Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak nie drzwiami to oknem – czyli jak wejść do świata producentów okien

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego (wstęp)

Jeśli przedstawiona przez nas historia producenta okien i drzwi jest dla Ciebie inspiracją, warto, abyś przeczytał/a także ten artykuł. W artykule odnosimy się do produkcji rolet zewnętrznych oraz rolet zewnętrznych antywłamaniowych. Przedstawiamy w nim aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji i dystrybucji okien i drzwi. Pozornie wydaje się, że wystarczy zacząć produkować omawiane produkty, a następnie znaleźć klientów, którzy je kupią. Rzeczywistość może Cię jednak nieco zaskoczyć.

Obowiązujące prawo polskie i europejskie nakłada na producentów okien szereg wymogów formalno- prawnych oraz technicznych. Pozornie chcesz produkować jedynie okna i drzwi, a w praktyce okazuje się, że będziesz musiał zaznajomić się również z przepisami Prawa budowlanego.

Nie musisz się jednak o nic martwić, przeanalizowaliśmy wszystkie wymogi i procedury za Ciebie! Po lekturze tego artykułu będziesz już wiedział, jakie wymogi muszą spełniać okna i drzwi, w tym gdzie mogą być usytuowane i jaką powierzchnie powinny zajmować. Dodatkowo wyjaśnimy Ci, czym jest współczynnik przenikania ciepła, ile wynosi oraz jak ma się on do oszczędzania energii. Wreszcie, opowiemy Ci o procedurze uzyskania oznakowania CE, które jest niezbędne do wprowadzenia Twoich okien, drzwi i rolet na rynek.

Przeczytaj uważnie poniższe opracowanie i ciesz się swoim własnym planem na biznes!

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Zanim przejdziesz do samej produkcji okien i drzwi i rolet, musisz zdecydować, w jakiej formie chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą. Wszytko zależy od tego, czy będziesz działał samodzielnie, czy też ze wspólnikiem/wspólnikami. Ponadto, przy wyborze formy prowadzenia działalności trzeba również zwrócić uwagę na odpowiedzialność, którą będziesz ponosił – kształtuje się ona inaczej w zależności od danej formy prawnej.

Poniżej przedstawiamy Ci możliwe formy prowadzenia działalności, zapoznaj się z nimi i zdecyduj, co będzie dla Ciebie odpowiednie. Naszym zdaniem warto, abyś rozważył jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest formą prowadzenia przedsiębiorstwa, jaką możesz prowadzić samodzielnie bądź - według własnego uznania i potrzeb - zatrudniać w nim pracowników/ członków swojej rodziny.
 
Aby rozpocząć prowadzenie działalności w tej formie należy uzyskać wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”) - rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego dla spraw gospodarki. Wniosek o wpis do rejestru możesz złożyć online na stronie CEIDG (https://aplikacja.ceidg.gov.pl/) bądź osobiście udając się do najbliższego urzędu gminy.

Zanim jednak rozpoczniesz wypełnianie formularza wniosku o wpis w CEIDG, musisz ustalić poniższe kwestie:

 • nazwa firmy

Nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest firma przedsiębiorcy tj. jego imię i nazwisko.

Firma może zostać poszerzona o dodatkowy element, który będzie nawiązywał do rodzaju prowadzonej działalności (nie jest to element konieczny!).

 • data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz zacząć prowadzić działalność. Możesz najpierw rozpocząć przygotowania, złożyć wniosek o wpis do CEIDG, ale jako początek prowadzonej działalności wskazać datę przyszłą!

Pamiętaj, że dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych datą rozpoczęcia działalności będzie data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być ona więc wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

 • siedziba działalności

Siedzibą działalności nazywane jest miejsce jej rejestracji. Zgodnie z brzmieniem przepisów prawa siedzibą jest miejscowość.  Powszechnie, w języku potocznym, przyjmuje się, że siedzibą jest adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy) bądź wskazanie szczegółowo miejsca wykonywanej działalności (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Twoja siedziba nie musi być Twoją własnością. Może być to chociażby mieszkanie, które wynajmujesz. Musisz jednak dysponować pisemną zgodą właściciela mieszkania. Jeżeli planujesz prowadzić działalność w domu rodzinnym również potrzebne Ci będzie oświadczenie właścicieli domu (Twoich rodziców) o wyrażeniu takiej zgody. Wymóg zgody pozostaje aktualny nawet, jeżeli wciąż mieszkasz z rodzicami. W każdym przypadku pamiętaj jednak, iż, nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością.

 • kody działalności gospodarczej

Są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „produkcja papieru i tektury”, „produkcja narzędzi”). Wskazanie przynajmniej jednego kodu jest Twoim obowiązkiem. Jeśli podasz więcej — zdecyduj, który jest główny.

Listę aktualnych kodów PKD odpowiednich dla wszystkich typów działalności możesz sprawdzić pod adresem https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

Ważne!

