Analiza otoczenia prawnego dla:

Historia człowieka, który założył szkolę Jogi, realizując pasję do tego sportu i prowadzi ją w nietypowy sposób zgodny z filozofią mnichów.

Na przykładzie

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne (wstęp)

Poniższe opracowanie, przedstawiają otoczenie prawne dla podjęcia konkretnej lub zróżnicowanej działalności w zakresie prowadzenia działalności usługowej w obszarze kultury fizycznej na przykładzie założenia i prowadzenia szkoły jogi, poniższe opracowanie może zostać wykorzystane także dla innych pomysłów na biznes w obszarze zakładania działalności związanej z aktywnością fizyczną, sportem, turystyką m.in. centrum sportowych, klubów fitness, siłowni itp. Informacje dotyczące m.in. formy prawnej działalności, zatrudniania pracowników, i dotacji mogą być przydatne dla każdego.

Przykład może być wykorzystywany przez każdego, kto szczególnie ze swojej często hobbystycznej lub specjalistycznej wiedzy chce uczynić podstawowe lub dodatkowe źródło dochodu.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Rozważając realizacje pomysłu na biznes, takiego jak w załączonym opracowaniu, warto rozważyć na początku w jakiej formie możesz lub chcesz prowadzić swoją działalność oraz z czy chcesz prowadzić ją samodzielnie czy do realizacji pomysłu posiadasz lub powinieneś posiadać wspólników, a także czy prowadząc działalność będziesz/będziecie wraz ze wspólnikami zatrudniać pracowników.

a) jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą pod swoim nazwiskiem możesz prowadzić samodzielnie i jako jej właściciel możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności, żeby założyć swoją firmę, jednak odpowiadasz za nią wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności ze wspólnego majątku) i na osobę, którą się będziesz posługiwał i za nią odpowiadał

Twoim podstawowym obowiązkiem przed rozpoczęciem prowadzenia w tej formie działalności jest uzyskanie na podstawie złożonego wniosku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zanim tego dokonasz osobiście w urzędzie lub przez Internet musisz ustalić kilka spraw, a przede wszystkim:

 • nazwę firmy — w niej musi znaleźć się twoje imię i nazwisko, z ew. dodatkiem np. wskazującym na rodzaj lub produkt.
 • datę, od kiedy rozpoczniesz działalność — dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data, od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Ta data nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku,
 • miejsce prowadzenia działalności — adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Takie miejsce nie musi być twoją własnością. Może być to na przykład mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z tobą lub twoją działalnością,
 • kody działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli wskażesz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny. Dla naszej działalności zgodnej z przykładem to:
  - 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
  - 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  - 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  - 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • formę opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
 • formę prowadzenia rachunkowości — zazwyczaj przedsiębiorcy wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów,
 • informacje związane z ZUS — na przykład to, czy zgłosisz do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz,
 • rachunek bankowy — konieczne jest wskazanie numeru rachunku, który będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek dedykowany do prowadzenia działalności gospodarczej albo posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego.

Po złożeniu kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru do 1 dnia roboczego po dniu złożenia wniosku dane Twojej firmy zostaną wpisane do CEIDG i od tego dnia (od wpisania) możliwe jest rozpoczęcie prowadzenia działalności o czym stanowi Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., prawo przedsiębiorców.

b) spółka cywilna

Spółkę cywilną mogą utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednak wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają osobno wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy przede wszystkim uzyskać wpis do CEIDG, a także zawrzeć na piśmie umowę spółki, dokonać zgłoszenia w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS), uzyskać nr REGON, dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego urzędu skarbowego i uzyskać NIP spółki. W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach, cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować, okres funkcjonowania spółki, zakres działalności według PKD, kwestie podziału zysków i wielości wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy swym majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników z osobna majątkiem osobistym - bez żadnych ograniczeń o czym szerzej w art. 864 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

c) spółka prawa handlowego

Spółka handlowa to jedna z form współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób, za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej, które może założyć jeden podmiot, o ile założyciel sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Co do zasady za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się funkcjonowanie spółki. Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki o czym stanowi art. 151 § 4 oraz art. 301 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

d) firma rodzinna

Przedsiębiorstwo rodzinne to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej strukturze zarządzanie firmą pozostaje w rękach najbliższych spokrewnionych ze sobą osób, które posiadają kontrolę nad własnością w firmie i wspólnie dbają o interesy przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo rodzinne może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu możliwe jest swobodne dokonanie podziału obowiązków i uprawnień pomiędzy członkami rodziny prowadzącymi wspólnie firmę.

e) inne

Decydując się na „zatrudnianie samozatrudnianego” trzeba pamiętać, że jest to czymś innym niż typowa umowa zlecenia. Samozatrudnienie występuje, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko i wykonuje sama, osobiście, określone czynności na rzecz innego podmiotu w ramach prowadzonej przez siebie samodzielnie działalności. Istotą jest to, że takie osoby prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą (są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej), która jest dla nich podstawą odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy w określony sposób i w wybranej formie.

W związku z tym pracodawca nie jest zobowiązany ani do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne samozatrudnianego, ani zaliczek na podatek dochodowy. W takiej relacji jedynym obowiązkiem pracodawcy jest zapłata wynagrodzenia po przedstawieniu faktury.

Możliwe jest oczywiście udzielanie zleceń i zlecanie wykonania dzieła osobom, których udział i praca w przedsięwzięciu okresowo, periodycznie jest niezbędna. Takie umowy mogą zostać zawarte zarówno z handlem jak i informatykiem, który opracuje projekt graficzny i wykona naszą stronę internetową.

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Jak zatrudniać pracowników?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej jeśli chcesz prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu szkoły jogi powinieneś zastanowić się czy chcesz prowadzić działalność samodzielnie czy chcesz zatrudniać pracowników (np. osoby do obsługi recepcji, innych joginów).

Zatrudnienie ich nastąpić może na podstawie poniżej przedstawionych umów:

a) Umowa o pracę

Patrz szerzej:

Umowa o pracę

b) Umowa zlecenie

Patrz szerzej:

   Umowa zlecenia 

c) Umowa o dzieło

Patrz szerzej:

   Umowa o dzieło

 

3.2 Gdzie najlepiej prowadzić Twoją sale fitness, treningową lub szkołę? Lokalizacja

Dla miejsca w którym prowadzone są zajęć jogi, nie zostały uregulowane szczegółowe wytyczne. Możesz więc wybierając formę w jakiej będziesz prowadził działalność wybrać wszelką możliwie dostępną opcje dla miejsca przeprowadzanych przez Ciebie zajęć.

Wśród możliwości dla Ciebie dostępnych istnieje dzierżawa lokalu/najem, Sali gimnastycznej, bądź nawet Sali konferencyjnej umożliwiającej Ci prowadzenie pojedynczych zajęć. W takim przypadku zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowo przez Nas przygotowanymi wzorami umów, pozwalającymi Ci wybrać właściwą formę a także przygotować umowę skrojoną na miarę Twoich potrzeb.

Patrz szerzej:

Umowa najmu lokalu i powierzchni

   

Umowa dzierżawy

   

Wybranie miejsca, w którym prowadzona będzie działalność rekreacji sportowej jest bardzo istotna ze względu na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności.

Trzeba zrobić szczegółową analizę pod kontem położenia lokalu, jego powierzchni i ilości pomieszczeń, zapewniających właściwe funkcjonowanie zakładu, komfort pracy pracowników oraz pozostawiając właściwą strefę relaksu i intymności dla usługobiorców.

Wybrany przez nas lokal musi spełniać wymagania Sanepidu. Do 2012 roku, obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej, które jasno określało zasady przystosowania obiektu do możliwości świadczenia usług. Pomimo nie obowiązywania już rozporządzenia, warto wykorzystać je jako wskazówki dla oceny możliwości adaptacyjnych lokalu.

Wymogi sanitarne jakimi muszą kierować się zakłady rekreacji sportowej zostały szczegółowo przedstawione w powyżej opisanym rozporządzeniu uchylonym w dniu 2 stycznia 2012 r.

W Ministerstwie trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia, zastępującego uchylony akt prawny, . Proces legislacyjny tego aktu możemy śledzić pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321979/katalog/12599827#12599827.

Do czasu uchwalenia nowego alktu - warto zapoznać się z poprezdnio obowiącującymi wymaganiami.

Zgodnie z wytycznymi z powyżej opisanego rozporządzenia:

- Zakład prowadzący odnowę biologiczną powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

 • Wejście może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej;
 • Wejście nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi (np. lokal mieszkalny, opuszczona hala, itp.)

- W zakładzie wydziela się:

 • pomieszczenia, w których są świadczone usługi;
 • szatni i poczekalni dla osób korzystających z usług;
 • pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie;
 • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości;
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny;
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

- Pomieszczenia w zakładzie, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług. Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków,

- Lokal powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimą wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040310273

 

3.3 Kto może prowadzić zajęcia?

Do 2010 r., działalność choćby tylko prowadzenie zajęć związanych z rekreacją ruchową wymagało ukończenia Studiów na Kierunku Wychowania Fizycznego wraz ze specjalnością instruktorską bądź ukończenia kursu instruktorskiego zakończonego egzaminem państwowym.

Zgodnie z aktualnie obowiązując Ustawą o sporcie z dnia 25 marca 2010 r. działalność w sferze rekreacji ruchowej przestała podlegać regulacjom ustawowym, a trener/instruktor który prowadzi zajęcia rekreacyjne nie musi mieć żadnych uprawnień państwowych. Warto jednak odróżnić rekreacje ruchową/sportową od rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutów, którzy obligatoryjnie zobowiązani są do posiadania wymaganych uprawnień i kwalifikacji zawodowych.

Pomimo nie wymagania przez prawo posiadania specjalistycznych uprawnień, warto wcześniej ukończyć kursy joginów, bądź studia podyplomowe realizowane przez niektóre uczelnie wyższe (np. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie bądź Wrocławiu), szkoły jogi organizują także kursy dla instruktorów, można także udać się na kurs zagraniczny by pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Ukończenie takich szkół i kursów umacnia pozycję nauczycieli na rynku zawodowym, a także budzi zaufanie wśród uczniów/kursantów, nie jest jednak wymagane zgodnie z powyższym przez prawo obowiązujące na terenie RP.

 

3.4 Rekreacja ruchowa czy sport wyczynowy

Istnieją różnicę pomiędzy rekreacją ruchową oraz wyczynowym uprawianiem sportu, różnice takie będą miały w szczególności istotny wpływ np. przy ubezpieczeniu z tytułu poniesionych przez amatora/zawodnika uszczerbków na zdrowiu w związku z wykonywaną aktywnością (patrz szerzej pkt. 6).

Poprzez rekreacje ruchową definiować można się jako „formę uczestnictwa w kulturze fizycznej (rekreacji fizycznej i sporcie), której głównym celem jest utrzymanie i rozwój sprawności funkcjonalnej” Sport wyczynowy tzw. sport zawodowy, definiować może się poprzez specjalizacje, w której dominującym czynnikiem jest dążenie do uzyskania możliwie maksymalnego wyniku sportowego na prestiżowych zawodach sportowych, zarejestrowanych w kalendarzu sportowym danego związku sportowego.

 

3.5 Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody

Prowadząc przedmiotową działalność możemy spodziewać się dwóch rodzajów szkód jakie mogą ponieść nasi klienci/uczniowie.

a) Szkody majątkowe

W wielu klubach fitness, basenach czy centrach jogi można dostrzec napisy „Za rzeczy pozostawione w szatni, klub nie ponosi odpowiedzialności”. Zapis taki narusza interesy konsumenta i nie jest dla niego wiążący, nie wywołuje więc żadnych skutków prawnych.

W dniu 26 czerwca 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Wydział ochrony konkurencji konsumentów wydał wyrok zgodnie z którym klauzula „Klub Remplus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy członków klubu przechowywane w szafkach lub pozostawione w innym miejscu na terenie klubu” została uznana za klauzule abuzywną, niezgodną z prawem.

Wszelkie klauzule tożsame, również uznawane są przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niezgodne z prawem i w przypadku ich stosowania przez przedsiębiorców, Prezes Urzędu decyzją może nałożyć na przedsiębiorcę kare finansową w wysokości do 10% Twoich rocznych przychodów (decyzje tożsame to m.in: RKT – 20/2012, RLU 2/2017, RBG 7/2014)

Przedsiębiorco! Bądź więc świadomy, że jeśli Twoi konsumenci/klubowicze/uczniowie pozostawiają w Twoim klubie swoje osobiste rzeczy majątkowe – ponosisz za nie odpowiedzialność, rzeczy pozostawione w szafkach są pozostawiane Ci bowiem na podstawie domniemanej umowy przechowania.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1977r. (IIICZP94/77, OSNCP 1978, poz. 134): „Z chwilą oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu dochodzi do zawarcia umowy przechowania pomiędzy konsumentem, a podmiotem prowadzącym lokal. Przedmiotem umowy przechowania jest zobowiązanie się przechowawcy do zachowania w stanie niepogorszonym rzeczy ruchomej oddanej mu na przechowanie. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia ogłoszenie, że zakład nie ponosi odpowiedzialności za pozostawioną odzież.”

b) Szkody osobiste

Zgodnie z art. 415 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Jeżeli więc, któremuś z twoich klientów/uczniów w trakcie prowadzonych przez Ciebie i pod Twoim kierunkiem zajęć stanie się krzywda, a uczestnik dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać naprawienia szkody.

By do żądania mogło dojść musi wystąpić związek przyczynowo -skutkowy pomiędzy Twoim działaniem bądź zaniechaniem a powstaniem szkody, związek ten oraz poniesiona szkoda musi zostać także udowodniona przez poszkodowanego.

Poszkodowany może oczekiwać od Ciebie m.in.:

 • zadośćuczynienia;
 • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów leków, adaptacji miejsca zamieszkania);
 • renty;
 • zwrotu utraconych zarobków.

Do powstania szkód na zdrowiu uczestnika przyczynić się też może niewłaściwe korzystanie z sprzętu sportowego- warto więc przechowywać jego atesty certyfikaty poświadczające bezpieczeństwo przy właściwym użytkowaniu.

W związku z powyższym warto przed rozpoczęciem prowadzenia przedmiotowej działalności uzyskać informację dotyczące ubezpieczenia jakie może i powinna posiadać osoba prowadząca działalność z zakresu rekreacji ruchowej.

 

3.6 Plany treningowe a prawo autorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych definiuje, że przedmiotem prawa własności intelektualnej jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Jeżeli wiec prowadząc zajęcia bądź przygotowując konspekty dla indywidualnych klientów, „tworzysz utwór” jakim może być np. konspekt zajęć, nagranie filmów instruktażowych, które będą charakteryzować się swoim indywidualnym twórczym charakterem, można uznać iż zostało wytworzone dzieło, które chronione jest powyżej wskazaną ustawą.

Jeżeli dowiesz się, że ktoś inny wykorzystuje Twoje utwory, działa więc sprzecznie z prawem oraz dobrymi obyczajami, a działanie takie zagraża naruszeniom Twoich interesów bądź interesów Twojego klienta to możesz na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możesz dochodzić zaprzestania takich działań, usunięcia skutków przedmiotowych działań, złożenia oświadczenia o odpowiedniej formie oraz naprawienia wyrządzonej szkody i wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.

Ponadto, naśladownictwo stanowi również przestępstwo i jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

 

3.7 Jak zadbać o marketing Twojej sali treningowej, siłowni czy szkoły jogi?

Jeżeli chcesz dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców powinieneś zainwestować w działania marketingowe. Podstawą promowania firmy szkoleniowej jest pozycja Twojej działalności w Internecie. Przedsiębiorca przede wszystkim powinien zainwestować w stronę internetową, umożliwiającą potencjalnym klientom zapoznanie się z profilem prowadzonej działalności oraz dostępnością proponowanych szkoleń i usług.

Na samym początku powinieneś przeanalizować jak najwygodniej stworzyć witrynę i zarejestrować domenę internetową, pod którą będziesz prowadził witrynę, to może być Twoja Firma/Nazwa i jednocześnie tzw. ,,logo’’(znak graficzny, którym posługujesz się reklamując Twoje przedsiębiorstwo).

Patrz szerzej:

Strona internetowa przedsiębiorcy

  

Dzisiejszy Internet oferuje także możliwość darmowego marketingu w Internecie poprzez prowadzenie kont bądź Twojego jako indywidualnego eksperta bądź Twojej szkoły na portalach społecznościowych takich jak Facebook bądź Instagram. Portale te umożliwią Ci dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

 

3.8 Jak pozyskać środki finansowe na założenie Twojej działalności?

a) Dotacje z urzędów pracy

Przyszły przedsiębiorca planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji to:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba o takim statusie lub statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu. Dopiero po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie (warto zapoznać się z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie, gdyż niektóre urzędy pracy skracają termin oczekiwania do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów),
 • bezrobotny starający się o dotacje z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • osoba występująca z wnioskiem o dofinansowanie nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Dotacji z urzędu pracy nie przyznaje się osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bez uzasadnienia odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.

Osoba starająca się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Warunkiem uzyskania dotacji jest także to, aby bezrobotny składający wniosek o dotację nie otrzymał już wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

Wysokość dotacji każdorazowo zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami w terminie 30 dni.

Zdarza się, że urzędy rozpatrując wniosek o udzielenie dotacji, zwracają uwagę na to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć na finansowanie planowanej działalności o czym stanowi m.in. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

b) Środki unijne

W latach 2014-2022 przedsiębiorcy obok samorządów stanowią głównych beneficjentów funduszy unijnych. W kolejnych 7 latach dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców, według informacji rozpowszechnianych m.in. przez Ministerstwo Finansów, ma zacząć zmieniać się z dotacji w stronę wsparcia pozadotacyjnego poprzez kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, na preferencyjnych warunkach, lepszych od tych panujących na rynku komercyjnym.

Obecnie w ramach funduszy europejskich wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe). Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, warto udać się do jednego z punktów informacyjnych, w którym dowiesz się nie tylko o możliwości uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są dwa możliwe źródła dofinansowania:

- w przypadku osób poniżej 30 lat – dotacjami w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna

- w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacjami i pożyczkami w Regionalnych Programach Operacyjnych realizowanych w każdym województwie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna

 

3.9 Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r., prawo przedsiębiorców (Dz.U 2019.1292)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2020.1740);
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. 2020.1526),
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 2020.1320);
 5. Ustawa z dnia 25 marca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2020.1133)
 6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U 2020.1913)
 7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U 2019.1231)
 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j.: Dz. U.2020.176)
 9. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2020.1209).

 

Stan prawny - grudzień 2020 r. Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT

Potrzebujesz więcej inspiracji zanim zaczniesz definiować własną wizję biznesu?
Zapoznaj się jeszcze z tymi pomysłami na biznes!

Materiał jest pomocny? Pomogliśmy?

Teraz Ty pomóż nam!

Ten materiał jest dostępny bezpłatnie, ale nie powstał za darmo. Prosimy teraz Ty pomóż nam, by JestemSzefem.pl nadal oferowało bezpłatnie tak przydatne i wartościowe treści! Zajmie to tylko chwilę.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z niej akceptujesz naszą Politykę Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików cookies dla celów reklamy naszych usług, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług,według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Poznaj szczegóły i możliwości ustawień w plików cookies. Więcej >> 

Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze.

Akceptuję / Wyrażam zgodę