz także:

Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym 

 

3.3.2. Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie (domenę odnawiamy co roku). Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję stworzenia domeny.

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz tu online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są – oczywiście – od dawna zajęte. Niech to będzie wyzwanie dla Twojej kreatywności!
 • Funkcję administratora prowadzącego rejestr krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką „.pl”, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy;
 • W praktyce, rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK. Spośród ich ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo;
 • Sprawdź, czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów, nie jest już wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen – dns.pl.

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny.pl będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK (lub akredytowanym partnerem). Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz jedynie status abonenta domeny, a nie jej właściciela. Jednakże niezależnie od tego Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś w Urzędzie Patentowym) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

 

3.3.3 Serwer

Większość firm oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Utrzymywaniem serwerów zajmują się firmy hostingowe. Miejsce na serwerze można wykupić od jednego dostawcy – właśnie jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

 

3.3.4 Pozycjonowanie strony internetowej

Jeżeli posiadasz już swoją stronę internetową, ważne, by wyświetlała się ona potencjalnym klientom poszukującym przedsiębiorstw takich jak Twoje.

Aby tak się stało, musisz sprawić, że Twoja strona internetowa będzie właściwie pozycjonowana, tzn. że będzie odwiedzana przez jak największą liczbę użytkowników.

Twoja strona internetowa będzie wyświetlała się tym częściej, im częściej będzie pojawiała się w Internecie.

Aby wypozycjonować swoją stronę, możesz udać się do specjalisty bądź sam na początek próbować zwiększyć jej pozycjonowanie „domowymi sposobami”.

Jako najpopularniejsze „domowe sposoby” należy wymienić:

 • Katalogowanie strony internetowych – Możesz samodzielnie, dodawać swoją stronę do jak największej ilości katalogów stron WWW;
 • Wypowiadanie się na forach internetowych (w szczególności w tematyce związanej z agrobiznesem) - pamiętaj jednak, aby Twoje wypowiedzi miały charakter merytoryczny, a nie stanowiły jedynie reklamy - takie zachowanie może być bowiem negatywnie odebrane przez użytkowników serwisów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – czytaj także:

Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy

 

3.3.5 Sprzedaż przez innego przedsiębiorcę

Możesz zadecydować, że nie chcesz zajmować się samodzielnie sprzedażą swoich produktów, a Twoją rolą jest wyłącznie ich produkcja i wprowadzenia do obrotu.

W takiej sytuacji rekomendujemy zawarcie umów z sprzedawcami prowadzącymi sklepy stacjonarne bądź internetowe, którzy będą odpowiedzialni za sprzedaż Twojego asortymentu.

Na początek rekomendujemy Ci przeprowadzenie szczegółowego resarchu w zakresie twoich możliwych kontrahentów, sprawdzenie opinii o ich sklepach, obsłudze klienta itp. Musisz pamiętać, że klienci mogą potem z nimi utożsamiać Twoje produkty! Warto więc poświęcić trochę czasu i wybrać odpowiedzialnych sprzedawców.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy ze sprzedawcami, która dokładnie określi zakres waszych praw i obowiązków. Wzory takich umów możesz pobrać z serwisu mikroporady.pl. Będą to m. in:

Umowa o współpracy – wzór z komentarzem prawnym 

Umowa o sprzedaż i dostarczenie produktów do sklepu internetowego – wzór z komentarzem prawnym

Umowa pośrednictwa – wzór z komentarzem prawnym 

 

3.4. Jak zatrudniać pracowników?

Być może na początku zdecydujesz, że samodzielnie chcesz prowadzić swoją działalność. Jednakże podejrzewamy, że wraz z jej rozwojem zdecydujesz się na zatrudnienie pracowników, którzy pomogą Ci w jej prowadzeniu. Poniżej powiemy Ci jak to zrobić .

Najpopularniejszym sposobem jest zawarcie umowy o pracę. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podstawowymi elementami umowy o pracę jest określenie jej przedmiotu, tj. rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokości wynagrodzenia pracownika, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

W praktyce oznacza to, że konkretna osoba, z którą zawrzesz umowę o pracę będzie zobowiązana do osobistego świadczenia pracy na Twoją rzecz i w Twoim imieniu, a zatem na Twoje ryzyko. Za działania pracownika odpowiadać będziesz Ty – jako pracodawca. Pracownik będzie wykonywał pracę w dni wskazane w umowie, np. w dni robocze lub w dni ustalane w comiesięcznym harmonogramie. Wykonywanie pracy przez pracownika ma polegać na starannym działaniu, wykonywanym pod kierownictwem pracodawcy. Warto więc sprecyzować w umowie oczekiwania wobec pracownika, tak aby dla obu stron umowy było jasne, co należy do jego obowiązków. Wbrew niektórym praktykom na rynku, umowa o pracę nie dotyczy wszelkiej pracy, lecz pracy określonej co do rodzaju, a więc pracy o charakterze powtarzalnym. Miej świadomość, że zatrudniany przez Ciebie pracownik nie powinien wykonywać każdej pracy, jaką mu zlecisz, lecz tylko tę wynikającą z umowy. Skoro zatem zdecydowałeś się zatrudnić kogoś na stanowisku opiekunki lub animatora czasu wolnego dla dzieci, to nie oczekuj, że taki pracownik będzie również Twoją sekretarką lub sprzątaczką. Byłoby to wysoce nieprofesjonalne.

Do Twoich obowiązków będzie należała wypłata wynagrodzenia.

Umowę o pracę możesz zawrzeć na okres próbny albo od razu na czas określony lub na czas nieokreślony. Proponujemy, aby pierwsza umowa była umową zawartą na okres próbny. Okres próbny wynosi maksymalnie 3 miesiące i służy sprawdzeniu kompetencji pracownika.

Pamiętaj, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W przeciwnym razie narazisz się na karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, co byłoby dla Ciebie dotkliwe, tym bardziej że dopiero zaczynasz prowadzić działalność, więc prawdopodobnie nie dysponujesz zbyt dużym budżetem.

Taka sama kara grozi Ci, jeżeli pomimo spełnienia wszystkich wyżej wskazanych cech, zawierasz z osobą trzecią umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.

W ramach swojej działalności prawdopodobnie nie będziesz zawierał umów zleceń, ponieważ ich przedmiotem jest dokonanie czynności prawnej, czyli takiej, która wywoła określone skutki przewidziane w przepisach prawa. Natomiast sprawowanie opieki nad dziećmi lub sprzątanie sali jest czynnością faktyczną, a nie prawną. Zatem w tym przypadku zawierane przez Ciebie umowy będą umowami o świadczenie usług, do których jednak stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie. Stąd, w niniejszym opracowaniu należało po krótce przybliżyć regulację umowy zlecenie.

Przepisy o umowie zlecenie znajdują się w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (odpowiednik pracownika) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (odpowiednik pracodawcy – Ciebie). W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, a wynagrodzenie nie ma charakteru obligatoryjnego. Niemniej jednak, jeżeli postanowienia zawartej umowy nie stanowią inaczej i nic innego nie wynika z okoliczności, przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wykonanej przez niego pracy. Natomiast tak jak w przypadku umowy o pracę, zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do starannego działania. Odmiennie niż pracownik, zleceniobiorca nie musi się jednak stosować do wskazówek dającego zlecenie.

Zobacz również:

Umowa o pracę – wzór z komentarzem prawnym 

Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym 

Poradnik – Zestawienie form zatrudnienia

 

3.5 Źródła finansowania

 

3.5.1 Dotacje z urzędu pracy

Bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

- imię i nazwisko;

- adres miejsca zamieszkania;

- numer PESEL, jeżeli został nadany;

- kwotę wnioskowanego dofinansowania;

- symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy;

- kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;

- szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;

- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – o zwrocie patrz poniżej).

- podpis.

Wraz z wnioskiem musisz również złożyć m.in. oświadczenie o:

- nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

- nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

- niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

- niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

- zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;

- niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wysokość dotacji różni się w zależności od urzędu pracy ją przydzielającą. W każdym przypadku dotacja nie może jednak wynosić więcej niż równowartość sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeżeli urząd pracy uwzględni wniosek zawierana jest umowa.

Środki finansowe pochodzące z dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową. Zgodność ma dotyczyć zarówno celu ich wydatkowania, jak i terminu. W przeciwnym razie, jak również w sytuacji, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy, będziesz zobowiązany do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów do poszczególnych programów, w ramach których możesz otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, dostępne są na stronach urzędów pracy. Przykładowo, obecnie w urzędzie pracy w Łodzi realizowany jest projekt „Z dotacją na start” w ramach którego możesz otrzymać:

- diagnozę predyspozycji uczestników do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej

- jednorazową dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł

- finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 2 600 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie WUP Łódź.

 

3.5.2 Środki unijne

Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych firm. Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej, bowiem z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności powinieneś udać się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”), w których można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie możliwości pozyskania dotacji na daną działalność. Przede wszystkim dowiesz się jakie aktualnie programy unijne są realizowane, jakie musisz spełniać kryteria i do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Innym miejscem, w którym możesz uzyskać informacje na temat aktualnych programów pomocowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdziesz projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych – do 30 roku życia. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 035 mln euro.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP.

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie środków z PARP w ramach wskazanych programów znajdziesz także tu:

Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku

Poprawne przygotowanie wniosku jest czasochłonne, dlatego też warto udać się do profesjonalisty po pomoc w tym zakresie.

 

3.5.3 Anioł biznesu

Warto również rozważyć współpracę z aniołem biznesu. Mianem anioła biznesu określa się prywatnego inwestora, który wspiera innych przedsiębiorców poprzez inwestycje własnego kapitału w rozwój ich działalności. Anioły biznesu najczęściej działają w sektorze start-upów. W zamian za partycypację w kosztach danego przedsięwzięcia anioł biznesu oczekuje niewielkich udziałów i odpowiadającego tym udziałom zysku. Największą zaletą tej formy finansowania jest niemalże natychmiastowe uzyskanie niezbędnych środków pieniężnych oraz brak obowiązku spłaty odsetek od kwoty pożyczki tak jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Warto dodać, że z pomocy aniołów biznesu korzystały na początku takie firmy jak Apple czy Starbucks.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie. W pierwszej kolejności polecamy jednak dokonać rozpoznania, czy na lokalnym rynku nie ma podmiotu, który chciałaby wesprzeć Twój biznes. Firmy często chętnie wspierają lokalne przedsięwzięcia, inwestycje lub po prostu osoby pochodzące z ich regionu.

Słowniczek - Anioł Biznesu

Słowniczek - Venture Capital

 

3.5.4 Kredyt bankowy

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z wyżej wskazanych źródeł finansowania możesz rozważyć zawarcie z bankiem umowy kredytu. Kredyt bankowy stanowi wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, gdyż umożliwia sfinansowanie wszelkich inwestycji. Ubiegając się o kredyt powinieneś skonsultować się z doświadczonym doradcą. Oprócz tego Twój pomysł na biznes będzie podlegać indywidualnej ocenie banku. Bank sprawdzi również Twoją zdolność kredytową i dopiero wtedy zaproponowane zostaną Ci warunki kredytu.

Zwróć uwagę, że pracownik banku przedstawiający warunki kredytu będzie podkreślał konkurencyjność oferty na rynku. Warto jednak samemu dokonać porównania ofert różnych banków. Możesz także rozważyć skorzystanie z bezpłatnych usług doradców kredytowych. W ten sposób już na początku możesz zaoszczędzić część pieniędzy, które przeznaczyłbyś na spłatę odsetek w przypadku zawarcia umowy kredytu z pierwszym bankiem.

Istotna jest także kwestia waluty kredytu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie i spłata kredytu w walucie, w której rzeczywiście zarabiasz. Rozumiemy jednak, że bank może zaoferować Ci atrakcyjny kredyt w walucie obcej. Musisz jednak pamiętać o ryzyku zmian kursów walutowych, którego wyeliminować się nie da. Dla pełniejszej oceny sytuacji poproś pracownika banku o przedstawienie symulacji spłat rat kredytu oraz o udzielenie dokładnych informacji w przedmiocie sposobu ustalania przez bank kursu waluty, po której będzie przeliczał wysokość raty w walucie obcej na walutę polską, a także informacji czy umowa kredytu obejmuje kredyt walutowy, czy złotówkowy. Dokładnie przeczytaj umowę oraz załączone do niej dokumenty. Ponadto sprawdź, czy treść umowy zgadza się z informacjami udzielonymi przez pracownika banku.

Jeżeli planujesz pozyskanie kredytu bankowego, musisz pamiętać, aby wszcząć procedurę odpowiednio wcześniej, gdyż proces udzielania kredytu jest długotrwały. Musisz również liczyć się z tym, że udzielenie kredytu bankowego będzie dla Ciebie stałym obciążeniem. Może okazać się to problematyczne, jeżeli Twoja działalność nie będzie przynosić zysków, co może zdarzyć się zwłaszcza na początku jej prowadzenia.

Czytaj także:

Poradnik – Przykładowe Rodzaje Finansowania Działalności

Słowniczek – Wniosek kredytowy

 

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021.162 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020.1740 t.j.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i punkcie informacji dla przedsiębiorcy (Dz.U. 2020.2296 t.j.);
 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020.1526 t.j.);
 5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2020.1575 t.j.);
 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 65);
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 roku w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U 2019/1816 t.j.);
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U 2021.324 t.j.);
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2021.1062 t.j.).

 

Stan prawny – 31 sierpnia 2021 r.Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz naszą Politykę Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies dla celów reklamy naszych usług, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług,według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień w plików cookies. Więcej >> 

Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze.

Akceptuję / Wyrażam zgodę