Musisz wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

 

2.2. Spółka cywilna

Spółka cywilna, może zostać utworzona, przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne. Omawiana forma została opisana w art. 860 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”, „k.c.”). Stosownie do treści powołanego przepisu Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna nie jest więc niczym innym jak umową zawartą pomiędzy wspólnikami. 

 

Pamiętaj! Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego korzysta z podmiotowości prawnej zawiązujących ją wspólników. Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek osobowych prawa handlowego nie jest również tzw. ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

 

Zatem, jeśli chcesz zawiązać spółkę cywilną zarówno Ty, jak i Twój wspólnik będący osobą fizyczną musicie najpierw założyć indywidualną działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (o czym była mowa wyżej).

Jak już zostało wspomniane, osoby prawne również mogą zawiązać spółkę cywilną. W takim przypadku – jeżeli któryś ze wspólników jest spółką prawa handlowego – prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

Po uregulowaniu opisanych powyżej kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Ciebie i Twoich wspólników, musicie podjąć następujące kroki:

 • zawrzeć na piśmie umowę spółki cywilnej,
 • zgłosić spółkę w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić zawiązanie spółki we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać numer NIP spółki.

Zobacz także:

 Umowa spółki cywilnej – wzór z komentarzem prawnym

Uwaga!

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę cywilną odpowiadać będą wszyscy jej wspólnicy majątkiem wspólnym spółki, a także każdy wspólnik osobno całym swoim majątkiem.

 

2.3. Spółki prawa handlowego

Spółka prawa handlowego, to przedsiębiorstwo, działające w celu zarobkowym, założone przez dwie i więcej osób (wyjątkiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna i spółka akcyjna, które mogą być prowadzone przez jedną osobę, chyba że tą osobą miałaby być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wszelkie kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, w tym między innymi sposób ich tworzenia, działania, rozwiązywania oraz przekształceń zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.

Spółki prawa handlowego dzielą się na:

 • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna);
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna).

To co odróżnia spółki osobowe od spółek kapitałowych to w szczególności:

 • fakt, że spółka kapitałowa może zostać zawiązana nawet przez jednego wspólnika. Spółka osobowa, dla zawarcia potrzebuje co najmniej dwóch wspólników.
 • fakt, że w spółkach osobowych (wykluczając spółkę komandytową i komandytowo – akcyjną) skład osobowy wspólników nie może się zmienić w trakcie trwania spółki, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. W spółce kapitałowej skład wspólników może być dowolnie modyfikowany, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej
 • fakt, że w spółce osobowej za zobowiązania spółki jej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, w spółce kapitałowej, wspólnicy  ponoszą wyłącznie ryzyko utraty wkładu zainwestowanego w spółkę.

Ponadto, należy pamiętać, że wszystkie spółki kapitałowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. W tym zakresie patrz także:

Porada – Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS?

W tym miejscu warto wskazać, że wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność takich wspólników polega na możliwości utraty wniesionych przez nich wkładów.

 

Korzystaj także:

 Wyszukiwarka – Wzory - Umowy Spółki wraz z komentarzami ekspertów prawa

artcile

Aspekty prawne związane z produkcją okien i drzwi

3.1. Stolarka budowlana (okienna i drzwiowa) – jakie wymagania przewidują przepisy?

Przedsiębiorco, na pewno już wiesz, czym jest stolarka budowlana. Warto jednak wskazać, że omawiane pojęcie nie ma definicji legalnej – czyli ujętej w przepisach prawa. Dlatego też odwołamy się do wyjaśnienia tego zagadnienia zamieszczonego na stronie internetowej encyklopedia.pwn.pl, zgodnie z którą stolarkę budowlaną stanowią wyroby budowlane z drewna stanowiące wyposażenie (okna, drzwi, drewniane schody) i elementy wykończenia budynku (wbudowane meble). Tym samym pojęcie to można utożsamiać z samymi oknami i drzwiami.

Zanim przystąpisz do produkcji okien i drzwi musisz wiedzieć, że stolarka budowlana powinna spełniać odpowiednie wymogi przewidziane w przepisach prawa. Zastosowanie znajdą tutaj zarówno przepisy prawa polskiego, jak i unijnego. Niemalże wszystkie kwestie związane z budownictwem na terenie naszego kraju reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351z późn. zm., „Prawo budowlane”). Przedmiotem regulacji Prawa budowlanego jest działalność obejmująca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Dodatkowo w ustawie tej zostały określone zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Przedsiębiorco, zanim więc rozpoczniesz swój biznes w zakresie produkcji okien i drzwi, zapoznaj się z przepisami Prawa budowlanego normującymi Twoją przyszłą działalność. Poniżej opisujemy najważniejsze regulacje w trym zakresie.

Produkowane przez Ciebie okna i drzwi będą musiały spełniać odpowiednie wymagania, co pozwoli na wprowadzenie ich na rynek. Prawa budowlane wskazuje, jakie parametry powinny być zastosowane przy produkcji omawianych produktów. Analizując wymagania, jakie muszą spełnić Twoje produkty, warto, abyś posiadał trochę szerszą wiedzę w zakresie budownictwa, w tym na przykład orientował się:

 • które pomieszczenia wymagają montażu okien?
 • kiedy do wymiany okien potrzebne jest uzyskanie pozwolenia?

Poniżej przedstawiamy Ci odpowiedzi na te i inne pytania.

 

3.1.1. Warunki ogólne, jakie muszą spełniać obiekty budowlane

Jak już wspomnieliśmy, Prawo budowlane przewiduje szereg wymagań dla stolarki budowlanej, dlatego też skupimy się na tych najważniejszych. Ogólne wymagania, jakie muszą spełniać obiekty budowlane zostały ujęte w art. 5 ust 1 Prawa budowlanego:

„Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

a) nośności i stateczności konstrukcji,

b) bezpieczeństwa pożarowego,

c) higieny, zdrowia i środowiska,

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

e) ochrony przed hałasem,

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;”.

 

3.1.2. W których pomieszczeniach muszą znaleźć się okna oraz jakie powinny spełniać wymagania?

Istotne znaczenie w omawianej kwestii ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, „Rozporządzenie” lub „Warunki techniczne”). Rozporządzenie to ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy Prawa budowlanego.

Uwaga - zgodnie z Rozporządzeniem niektóre pomieszczenia muszą mieć okna, należą do nich:

 • Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – powinny one mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości. (§ 57 Rozporządzenia). W takich pomieszczeniach stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

 

Za pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi uważa się pomieszczenia, w których te same osoby mają spełniać więcej niż 4 godziny dziennie. Zaliczymy więc do nich biura, sypialnie, salon, a także pomieszczenia, w których odbywa się produkcja, chyba, że specyfika produkcji przewiduje inaczej. Dlatego też nie powinno budzić Twoich zastrzeżeń, że w wielu mieszkaniach łazienki lub kuchnie nie posiadają okien – w końcu nikt z nas chyba nie lubi spędzać w kuchni połowy dnia!

Zauważ, że ustawodawca nie wymaga od Ciebie produkowania okien o określonej wielkości. Ważne jest jedynie, aby łączna powierzchnia okien w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi odpowiadała wymogom przytoczonym powyżej. Dlatego też nie musisz ograniczać swojej fantazji - będziesz mógł zaproponować swoim przyszłym klientom zarówno duże okna, jak i kilka małych – byleby łączna przeszklona powierzchnia była odpowiednia.

 

3.1.3. Okna w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy

Chyba nikt z nas nie chciałby pracować w pomieszczeniu bez okien, w końcu skąd czerpać wtedy energię do działania?! W woli przykładu okna w takim pomieszczeniu po ich otwarciu nie powinny ograniczać swobodnego przejścia. Co więcej światło nie powinno razić pracowników w oczy i przez to utrudniać wykonywania przez niech pracy. Dlatego też pracodawca musi zapewnić odpowiednie instalacje osłon okiennych, po to, aby pracownicy mogli samodzielnie zmieniać ilość światła przenikającego do pomieszczenia, w którym przebywają. 

 

3.1.4. W jakiej odległości od działki sąsiedniej można zamontować okna i drzwi budynku?

Pamiętaj! Ściana budynku, na której znajdują się okna lub drzwi musi być usytuowana w odległości co najmniej 4 metrów od granicy działki sąsiedniej (§ 12 ust. 1 pkt 1 Warunków technicznych).

Jednakże, w przypadku ściany budynku bez okien i drzwi – wystarczy odległość 3 metrów od granicy działki sąsiedniej, a jeśli plan miejscowy przewiduje taką możliwość - dopuszcza się nawet posadowienie budynku w odległości 1,5 metra od granicy z działką sąsiednią lub bezpośrednio przy niej.

Uwaga! Okna usytuowane w pomieszczeniach znajdujących się wyżej niż na drugim piętrze, a także na niższych piętrach, o ile wychodzą na ulicę, muszą być otwierane do wewnątrz!

 

3.1.5. Jakie wymagania muszą spełniać drzwi?

Ważne - przystępując do produkcji drzwi, pamiętaj:

 • drzwi muszą umożliwiać dogodne warunki ruchu, w tym również osobom z niepełnosprawnościami; nie dotyczy to jednak budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej;
 •  drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m; w przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m;
 • w wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych;
 • w drzwiach do mieszkań i pomieszczeń mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego wysokość progów nie może przekraczać 0,02 m;

 

3.2. Jakie parametry muszą spełniać okna i drzwi? Współczynnik przenikania ciepła

Jak zapewne wiesz, zarówno okna, jak i drzwi musza spełniać określone normy w odniesieniu do jednej z ich funkcji, jaką jest utrzymanie ciepła w pomieszczeniach. Intencją prawodawcy przy wprowadzeniu przepisów dotyczących parametrów omawianych produktów było ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia.

Dlatego też przy produkcji okien i drzwi należy stosować wymagany prawem współczynnik przenikania ciepła (U), który stanowi chyba najważniejszy parametr techniczny okna. Współczynnik ten, to nic innego, jak wskaźnik izolacji termicznej okna. Wyznacza on więc, w jakim zakresie okno pozwala zachować ciepło w pomieszczeniu – im wskaźnik jest niższy, tym okno zapewnia większe ciepło w pomieszczeniu.

Na rynku obecnych jest wiele rodzajów okien. O ich jakości, a co za tym idzie cenie, decydują takie właściwości jak:

 • energooszczędność – zachowują większe ciepło w pomieszczeniach, więc pozwalają mniej płacić za ogrzewanie;
 • izolacyjność ciepła oszklenia – czyli w zależności od szyby okna, mogą dawać więcej lub mniej ciepła;
 • rama okna – w zależności od tego, z czego jest wykonana, pozwala zachować więcej lub mniej ciepła, najlepsze pod tym względem najprawdopodobniej są ramy wykonane ze stali nierdzewnej lub z drewna.

 

3.2.1. Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła obowiązujący od stycznia 2021 roku:

 • w przypadku okien, drzwi balkonowych i powierzchni szklanych, które się nie otwierają – maksymalnie 0,9 W/(m2K);
 • W przypadku okien dachowych - maksymalne 1,1 W(m2k);
 • W przypadku drzwi wejściowych – maksymalnie 1,3 W(m2K).

 

3.2.2. Budynki i okna będą bardziej energooszczędne, rachunki za ogrzewanie będą niższe – co przewidują przepisy prawa europejskiego?

Dyrektywa europejska 2010/31/UE („Dyrektywa”) od 1 stycznia 2021 roku wprowadziła rozwiązania, dzięki którym budynki mają być projektowane, a następnie budowane w ten sposób, że prawie nie potrzebują energii do ich ogrzania. Prawodawca europejski przewidział osiągnięcie powyższego efektu poprzez położenie nacisku na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 
Pamiętaj! Dyrektywy są aktem prawnym Unii Europejskiej, w którym zawarte są określone wymagania w zależności od przedmiotu dyrektywy. Przy czym dyrektywa wskazuje jedynie cel, jaki ma zostać osiągnięty i tym samym nie jest bezpośrednio stosowana w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że dyrektywy podlegają tzw. implementacji do wewnętrznego systemu prawnego państw członkowskich. Implementacja zaś polega na wydaniu/uchwaleniu przez państwa członkowskie aktu prawnego – najczęściej ustawy, której przepisy będą odpowiadały wymaganiom przewidzianym w detektywie. Implementacja dyrektywy powoduje więc osiągnięcie celu zawartego w dyrektywie. Kraje Unii Europejskiej mają obowiązek implementowania dyrektywy.
 
Wracając do omawianej Dyrektywy, jej postanowienia zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę Rozporządzenia. Rozwiązania europejskiego prawodawcy można najprościej wyjaśnić w ten sposób, że domy i inne budynki będą bardziej energooszczędne, ponieważ będą korzystały z naturalnych źródeł energii, takich jak na przykład słońce, a konkretniej promienie słoneczne. Jak to się ma do okien i drzwi? Otóż okna i drzwi muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby pozwalały na jak największe przenikanie promieni słonecznych, a tym samym ciepła do wnętrza pomieszczenia. Dodatkowo okna i drzwi muszą pozwalać również na utrzymywanie ciepła w pomieszczeniach, a także ich odpowiednią wentylację.
 

3.4. Dopuszczenie okien i drzwi do obrotu

Przedsiębiorco, zanim zaczniesz sprzedawać swoje okna, warto abyś dowiedział się, jakie musisz spełniać wymagania. Otóż wymagania te zostały określone w:
 • Ustawie o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm., „Ustawa o wyrobach budowlanych”)
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG – „Rozporządzenie 305/2011”.

Wyroby budowlane, do których należą okna, zanim zostaną dopuszczone do obrotu muszą najpierw uzyskać znak budowlany B lub znak CE, a także muszą posiadać załączoną do nich Deklarację Właściwości Użytkowych Wyrobu, która stanowi ich opis. To właśnie w tym dokumencie umieszcza się wszystkie zastosowane przy danym oknie parametry, do których zaliczyć można między innymi przepuszczalność powietrza, obciążenie wiatrem, czy wodoszczelność.

Zgodnie z art. 4 Ustawy o wyrobach budowlanych wyrób może być wprowadzony do obrotu, lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane”.

O tym, czy wyrób budowlany powinien uzyskać znak budowlany B, czy też znak CE rozstrzyga art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych:

„1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.”

Ustawa o wyrobach budowlanych musi być analizowana łącznie z Rozporządzeniem 305/2011, ponieważ nowelizacja tej ustawy została wprowadzona właśnie po to, aby wdrożyć do polskiego systemu prawnego wymogi przewidziane w Rozporządzeniu 305/2011, w wielu miejscach więc Ustawa o wyrobach budowlanych odsyła do tego rozporządzenia.

 

3.4.1. Europejskie normy wyrobów

Normy zharmonizowane to specyfikacje techniczne przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC), Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską i przyjęte przez te jednostki normalizacyjne. Komisja Europejska przez wydanie mandatu formalnie zleca jednostkom normalizacyjnym przygotowanie norm przewidzianych do normalizacji. [1]

Przedsiębiorco, wprowadzając więc okna do obrotu będziesz zobowiązany do przestrzegania odpowiednich unijnych norm wyrobów. Dodatkowo, będziesz musiał poinformować klientów o tym, jakie normy zostały zastosowane przy Twoich oknach.

Na przykład produkując okna PCV będziesz zobowiązany do przestrzegania zharmonizowanej normy unijnej PN-EN 14351-1+A1:2010. Norma ta określa wymagania dotyczące wytwórstwa i eksploatacji okien.

 

3.4.2. Oznakowanie CE

Oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub dla którego wydana została europejska ocena techniczna, z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk objętych tą normą zharmonizowaną lub europejską normą techniczną.

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących (art. 9 Rozporządzenia 305/2011).

Producent wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wyrobu zgodnego z wydaną dla niego europejską oceną techniczną zobowiązany jest – przed jego wprowadzeniem do obrotu – do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE. Z każdym wyrobem udostępnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub przesyłana drogą elektroniczną. Jeśli partia tego samego wyrobu dostarczana jest jednemu użytkownikowi, może być przekazywana tylko jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub przesyłana drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania kopii deklaracji właściwości użytkowych drogą elektroniczną na życzenie odbiorcy przekazywana jest mu kopia deklaracji w formie papierowej.

Oznakowanie CE umieszcza się wyłącznie na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z obowiązującym prawem. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia oznakowania CE producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w przepisach prawa odnoszącymi się do umieszczenia tego oznakowania.

Do oznakowania CE mają zastosowanie ogólne zasady określone w art. 30   rozp.765/2008, tzn. oznakowanie CE może być umieszczone wyłącznie przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela[2]

Jak już zostało wspomniane, zanim Twoje okna zostaną dopuszczone do obrotu, będą musiały przejść testy, podczas których ocenie zostanie poddana ich zgodność z dyrektywami i specyfikacją techniczną. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, okna uzyskają potwierdzenie ich właściwości i zostaną oznakowane znakiem CE.

Dodatkowo, jako producent okien będziesz zobowiązany do przedstawienia swoim klientom spisu parametrów zastosowanych - Deklaracja Właściwości i Użytkowych Wyrobów. Warto również abyś rozważył przygotowanie etykiety energetycznej okien, którą również będziesz przedstawiał swoim klientom. W tym dokumencie poinformujesz klientów o tym, jak Twoje okna przyczyniają się do zatrzymania ciepła w pomieszczeniach i tym samym ograniczają koszty ogrzewania!

 

3.5 Produkcja rolet i rolet antywłamaniowych

Producent, na przykładzie którego oparliśmy niniejsze otoczenie prawne, poza produkcją drzwi i okien wprowadził też w swoim asortymencie rolety zewnętrzne i rolety zewnętrzne antywłamaniowe.

Na wybór rolet zewnętrznych często decydują się osoby zamieszkujące domy jednorodzinne, oraz osoby zamieszkujące niższe kondygnacje budynków i sutener.

Warto zauważyć, że rolety zewnętrzne stanowią dodatkową ochronę przed utratą ciepła utrzymywanego w budynku. Stąd też, wielu konsumentów uznaje ich zakup za długotrwałą inwestycję, która w przeciągu kilku lat się zwróci. Dodatkowo latem, rolety zewnętrzne chronią wnętrza przed mocnym słońcem nagrzewaniem się pomieszczeń.

Kolejnymi wśród wymienianych przez korzystających zalet rolet zewnętrznych jest ochrona przed hałasem oraz rabunkiem.

Jeżeli zdecydujemy się na wybór rolet zewnętrznych antywłamaniowych powinny one spełniające wymagania określone w Aprobacie Technicznej AT-06-0183/2005.

Aprobata Techniczna jest dokumentem upoważniającym producenta do wykonania oceny zgodności i wydania na swoją wyłączną odpowiedzialność krajowej deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną.

Rolety, które będą spełniały warunki zabezpieczających, powinny być roletami o zwiększonej odporności na włamanie i tym samym być wykonane z elementów spełniających wymagania określone w Aprobacie Technicznej AT-06-0183/2005. Zastosowanie odpowiednich materiałów, o których mowa w Aprobacie Technicznej AT-06-0183/2005 zapewnia określony w badaniach minimalny czas sforsowania rolet.

Rolety antywłamaniowe wyposażone są m.in. w:

 • pancerz aluminiowy o z grubszej ściance, produkowany w technologii ciągnionego aluminium;
 • wieszaki blokujące o zwiększonej sztywności zabezpieczające pancerz przed podniesieniem do góry;
 • prowadnice o wzmocnionych profilach aluminiowych, ze specjalną komorą zabezpieczającą pancerz przed wyłamaniem,
 • listwy końcowe wzmocnione profil stalowy,
 • napęd elektryczny Somfy z zabezpieczeniem.

 

3.6. Nazwa i logo Twoich produktów

Nazwa i logo Twojej firmy oraz Twojego produktu zależą wyłącznie od Ciebie. Nie musisz jej rejestrować, zastanów się jednak, czy nie lepiej byłoby to zrobić ze względów opisanych poniżej.

W aktualnych czasach istnieje wielu producentów drzwi okien oraz rolet zewnętrznych, warto więc umożliwić klientom odróżnienie Twoich produktów od innych.

Uważamy, że Twój produkt ma szansę być wybierany częściej jeżeli będziesz dysponować ciekawym logo, Twoi potencjalni klienci nie będą mieć problemu z odróżnieniem Twojego produktu od innych.

Jeżeli dodatkowo używane przez siebie logo zarejestrujesz, unikniesz sytuacji, w której ktoś inny „ukradnie” Twój pomysł na logo, a tym samym użytkowników, którzy nie będą w stanie odróżnić twojego produktu, oznaczonego Twoim logiem od loga podobnego do Twojego. Nazwa i logo ma zatem służyć identyfikacji Twoich produktów lub usług z Tobą. W ten sposób buduje się markę.

Znak towarowy jako taki nie podlega rejestracji, jednakże możliwe jest udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Najpopularniejszymi znakami towarowymi są znaki słowne, czyli nazwy lub słowno-graficzne, czyli logo. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony, w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego na znak towarowy.

Skutkiem rejestracji nie jest sama możliwość posługiwania się logo w obrocie, lecz nabycie praw ochronnych związanych z używanym przez Ciebie znakiem. Zarejestrowanie znaku towarowego, np. logo, oznacza, że żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł używać tego samego lub podobnego do Twojego znaku towarowego. W przypadku gdyby jednak podmiot trzeci naruszył ten zakaz, to będzie Ci przysługiwało roszczenie o zaniechanie naruszeń, roszczenie o naprawienie szkody, roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Co ciekawe, znak towarowy może występować również w innych postaciach. Zatem jeżeli masz niestandardowe pomysły, być może warto byłoby rozważyć rejestrację prawa ochronnego w tym zakresie. 

Odpowiedniego zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Szerzej na ten temat przeczytasz tutaj:

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

 

W przypadku zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania logo, powinieneś zadbać o to, aby w umowie znalazły się odpowiednie postanowienia w przedmiocie przeniesienia autorskich praw majątkowych.  Powinieneś dokładnie zadać o to abyś tylko Ty mógł używać Twojego logo, niezależnie od tego, kto będzie jego autorem. 

Zachęcamy również do skorzystania ze wzoru umowy o opracowanie logo:

 Umowa o opracowanie logo – wzór z komentarzem prawnym

 

3.7. Sprzedaż produktów

Już na wstępie wskazywaliśmy, że przedmiotowe otoczenie prawne dotyczy przedsięwzięcia, charakteryzującego się produkcją okien, drzwi i rolet. Powinieneś podjąć także decyzję jak chcesz sprzedawać swoje produkty. Poza standardowymi sklepami stacjonarnymi w ostatnim czasie metodą najpopularniejszą, jest prowadzenie sklepów internetowych. Ten sposób nie wymaga od Ciebie ponoszenia w szczególności na początku wysokich kosztów w zakresie najmu i wyposażenia lokalu. Oczywiście możliwa jest także odsprzedaż Twoich produktów innym przedsiębiorcą przez jego sklep stacjonarny bądź sklep internetowy.

Zobacz także:

 Regulamin sklepu internetowego 

 

3.8 Zatrudnianie pracowników

Być może od początku zdecydujesz się na współpracę z kimś bądź na zatrudnianie pracowników. Jeżeli jednak, nie podejmiesz decyzji w tym zakresie już od początku prowadzenia Twojego przedsiębiorstwa to najprawdopodobniej zdecydujesz się na ten krok wraz z jego rozwojem. W każdym razie przed podjęciem decyzji dotyczącej zatrudnienia pracowników warto abyś dowiedział się, w jaki sposób możesz to zrobić.

Najpopularniejszym sposobem jest zawarcie umowy o pracę. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Podstawowymi elementami umowy o pracę jest określenie jej przedmiotu, tj. rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wysokości wynagrodzenia pracownika, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

W praktyce oznacza to, że konkretna osoba, z którą zawrzesz umowę o pracę będzie zobowiązana do osobistego świadczenia pracy na Twoją rzecz i w Twoim imieniu, a zatem na Twoje ryzyko. Za działania pracownika odpowiadać będziesz Ty – jako pracodawca. Pracownik będzie wykonywał pracę w dni wskazane w umowie, np. w dni robocze lub w dni ustalane w comiesięcznym harmonogramie. Wykonywanie pracy przez pracownika ma polegać na starannym działaniu, wykonywanym pod kierownictwem pracodawcy. Warto więc sprecyzować w umowie oczekiwania wobec pracownika, tak aby dla obu stron umowy było jasne, co należy do jego obowiązków. Wbrew niektórym praktykom na rynku, umowa o pracę nie dotyczy wszelkiej pracy, lecz pracy określonej co do rodzaju, a więc pracy o charakterze powtarzalnym. Miej świadomość, że zatrudniany przez Ciebie pracownik nie powinien wykonywać każdej pracy, jaką mu zlecisz, lecz tylko tę wynikającą z umowy.

Do Twoich obowiązków będzie zaś należała wypłata wynagrodzenia.

Umowę o pracę możesz zawrzeć na okres próbny albo od razu na czas określony lub na czas nieokreślony. Proponujemy, aby pierwsza umowa była umową zawartą na okres próbny. Okres próbny wynosi maksymalnie 3 miesiące i służy sprawdzeniu kompetencji pracownika.

Pamiętaj, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. W przeciwnym razie narazisz się na karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł, co byłoby dla Ciebie dotkliwe, tym bardziej że dopiero zaczynasz prowadzić działalność, więc prawdopodobnie nie dysponujesz zbyt dużym budżetem.

Taka sama kara grozi Ci, jeżeli pomimo spełnienia wszystkich wyżej wskazanych cech, zawierasz z osobą trzecią umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług.

Nie oznacza to jednak, że w ramach swojej działalności nie możesz również zawierać umowy zlecenie. Przepisy o umowie zlecenie znajdują się w Kodeksie cywilnym. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (odpowiednik pracownika) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (odpowiednik pracodawcy – Ciebie). W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie musi zostać zawarta w formie pisemnej, a wynagrodzenie nie ma charakteru obligatoryjnego. Niemniej jednak, jeżeli postanowienia zawartej umowy nie stanowią inaczej i nic innego nie wynika z okoliczności, przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wykonanej przez niego pracy. Natomiast tak jak w przypadku umowy o pracę, zleceniobiorca jest zobowiązany jedynie do starannego działania. Odmiennie niż pracownik, zleceniobiorca nie musi się jednak stosować do wskazówek dającego zlecenie.

Zobacz również:

 Umowa o pracę – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa zlecenia – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa o dzieło – wzór z komentarzem prawnym

 Umowa o pracę nakładczą – wzór z komentarzem prawnym

oraz pobierz Poradnik:

 Poradnik – Zestawienie form zatrudnienia

 

3.9. Źródła finansowania

 

3.9.1. Dotacje z urzędu pracy

Bezrobotny, absolwent CIS  (osoba, która przez okres minimum 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała ważne zaświadczenie o owym uczestnictwie), absolwent KIS (absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa z art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym) zamierzający podjąć działalność gospodarczą, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • numer PESEL, jeżeli został nadany;
 • kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 • symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy;
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 • szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – o zwrocie patrz poniżej).
 • podpis.

Wraz z wnioskiem musisz również złożyć m.in. oświadczenie o:

 • nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 • nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 • niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Wysokość dotacji różni się w zależności od urzędu pracy ją przydzielającą. W każdym przypadku dotacja nie może jednak wynosić więcej niż równowartość sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Jeżeli urząd pracy uwzględni wniosek zawierana jest umowa.

Środki finansowe pochodzące z dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową. Zgodność ma dotyczyć zarówno celu ich wydatkowania, jak i terminu. W przeciwnym razie, jak również w sytuacji, gdy jednoosobowa działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż 12 miesięcy, będziesz zobowiązany do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów do poszczególnych programów, w ramach których możesz otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, dostępne są na stronach urzędów pracy.
Przykładowo, obecnie w urzędzie pracy w Łodzi realizowany jest projekt „Aktywizacja osób po 29. Roku życia pozostających bez pracy w mieście Łodzi (VI)". Kwota dofinansowania wynosi do 37 400,00 zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi jako bezrobotne i należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:
 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub niższym)
Szczegółowe informacje znajdziesz – wuplodz.praca.gov.pl
 

3.9.2. Środki unijne

Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych firm. Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej, bowiem z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez pośredników finansowych takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności powinieneś udać się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”), w których można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie możliwości pozyskania dotacji na daną działalność. Przede wszystkim dowiesz się jakie aktualnie programy unijne są realizowane, jakie musisz spełniać kryteria i do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu. Konsultacje w Punkcie są bezpłatne. Punkty Informacyjne prowadzą również konsultacje w formie telefonicznej.

Innym miejscem, w którym możesz uzyskać informacje na temat aktualnych programów pomocowych jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”). W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne „Inteligentny Rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Wiedza Edukacja Rozwój”. Program „Inteligentny Rozwój” skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdziesz projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów.

Program „Wiedza Edukacja Rozwój” również adresowany jest do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych – do 30 roku życia. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 035 mln euro.

Szczególnie ciekawe projekty oferowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up w ramach programu „Polska Wschodnia”, który jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?sort=end&display=round

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie środków z PARP w ramach wskazanych programów znajdziesz w Poradzie:

 Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku

Poprawne przygotowanie wniosku jest czasochłonne, dlatego też warto udać się do profesjonalisty po pomoc w tym zakresie.

 

3.9.3. Anioł biznesu

Warto również rozważyć współpracę z aniołem biznesu. Mianem anioła biznesu określa się prywatnego inwestora, który wspiera innych przedsiębiorców poprzez inwestycje własnego kapitału w rozwój ich działalności. Anioły biznesu najczęściej działają w sektorze start-upów. W zamian za partycypację w kosztach danego przedsięwzięcia anioł biznesu oczekuje niewielkich udziałów i odpowiadającego tym udziałom zysku. Największą zaletą tej formy finansowania jest niemalże natychmiastowe uzyskanie niezbędnych środków pieniężnych oraz brak obowiązku spłaty odsetek od kwoty pożyczki tak jak ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. Warto dodać, że z pomocy aniołów biznesu korzystały na początku takie firmy jak Apple czy Starbucks.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie. W pierwszej kolejności polecamy jednak dokonać rozpoznania, czy na lokalnym rynku nie ma podmiotu, który chciałaby wesprzeć Twój biznes. Firmy często chętnie wspierają lokalne przedsięwzięcia, inwestycje lub po prostu osoby pochodzące z ich regionu.

Słowniczek - Anioł Biznesu

Słowniczek - Venture Capital

 

3.9.4. Kredyt bankowy

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z wyżej wskazanych źródeł finansowania możesz rozważyć zawarcie z bankiem umowy kredytu. Kredyt bankowy stanowi wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy, gdyż umożliwia sfinansowanie wszelkich inwestycji. Ubiegając się o kredyt powinieneś skonsultować się z doświadczonym doradcą. Oprócz tego Twój pomysł na biznes będzie podlegać indywidualnej ocenie banku. Bank sprawdzi również Twoją zdolność kredytową i dopiero wtedy zaproponowane zostaną Ci warunki kredytu.

Zwróć uwagę, że pracownik banku przedstawiający warunki kredytu będzie podkreślał konkurencyjność oferty na rynku. Warto jednak samemu dokonać porównania ofert różnych banków. Możesz także rozważyć skorzystanie z bezpłatnych usług doradców kredytowych. W ten sposób już na początku możesz zaoszczędzić część pieniędzy, które przeznaczyłbyś na spłatę odsetek w przypadku zawarcia umowy kredytu z pierwszym bankiem.

Istotna jest także kwestia waluty kredytu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie i spłata kredytu w walucie, w której rzeczywiście zarabiasz. Rozumiemy jednak, że bank może zaoferować Ci atrakcyjny kredyt w walucie obcej. Musisz jednak pamiętać o ryzyku zmian kursów walutowych, którego wyeliminować się nie da. Dla pełniejszej oceny sytuacji poproś pracownika banku o przedstawienie symulacji spłat rat kredytu oraz o udzielenie dokładnych informacji w przedmiocie sposobu ustalania przez bank kursu waluty, po której będzie przeliczał wysokość raty w walucie obcej na walutę polską, a także informacji czy umowa kredytu obejmuje kredyt walutowy, czy złotówkowy. Dokładnie przeczytaj umowę oraz załączone do niej dokumenty. Ponadto sprawdź, czy treść umowy zgadza się z informacjami udzielonymi przez pracownika banku.

Jeżeli planujesz pozyskanie kredytu bankowego, musisz pamiętać, aby wszcząć procedurę odpowiednio wcześniej, gdyż proces udzielania kredytu jest długotrwały. Musisz również liczyć się z tym, że udzielenie kredytu bankowego będzie dla Ciebie stałym obciążeniem. Może okazać się to problematyczne, jeżeli Twoja działalność nie będzie przynosić zysków, co może zdarzyć się zwłaszcza na początku jej prowadzenia.

Czytaj także:

 Słowniczek – Wniosek kredytowy

Poradnik – Przykładowe Rodzaje Finansowania Działalności

 

Akty prawa:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U 2022.1360 t.j.);
2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U 2021.162 t.j.);
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022. 541 t.j.);
4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U 2022.690);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007.251.1885 t.j.);
6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U 2022.1467 t.j.)
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U 2021. 2351 t.j.);
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
9. Ustawia o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021.1213 t.j.);
10. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233).
11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG)
 

Stan prawny – 31 lipca 2022 r. 

 

[1] Kisilowska Helena. Art. 5. W: Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2019-09-30 02:05

[2] Kisilowska Helena. Art. 5. W: Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2019-09-30.Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT