Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak prowadzić usługi wulkanizacyjne?

Na przykładzie

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne (wstęp)

Niniejsze opracowanie zawiera kompleksową analizę otoczenia prawnego dla realizacji przedsięwzięć, na przykładzie konkretnego pomysłu na biznes. Omawiany projekt zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wulkanizacji.

Przedsiębiorco, po zapoznaniu się z treścią tego opracowania będziesz wiedział jak założyć przedsiębiorstwo tego typu oraz z jakimi regulacjami prawnymi powinieneś się wcześniej zapoznać.

Dodatkowo, wskażemy Ci możliwe formy prowadzenia działalności, a także sposoby finansowania Twojego przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem środków unijnych.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej

2.1 Wybór formy prawnej

Gdy planujesz rozpocząć biznes polegający na świadczeniu usług wulkanizacyjnych, zmiany felg czy też innej prostej obsłudze samochodów, pierwszym krokiem jest wybór formy prowadzenia działalności.

Masz m. in. do wyboru:

- jednoosobową działalność gospodarczą

- działalność w ramach:

 • spółki osobowej (jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej),
 • wyjątkowo spółki kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • spółki cywilnej.

O formach, w jakich można prowadzić działalność gospodarczą znajdziesz w serwisie mikroPorady.pl

Pierwsze kroki w biznesie

Najczęstszą formą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej jest tzw. jednoosobowa działalność gospodarcza (wykonywana osobiście). W przypadku start-upów, pracujących nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub świadczących usługi, często spotykaną formą jest spółka komandytowa lub spółka cywilna, czyli umowa dwóch lub więcej przedsiębiorców, często prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jeśli wiesz, że nie będziesz działał sam, warto zadbać o uregulowanie podstawowych kwestii. Dobrym pomysłem może być spisanie w formie wstępnego projektu, porozumienia o współpracy lub listu intencyjnego, wspólnego przedsięwzięcia, które planujesz podjąć z poszczególnymi osobami lub firmami.

Ustalenie kluczowych kwestii jest ważne już na samym początku. Pozwoli na uniknięcie nieporozumień i konfliktów na dalszych etapach podjętej kooperacji czy współpracy. Wasze wzajemne ustalenia, relacje, uzgodnienia spisane w formie podpisanego dokumentu stanowić będą o Waszym profesjonalizmie i zaangażowaniu w tworzone przedsięwzięcie. Powinny być podpisane przez upoważnione osoby, z podaniem kogo dane osoby reprezentują i pełnomocnictwem.

Popularne i odpowiednie formy prowadzenia działalności przedstawiamy poniżej.

 

2.2 Jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności. Jednak odpowiadasz wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności ze wspólnego majątku) i na osobę, którą się posługujesz.

Twój podstawowy obowiązek - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Najpierw musisz ustalić kilka spraw. Są to przede wszystkim:

- nazwa firmy

W niej musi być Twoje imię i nazwisko i ewentualnie człon wskazujący, np. na rodzaj działalności lub produkt.

- data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz zacząć. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data,
od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

- miejsce prowadzenia działalności

Adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). To miejsce nie musi być Twoją własnością. Może to być, na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością.

- kody działalności gospodarczej

Są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Warto od razu przemyśleć zakres działalności, tak aby poszczególne kody PKD możliwie szeroko odzwierciedlały przedmiot działalności gospodarczej. Ponadto musisz zdecydować i wybrać, która działalność będzie tą przeważającą. Jest to istotne na etapie rejestracji. Obecnie obowiązuje klasyfikacja PKD 2007, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Poszczególne kody PKD właściwe dla danego rodzaju działalności możesz też ustalić korzystając ze strony https://www.biznes.gov.pl/tabela-pkd. W ramach opisywanej działalności, której przedmiotem jest przetwarzanie odpadów, zasadne jest wykorzystanie następujących kodów:

- 45.20- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), takie jak:
  - naprawy mechaniczne,
  - naprawy elektryczne,
  - naprawy elektronicznych systemów wtryskowych,
  - przeglądy,
  - naprawy nadwozia,
  - naprawy części,
  - mycie, polerowanie itp.,
  - lakierowanie i malowanie,
  - naprawy szyb i okien,
  - naprawy siedzeń samochodowych,
 • naprawy opon i dętek, zakładanie lub wymiana,
 • wykonywanie zabiegów antykorozyjnych w pojazdach samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych (niebędące częścią procesu produkcji), z wyłączeniem motocykli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • bieżnikowania i regeneracji opon, sklasyfikowanego w 22.11.Z,
 • konserwacji i naprawy motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
 • wykonywania badań silników, pojazdów samochodowych itp., sklasyfikowanego w 71.20.B.

Warto też wpisać dodatkowe podklasy, służące rozwijaniu prowadzonej przez Ciebie działalności.

Mogą to być w szczególności:

 • 45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • 45.31 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • 45.32 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 • 45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;

Następnie musisz wybrać:

 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
 • formę prowadzenia rachunkowości - zazwyczaj początkujący przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,
 • podstawę i zakres ZUS - na przykład to, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz,
 • rachunek bankowy - konieczne jest wskazanie numeru rachunku, który będzie służył m.in. do rozliczeń z urzędem skarbowym czy ZUS. Możesz założyć nowy rachunek dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej lub posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego.

Po tych ustaleniach i wyborach możesz przygotować i złożyć wniosek o rozpoczęcie działalności.

Musisz także:

 • oznaczyć lokal na miejsce świadczenia usług, sprzedaży produktu, siedzibę firmy,
 • kupić kasę fiskalną
 • przygotować wymaganą dokumentację (regulaminy, warunki sprzedaży, istotne dla kontrahentów regulacje RODO).

Teraz czas na złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru CEIDG. Od dnia wpisania, możesz prowadzić swoją działalność. Dane Twojej firmy są wpisane do CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku.

 

2.3 Spółka cywilna

Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegają osobno wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy:

 • uzyskać wpis w CEIDG (każdy wspólnik osobno),
 • zawrzeć na piśmie umowę spółki,
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać NIP spółki.

W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach oraz podać: cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować, okres funkcjonowania spółki, zakres działalności według PKD, kwestie podziału zysków i wielkość wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników osobno - majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń. O tym szerzej w art. 864 i następnie .ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2020.1740).

 

2.4 Spółki prawa handlowego

Wskazówka: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dobrym pomysłem na formę opisywanej działalności. Pozwala na pewien rodzaj kontroli nad ryzykiem, które jest równie wysokie, jak możliwe do osiągnięcia korzyści i zyski. Patrz bliżej w mikroporady.pl

Wybór formy działalności

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się jej funkcjonowanie. Wspólnicy (akcjonariusze) spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym stanowią: art. 151 § 4 oraz art. 301 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 1526). Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

Zobacz więcej w serwisie mikroPorady.pl

Umowy spółek

Spółka handlowa to jedna z form współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób (za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej). Może ją założyć jeden podmiot, o ile sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny, określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Zatrudnienie pracowników

Jeżeli chcesz prowadzić omawianą działalność, nie ulega wątpliwości, iż będziesz musiał zatrudniać pracowników – w szczególności tych wykonujących konkretne czynności związane z wymianą opon.

Wulkanizatorzy nie muszą posiadać żadnych specjalnych uprawnień. Jednak niewłaściwa wymiana opon może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym, a tym samym być przyczyną wypadku. Warto zadbać więc, by Twoi wulkanizatorzy posiadali jak najszerszą wiedzę i kwalifikacje. Na rynku istnieje wiele firm oferujących specjalistyczne szkolenia w zakresie wulkanizacji - warto, by każdy z Twoich pracowników odbył tego typu kurs.

Zatrudnienie pracowników może nastąpić na podstawie poniżej przedstawionych umów:

  Umowa o pracę - patrz szerzej

  Umowa zlecenia - patrz szerzej

   Umowa o dzieło - patrz szerzej

 

3.2 Utylizacja opon

Przedsiębiorco, zgodnie z art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r., o odpadach, istnieje zakaz składowania na składowisku wybranych rodzajów odpadów. Zaliczane są m.in. do nich, zgodnie z ust. 5, opony i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 styczuia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów, zgodnie z bazą danych osobowych (BDO), zużyte opony klasyfikowane są jako odpad w grupie 16, podgrupie 16 01 - pojazdy wycofane z eksploatacji o kodzie 16 01 03 - zużyte opony.

Opony stosowane w pojazdach samochodowych, powstają w wyniku skomplikowanych procesów i mieszania ze sobą przeszło 200 materiałów. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • guma syntetyczna;
 • kauczuk;
 • włókna syntetyczne;
 • sadza;
 • substancje chemiczne strzeżone przez producentów;
 • metalowy kord.

Zużyte opony, pozostawione same sobie, wyrzucone na wysypisko, z uwagi na wyjątkowo długi okres rozkładu (ponad 100 lat) stanowią czynnik wysoce obciążający środowisko naturalne.

W Polsce zużyte opony poddawane są recyklingowi materiałowemu i odzyskowi energetycznemu.

Recykling materiałowy polega na rozdrobnieniu/zmieleniu zużytych opon i ich części. Większe fragmenty opon mogą zostać następnie wykorzystane, na przykład jako nawierzchnia na obiektach sportowych bądź placach zabaw dla dzieci. Ponadto, mączka gumowa dodawana jest do mieszanek, z których produkowane są dywaniki samochodowe, maty i inne.

Odzysk energetyczny polega na spalaniu opon w całości lub pociętych na mniejsze fragmenty. Otrzymane w ten sposób ciepło można wykorzystać, np. w procesie wypalania klinkieru w piecach cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach.

Warsztaty samochodowe/prowadzące wulkanizacje, po zgromadzeniu 100 sztuk ogumienia samochodowego bądź 35 sztuk opon do pojazdów ciężarowych i wolnobieżnych, powinny je przekazać przedsiębiorstwu, odpowiedzialnemu za utylizację na danym terenie. Przedstawiciel odbiera odpady z firmy, transportuje je do punktów odzysku oraz wystawia odpowiedni dokument poświadczający prawidłową utylizację - tzw. Kartę Przekazania Odpadu. Warsztaty samochodowe są zobowiązane do prowadzenia takiej dokumentacji nie tylko w kwestii zużytych opon, ale także przepracowanych olejów i innych środków chemicznych.

Przedsiębiorco, jeżeli nie będziesz właściwie składował zużytych opon, poddawał recyklingowi, utylizacji to możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 133 k.k, z uwagi na wyczerpanie znamion przestępstwa przeciwko środowisku (Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.).

 

3.3 Współpraca

Wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w wymianie opon zawiera umowy z firmami – przedsiębiorcami, zajmującymi się ich produkcją i sprzedażą.

Dla zakładów wulkanizacyjnych korzystne może być zawarcie umów z co najmniej jednym takim przedsiębiorcą, ponieważ w przypadku regularnych zakupów, ceny opon mogą być istotnie niższe niż w przypadku pojedynczego zakupu, bez stałej współpracy pomiędzy stronami.

W zależności od środków, miejsca w magazynie i w szczególności zapotrzebowania, przedsiębiorstwo wulkanizacyjne może zawrzeć z producentem opon m.in.:

- umowę sprzedaży, wzór dostępny w serwisie mikroPorady.pl 

    Reegulami sprzedaży

- umowę sprzedaży ratalnej (możliwa do zawarcia tylko z osobą fizyczną, zakład wulkanizacyjny może być jedynie pośrednikiem);

- umowę sprzedaży w ratach;

- umowę komisu, wzór dostępny w serwisie mikroPorady.pl

  Umowa komisu

- umowę agencyjną, wzór dostępny w serwisie mikroPorady.pl

   Umowa agencyjna

Zobacz także:

-   Porada: Czy jeśli umowa sprzedaży ratalnej zawarta jest pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, to czy zapisy umowy są ważne? A jeśli nie to, czy taką sprzedaż należy anulować?

- Porada: Kiedy i jak można sprzedawać w systemie ratalnym 

Ponadto, zastanów się, czy chcesz w swoim zakładzie prowadzić tylko działalność polegającą na wulkanizacji czy chciałbyś także sprzedawać akcesoria samochodowe lub świadczyć proste usługi związane z pojazdami mechanicznymi.

 

3.4 Bezpieczeństwo i ubezpieczenia

Prowadzący działalność polegającą na wymianie opon, powinien wcześniej zadbać o wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa:

 • ustalić regulamin, jaki będą musieli podpisać potencjalni klienci,
 • przygotować wymagane oświadczenia,
 • zapewnić przedsiębiorstwu właściwe ubezpieczenie.

Przedsiębiorca powinien w szczególności dbać, by samochody na terenie zakładu prowadziły jedynie osoby posiadające ważne prawo jazdy, uprawniające do prowadzenia pojazdów w danej kategorii. Ponadto:

 • istotne są odległości pomiędzy zamieszczanymi na terenie zakładu podnośnikami,
 • praca na kilku stanowiskach jednocześnie powinna odbywać się tak, by pojazdy nie kolidowały z sobą, wykluczając zagrożenie dla sąsiednich stanowisk.

Ważne! Przedsiębiorco, pamiętaj że samochód, który będzie miał niewłaściwie zamontowane opony może stanowić poważne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrażające zdrowiu i życiu, zarówno jego pasażerów jak i pasażerów innych pojazdów znajdujących się w ruchu. Dokładność wykonywanych przez Ciebie/Twoich pracowników czynności powinna stanowić priorytet.

Powszechnie stosowaną praktyką jest informowanie kierowców, by po przejechaniu 50 km, sprawdzili stabilność wymienionych opon, a w przypadku gdy nie potrafią tego dokonać zgłosili się do zakładu. Możesz jednak, dla ochrony Twojego przedsiębiorstwa, wprowadzić w regulaminie obowiązek bezpłatnej kontroli po przejechaniu 50 km. Klienci powinni być informowani o takim obowiązku przed wymianą opon, a Ty uzyskiwałbyś pewność, że wykonana przez Ciebie usługa została przeprowadzona dokładnie i właściwe.

Niezbędne, dla wybranego przez Ciebie typu działalności, jest posiadanie ważnego ubezpieczenia OC, a także monitorowanie sprawności wykorzystywanych przez Ciebie sprzętów.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się w pojeździe posiadającym niewłaściwie zamontowane opony, możesz zostać obarczony nie tylko odpowiedzialnością finansową, ale jednocześnie odpowiedzialnością karną. To w przypadku oskarżenia o uszkodzenie ciała (trwały/chwilowy uszczerbek na zdrowiu) bądź śmierć pasażerów/kierowców z uwagi na niedbalstwo i niedochowanie należytej staranności w przypadku doboru sprzętu oraz pracowników.

 

3.5 Źródła finansowania działalności

3.5.1 Dotacje z urzędów pracy

Przyszły przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej polegającej na przetwarzaniu odpadów, ich segregacji czy też odbiorze odpadów komunalnych, może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy.

Jest to możliwe jedynie w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Warunki uzyskania dotacji określane sa przez właściwy miejscowo dla zakładanej działalności gospodarczej urząd pracy. Są to m.in.:

- Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygtowania zawodowego bądź stażu.

- Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas
do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać
z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.

- Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.

- Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Inne, ważne informacje.

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.
 • Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć
 • na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .

3.5.2 Środki unijne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy obok samorządów są głównymi beneficjentami funduszy unijnych. Według informacji Ministerstwa Finansów, w kolejnych 7 latach dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców ma zmieniać się z dotacji w stronę wsparcia pozadotacyjnego. Mają to być kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Mają być udzielane na preferencyjnych warunkach, korzystniejszych od tych panujących na rynku komercyjnym.

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców; przede wszystkim dla projektów realizowanych w formie startupu. Uzyskanie dotacji jest poprzedzone spełnieniem szeregu wymogów formalnych. Jest to procedura przygotowania dokumentów oraz składania wniosków. Przedsiębiorca, który uzyskał środki z funduszy unijnych jest zobowiązany do wykonania danego przedsięwzięcia w określonym czasie i jest z tego skrupulatnie sprawdzany.

Niewywiązanie się z umowy o dofinansowanie

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami. Dlatego najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców jest zawarcie umowy z firmą, która profesjonalnie zajmuje się sporządzaniem wniosków oraz odpowiada za kontakt z instytucją wdrażającą. Istotne jest odpowiednie sporządzenie umowy. Podmiot, który zajmuje się uzyskiwaniem środków europejskich zobowiązuje się również do nadzoru nad kontaktami beneficjenta z instytucją wdrażającą, w trakcie wykonywania danego projektu.

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów:

 • ,,Inteligentny Rozwój'', Wiedza Edukacja Rozwój” - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce,
 • ,,Polska Wschodnia'' - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o dotacje z PARP w ramach wskazanych programów zostały opisane na stronach serwisu mikroPorady.pl -
Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej krok po kroku

Warto również na bieżąco śledzić aktualne terminy naborów wniosków do poszczególnych programów, korzystając z oficjalnej strony PARP-u:

http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow

 

3.6 Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019.1292);

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.2020.1740);

3. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U 2020.1526);

4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U 2020.1409);

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (2007.251.1885);

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020.10);

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r., o odpadach (Dz. U. 2020.797)

 

Stan prawny: październik 2020 r.

 

 Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT

Potrzebujesz więcej inspiracji zanim zaczniesz definiować własną wizję biznesu?
Zapoznaj się jeszcze z tymi pomysłami na biznes!

Materiał jest pomocny? Pomogliśmy?

Teraz Ty pomóż nam!

Ten materiał jest dostępny bezpłatnie, ale nie powstał za darmo. Prosimy teraz Ty pomóż nam, by JestemSzefem.pl nadal oferowało bezpłatnie tak przydatne i wartościowe treści! Zajmie to tylko chwilę.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz naszą Politykę Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies dla celów reklamy naszych usług, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług,według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień w plików cookies. Więcej >> 

Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze.

Akceptuję / Wyrażam zgodę