Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć hodowlę ślimaka jadalnego – historia powstania firmy producenckiej - gospodarstwa rolnego

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Wstęp

Niniejsze opracowanie przedstawia otoczenie prawne, najistotniejsze zagadnienia, związane z podjęciem działalności w zakresie hodowli ślimaków jadalnych.

Dowiesz się m. in.:

 • kto i w jakiej formie może podjąć przedmiotową działalność,
 • w jakich miejscach i na jakich zasadach może być ona wykonywana,
 • jakie wymogi należy spełnić, by prowadzić hodowlę ślimaków,
 • jakie kroki trzeba podjąć, by otworzyć własny biznes.

Hodowla ślimaków nie stanowi popularnej działalności w Polsce. Niewiele osób wie, że jest to jednak bardzo wydajna działalność rolna. Jak jest dobrze prowadzona – może przynieść znaczne dochody.

artcile

Formy prawne prowadzenia działalności

Hodowlę ślimaków możesz prowadzić zarówno jako działalność gospodarczą (jest to rzadziej spotykana forma), jak też jako działalność rolniczą.

Działalność gospodarcza może być prowadzona w dowolnej (lecz przewidzianej prawem) formie. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy działalności gospodarczej, zwróć uwagę, aby była ona adekwatna do skali prowadzenia i charakteru Twojego przyszłego biznesu.

Będzie to jeden z ważniejszych kroków. Od niego zależeć będą m. in. :

 • późniejszy sposób podejmowania istotnych dla firmy decyzji,
 • warunki ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności za jej prowadzenie,
 • rozliczanie podatków,
 • podział zysków.

Masz do wyboru następujące formy prowadzenia działalności:

1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Będzie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz prowadzić biznes samodzielnie. Jako jej właściciel możesz zatrudnić innych pracowników czy współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej.

Pierwszym krok to złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie lub przez Internet.

Przed złożeniem wniosku ustal:

 • nazwę firmy
  Musi się w niej znaleźć Twoje imię i nazwisko.
 • datę rozpoczęcia działalności
  Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data, od której będziesz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne; nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.
 • kod działalności gospodarczej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
  Określa rodzaj wykonywanej działalności. W przypadku hodowli ślimaków jadalnych będzie to PKD 01.49.Z – Chów i hodowla pozostałych zwierząt.
  Sekcja obejmuje działalności związane z:
  - eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych,
  - uprawą zbóż i innych roślin uprawnych,
  - chowem i hodowlą zwierząt,
  - pozyskiwaniem drewna i surowców leśnych,
  - pozyskiwaniem zwierząt lub produktów zwierzęcych z gospodarstw rolnych lub ich naturalnego środowiska).
 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – co miesiąc/co kwartał;
 • formę prowadzenia rachunkowości
  Najczęściej wybierana jest podatkowa księga przychodów i rozchodów – stanowi prostą formę ewidencjonowania ponoszonych kosztów i przychodów.
 • czy i na jakich warunkach będziesz zatrudniać pracowników
  Wiąże się to ze zgłoszeniem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • numer rachunku bankowego
  Niezbędny element. Jest konieczny do rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

2. Spółka cywilna

Utworzyć ją mogą co najmniej dwie osoby (fizyczne bądź prawne). Spółka nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).Wspólnicy spółki cywilnej jako osoby fizyczne, które będą prowadzić działalność podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W celu zarejestrowania spółki cywilnej należy:

 • uzyskać wpis do CEIDG,
 • zawrzeć na piśmie Umowę Spółki,
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać numer REGON,
 • zgłosić spółkę do właściwego Urzędu Skarbowego (zgłoszenie identyfikacyjne) i uzyskać numer NIP.

Zawieranie umowy spółki regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

W myśl tych przepisów, poprzez umowę spółki, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Umowa spółki powinna mieć formę pisemną. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Wszyscy wspólnicy odpowiadają całym majątkiem wspólnym w spółce oraz każdy ze wspólników z osobna – swoim majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń.

Jest to prosta forma organizacji działalności gospodarczej. Nie posiada osobowości prawnej. Podatek dochodowy jest naliczany w oparciu o przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT. Spółkę rejestruje się w urzędzie gminy/miasta - na podstawie umowy sporządzonej między wspólnikami.

Sprawdź także – różne umowy spółek tutaj:

 Wyszukiwarka – Wzory - Umowy Spółki

 

3. Spółka handlowa:

- spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna). To dość korzystna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólnicy takich spółek nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Ryzyko finansowe ponoszą do wysokości wniesionego wkładu. W razie ewentualnych niepowodzeń mogą go nie odzyskać.

- spółka osobowa (jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna) – za zobowiązania takich spółek wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem.

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem danej działalności

3.1 Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe

 • W świetle obowiązującego prawa, zgodnie z zasadą swobody podejmowania działalności gospodarczej, każdy podmiot, na równych prawach - ma prawo podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą według swojego wyboru.
 • Zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Mogą pojawić się pewne ograniczenia – zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe.
  W przypadku podejmowania działalności polegającej na hodowli ślimaków jadalnych – ograniczeń podmiotowych w świetle obowiązujących przepisów brak. Oznacza to, że każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych może ją wykonywać, zarówno jako przedsiębiorca i jak rolnik.
  Jeżeli chodzi o sam przedmiot Twojej przyszłej działalności, to hodowla ślimaków jest szczególnym rodzajem działalności, która może podlegać pewnym ograniczeniom. Niektóre gatunki ślimaków są w Polsce objęte ochroną.

Dowiedz się także:

 Instrukcja - Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

 Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

 

3.2 Hodowla ślimaków jako działalność rolnicza

Działalność rolnicza polega na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu (w tym również hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt). Hodowla ślimaków kwalifikowana jest jako działalność rolnicza.

W świetle przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców, działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jednak przepisy przedmiotowej ustawy wyraźnie wskazują, że nie znajduje ona zastosowania do działalności rolniczej. Jej przepisów nie stosuje się w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie, polegającej m. in. na chowie i hodowli zwierząt.

 

3.3 Zwolnienie z podatku PIT

Jeżeli hodowla ślimaków jest prowadzona jako działalność rolnicza - nie podlega Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest wyłączona spod opodatkowania podatkiem PIT. Nie stanowi ona też działu specjalnej produkcji rolnej - w myśl tejże ustawy. Jako osoba hodująca i sprzedająca ślimaki zapłacisz tzw. podatek rolny (od gruntów).

 

3.4 Gdzie prowadzić hodowlę?

Na samym początku musisz zdecydować, gdzie i w jaki sposób będziesz prowadzić swoją działalność. Obowiązujące przepisy prawne nie narzucają bezpośrednio miejsca prowadzenia takiej hodowli.

Z uwagi na brak szczegółowych wytycznych, możesz zdecydować się na hodowlę ślimaków w pomieszczeniach. To pozwoli Ci na ciągłość hodowli przez cały rok. Jeśli zdecydujesz się na hodowlę zewnętrzną – będzie uzależniona od pory roku.

Trzy systemy ślimaczych hodowli:

 • system wewnętrzny – hodowla w zamkniętych, specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach (tzw. ślimaczarniach), hodowla przez cały rok, w budynkach;
 • system zewnętrzny – hodowla w tzw. parkach, tylko latem;
 • system mieszany – hodowla prowadzona jest przez część roku
 • w pomieszczeniach, latem w tzw. parkach zorganizowanych na powietrzu.

Od tego, który z powyższych systemów hodowli wybierzesz, zależeć będzie Twój przyszły zysk, a także obowiązki, które będziesz musiał wypełniać.

Co jest zaletą hodowli ślimaków?

 • Wymaga stosunkowo niewielkiej przestrzeni.
  Jeśli posiadasz np. działkę pod miastem – bez problemu możesz przerobić ją na hodowlę ślimaków.
 • Wystarczy niewielki budynek – jego powierzchnia może wynosić, na początek, zaledwie 15-20 m2

Możesz zdecydować się też na najem lub dzierżawę lokalu. Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas wzorami umów. Pozwolą Ci wybrać właściwą formę, a także przygotować umowę skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Patrz więcej na temat:

 Umowa najmu lokalu i powierzchni  

 Umowa dzierżawy

 

3.5 Jakie ślimaki hodować?

To niewątpliwie jedna z ważniejszych decyzji. Każdy rodzaj ślimaka potrzebuje nieco innych warunków.

Obecnie najbardziej cenionym gatunkiem ślimaka jest ślimak winniczek. To właśnie jego hodowla może okazać się dla Ciebie najbardziej opłacalna. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., zbiór winniczka dla przetwórstwa spożywczego, może odbywać się w Polsce jedynie raz w roku - od 20 kwietnia do 31 maja. Ponadto średnica muszli zbieranych ślimaków musi przekraczać 30 mm.

Ważną rolę odgrywają w tym przypadku Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ). Przed każdym sezonem (na podstawie prowadzonych badań i oceny stanu populacji ślimaków) ustalają limity zbiorów ślimaków winniczków na określonym obszarze.

Konieczne zezwolenie

Chcesz prowadzić zbiór lub skup ślimaków w danym obszarze - musisz wystąpić o zezwolenie do RDOŚ.

Innym dosyć popularnym gatunkiem jest ślimak mały szary – również został objęty ochroną gatunkową.

 

3.6 Rachunek bankowy dla Twojej firmy

Założenie firmowego rachunku bankowego nie jest obowiązkiem, ale
sporym ułatwieniem. Obecnie trudno wyobrazić sobie prowadzenie jakiejkolwiek działalności bez posiadania rachunku firmowego w banku.

Pamiętaj, że rachunek firmowy może być używany wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

O założeniu konta musisz poinformować Urząd Skarbowy oraz ZUS.

Założenie rachunku bankowego jest konieczne w przypadku przedsiębiorcy, który ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takich przypadkach jedyną formą zapłaty jest przelew bankowy.

Na rachunek ten jest również przelewany zwrot bezpośredni podatku VAT.

Zanim podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru banku– warto porównać ich oferty.

Założenie firmowego rachunku bankowego wymaga przedłożenia:

 • wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • dowodu osobistego,
 • wzoru firmowej pieczątki.

Sprawdź także: Akademia Pierwszej Firmy, krok po kroku

 

3.7 Jak zatrudnić pracowników?

Jeśli zdecydowałeś się prowadzić działalność polegającą na hodowli ślimaków jadalnych, rozważ kwestię zatrudnienia pracowników, którzy pomogą Ci w prowadzeniu Twojego biznesu.

Zatrudnianie pracowników to nie tylko korzyści płynące z ich pomocy, ale także szereg obowiązków i formalności, o których musisz pamiętać.

Przemyśl:

 • jakie stanowiska chciałbyś stworzyć w swojej firmie,
 • ilu pracowników będziesz potrzebować.

To Ci pomoże zracjonalizować koszty. Hodowla ślimaków jest działalnością wymagającą stosunkowo niewielkich nakładów pracy. Szacunkowo to ok. 40-45 minut pracy dziennie, a przy reprodukcji – od 2 do 3 godzin dziennie. Jednak wraz z rozwojem Twojego biznesu, niezbędna może okazać się dodatkowa pomoc.


Na jakiej podstawie możesz zatrudniać pracowników?

a) Umowa o pracę

b) Umowa zlecenie

c) Umowa o dzieło

Więcej o umowach znajdziesz tutaj:

 Umowa o dzieło

 Umowa o pracę

 Umowa zlecenia

 

3.8 Nazwa i logo Twojego przedsiębiorstwa

O ile w kwestii nazwy Twojego przedsiębiorstwa istnieje pełna dowolność, to warto dokładnie przemyśleć i zaprojektować logo. Ono będzie się kojarzyć z Tobą - jako przedsiębiorcą, z jakością Twoich usług i sprzedawanych przez towarów. Możesz samodzielnie zaprojektować logo lub zlecić specjalistom.

Logo to kombinacja słowno-graficzna. Dzięki niemu nazwa domeny, przy zastosowaniu odpowiedniej plastyki/grafiki/kolorystyki, stanie się jednocześnie znakiem rozpoznawczym czy wręcz znakiem towarowym. Jeżeli je zarejestrujesz, uzyskasz prawa ochronne do tego Twojego znaku - ®.

Jeżeli zlecasz wykonawcy jedynie stworzenie logo, to nie zachodzi podstawa do przeniesienia majątkowych praw autorskich do logotypu. Otrzymujesz projekt, lecz nie możesz w pełni korzystać z zaprojektowanego dla Ciebie logo bez zgody wykonawcy.

WAŻNE!

Zawierając umowę o wykonanie logo, pamiętaj o przeniesieniu na Ciebie/Twoją firmę wszystkich, w całości, praw autorskich majątkowych wraz ze zgodą na przetwarzanie opracowania itp. na wszystkich polach eksploatacji. Dotyczy to każdego projektu graficznego dla Twojego logo, jak i logotypu i różnych wersji słowno-graficznych, które będziesz chciał zastrzec, jako warianty znaku towarowego.

Zachęcamy do skorzystania z wzoru, w którym twórca przenosi na Ciebie także prawo do korzystania z logo na wszystkich płaszczyznach:

 Umowa o opracowanie logo

Proponowany przez nas wzór umowy zapewnia bardzo szerokie zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy zamawiającego logo firmy.

Dodatkowo, po stworzeniu logo, należy zarejestrować je w urzędzie patentowym, jako znak towarowy, uzyskując całkowite prawo wyłączności (prawo ochronne) do korzystania z niego.

Czytaj także:

 Instrukcja - Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A) 

Strona internetowa

Aby zdobyć jak największą liczbę klientów, warto pomyśleć o odpowiednich działaniach marketingowych.

Obecnie podstawowym narzędziem promowania firm są strony internetowe. Zarejestruj domenę internetową, która umożliwi potencjalnym klientom zapoznanie się z Twoją ofertą. Koszt utworzenia firmowej strony internetowej zależy od wielu czynników (typ strony, poziom jej rozbudowania, wykonawca itp.).

Pakiety cenowe

 • Pakiet podstawowy dla strony internetowej - to koszt w wysokości od 990 zł netto (wersja responsywna, mobilna, polska wersja językowa, grafika i funkcjonalność – szablon).
 • Pakiet średni (z systemem CMS oraz indywidualnym projektem graficznym) kosztuje od 2300 zł netto.
 • Pakiet rozbudowany (umożliwiający integrację np. z profilem na Facebooku, modułem moje konto/profile klientów) kosztować Cię będzie od 3 900 zł netto.

Warto przeczytać także:

 Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy

 

3.9 Jak pozyskać środki finansowe dla prowadzenia hodowli ślimaków?

Obecnie nie ma żadnego programu, który miałby na celu finansowanie hodowli ślimaków. Jest to najczęściej działalność rolnicza – możesz starać się o środki z funduszy przeznaczonych na ten rynek.
 
W każdej gminie dostępne są też środki z różnych programów, o które możesz się ubiegać. Gminy starają się pozyskiwać środki finansowe, które później rozdysponowują w celu wsparcia różnych sektorów działalności.
 
Twoje możliwości uzyskania dofinansowania zależą od tego, na jaką formę prowadzenia działalności ostatecznie się zdecydujesz.
 
Jeśli będziesz jednocześnie hodowcą ślimaków i rolnikiem – będziesz mógł starać się o uzyskanie środków finansowych, stanowiących wsparcie dla osób prowadzących działalność rolniczą.
 
Jeśli nie będziesz prowadzić hodowli ślimaków w ramach działalności rolniczej, a będziesz zarejestrowany jako bezrobotny – będziesz mógł zwrócić się do urzędu pracy o dofinasowanie w ramach aktywizacji osób bezrobotnych.

Czytaj także:

 Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku 

 

3.10 Istotne akty prawne

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022.916 t.j.);
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2021.162. t.j.);
4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2022.2647 t.j.);
5. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U 2022.333 t.j.);
6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U 2022.1510 t.j.);
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U 2022.1360 t.j.)
8. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2022.541 t.j. z dnia 2022.03.07)
9. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 ze zm.);
10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.);
 

Stan prawny 31.12.2022.Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT