Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć sklep internetowy i zarabiać na sprzedaży kuchennych fartuchów?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Wstęp

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne dotyczące działalności w zakresie prowadzenia sklepu internetowego, oferującego fartuchy kuchenne zagranicznych producentów. Może być także wykorzystane przy innych pomysłach biznesowych, związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Informacje dotyczące m.in. formy prawnej działalności mogą się przydać każdemu, kto planuje zająć się sprzedażą lub dostawą produktów online.

artcile

Wybór formy działalności

Na początku musisz ustalić formę działalności, zdecydować czy chcesz pracować samodzielnie czy do realizacji pomysłu potrzebujesz wspólników.  

Możesz prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o.; w formie spółki akcyjnej lub firmy rodzinnej (nie jest dozwolona spółka partnerska). Sklep internetowy może być prowadzony przez fundację, stowarzyszenie lub spółdzielnię.

a) jednoosobowa działalność gospodarcza  

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności. Jednak odpowiadasz wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności ze wspólnego majątku) i na osobę, którą się posługujesz. 

Twój podstawowy obowiązek - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).  

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Najpierw musisz ustalić kilka spraw. Są to przede wszystkim:

 • nazwa firmy - w niej musi być Twoje imię i nazwisko i ewentualnie człon wskazujący, np. na rodzaj lub produkt. 
 • data rozpoczęcia działalności - określ, kiedy chcesz zacząć. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data,  
  od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku. 
 • miejsce prowadzenia działalności - adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). To miejsce nie musi być Twoją własnością. Może być to, na przykład, mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością. 
 • kody działalności gospodarczej - są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „produkcja papieru i tektury”, „produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli podasz więcej — zdecyduj, który jest główny. 

  W niniejszym przykładzie są to:

 1. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 
 2. 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 3. 47.99.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiska 
 4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  
 • forma opodatkowania  - musisz również określić częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał). 
 • forma prowadzenia rachunkowości - przedsiębiorcy często wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.
 • informacje związane z ZUS - to kwestie dotyczące m.in. zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz. 
 • rachunek bankowy - koniecznie musisz wskazać numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń  
  z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej albo posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego. 

Teraz czas na złożenie, kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru CEIDG. Od dnia wpisania, możesz prowadzić swoją działalność, na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r., prawo przedsiębiorców. Dane Twojej firmy są wpisane do CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku.

b) spółka cywilna 

Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegają osobno wpisowi do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do założenia i rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.  

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy: 

 • uzyskać wpis w CEIDG (każdy wspólnik osobno), 
 • zawrzeć na piśmie umowę spółki,  
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),  
 • uzyskać nr REGON,  
 • zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym, 
 • uzyskać NIP spółki.

W umowie spółki cywilnej niezbędne jest zawarcie m.in. informacji dot. wspólników a także wskazanie celu gospodraczego , jaki spółka ma realizować, okresu funkcjonowania spółki, zakresu działalności według PKD, kwestie podziału zysków i wielkość wniesionych wkładów.  

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). 

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników osobno - majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń. O tym szerzej w art. 864 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145). 

c) spółka prawa handlowego 

To forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób (za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej). Może ją założyć jeden podmiot, o ile sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny, określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki. 

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się jej funkcjonowanie. Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym stanowi art. art. 151 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

d) firma rodzinna 

Przedsiębiorstwo rodzinne to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej.  
W takiej strukturze zarządzanie firmą pozostaje w rękach najbliższych, spokrewnionych ze sobą osób, które posiadają kontrolę nad własnością w firmie i wspólnie dbają o interesy. Może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu można swobodnie podzielić obowiązki i uprawnienia pomiędzy członków rodziny, prowadzących wspólnie firmę. 

e) inne 

Zatrudnianie „samozatrudnionego” 

Samozatrudnienie występuje, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i osobiście wykonuje określone czynności na rzecz innego podmiotu. Robi to w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Takie osoby prowadzą własną działalność gospodarczą (są wpisane do CEIDG), same odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie robi tego pracodawca. Jego jedynym obowiązkiem jest zapłata wynagrodzenia, na podstawie faktury. 

Możliwe jest oczywiście udzielanie zleceń lub dzieła osobom, których udział i praca w przedsięwzięciu jest okresowo niezbędna. Takie umowy mogą zostać zawarte zarówno z handlowcem, jak i informatykiem, który opracuje projekt graficzny i wykona stronę internetową.  

Zobacz także: 

Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności?

 

 

Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie 

 

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności

3.1. Jak założyć sklep internetowy? 

Pierwszym krokiem jest zakup domeny oraz serwera. W dobie szeroko pojętej cyfryzacji czy digitalizacji warto zadbać o „wygląd” sklepu, czyli odpowiednią wizualizację witryny. Innym rozwiązaniem jest wynajem lub zakup gotowego oprogramowania wraz z hostingiem, co ograniczy koszty.   

VAT 
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza sprzedawać towary lub usługi objęte opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk ten służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

3.2. Jak założyć stronę/witrynę internetową dla sklepu internetowego? 

Zanim stworzysz witrynę i zarejestrujesz domenę internetową, przeanalizuj różne dostępne możliwości. To może być Twoja firma/nazwa i jednocześnie tzw. ,,logo’’(znak graficzny, którym posługujesz się reklamując Twoje przedsiębiorstwo). 

a) Domena 

Koszty rejestracji domeny są niewielkie. Kwoty oscylują w granicach 70 - 150 zł na rok (domenę odnawiamy co roku).  

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz tu online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są dawno zajęte. 
 • Funkcję rejestru krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.  
 • W praktyce, rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK. Spośród ich ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo. 
 • Sprawdź czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów nie jest wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: https://www.dns.pl/. 
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie: https://www.dns.pl/regulamin.html. 

Występując o rejestrację domeny, uzyskasz status oferenta. W swojej ofercie będziesz musiał potwierdzić, że: 

 • dane w niej zawarte są prawidłowe,  
 • złożenie oferty i wykonywanie umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa,  
 • nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu.

NASK może odmówić przyjęcia Twojej oferty w szczególności, gdy:  

 • nie spełniłeś warunków technicznych, określonych w witrynie internetowej NASK, 
 • NASK jest związany umową o utrzymywanie tej samej nazwy domeny, która została wskazana w Twojej ofercie albo trwa proces zawierania takiej umowy. 

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK. Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz status abonenta domeny, ale Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego. 

b) Strona 

Strona to także portal, czyli inaczej drzwi prowadzące na platformę. Tu możesz prowadzić osobne odsłony dla takich form jak: blog, forum, serwis, strona szkoleniowa lub inne.

Patrz szerzej: 

 

Strona internetowa przedsiębiorcy

 

 

 

 

3.3. Serwer, czyli miejsce na Twoją stronę www 

To kolejny element, o który musisz zadbać na samym początku realizacji swojego przedsięwzięcia.  

Większość firm, oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Można je wykupić od jednego dostawcy - jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania. 

 

3.4. Dobre pozycjonowanie  

Po utworzeniu witryny, trzeba zająć się jej właściwym pozycjonowaniem, by pozyskiwała jak największą liczbę odwiedzających użytkowników. Powinna też umożliwiać dostęp do płatnych części serwisu, by Twoje przedsiębiorstwo się rozwijało. 

W związku z tym, zwróć szczególną uwagę na:  

 • jakość kodu programistycznego, 
 • jakość treści stron www, 
 • nawigację w portalu/serwisie, 
 • optymalizację tytułu strony głównej oraz podstron (tzw. sekcja Title), 
 • metatagi, 
 • linkowanie wewnętrzne sklepu. 

 

3.5. Nazwa i logo Twojego sklepu internetowego 

Jak wiesz, w kwestii nazwy Twojego sklepu masz pełną dowolność (pod warunkiem, że istnieje możliwość rejestracji domeny pod taką nazwą - patrz szerzej: Jak założyć stronę/witrynę internetową? 

Twoje logo - je trzeba dokładnie przemyśleć. Ono będzie kojarzyć się z Twoim sklepem, z jakością usług oraz sprzedawanymi przez Ciebie towarami. Możesz je zaprojektować samodzielnie  lub zlecić profesjonaliście. 

Logo to kombinacja słowno-graficzna. Dzięki niemu nazwa domeny, przy zastosowaniu odpowiedniej plastyki/grafiki/kolorystyki stanie się jednocześnie znakiem rozpoznawczym czy wręcz znakiem towarowym. Jeżeli je zarejestrujesz, uzyskasz prawa ochronne do tego Twojego znaku - ®.  

Jeżeli zlecasz wykonawcy jedynie stworzenie logo, to nie zachodzi podstawa do przeniesienia majątkowych praw autorskich do logotypu. Otrzymujesz projekt, lecz nie możesz w pełni korzystać z zaprojektowanego dla Ciebie logo bez zgody wykonawcy. 

WAŻNE!  

Zawierając umowę o wykonanie logo, pamiętaj o przeniesieniu na Ciebie/Twoją firmę wszystkich, w całości, praw autorskich majątkowych wraz ze zgodą na przetwarzanie opracowania itp. na wszystkich polach eksploatacji. Dotyczy to każdego projektu graficznego dla Twojego logo, jak i logotypu i różnych wersji słowno-graficznych, które będziesz chciał zastrzec, jako warianty znaku towarowego.  

Zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru, w którym twórca przenosi na Ciebie także prawo do korzystania z logo na wszystkich płaszczyznach: 

 

Umowa o opracowanie logo 

 

 

 

Proponowany wzór umowy zapewnia bardzo szerokie zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy zamawiającego logo firmy.  

Logo należy zarejestrować w urzędzie patentowym, jako znak towarowy. Uzyskasz  całkowite prawo wyłączności (prawo ochronne) do korzystania.  

Patrz szerzej: 

 

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A) 

 

 

 

 

 

3.6. Forma opodatkowania sklepu internetowego

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, to masz do wyboru następujące formy opodatkowania: 

 • ryczałt,  
 • zasady ogólne według skali podatkowej, 
 • podatek liniowy. 

Działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. W przypadku sklepu internetowego może to być bardzo opłacalne, bo podatek jest niski, a formalności ograniczone do minimum. Korzystając z ryczałtu, nie masz jednak możliwości rozliczania kosztów. Jeżeli uzyskasz pojedynczy przychód wykluczający ryczałt, musisz natychmiast przejść na zasady ogólne i prowadzić księgę przychodów i rozchodów - KPiR. 

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest możliwe, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, tj. - 85 528 zł dochodu.  

Jeżeli sklep internetowy będzie prowadzony w formie spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT. 

Jednoosobowa działalność gospodarcza lub inna forma opisana w pkt.1 wymaga zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS. Natomiast wieloosobowa spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna lub akcyjna nie stanowią podstawy do ubezpieczenia w ZUS. 

 

3.7. Konto firmowe dla sklepu internetowego

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Płatności związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego mogą odbywać się za pośrednictwem konta osobistego. Ważne, by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca. W przypadku sklepu internetowego zdecydowana większość płatności dokonywana jest za pomocą przelewów. Dla celów czysto organizacyjnych warto założyć oddzielny rachunek firmowy. 

 

3.8. Regulamin sklepu internetowego 

Jest to o zbiór norm i zasad, regulujących sposób dokonywania transakcji na stronie internetowej.  Porządkuje także kwestie związane m.in. z komunikacją z klientem. Jest zbiorem  informacji dla klienta: o sklepie, formach płatności, czasie oczekiwania itp.  

Regulamin musi bazować na obowiązujących przepisach prawnych i ujmować wszystkie kwestie, które powinien wiedzieć kupujący. Ma być napisany językiem zrozumiałym dla potencjalnego klienta, by nie było problemów ze zrozumieniem jego treści.    

Warunki przewidziane w regulaminie sklepu internetowego, powinny wypełniać postanowienia wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W świetle przywołanej ustawy, konsument ma szczególną ochronę i musi być informowany o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne. Jeżeli transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być bardziej ogólny. Jeżeli sprzedaż jest mieszana (sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych), warto zredagować szczegółowe zasady sprzedawania w e-sklepie.  

 

3.9. Jak zawierać umowy w sklepie internetowym? 

Jeśli prowadzisz sklep internetowy musisz pamiętać, że umowa zawierana przez Internet, szczególnie chroni prawa konsumenta (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014). Należy ona do typu umów zawieranych na odległość, czyli: 

 • umów zawartych z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,  
 • bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,  
 • z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o: 

 • głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem jego przedmiotu i sposobu porozumiewania się z konsumentem (np. telefonicznie, mailowo); 
 • swoich danych identyfikujących, (nazwa pod którą przedsiębiorca funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nr KRS lub NIP); 
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faksu, bądź innych danych umożliwiających kontakt; 
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane, jak również o istnieniu opłat dodatkowych (np. kosztów dostawy) oraz ich wysokości lub obowiązku ich uiszczenia (jeżeli nie jest znana wysokość); 
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (np. telefonu) w celu zawarcia umowy, jeśli są one wyższe od zwykle stosowanych, np. w razie zawarcia umowy przez telefon z inicjatywy konsumenta; 
 • sposobie i terminie zapłaty; 
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji; 
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy; 
 • kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość; 
 • kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą; 
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, jeżeli kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy; 
 • przypadkach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy; 
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 
 • istnieniu, a także treści gwarancji i sposobie ich realizacji; 
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. 

Jeżeli na nie poinformujesz konsumenta o opłatach dodatkowych (np. za wysyłkę za granicę, wysyłkę w terminie ekspresowym), kosztach zwrotu rzeczy lub innych, konsument nie ponosi tych opłat. 

Przepisy dotyczące szczególnego rygoru informowania konsumenta o jego prawach dotyczą sprzedaży produktów, których łączna wartość przekracza 50 zł. 

Wszystkie informacje o których mowa powyżej, musisz umieścić w regulaminie sklepu internetowego. Oznacz go na stronie internetowej widoczną zakładką (patrz szerzej pkt. 7 Regulamin sklepu internetowego). 

Jeżeli panujesz kupić większą ilość towarów, warto też wcześniej zadbać o właściwą umowę przewozu.  

Zapoznaj się także z wzorem umowy: 

 

Umowa przewozu i transportu 

 

 

3.10 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość 

Zgodnie z przepisami Ustawy prawach konsumenta możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość.  

W takim przypadku spełnione muszą być trzy przesłanki: 

 • umowa została zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, 
 • strony umowy nie były przy tym fizycznie obecne, 
 • w celu zawarcia umowy wykorzystano środki porozumiewania się na odległość.

Do umów zawieranych na odległość zalicza się więc w szczególności umowy zawarte w sklepie internetowy, na aukcji, przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej.  

 • Termin odstąpienia jest uzależniony od spełnienia przez sprzedającego obowiązku poinformowania konsumenta o przysługujących mu uprawnieniach. 
 • Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych (początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części). Jeśli sprzedawca nie poinformuje kupującego o prawie odstąpienia od umowy, termin ten jest przedłużony do 12 miesięcy. Jest to tzw. prawo konsumenta do namysłu. 
 • Jeżeli przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy zauważy niedopełnianie obowiązku poinformowania przedsiębiorcy o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, może ten obowiązek wypełnić. Wówczas termin 14-dniowy liczony jest od dnia poinformowania konsumenta o jego prawie.  
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość następuje poprzez złożenie właściwego oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od zawartej umowy. Ustawa nie określa jednej wymaganej formy odstąpienia, strony mogą umówić się w tej kwestii w dowolny sposób.  
 • Jeżeli konsument chce odstąpić od umowy, powinien złożyć właściwe oświadczenie w terminie 14 dni. Nie jest brany pod uwagę termin zwrotu artykułów do siedziby sprzedawcy.  
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie (pisemnie, za pomocą formularza lub drogą elektroniczną). 
 • Po złożeniu oświadczenia, sprzedawca powinien zwrócić wszystkie płatności dokonane na rzecz sprzedającego przez konsumenta, w tym także koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności powinien nastąpić w takim sam sposób, w jaki dokonał go kupujący, chyba że strony umówiły się inaczej. Konsument powinien zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. 

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez konsumenta płatności, do czasu otrzymania z powrotem rzeczy lub otrzymania od konsumenta potwierdzenia jej odesłania. 

 

3.11. Odpowiedzialność sprzedawcy za przesyłkę 

Zgodnie z art. 548 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jeżeli rzecz sprzedana ma być wysłana konsumentowi, to przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie wysłanego towaru, aż do chwili w której kupujący otrzyma produkt.

Sprzedawca nie może się uchylać od tej odpowiedzialności nawet wtedy, gdy do uszkodzenia przesyłki doszło z winy profesjonalnego przewoźnika (np. firmy kurierskiej), któremu powierzył dostawę. 

Wygląda to inaczej, jeśli przedsiębiorca nie miał wpływu na wybór przewoźnika. Kiedy konsument decyduje się na innego dostawcę, niż wskazany przez sprzedającego (jako jedna z opcji), sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłkę. 

 

3.12. Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostały zaostrzone przepisy dotyczące pobierania danych i sposobu ich przetwarzania. Przepisy te dotyczą także przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na prowadzeniu sklepu internetowego.  

Przed rozpoczęciem działalności zapoznaj się szczegółowo z poniższymi instrukcjami. Przygotuj się, by odpowiednio wykorzystywać i pobierać dane osobowe. W przypadku niewłaściwego stosowania przepisów, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną w wysokości do 200.000 zł.  

Wprowadzone przepisy rozszerzają przede obowiązek informowania konsumentów, których dane zapisujemy i przetwarzamy. Powinniśmy informować ich niemal o wszystkim. 

W regulaminie sklepu powinny znaleźć się następujące informacje: 

 • jakie dane są zbierane i zapisywane; 
 • w jaki sposób i w jakim celu dane są przetwarzane; 
 • w jaki sposób użytkownik może edytować lub usunąć swoje dane z bazy (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
 • do jakiego organu, konsument może zgłosić naruszenia związane z procesem przetwarzania danych; 
 • o sposobie segmentowania bazy konsumentów; 
 • o profilowaniu konsumentów i daniu możliwości wyrażenia zgody na ten proces; 
 • o nieprzekazywaniu danych podmiotom trzecim; 
 • o prawie konsumenta do żądania od administratora danych osobowych zaprzestania ich przetwarzania.  

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło także surowe regulacje dotyczące informowania właściwego organu nadzoru o przypadkach naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone. Informacja powinna być przekazana w ciągu 72 godzin od wykrycia nieprawidłowości. Konsumenci, których dane wyciekły muszą zostać o tym bezzwłocznie poinformowani. 

Bardzo istotną zmianą, jaką wprowadza rozporządzenie jest obowiązek rozdzielenia pól, dotyczących wyrażenia zgody przez konsumenta. Każda zgoda, na każdy cel i sposób powinna zawierać swoje pole. System nie może umożliwiać wyboru opcji „zaznacz wszystko”. Każdy konsument musi oddzielnie wyrazić zgodę, np. na „wykorzystywanie danych w celach marketingowych” i „wykorzystywanie danych  w celach  realizacji zamówienia”, a także na udostępnienie danych konkretnym podmiotom. 

Punkty dotyczące ochrony danych osobowych oraz miejsca w których konsument udziela swojej zgody powinny być w regulaminie wyraźnie wskazane, oznaczone lub/i sformułowane jasnym i czytelnym dla niego językiem. 

Oznacza to, że użycie nawet jednego, nie będącego w powszechnym obrocie, słowa prawniczego/branżowego/technicznego może sprawić, że wyrażone zgody mogą zostać automatycznie cofnięte i unieważnione.  

W każdym przedsiębiorstwie tego typu (e-sklepie) powinien zostać wyznaczony inspektor danych osobowych (można też zatrudnić osobę zewnętrzną posiadającą właściwe kwalifikacje w tym zakresie).

Czytaj także:  

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 

 

 

3.13. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.161);
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360);
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510);
5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. 2020.287);
6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.324);
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. 2020 poz. 344);
8. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
 

Stan prawny: grudzień 2022 r. Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT