Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć park rozrywki? Historia kopalni złota – pomysł na biznes dla odważnych

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenie prawnego (wstęp)

Jeśli zainspirowałeś się przedstawioną przez nas historią właściciela muzeum, parku rozrywki - przeczytaj niniejszy artykuł. Przedstawiamy w nim aspekty prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu parku rozrywki będącego muzeum.

Czy chciałbyś zostać gospodarzem tak niepowtarzalnego przedsięwzięcia, jakim jest kopalnia złota? To muzeum, które jest  parkiem rozrywki. Oczywiście, nie jest to proste.

Jeśli spełnisz kilka wymagań i masz odpowiednie zasoby, warto rozważyć założenie podobnego biznesu. Po lekturze niniejszego opracowania będziesz posiadał kompleksową wiedzę, która pozwoli Ci otworzyć własny park rozrywki/muzeum.

Dokument zawiera pełną analizę otoczenia prawnego dla realizacji konkretnego pomysłu na biznes - prowadzenia parku rozrywki/muzeum kopalni złota.

Przeczytaj uważnie poniższe opracowanie i ciesz się swoim własnym planem na biznes !

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Na początek - ważna decyzja.

Musisz zdecydować, w jakiej formie chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą. Wszytko zależy od tego, czy będziesz działał samodzielnie, czy ze wspólnikiem/wspólnikami. Przy wyborze formy prowadzenia działalności, zwrócić również uwagę na odpowiedzialność, którą będziesz ponosił – kształtuje się ona inaczej w zależności od formy prawnej.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy prowadzenia działalności. Zapoznaj się z nimi i zdecyduj, co będzie odpowiednie dla Ciebie. Naszym zdaniem warto, abyś rozważył jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.1.1 Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo, które możesz prowadzić samodzielnie. Możesz też, według własnego uznania i potrzeb, zatrudniać  pracowników/członków swojej rodziny.

Pierwszy krok - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („CEIDG”) - rejestrze prowadzonym przez Ministra właściwego dla spraw gospodarki. Wniosek o wpis do rejestru możesz złożyć online  CEIDG (lub osobiście - w najbliższym urzędzie gminy.

Przed wypełnieniem formularza wniosku o wpis w CEIDG, musisz ustalić poniższe kwestie:

- nazwa firmy

Nazwą przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest imię i nazwisko właściciela.

Może zostać poszerzona o dodatkowy element, który będzie nawiązywał do rodzaju prowadzonej działalności (nie jest to konieczne).

- data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz rozpocząć. Możesz najpierw zacząć przygotowania, złożyć wniosek o wpis do CEIDG i jako początek prowadzonej działalności wskazać datę przyszłą!

Pamiętaj, że dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych datą rozpoczęcia działalności będzie dzień, od którego będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Podana przez Ciebie data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

- siedziba działalności

Zgodnie z przepisami prawa, siedzibą działalności jest miejscowość. Powszechnie, w języku potocznym, przyjmuje się, że siedzibą jest adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania, kod pocztowy) lub wskazane szczegółowo miejsce wykonywanej działalności (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym).

Twoja siedziba nie musi być Twoją własnością. Musisz jednak dysponować pisemną zgodą właściciela.

Jeżeli planujesz prowadzić działalność w domu rodzinnym, również potrzebne Ci będzie oświadczenie właścicieli domu (Twoich rodziców) o wyrażeniu takiej zgody. Jest konieczne nawet, jeżeli mieszkasz z rodzicami.

W każdym przypadku pamiętaj - nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością.

- kody działalności gospodarczej

Są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „produkcja papieru i tektury”, „produkcja narzędzi”). Twoim obowiązkiem jest wskazanie przynajmniej jednego kodu. Jeśli podasz więcej — zdecyduj, który jest główny.

Listę aktualnych kodów PKD, odpowiednich dla wszystkich typów działalności, możesz sprawdzić tu-> https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

W omawianym przypadku rekomendujemy rozważenie następujących kodów:

93.21. Z-Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

Uwaga!

Musisz wiedzieć, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, odpowiadasz za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta rozciąga się także na Twojego małżonka, jeżeli posiadacie tzw. małżeńską wspólność majątkową.

Sprawdź także:

- słowniczek „Umowa majątkowa małżeńska” 

2.1.2 Spółka cywilna

Spółka cywilna, może zostać utworzona, przez co najmniej dwie osoby fizyczne bądź dwie osoby prawne. Forma ta została opisana w art. 860 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”, „k.c.”). Stosownie do treści powołanego przepisu Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna jest więc umową zawartą pomiędzy wspólnikami.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, dlatego korzysta z podmiotowości prawnej zawiązujących ją wspólników. Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek osobowych prawa handlowego, nie jest również tzw. ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jeżeli chcesz zawiązać spółkę cywilną zarówno Ty, jak i Twój wspólnik, będący osobą fizyczną, musicie najpierw założyć indywidualną działalność gospodarczą i uzyskać wpis w CEIDG (o czym była mowa wyżej).

Osoby prawne również mogą zawiązać spółkę cywilną. W takim przypadku – jeżeli któryś ze wspólników jest spółką prawa handlowego – prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”).

Kolejne kroki.

Po uregulowaniu opisanych powyżej kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, Ty i Twój wspólnik/wspólnicy musicie:

 • zawrzeć na piśmie umowę spółki cywilnej (Wzór Umowy Spółki Cywilnej) ,
 • zgłosić spółkę w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić zawiązanie spółki we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać numer NIP spółki.

Uwaga!

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę cywilną odpowiadać będą wszyscy jej wspólnicy majątkiem wspólnym spółki, a także każdy wspólnik osobno całym swoim majątkiem.

2.1.3 Spółki prawa handlowego

Spółka prawa handlowego to przedsiębiorstwo, działające w celu zarobkowym, założone przez dwie i więcej osób.

Wyjątkiem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Mogą być prowadzone przez jedną osobę, chyba że tą osobą miałaby być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wszelkie kwestie związane ze spółkami prawa handlowego, w tym sposób ich tworzenia, działania, rozwiązywania oraz przekształceń zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych.

Spółki prawa handlowego dzielą się na:
 • spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna);
 • spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz prosta spółka akcyjna).

Co odróżnia spółki osobowe od spółek kapitałowych?

 • Spółka kapitałowa może zostać zawiązana nawet przez jednego wspólnika. Spółka osobowa, dla zawarcia potrzebuje co najmniej dwóch wspólników.
 • W spółkach osobowych (wykluczając spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną) skład osobowy wspólników nie może się zmienić w trakcie trwania spółki, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. W spółce kapitałowej skład wspólników może być dowolnie modyfikowany, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.
 • W spółce osobowej za zobowiązania spółki odpowiadają jej wspólnicy całym swoim majątkiem. W spółce kapitałowej, wspólnicy  ponoszą wyłącznie ryzyko utraty wkładu zainwestowanego w spółkę.

Ponadto, wszystkie spółki kapitałowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS. W tym zakresie patrz czytaj także:

 Porada - Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS

Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Odpowiedzialność wspólników polega na możliwości utraty wniesionych przez nich wkładów.

 

artcile

Aspekty prawne związane z prowadzoną działalnością

3.1 Źródła finansowania działalności

3.1 Dotacje z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy

 • Możesz ubiegać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy, jeżeli:
  • posiadasz status osoby bezrobotnej,
  • nie jesteś studentem studiów dziennych oraz
  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otrzymanie dotacji nie prowadziłeś działalności gospodarczej, a obecnie prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Urząd pracy może odmówić Ci przyznania dotacji, jeżeli:
  • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiłeś przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu,
  • w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku popełniłeś przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 • Wniosek o udzielenie dotacji z urzędu pracy może być uwzględniony tylko raz i wyłącznie przez jeden urząd.
 • Wysokość dotacji różni się w zależności od urzędu pracy.
 • W każdym przypadku dotacja nie może wynosić więcej niż równowartość sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Jeżeli urząd pracy uwzględni wniosek - zawierana jest umowa.
 • Środki finansowe pochodzące z dofinansowania muszą zostać wykorzystane zgodnie ze złożonym wnioskiem i umową.Będziesz zobowiązany do zwrotu urzędowi pełnej kwoty udzielonej dotacji, jeżeli:
  • wykorzystasz pieniądze niezgodnie z celem i terminem, określonym w umowie,
  • będziesz prowadzić swoją działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy.

Informacje na temat aktualnie prowadzonych naborów do poszczególnych programów, w ramach których możesz otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, dostępne są na stronach urzędów pracy.

 

3.1.2 środki unijne

 • Fundusze unijne stanowią potencjalne źródło finansowania mikro, małych oraz średnich firm. Ich celem jest poprawienie konkurencyjności mniejszych tych firm.
 • Warto skorzystać ze środków unijnych jak najszybciej! Z informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w przeciągu następnych kilku lat dotacje mają być zastępowane kredytami, poręczeniami i pożyczkami udzielanymi, na preferencyjnych warunkach, przez pośredników finansowych, takich jak banki lub fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej, udaj się do Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Warszawie lub Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w poszczególnych miastach wojewódzkich („Punkt Informacyjny”). Tam uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji na daną działalność.

Dowiesz się:

 • jakie programy unijne są aktualnie realizowane,
 • jakie musisz spełniać kryteria,
 • do kiedy trwa nabór wniosków do danego programu.

Konsultacje są bezpłatne. Punkty Informacyjne udzielają także informacji przez telefon.

 • Informacje na temat aktualnych programów pomocowych możesz uzyskać także w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”).

W jej ramach funkcjonuje specjalna infolinia obsługiwana przez ekspertów udzielających informacji na temat obsługiwanych przez PARP programów.

W ramach PARP uruchomione zostały programy operacyjne:

 • „Inteligentny Rozwój” Program kierowany przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców. W jego ofercie znajdziesz projekty mające na celu przyczynienie się do rozwoju realizujących je podmiotów, np. poprzez ekspansję na nowe rynki lub ulepszenie oferowanych produktów
 • „Wiedza Edukacja Rozwój” Program również jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców. Projekty w ramach tego programu mają m.in. przyczynić się do aktywizacji zawodowej ludzi młodych – do 30 roku życia. Na ten cel została przeznaczona kwota 2 035 mln euro.
 • „Polska Wschodnia” W ramach tego programu są oferowane ciekawe projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up. Program jest realizowany na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Warto śledzić terminy naboru wniosków do poszczególnych projektów korzystając z harmonogramu zamieszczonego oficjalnej strony PARP:

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow?sort=end&display=round

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie środków z PARP w ramach wskazanych programów znajdziesz na stronie:
https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/co-nowego-w-prawie/item/3879-warto-wiedziec-wymogi-dla-dotacji-parp.html?

Poprawne przygotowanie wniosku jest czasochłonne, dlatego warto udać się po pomoc do profesjonalisty.

3.1.3 Anioł biznesu

Kim jest anioł biznesu?

To prywatny inwestor, który wspiera innych przedsiębiorców i inwestuje własny kapitał w rozwój ich działalności. Anioły biznesu najczęściej działają w sektorze start-upów. W zamian za partycypację w kosztach przedsięwzięcia, anioł biznesu oczekuje niewielkich udziałów i zysków - odpowiadającym tym udziałom.

Co jest największą zaletą tej formy finansowania?

 1. Niemal natychmiast można uzyskać niezbędne środki pieniężne.
 2. Nie ma obowiązku spłaty odsetek od kwoty pożyczki - jak w przypadku kredytu bankowego. Z pomocy aniołów biznesu korzystały na początku takie firmy jak Apple czy Starbucks.

Jak pozyskać anioła biznesu?

 • Trzeba zwrócić się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie.
 • Najpierw warto rozpoznać, czy na lokalnym rynku nie ma podmiotu, który chciałaby wesprzeć Twój biznes. Firmy często chętnie wspierają lokalne przedsięwzięcia, inwestycje lub osoby pochodzące z ich regionu.

Sprawdź także:

- słowniczek „Anioł Biznesu” 

3.1.4 Kredyt bankowy

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z wyżej wskazanych źródeł finansowania, możesz rozważyć zawarcie z bankiem umowy kredytu.

Kredyt bankowy to wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorcy. Umożliwia sfinansowanie wszelkich inwestycji.

Co musisz zrobić, by uzyskać kredyt bankowy? Co musisz wiedzieć?

 • Powinieneś skonsultować się z doświadczonym doradcą. Twój pomysł na biznes będzie podlegać indywidualnej ocenie banku. Bank sprawdzi również Twoją zdolność kredytową i otrzymasz propozycję warunków kredytu.
 • Porównaj oferty różnych banków. Możesz zaoszczędzić część pieniędzy, które przeznaczyłbyś na spłatę odsetek w przypadku zawarcia umowy kredytu z pierwszym bankiem. Pamiętaj, że każdy pracownik banku, przedstawiający warunki kredytu będzie podkreślał konkurencyjność jego oferty na rynku.
 • Istotna jest kwestia waluty kredytu. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie uzyskanie i spłata kredytu w walucie, w której zarabiasz. Bank może zaoferować Ci atrakcyjny kredyt w walucie obcej. Pamiętaj o ryzyku zmian kursów walutowych, którego wyeliminować się nie da. Dla pełniejszej oceny sytuacji poproś pracownika banku o przedstawienie symulacji spłat rat kredytu oraz o udzielenie dokładnych informacji na temat sposobu ustalania przez bank kursu waluty, po której będzie przeliczał wysokość raty w walucie obcej na polską. Zapytaj, czy umowa kredytu obejmuje kredyt walutowy, czy złotówkowy.
 • Dokładnie przeczytaj umowę oraz załączone do niej dokumenty. Sprawdź, czy treść umowy zgadza się z informacjami udzielonymi przez pracownika banku.
 • Jeżeli planujesz pozyskanie kredytu bankowego, pamiętać, by wszcząć procedurę odpowiednio wcześniej. Proces udzielania kredytu jest długotrwały.
 • Pamiętaj, że spłata kredytu bankowego będzie dla Ciebie stałym obciążeniem. Może okazać się to problematyczne, jeżeli Twoja działalność nie będzie przynosić zysków, co może zdarzyć się zwłaszcza na początku jej prowadzenia.

Czytaj także:

 Instrukcja: Uzyskiwanie kredytu na inwestycje lub finansowanie projektu 

3.2 Przepisy prawa regulujące prowadzenie parku rozrywki/muzeum

Aktualnie nie istnieją żadne specjalistyczne regulacje, przygotowane dla prowadzenia parku rozrywki/ muzeum.

W poniższym opracowaniu, skupiamy się na przepisach prawa, które nie zostały przypisane szczegółowo dla działalności omawianego typu, jednak mogą znaleźć w niej zastosowanie.

3.3 Gdzie możesz prowadzić działalność?

To do Ciebie, jako przedsiębiorcy, będzie należał wybór miejsca prowadzenia działalności. Jednak budynek, nieruchomość, w której będzie prowadzony park rozrywki/muzeum należy do kategorii budynków użyteczności publicznej. W związku z tym musi spełniać kilka istotnych wymagań!

Budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (§3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”).
 
Działalność polegającą na prowadzeniu muzeum stanowiącego jednocześnie park rozrywki możesz prowadzić wyłącznie w budynkach i pomieszczeniach spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

Właściciel budynku lub osoba uprawniona do dysponowania nieruchomością (tzn. osoba posiadająca prawo do korzystania z nieruchomości, np. na podstawie umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, w którym prowadzona jest działalność) powinien posiadać:

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych,
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty – opinię rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego,
 • decyzję o zmianie użytkowania obiektu – dla obiektów, którym zmieniono ich przeznaczenie (obiekt powinien posiadać przeznaczenie usługowe),
 • książkę obiektu budowlanego – dokument w którym zapisuje się dane, dotyczące przeprowadzanych badań oraz kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy.

Wymagania przeciwpożarowe

Budynek użyteczności publicznej, musi spełniać wymagania przeciwpożarowe. Musi więc posiadać odpowiednie systemy i zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. O to należy zadbać przed rozpoczęciem działalności.

Ważne!

Celem tych działań jest przede wszystkim ochrona Twojego przedsiębiorstwa oraz przebywających w nim pracowników i turystów. W trosce o dobro swoich klientów, powinieneś je rzetelnie wdrożyć.

 • Przed rozpoczęciem działalności powinieneś przekazać najbliższej jednostce straży pożarnej plan budynku oraz informacje o powierzchni i liczbie kondygnacji, dzieląc je na strefy pożarowe.
 • Musisz, przed rozpoczęciem działalności uzyskać opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zawierającą informację, iż obiekt spełnia wymagania przeciwpożarowe

Wymagania przeciwpożarowe dla obiektu:

 • w łatwo dostępnym, widocznym miejscu powinna znajdować się przynajmniej jedna gaśnica, wykaz telefonów alarmowych oraz instrukcja pożarowa;
 • urządzenia elektryczne, ogrzewcze, punkty świetlnej instalacji elektrycznej muszą być zabezpieczone przed ich zapaleniem;
 • dostęp do urządzeń przeciwpożarowych (wyłączników i tablic rozdzielczych prądy oraz głównych zaworów gazów) powinien być ograniczony dla kwaterowanych turystów, by uniemożliwić im wyłączenie urządzeń;
 • w każdym pomieszczeniu przynajmniej jedno okno powinno otwierać się od wewnątrz pomieszczenia.

3.4 Czy muzeum/ park rozrywki powinien być dostosowany do osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak.

Muzeum będące parkiem rozrywki, jest zaliczane do grupy budynków użyteczności publicznej. W związku z tym, powinno być dostosowane do osób niepełnosprawnych.

W jaki sposób należy dostosować park rozrywki do osób niepełnosprawnych?

 • Budynek powinien mieć podjazd bądź rampy, które zapewnią dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym o różnych stopniach niepełnosprawności. Problem może wystąpić, kiedy park rozrywki jest w budynku piętrowym bez windy. Wówczas budynek powinien zostać wyposażony w podnośniki, umożliwiające dostęp na piętra osobom niepełnosprawnym (rt.. §55 pkt. 2 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
 • W budynku powinny znajdować się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych, o tzw. przestrzeni umożliwiającej manewrowanie. W toalecie powinny znaleźć się urządzenia i akcesoria dla niepełnosprawnych, m.in.: poręcze, specjalna miska ustępowa, umywalki, lustra uchylne, dozowniki na mydło i podajniki na papier toaletowy.

3.5 Regulamin parku rozrywki

Twój obowiązek to ustalenie regulaminu parku rozrywki/muzeum.

 • Zakup biletów powinien być możliwy dopiero po zaakceptowaniu regulaminu przez turystów odwiedzających Twoje muzeum/park rozrywki.
 • Kupienie biletu nie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Regulamin powinien być także wywieszony w kilku widocznych miejscach oraz np. na stronie internetowej.To sprawi, że każdy turysta, odwiedzający Twoje przedsiębiorstwo, będzie znał panujące w nim zasady. Poza tym, nie będzie mógł powołać się na fakt, że nie zostały mu udostępnione. Byłoby to równoznaczne z uznaniem w tym zakresie Twojej winy. W konsekwencji byłoby to swego rodzaju zwolnienie Twoich klientów z obowiązku stosowania się do ustalonych przez Ciebie reguł.

Wiele przedsiębiorstw, prowadzących działalność podobną do opisywanej, wprowadza w regulaminie zapisy niezgodne z prawem. Są to w szczególności:

 • Rodzice lub opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
 • Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Wejście na teren parku następuje na własną odpowiedzialność.

Przygotowując regulamin, sprawdź czy postanowienia, które wpisałeś nie znajdują się na liście klauzul niedozwolonych.

Pełną listę klauzul niedozwolonych, znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Praw Konkurencji i Konsumentów tutaj: Rejestr Klauzul Niedozwolonych ( https://www.rejestr.uokik.gov.pl)

Jeżeli w Twoim parku rozrywki, występują atrakcje, które mają za zadanie wywoływać strach/silne emocje u odwiedzających (np. szybka kolejka, zjazdy z wysokości) upewnij się, że wśród Twoich turystów nie ma osób z:

 • chorobami układu krążenia
 • chorobami ciężkiego niekontrolowanego nadciśnienia, chorobami naczyń mózgowych, tętniakami aorty, stanami po operacjach naczyń tętniczych, chorobami niedokrwienna serca, niewydolnością serca, zaburzeniami rytmu serca itp.
 • chorobami ośrodkowego układu nerwowego (epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze).

Takie osoby należą do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia stanów niepożądanych i komplikacji zdrowotnych.

Ważne!

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoich turystów powinno odgrywać najważniejszą rolę - poczucie bezpieczeństwa także będzie budowało renomę Twojej firmy.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia uczestników, możesz zostać obarczony nie tylko odpowiedzialnością finansową, lecz również odpowiedzialnością karną w przypadku oskarżenia o uszkodzenie ciała (tj. o spowodowanie ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, definiowane przez ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny).

Niezależnie od odpowiedzialności karnej, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkody, jeżeli nie wystąpiły one z wyłącznej, bezsprzecznej winy poszkodowanego.

Rekomendujemy więc wykupienie polisy OC, która pomoże uchronić Twoje przedsiębiorstwo przed problemami finansowymi w sytuacji pojawienia się wypadku, w którym ucierpią Twoi turyści.

3.5 Strona internetowa przedsiębiorstwa

Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów Twojego przedsiębiorstwa jest dobra reklama, w tym posiadanie dobrze przygotowanej i zarejestrowanej strony internetowej.

Pierwszym krokiem, w stronę rozwoju Twojej działalności, powinien być zakup właściwej, domeny oraz serwera. Możesz zawrzeć umowę zlecenia z informatykiem, który zrobi to sprawnie i szybko. Wzór umowy zlecenia możesz również pobrać tu:

 Umowa zlecenia 

3.6.1 Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie (domenę odnawiamy co roku). Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję stworzenia domeny:

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są – oczywiście – od dawna zajęte. Niech to będzie wyzwanie dla Twojej kreatywności!
 • Funkcję administratora prowadzącego rejestr krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.
 • W praktyce domeny są rejestrowane przez firmy partnerskie NASK. Spośród ich ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo.
 • Sprawdź, czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów, nie jest już wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: https://www.dns.pl/.
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie NASK Krajowy Rejestr Domen https://www.dns.pl/regulamin.html.
 • Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny.pl będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK (lub akredytowanym partnerem).
 • Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz jedynie status abonenta domeny, a nie jej właściciela.
 • Niezależnie od powyższego, Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś w Urzędzie Patentowym) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

3.6.2 Serwer

Większość firm oferujących rejestrację domeny, proponuje również usługi serwerowe. Utrzymywaniem serwerów zajmują się firmy hostingowe. Miejsce na serwerze można wykupić od jednego dostawcy – właśnie jako „usługi hostingowe”.

Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

3.6.3 Pozycjonowanie strony internetowej

Jeżeli posiadasz już swoją stronę internetową - ważne, by wyświetlała się poszukującym atrakcji turystom.

 • Musisz sprawić, by Twoja strona internetowa była właściwie pozycjonowana, tzn. odwiedzana, przez jak największą liczbę odwiedzających.
 • Twoja strona internetowa będzie wyświetlała się tym częściej, im częściej będzie pojawiała się w Internecie.

Aby wypozycjonować stronę, możesz udać się do specjalisty lub sam próbować zwiększyć jej pozycjonowanie „domowymi sposobami”.

Najpopularniejsze „domowe sposoby”:

 • Katalogowanie strony internetowych – możesz samodzielnie, dodawać swoją stronę do jak największej liczby katalogów stron WWW;
 • Wypowiadanie się na forach internetowych (w szczególności w tematyce związanej z ogrodnictwem, hodowlą kwiatów, zwłaszcza lawendy). Pamiętaj, by Twoje wypowiedzi miały charakter merytoryczny, a nie stanowiły jedynie reklamy - takie zachowanie może być negatywnie odebrane przez użytkowników serwisów.

Czytaj także:

Instrukcja - Strona internetowa przedsiębiorcy

3.7 Logo przedsiębiorstwa

Logo to oznaczenie graficzne, nawiązujące do Twojej działalności.

Jeżeli chcesz, aby Twoja firma była rozpoznawalna przez potencjalnych klientów, powinieneś zadbać o elementy, które będą się z nim kojarzyć.

Najprostszą formą jest tworzenie ciekawego, charakterystycznego logo, które będziesz umieszczać:

 • na swojej witrynie internetowej,
 • w serwisach społecznościowych,
 • na elementach reklamowych.

Zastrzeż swoje logo, by nikt nie mógł posługiwać się Twoim znakiem towarowym, budującym Twoją markę na rynku sprzedażowym.

Możesz skorzystać z naszego wzoru umowy o opracowanie logo:

 Wzór Umowy o opracowanie logo 

 

3.7.1 Jak chronić swoje logo (znak słowno-graficzny tzw. logotyp), nazwę?

Znak słowno-graficzny chroniony jest prawem autorskim.

Zarówno logo, jak i nazwę można określić jako przedmiot prawa autorskiego z uwagi na:

 • ich indywidualność,
 • twórczy charakter,
 • możliwość ustalenia i utrwalenia w odpowiedniej postaci.

Jeżeli, w celu stworzenia logo oraz określenia nazwy przedsiębiorstwa, będziesz współpracować z profesjonalistami, pamiętaj o zawarciu w umowie klauzul w zakresie przeniesienia praw autorskich.

Rejestracja Twojego logo jako znaku towarowego w postaci oznaczenia słowno-graficznego bądź graficznego.

Musisz złożyć wniosek w Urzędzie Patentowym RP.
 • Twoje prawo ochronne, po udzieleniu Ci praw do znaku towarowego, trwa 10 lat. Po tym okresie trzeba ponownie uiścić opłatę i złożyć wniosek. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych, w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony (art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r). Zapewnienie znakom towarowym (logo) odpowiedniej ochrony prawnej, pozwala:
  • uniknąć naruszeń ze strony osób trzecich
  • na czerpanie korzyści majątkowych z ich wykorzystania (zysk np. z franczyzy).

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Porada: Jak zabezpieczać prawa majątkowe do autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących podstawę znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych. 

3.8 Zatrudnianie pracowników

Zapewne, w pewnym momencie uznasz, że w Twojej firmie konieczne jest zatrudnienie pracowników lub zlecenie wykonania konkretnych czynności osobom trzecim. Sam nie będziesz w stanie zająć się całą obsługą Twojego parku rozrywki.

Proponujemy, abyś skorzystał z naszych wzorów umów:

Umowa o pracę

 Umowa zlecenia 

Umowa o dzieło 

 

3.9 RODO w parku rozrywki

Prowadząc sprzedaż internetową biletów lub rezerwując miejsca, będziesz przechowywał dane osobowe swoich klientów. Dlatego musisz zadbać o uzyskanie ich zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Przed rozpoczęciem zbierania danych powinieneś:

 • poinformować klientów, że będziesz gromadzić, przechowywać i przetwarzać ich dane osobowe,
 • uzyskać zgody na zakres przetwarzania danych Twoich klientów oraz innych danych osobowych, które będziesz przetwarzał na zasadzie powierzenia.

Ponadto, powinieneś poinformować klientów:

 • że będziesz administratorem ich danych osobowych, wskazując dokładną nazwę administratora danych, czyli Twojej firmy;
 • wskazać, jaki jest cel zbierania danych, a także określić podstawę prawną na podstawie, której dane będą przetwarzane;
 • wskazać jak długo będziesz przechowywał dane;
 • o przysługujących im uprawnieniach, a więc prawie do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych,
 • o przysługującym im prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (czyli obecnego GIODO).

Zgodnie z RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informacje powinny być przekazane w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny.

O RODO możesz także przeczytać tutaj:

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

Porada – Zbieranie danych osobowych w firmie a zbiory danych osobowych 

3.10 Akty prawa:

 

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2020.2159 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 t.j.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2022.541 t.j.);
 4. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022690 t.j.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007.25.1885);
 6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2022.1467 t.j.)
 7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 t.j.);
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 9. Dyrektywa europejska 2010/31/UE;
 10. Ustawia o z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021.1213 r t.j.);
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG).

Stan prawny 31.12.2022Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT