Analiza otoczenia prawnego dla:

Grzybiarstwo: Pomysł na biznes i styl życia blisko natury

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest to otoczenie prawne

Poniższe opracowanie, przedstawiają otoczenie prawne dla podjęcia konkretnej lub zróżnicowanej działalności w zakresie przeprowadzania prowadzenia działalności edukacyjnej w tym szkoleń, przygotowywanie materiałów i opisów o tematyce związanej z tu jako przykład grzybiarstwem, może zostać wykorzystane także przy innych pomysłach na biznes w obszarze zbierania i znajomości runa leśnego, ziół, roślin i np. wędkarstwa. Informacje dotyczące m.in. formy prawnej działalności, certyfikacji i dotacji mogą być przydatne dla każdego.

Przykład może być wykorzystywany przez każdego, kto ze swojej szczególnie często hobbistycznej, specjalistycznej wiedzy chce uczynić źródło dochodu. Warto pamiętać, iż z uwagi na to, że takim lub podobnym przetwórstwem może zająć się każdy i nie potrzeba w tym zakresie szczególnego wykształcenia, a najważniejszy atut stanowi doświadczenie i wiedza.

artcile

Formy prowadzenia działalności

Rozważając realizacje pomysłu na biznes takiego jak w załączonym opracowaniu warto rozważyć na początku w jakiej formie chcesz prowadzić swoją działalność oraz z czy chcesz prowadzić ją samodzielnie czy do realizacji pomysłu posiadasz wspólników.

a) jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie i jako jej właściciel możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności, żeby założyć swoją firmę, jednak odpowiadasz za nią wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności ze wspólnego majątku) i na osobę, którą się posługujesz.

Więcej:

 Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

 Pierwsze kroki w biznesie – poradnik początkującego przedsiębiorcy

Twoim podstawowym obowiązkiem aby rozpocząć prowadzenie tego typu działalności jest uzyskanie na podstawie złożonego wniosku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zanim tego dokonasz osobiście w urzędzie lub przez Internet musisz ustalić kilka spraw, a przede wszystkim:

 • nazwę firmy — w niej musi znaleźć się twoje imię i nazwisko,
 • datę, od kiedy rozpoczniesz działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,
 • miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,
 • kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny. Dla naszej działalności zgodnej z przykładem to:
  - PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane.
  - PKD 63.12.Z- Działalność portali internetowych
 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
 • formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,
 • informacje związane z ZUS — na przykład to, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz,
 • rachunek bankowy — konieczne jest wskazanie numeru rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej albo posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego.

Po złożeniu kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru do 1 dnia roboczego po dniu złożenia wniosku dane Twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG i od tego dnia (od wpisania) możliwe jest rozpoczęcie prowadzenia działalności o czym stanowi Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292).

b) spółka cywilna

Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy przede wszystkim uzyskać wpis do CEIDG, a także zawrzeć na piśmie umowę spółki, dokonać zgłoszenia w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), uzyskać nr REGON, dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego i uzyskać NIP spółki. W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach, cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować, okres funkcjonowania spółki, zakres działalności według PKD, kwestie podziału zysków i wielości wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń o czym szerzej w art. 864 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2020.1740).

c) spółka prawa handlowego

Spółka handlowa to jedna z form współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób, za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej, które może założyć jeden podmiot, o ile założyciel sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Co do zasady za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się funkcjonowanie spółki.

Wspólnicy (akcjonariusze) spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki o czym stanowi art. 151 § 4 oraz 301 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2020.1526). Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

d) firma rodzinna

Przedsiębiorstwo rodzinne to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej strukturze zarządzanie firmą pozostaje w rękach najbliższych spokrewnionych ze sobą osób, które posiadają kontrolę nad własnością w firmie i wspólnie dbają o interesy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo rodzinne może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu możliwe jest swobodne dokonanie podziału obowiązków i uprawnień pomiędzy członkami rodziny prowadzącymi wspólnie firmę.

e) inne

Decydując się na „zatrudnianie samozatrudnianego” trzeba pamiętać, że jest to czymś innym niż typowa umowa zlecenia. Samozatrudnienie występuje, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko i wykonuje sama, osobiście, określone czynności na rzecz innego podmiotu w ramach prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności. Istotą jest to, że takie osoby prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą (są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej), która jest dla nich podstawą odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy w określony sposób i w wybranej formie. W związku z tym pracodawca nie jest zobowiązany ani do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne samozatrudnianego, ani zaliczek na podatek dochodowy. W takiej relacji jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zapłata wynagrodzenia po przedstawieniu faktury.

Możliwe jest oczywiście udzielanie zleceń i zlecanie wykonania dzieła osobom, których udział i praca w przedsięwzięciu okresowo, periodycznie jest niezbędna. Takie umowy mogą zostać zawarte zarówno z handlem jak i informatykiem, który opracuje projekt graficzny i wykona naszą stronę internetową.

Zobacz także:

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności

3.1. Jak zacząć szkolić innych

Osoby posiadujące specjalistyczną wiedzę w wąskich dziedzinie mogą postanowić o odpłatnym jej przekazywaniu w różnych rodzajach szkoleń. W takim wypadku najwygodniejszym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności specjalizującej się w prowadzeniu szkoleń związanej z naszą wiedzą ekspercką. Na sam początek warto sprawdzić czy oferowany przez Nas zakres szkoleń nie wiąże się z posiadaniem specjalistycznych uprawnień, tak jak np. organizacja szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, i w razie potrzeby na samym początku uzyskać odpowiedni wpis.

Jednakże, większość usług stricte szkoleniowych nie jest uznawanych jako działalność regulowana i w związku z tym nie ma potrzeby zdobywania odpowiednich koncesji, zezwoleń czy licencji. Trzeba zwracać uwagę na wymogi dotyczące działalności oświatowej, które reguluje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2020.1327) .

Szkolenia mogą być przeprowadzana na kilka sposobów.

Mogą to być m.in. szkolenia on-line bądź szkolenia stacjonarne, w dzisiejszych czasach coraz większą popularność zyskują tzw. webinary.

Istotnym jest przygotowanie planu szkolenia, oraz zgromadzenie właściwych materiałów dydaktycznych które pomogą Ci w jego prowadzeniu o które możesz potem wręczyć kursantom.

a) Szkolenia on-line

Szkolenia on-line mogą być przeprowadzone przy użyciu różnych narzędzi internetowych np. skype, zoom bądź w ramach udzielenia użytkownikowi dostępu do strony szkoleniowej pod zakładką danego szkolenia, gdzie bądź są prowadzone np. prelekcje prezentacji on - line, czy też do pobrania testy ale także po prostu są zamieszczone materiały szkoleniowe. Wśród nich mogą znajdować się specjalnie przygotowane przez Ciebie materiały, artykuły, prezentacje, filmy.

b) Szkolenia ,,stacjonarne’’

Jeżeli będziesz wzbogacał formy szkolenia realizowane w drodze usług świadczonych na odległość o bardziej wyrafinowane np. o zjazdy dla warsztatów dla praktyk, konsultacji to możesz także wprowadzić takie mieszane formy, gdzie w trakcie szkolenia będziesz organizował w formie tradycyjnej warsztaty, seminaria, konsultacje, prezentacje, gdy będziesz musiał zapewnić pobyt, salę i czasami zakwaterowanie uczestników wówczas będziesz stosował tradycyjne narzędzia, tak jak przy zwykłych szkoleniach.

Pamiętaj, że każdy użytkownik szkoleń powinien zostać przed zakupem szczegółowo poinformowany o warunkach zakupu (cena, możliwość zwrotu „biletu/miejsca szkoleniowego”, możliwość odwołania, tematyka, harmonogram, prelegenci) w przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją przedsięwzięcia, jasno określone reguły pomogą Ci uniknąć niepotrzebnych konfliktów i komplikacji.

Pamiętaj o przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2020.1740), które szczegółowo regulują m.in. kwestię gwarancji/rękojmi/odstąpienia od umowy zarówno pomiędzy przedsiębiorcami jak i osobami prywatnymi.

Jeżeli chcesz po zakończeniu szkolenia przyznawać jego uczestnikom certyfikatu ukończenia kursy, sprawdź czy taki certyfikat nie wiąże się z przyznawaniem uprawnień jakich kursant zgodnie z prawem posiadał nie będzie.

 

3.2. Opodatkowanie firmy szkoleniowej

Przedsiębiorco, firma prowadząca działalność szkoleniową może prowadzić swoje rozliczenia w zakresie opodatkowania w dwóch formach:

a) zasady ogólne (skala podatkowa),

W tym przypadku podatek płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu (a więc po odjęciu kosztów uzyskania przychodu od przychodu),

- w ciągu roku należy samodzielnie obliczać i wpłacać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek, raz na miesiąc lub raz na kwartał (z zaliczek kwartalnych mogą korzystać tzw. mali podatnicy – podmioty, których przychody ze sprzedaży nie przekroczyły w ciągu roku 1.200.000,00 euro oraz osoby, które zaczynają działalność gospodarczą),

W 2020 roku, wysokość, obowiązująca dla dochodów uzyskanych w roku 2019, to 14 529 zł 76 gr. Jeżeli dochody przedsiębiorcy w 2020 roku przekroczą kwotę 85 528 zł, powinien on zapłacić 14 539 zł 76 gr oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł.

Kwota 14 539 zł 76 gr wynika z 17% podatku należnego w przypadku pierwszego progu podatkowego.

b) podatek liniowy.

Jest to forma liniowego opodatkowania polegająca na obliczaniu i płaceniu podatku wyłącznie według stawki 19% od dochodu do opodatkowania niezależnie od tego, jaka jest wartość dochodu w danym roku, bez odliczania kwoty wolnej od podatku. Wybierając tę metodę opodatkowania podatnik rezygnuje tym samym z możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci - z dzieckiem. Nawet w przypadku, gdy podatnik zawiesił działalność gospodarczą w roku podatkowym nadal ma do niego zastosowanie art. 30c u.p.d.o.f. i wówczas również nie może rozliczać się z podatku wspólnie z małżonkiem.

Ponadto ta forma opodatkowania pozbawia podatnika wszelkich ulg podatkowych, w tym również ulgi na internet, ulgi na dzieci .

Przedsiębiorco wybierając metodę opodatkowania weź pod uwagę jako jeden z czynników, że przy obliczeniu podatku metodą liniową nie odliczamy ani kwoty wolnej ani innych kwot związanych z ulgami podatkowymi takich jak np. ulga na dzieci. Ulgi te podatnik może jednak zastosować w przypadku rozliczania innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, jeśli składa odrębne zeznanie podatkowe.

Jeżeli uzyskujesz dochody poza dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi stawką liniową np. dochody wynikające ze stosunku pracy, pamiętaj o wykazaniu ich w odrębnym, dodatkowym zeznaniu rocznym. Przychody opodatkowane na zasadach podatku liniowego nie łączą się z pozostałymi przychodami ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, z których dochód podlega opodatkowaniu według progresywnej skali podatkowej.

 

3.3. Czy prowadząc firmę szkoleniową muszę płacić VAT?

Usługi edukacji pozaszkolnej, prowadząc które przedsiębiorca zwolniony jest od zapłaty podatku VAT, to te świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i to wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją oraz gdy są finansowane w całości ze środków publicznych, jeżeli więc prowadzić działalność polegającą na szkoleniach, jednakże nie zostałeś objęty przepisami o systemie oświaty bądź Twoja działalność nie jest finansowana w całości ze środków publicznych powinieneś opłacić podatek VAT.

 

3.4 Prowadzenie szkoleń, a posiadanie kasy fiskalnej

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U 2017.2454), przedsiębiorca prowadzących działalność w zakresie edukacji jest zwolniony z obowiązku prowadzenia rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, obowiązek ten dotyczy : Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

 • usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),
 • usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),
 • usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

 

3.5. Marketing w firmie szkoleniowej

Jeżeli chcesz dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców powinieneś zainwestować w działania marketingowe. Podstawą promowania firmy szkoleniowej jest pozycja Twojej działalności w Internecie. Przedsiębiorca przede wszystkim powinien zainwestować w stronę internetową, umożliwiającą potencjalnym klientom zapoznanie się z profilem prowadzonej działalności oraz dostępnością proponowanych szkoleń i usług.

Na samym początku powinieneś przeanalizować jak najwygodniej stworzyć witrynę i zarejestrować domenę internetową, pod którą będziesz prowadził witrynę, to może być Twoja Firma/Nazwa i jednocześnie tzw. ,,logo’’(znak graficzny, którym posługujesz się reklamując Twoje przedsiębiorstwo).

a) Domena

Koszty rejestracji Twojej domeny są niewielkie, ale niestety nie ma możliwości rejestracji domeny bezpłatnie. Kwoty rejestracji oscylują w granicach 70-150 zł raz na rok (domenę odnawiamy rokrocznie).

Aby zarejestrować naszą własną domenę, musimy utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen – przykładowe firmy to nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajemy tu na wstępie on-line wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukamy naszej domeny mając nadzieję, że będzie wolna i dostępna (większość domen stanowiących odzwierciedlenie popularnych słów – np. kredyty.pl – jest już dawno zajęte).

Funkcję rejestru krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.

W praktyce rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK - spośród ich ofert możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo.

Zapoznaj się też z regulaminem określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie NASK: https://www.dns.pl/regulamin.html

Występując o rejestrację domeny, uzyskasz status oferenta, a w swojej ofercie będziesz musiał złożyć zapewnienie, że dane w niej zawarte są prawidłowe, a złożenie oferty i wykonywanie umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa, w tym w szczególności, że nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu. Pamiętaj, że NASK może odmówić przyjęcia Twojej oferty w szczególności, gdy:

 • nie spełniłeś warunków technicznych określonych w Witrynie Internetowej NASK,
 • NASK jest związany umową o Utrzymywanie tej samej Nazwy Domeny, która została wskazana w Ofercie, albo trwa proces zawierania takiej umowy

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK. Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności; masz status abonenta domeny, ale Twoje logo o ile je wcześniej zgłosiłeś będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

b) Strona

Pod stroną należy rozumieć także portal, czyli inaczej drzwi prowadzące na platformę (inne pojęcie dla większy form), na której będziesz prowadził odpowiednie strony dla odrębnych form takich jak blokowisko, forum, serwis czy strona szkoleniowa lub inne.

Czytaj także:

 Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy

Kolejnym elementem, o który musisz zadbać na samym początku realizacji Twojego przedsięwzięcia jest serwer, czyli miejsce na Twoją stronę www.

Większość firm oferujących rejestrację domeny oferuje również usługi serwerowe, więc można obie usługi wykupić od jednego, tego samego przedsiębiorcy (takie usługi noszą one nazwę „usług hostingowych”). Dokonując wyboru firmy, w której wykupimy usługi hostingowe, warto kierować się opiniami innych internautów – wpiszmy w Google frazę „[nazwa firmy hostingowej] – opinie” i poczytajmy, co inni sądzą na temat jakości jej usług.

Utworzenie strony internetowej wiąże się koniecznością wyboru języka programowania, na którym zostanie oparta strona oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie posiadasz umiejętności w tym zakresie możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

Dotychczas mówiliśmy o stronie, lecz równie dobrze może to być portal i platforma dla większego przedsięwzięcia. Dla dalszego opisywania będziemy ogólnie nazywać tę stronę, czy też o ile będzie to wręcz portal, na którym będziesz prowadził wiele stron będący po prostu witryną.

Potrzebujesz jeszcze hostingu, czyli wraz z obsługą - miejsca na dobrym serwerze. W Internecie znajdziesz różne oferty hostingowe. Usługę hostingową możesz wykupić np. w formie abonamentu.

Po utworzeniu Twojej witryny warto zająć się jej właściwym wypozycjonowaniem tak by zyskała ona jak największą liczbę odwiedzających użytkowników, a co się z tym wiąże umożliwiała i dostęp do płatnych części serwisu rozwijając Twoje przedsiębiorstwo.

W takim przypadku w szczególności powinieneś zwrócić uwagę na:

 • Jakość kodu programistycznego,
 • Jakość treści stron www,
 • Nawigacja w portalu, serwisie,
 • Optymalizacja tytułu strony głównej oraz podstron (tzw. sekcja Title),
 • Metatagi o serwis,
 • Linkowanie wewnętrzne, sklepu

Wciąż skuteczne są ulotki, wizytówki oraz bannery. Materiały drukowane zaliczane są do klasycznych form reklamy, a przy tym do jednych z najtańszych. Trzeba pamiętać, by rozdawać je obecnym i potencjalnym klientom wykorzystując do tego codzienne sytuacje. W ten sposób można dotrzeć do sporej grupy osób.

 

3.6. Jak powinieneś dbać o dane użytkowników serwisu?

W dniu 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej weszły w życie przepisy tzw. RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Każdy przedsiębiorca który wykosztuje dane osobowe zobowiązana ma obowiązek wprowadzenia odpowiednich rozwiązań cyberbezpieczeństwa, których celem jest zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.

Przedsiębiorca wykorzystujący dane osobowe zobowiązany jest do przeprowadzania analizy skutków każdej operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych.

Przedsiębiorca ma również obowiązek informowania osób których dane dotyczą m.in. o okresie retencji danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego za niewłaściwe wykorzystywanie danych.

Przedsiębiorcy zobowiązani są także m.in. do :

 • zgłaszania przez administratorów danych w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone.
 • informowania w szerszym zakresie zarówno pracowników jak i osób których dane są przetwarzane przez Fundację o tym, co się dzieje z ich danymi. Ponadto Fundacja będzie musiała zadbać o przejrzystość, rzetelność i czytelność tych informacji.
 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania przez administratora bądź podmiot przetwarzający;
 • „zapominania” danych osobowych, osób na ich żądanie. Ponadto przetwarzający dane będzie posiadał także obowiązek umożliwienia na żądanie osób których dane są przetwarzane udostępnienia jej przetwarzanych danych, a także przeniesienia jej danych;
 • powołania Inspektora Danych Osobowych - obowiązek zostanie nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, będące organami lub podmiotami publicznymi;
 • współpracy z organami nadzorczymi oraz udostępniania rejestrów danych osobowych celem monitorowania operacji przetwarzania;
 • wprowadzenie środków szyfrowania w celu zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z niniejszym rozporządzeniem administrator lub podmiot przetwarzający zobowiązani będą do oszacowania ryzyka właściwego;
 • zapewnienie wprowadzanym środkom bezpieczeństwa w tym poufności, oraz uwzględniania stanu wiedzy technicznej oraz kosztów ich wdrożenia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych podlegających ochronie.
 • uwzględniania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych, m.in przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogące w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych.

 

3.7. Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2020.1740);
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320);
 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.2020.1426 t.j.);
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U.2020.1327)

 

Stan prawny: październik 2020 r.Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT