Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak zostać e-kolporterem prasy elektronicznej

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Wstęp

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne dla osób zainteresowanych prowadzeniem sklepu internetowego, sprzedającego gazety, artykuły online. Opracowanie może zostać także wykorzystane przez osoby, które prowadzą działalność związaną z
e-handlem lub dostawą produktów online.

artcile

Forma działalności

Na początku musisz ustalić formę działalności - zdecydować, czy chcesz pracować samodzielnie, czy do realizacji pomysłu potrzebujesz wspólników. Omawiana działalność to start-up, czyli przedsięwzięcie, które:

 • nie wymaga na początku dużych nakładów finansowych,
 • nie ma do końca skonkretyzowanego kształtu,
 • niesie za sobą pewne ryzyko.
icon

Uwaga!

Przed rozpoczęciem organizowania start-upu, warto wnikliwie ocenić swój pomysł pod kątem: możliwości realizacji, innowacyjności, niepowtarzalności oraz zapotrzebowania na tego rodzaju rozwiązanie. W tym celu zalecamy do skorzystania z usług profesjonalistów, ekspertów, którzy bezstronnie oszacują Twoje szanse na odniesienie sukcesu.

W omawianym pomyśle na biznes, możesz prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, a jeśli potrzebujesz wspólników - jako spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna lub firma rodzinna. Przy prowadzeniu omawianej działalności nie jest dozwolona spółka partnerska.

W przypadku wątpliwości dotyczących wyboru formy działalności, patrz szerzej:

https://mikroporady.pl/poradniki/wybor-formy-dzialalnosci

 

a) jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności. Jednak odpowiadasz wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności z majątku wspólnego) i na osobę, której zlecasz zadania.

Twój podstawowy obowiązek - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Najpierw musisz ustalić kilka spraw. Są to przede wszystkim:

- nazwa firmy

W niej musi być Twoje imię i nazwisko i ewentualnie człon wskazujący, np. na rodzaj działalności lub produkt.

- data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz zacząć. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data,
od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

- siedziba działalności

Adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). Nie musi być Twoją własnością. Może to być mieszkanie, które wynajmujesz. Nie wolno podać miejsca, które nie istnieje lub nie jest związane z Tobą ani z Twoją działalnością.

- kody działalności gospodarczej

Są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „produkcja papieru i tektury”, „produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli podasz więcej — zdecyduj, który jest główny. W omawianym przypadku jako główny rekomendujemy kod 58.14.Z, pozostałe dobieraj w zależności od potrzeb i charakteru Twojego pomysłu.

Sekcja 58.14.Z obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Sekcja 58.14.Z to też działalność wydawnicza, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58).

Obejmuje ona nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM.

W niniejszym przykładzie możesz wybrać także:

 • 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
 • 63.11 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

- forma opodatkowania

Musisz określić częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał).

Patrz szerzej: Mikroporady – Poradnik Formy opodatkowania

https://mikroporady.pl/poradniki/formy-opodatkowania-dzialalnosci  

- forma prowadzenia rachunkowości

Przedsiębiorcy często wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.

- informacje związane z ZUS

To kwestie dotyczące m.in. zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników, których zatrudnisz.

- rachunek bankowy

Koniecznie musisz wskazać numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń
z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej albo posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego.

Teraz czas na złożenie, kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wpis do rejestru CEIDG. Od dnia wpisania, możesz prowadzić swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców. Dane Twojej firmy będą wpisane do CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia wniosku.

b) spółka cywilna

Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegają osobno wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy:

 • uzyskać wpis w CEIDG (każdy wspólnik osobno),
 • zawrzeć na piśmie umowę spółki,
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać NIP spółki.

W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach oraz podać:

 • cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować,
 • okres funkcjonowania spółki,
 • zakres działalności według PKD,
 • kwestie podziału zysków,
 • wielkość wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników osobno - majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń. O tym szerzej w art. 864 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

c) spółka prawa handlowego

To forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób (za wyjątkiem spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej). Może ją założyć jeden podmiot, o ile sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny, określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się jej funkcjonowanie. Wspólnicy spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym stanowi art. art. 151 § 4, art. 3001 § 4 i art. 301 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

d) firma rodzinna

Przedsiębiorstwo rodzinne to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej.
W takiej strukturze zarządzanie firmą pozostaje w rękach najbliższych, spokrewnionych ze sobą osób, które posiadają kontrolę nad własnością w firmie i wspólnie dbają o interesy. Może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu można swobodnie podzielić obowiązki i uprawnienia pomiędzy członków rodziny, prowadzących wspólnie firmę.

e) inne – „samozatrudnienie”

Samozatrudnienie występuje, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i osobiście wykonuje określone czynności na rzecz innego podmiotu. Robi to w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Takie osoby prowadzą własną działalność gospodarczą (są wpisane do CEIDG), same odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie robi tego zlecający , którego jedynym obowiązkiem jest zapłata należności wskazanej w fakturze wystawionej przez „Samozatrudnionego”.

Możliwe jest oczywiście udzielanie zleceń lub dzieła osobom, których udział i praca w przedsięwzięciu jest okresowo niezbędna. Takie umowy mogą zostać zawarte na przykład z informatykiem, który opracuje projekt graficzny i wykona stronę internetową.

Pełne zastosowanie mają tutaj uwagi dotyczące prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

artcile

Pozostałe aspekty związane z prowadzeniem działalności

Działalność w zakresie tworzenia stron internetowych i świadczenia w związku z tym usług pośrednictwa w sprzedaży nie podlega w Polsce reglamentacji. Nie jest działalnością koncesjonowaną ani regulowaną, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wiąże się jednak z koniecznością przestrzegania szeregu norm z różnych dziedzin prawa.

 

3.1. Jak założyć stronę internetową?
 

Pierwszym krok to zakup domeny oraz serwera – jeżeli nie umiesz tego zrobić we własnym zakresie, konieczna będzie współpraca z informatykiem. Warto też zadbać o odpowiednią oprawę graficzną, która przyciągnie do Twojej strony potencjalnych klientów. Jeżeli na samym początku chciałbyś ograniczyć koszty uruchomienia strony, możesz skorzystać z udostępnianych w Internecie szablonów stron w ramach tzw. wolnej licencji (CC). To może niekiedy wymagać pewnej opłaty – warunki jej udzielenia znajdziesz każdorazowo w miejscu, z którego można pobrać materiały.

a) Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie (domenę odnawiamy co rok).

 • Musisz utworzyć
 • konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te stanowiące odzwierciedlenie popularnych słów, np. kredyty.pl są – oczywiście – od dawna zajęte. Niech to będzie wyzwanie dla Twojej kreatywności!
  Funkcję prowadzenia rejestru krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.
  W praktyce rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK. Spośród różnych ofert możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo.
 • Sprawdź czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów, nie jest już wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: https://www.dns.pl/.
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie: https://www.dns.pl/regulamin.html.

Występując o rejestrację domeny, uzyskasz status oferenta. W swojej ofercie będziesz musiał potwierdzić, że:

 • dane w niej zawarte są prawidłowe,
 • złożenie oferty i wykonywanie umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa,
 • nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu.

NASK może odmówić przyjęcia Twojej oferty w szczególności, gdy:

 • nie spełniłeś warunków technicznych, określonych w witrynie internetowej NASK,
 • NASK jest związany umową o utrzymywanie tej samej nazwy domeny, która została wskazana w Twojej ofercie albo trwa proces zawierania takiej umowy.

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny.pl będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK (lub akredytowanym partnerem). Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz status abonenta domeny, ale Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś w Urzędzie Patentowym) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

b) Serwer

Większość firm oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Utrzymywaniem serwerów zajmują się firmy hostingowe. Miejsce na serwerze można wykupić od jednego dostawcy – właśnie jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej dla Twojego portalu. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

c) Logotyp

Twoje logo będzie znakiem rozpoznawczym Twojej działalności i swego rodzaju kluczem - trzeba je dokładnie przemyśleć. Będzie się ono kojarzyć się z Twoją stroną i utworami których „zakup” oferujesz. To sprawdzony i skuteczny sposób na przyciągnięcie uwagi. Logo możesz zaprojektować samodzielnie lub zlecić profesjonaliście, by mieć gwarancję indywidualności i wyjątkowości elementów odróżniających Twój biznes od innych. Pamiętaj, aby Twoja nazwa i logo nie naruszały praw innych podmiotów na rynku. Nie musisz zajmować się logotypem od razu – wiele zależy od Twojego budżetu i rozmachu w tworzeniu biznesplanu.

Logo to kombinacja słowno-graficzna. Dzięki niemu nazwa domeny, przy zastosowaniu odpowiedniej plastyki/grafiki/kolorystyki, stanie się jednocześnie Twoim znakiem rozpoznawczym czy wręcz znakiem towarowym.

Czym dokładnie jest znak towarowy?

Może nim być każde oznaczenie, przedstawione w sposób graficzny, w szczególności:

 • wyraz,
 • rysunek,
 • ornament,
 • kompozycja kolorystyczna,
 • forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania,
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy, jeżeli oznaczenie to umożliwia odróżnienie w obrocie towarów (produktów) jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jeżeli zarejestrujesz takie oznaczenie, uzyskasz prawa ochronne do tego Twojego znaku - ®. Jest to symbol, który oznacza zarejestrowanie danego znaku towarowego w odpowiednim Urzędzie Patentowym. Nie musisz używać tego symbolu w sąsiedztwie swojego znaku, ale jest to dozwolone. Z drugiej strony, za oznaczanie w ten sposób znaku towarowego, który nie został zarejestrowany, grozi kara grzywny.

Pamiętaj, że w przypadku, gdy logo lub tylko jego grafikę tworzy dla Ciebie grafik, to on jest jego twórcą. Zadbaj więc, aby w umowie o wykonanie logo zamieścić odpowiednie zapisy dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych. Warto rozważyć także zamieszczenie w umowie (bądź zawarcie osobnej umowy) o niewykonywaniu autorskich praw osobistych w stosunku do danego dzieła lub o przekazanie wykonywania autorskich praw osobistych nabywcy utworu graficznego (logo), czyli Tobie. W takiej umowie można dodatkowo wskazać karę umowną, której zapłaty będziesz mógł dochodzić w przypadku niewywiązywania się z umowy przez autora (np. grafika lub agencję marketingową przygotowującą m.in. Twoje logo).

Patrz szerzej: https://mikroporady.pl/kazusy-prawne/ochrona-znaku-towarowego-w-internecie 

 

3.2. Zadbaj o pozycjonowanie strony w wyszukiwarce

Po utworzeniu witryny, trzeba zająć się jej właściwym pozycjonowaniem, by pozyskiwała jak największą liczbę odwiedzających. Dla zapewnienia Ci satysfakcjonujących zysków oraz bezproblemowego wywiązywania się z kontraktów, jakie będziesz zawierać z kolejnymi twórcami, strona musi również umożliwiać dostęp do płatnych części serwisu.

W związku z tym, zwróć szczególną uwagę na:

 • jakość kodu programistycznego,
 • jakość treści stron www,
 • nawigację w portalu/serwisie,
 • optymalizację tytułu strony głównej oraz podstron (tzw. sekcja Title),
 • metatagi,
 • linkowanie wewnętrzne sklepu.

Szczególną rolę w procesie pozycjonowania stron odgrywają media społecznościowe, takie jak Google+, Facebook czy Twitter, które są zintegrowane z daną stroną internetową. Optymalizacja strony to modyfikacja treści na witrynie (pod kątem fraz, na których zamierza się oprzeć kampanię) oraz zmiany w kodzie strony.

Sprawdź też poradę jak wypozycjonować własną stronę internetową dostępną w serwisie mikroPorady.pl

https://mikroporady.pl/marketing-i-it/item/94-porada-jak-samodzielnie-wypozycjonowac-wlasna-strone-www.html

Kontrowersje w pozycjonowaniu stron wynikają w dużej mierze ze sposobów zdobywania linków prowadzących do stron – IBL (ang. inbound links – liczba linków wskazujących na dany adres pliku/strony www) oraz stosowania nieetycznych technik. Działania niezgodne z zaleceniami dla webmasterów nazywa się powszechnie spamem. Jest on traktowany podobnie jak spam pocztowy. Są to elektroniczne wiadomości masowo rozsyłane do osób, które ich nie oczekują.

W wyszukiwarkach stworzono specjalne strony, na których można zgłaszać witryny, które stosują nieetyczne metody pozycjonowania, np. Google – Raport dotyczący spamu.

W związku z ogromnym zainteresowaniem pozycją danej strony w wyszukiwarce, zaczęły pojawiać się różne metody pozycjonowania, których nie akceptują twórcy wyszukiwarek. Nie są też zgodne z zaleceniami dla tworzących strony. „Zaśmiecają” wyniki wyszukiwania,
w sposób sztuczny, wręcz oszukańczy dążą do ich zakłócenia na korzyść promowanych stron.

Przykłady:

 • duże nagromadzenie słów kluczowych,
 • słowa kluczowe niezgodne z treścią,
 • ukrywanie słów kluczowych, np. użycie tekstu w kolorze tła, na niewidocznym elemencie lub w miejscu zwykle nie oglądanym przez użytkownika,
 • cloaking (ang. cloak – płaszcz) – serwowanie robotom wyszukiwarek specjalnie spreparowanej wersji strony (rozpoznawanych, np. po adresach lub tzw. user-agent).
 • Stosowanie takich technik może spowodować całkowitą eliminację strony z wyników wyszukiwania.

Poniżej są metody, które ułatwiają użytkownikom poruszanie się po stronie i odnajdowanie informacji. Mogą się też przyczynić się do poprawy wyników w wyszukiwarkach. Są to:

 • wymiana linków i banerów ze stronami o podobnej tematyce,
 • umieszczanie stron w katalogach tematycznych,
 • rezygnacja z nawigacji uzależnionej od dodatkowych technologii, np. JavaScriptu, Flasha lub ramek,
 • poprawa możliwości poruszania się po stronie, użycie mapy strony,
 • usunięcie błędów (np. składniowych) z kodu strony,
 • wzmocnienie semantyki znaczników używanych na stronie,
 • optymalizacja kodu strony, usunięcie nadmiarowych znaczników HTML,
 • dobre opisanie elementów strony, np. tytułu strony lub treści alternatywnej dla grafiki,
 • czytelne opisywanie odnośników (unikanie opisów typu „tutaj” albo „kliknij”, na korzyść lepiej opisujących zawartość strony, do której prowadzą),
 • stosowanie „przyjaznych” adresów (np. http://example.com/sklep/drukarki/laserowe/ zamiast http://example.com/index.php?page=236&id=32),
 • wyróżnianie (np. pogrubienie, podkreślenie) ważniejszych słów, stosowanie nagłówków.

Bardzo istotne jest również optymalizowanie treści (SEO copywriting), aby dobrze odzwierciedlała założone frazy kluczowe. Słowa kluczowe powinny być w mianowniku.

Wyżej przytoczone metody są akceptowane przez wyszukiwarki.

 

3.3 Forma opodatkowania sklepu internetowego

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, to masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • ryczałt,
 • zasady ogólne według skali podatkowej,
 • podatek liniowy.

Działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. W przypadku sklepu internetowego może to być bardzo opłacalne, bo podatek jest niski, a formalności ograniczone do minimum. Korzystając z ryczałtu, nie masz jednak możliwości rozliczania kosztów. Jeżeli uzyskasz pojedynczy przychód wykluczający ryczałt, musisz natychmiast przejść na zasady ogólne i prowadzić księgę przychodów i rozchodów - KPiR.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest możliwe, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, tj. – 120 000,00 zł dochodu.

Jeżeli sklep internetowy będzie prowadzony w formie spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Jeżeli sklep internetowy będzie prowadzony w formie jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić siebie do ubezpieczeń w ZUS. Jeżeli z czasem nastąpi zmiana w formę wieloosobowej spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej, to ta forma nie będzie stanowić tytułu do ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy.

3.4 Konto firmowe dla sklepu internetowego

Nie ma w polskim porządku prawnym przepisów, które nakazywałyby przedsiębiorcom posiadanie odrębnego konta firmowego. Płatności związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego mogą odbywać się również za pośrednictwem konta osobistego. Ważne, by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca (wyjątkiem jest niemożliwość korzystania z rachunku wspólnego dla małżonków). W przypadku sklepu internetowego, zdecydowana większość płatności dokonywana jest za pomocą przelewów – dlatego ze względów praktycznych i organizacyjnych, warto założyć oddzielny rachunek firmowy.

 

3.5 Jak zawierać umowy w sklepie internetowym

Jeśli prowadzisz sklep internetowy musisz pamiętać, że umowa zawierana przez Internet, szczególnie chroni prawa konsumenta (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014). Należy ona do typu umów zawieranych na odległość, czyli:

 • zawartych z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
 • bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
 • z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o:
 • głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem jego przedmiotu i sposobu porozumiewania się z konsumentem (np. telefonicznie, mailowo);
 • swoich danych identyfikujących (nazwa pod którą przedsiębiorca funkcjonuje w obrocie gospodarzymy, nr KRS lub NIP);
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faksu, bądź innym danym umożliwiającym kontakt z przedsiębiorcą,
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – o sposobie, w jaki będą one obliczane,
 • o istnieniu opłat dodatkowych (np. kosztów dostawy) oraz ich wysokości lub obowiązku ich uiszczenia (jeżeli nie jest znana wysokość);
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość (np. telefonu) w celu zawarcia umowy, jeśli są one wyższe od zwykle stosowanych w przypadku tego środka porozumiewania się – np. w razie zawarcia umowy przez telefon z inicjatywy konsumenta;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
 • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;
 • kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, jeżeli kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 • przypadkach, w których konsument traci prawo do odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu a także treści gwarancji i sposobie ich realizacji;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur;
 • funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

Jeżeli nie poinformujesz konsumenta o opłatach dodatkowych (np. za wysyłkę za granicę, wysyłkę w terminie ekspresowym), kosztach zwrotu rzeczy lub innych, konsument nie ponosi tych opłat.

Pamiętaj, by przekazywane informacje były przedstawione w sposób jasny i czytelny dla Twoich konsumentów.

Wszystkie informacje, o których mowa możesz umieścić w Regulaminie sklepu internetowego. Oznacz go widoczną, na stronie, zakładką (patrz szerzej pkt. 6 Regulamin sklepu internetowego).

Jeżeli planujesz kupić większą ilość towarów, warto wcześniej zadbać o właściwą umowę przewozu. Zapoznaj się z wzorami naszych umów:

Mikroporady.pl - Umowa przewozu

 

3.6 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Zgodnie z przepisami Ustawy prawach konsumenta możliwe jest odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

W takim przypadku spełnione muszą być trzy przesłanki:

 • umowa została zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
 • strony umowy nie były przy tym fizycznie obecne,
 • w celu zawarcia umowy wykorzystano środki porozumiewania się na odległość.

Do umów zawieranych na odległość zalicza się więc w szczególności umowy zawarte w sklepie internetowy, na aukcji, przez telefon lub za pomocą poczty elektronicznej.

 • Termin odstąpienia jest uzależniony od spełnienia przez sprzedającego obowiązku poinformowania konsumenta o przysługujących mu uprawnieniach.
 • Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych (początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części). Jeśli sprzedawca nie poinformuje kupującego o prawie odstąpienia od umowy, termin ten jest przedłużony do 12 miesięcy. Jest to tzw. prawo konsumenta do namysłu.
 • Jeżeli przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy zauważy niedopełnienie obowiązku poinformowania o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, może ten obowiązek wypełnić. Wówczas termin 14-dniowy liczony jest od dnia poinformowania konsumenta o jego prawie.
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość następuje poprzez złożenie właściwego oświadczenia sprzedawcy o odstąpieniu od zawartej umowy. Ustawa nie określa jednej wymaganej formy odstąpienia, strony mogą umówić się w tej kwestii w dowolny sposób.
 • Jeżeli konsument chce odstąpić od umowy, powinien złożyć właściwe oświadczenie w terminie 14 dni. Nie jest brany pod uwagę termin zwrotu artykułów do siedziby sprzedawcy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie (pisemnie, za pomocą formularza lub drogą elektroniczną).
 • Po złożeniu oświadczenia, sprzedawca powinien zwrócić wszystkie płatności dokonane na rzecz sprzedającego przez konsumenta, w tym także koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności powinien nastąpić w takim sam sposób, w jaki dokonał go kupujący, chyba że strony umówiły się inaczej. Konsument powinien zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez konsumenta płatności, do czasu otrzymania z powrotem rzeczy lub otrzymania od konsumenta potwierdzenia odesłania.

 

3.7 Regulaminy, o które powinieneś zadbać

Dla prawidłowego funkcjonowania Twojego biznesu, musisz ustalić z potencjalnymi użytkownikami warunki, na jakich odbywać się będzie świadczenie przez Ciebie usług. Będą to także kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. „polityka prywatności”.

a) Regulamin świadczenia usług – warunki sprzedaży

Jako administrator strony internetowej ukierunkowanej na umożliwianie zawierania szczególnego rodzaju umowy sprzedaży, musisz zadbać o przygotowanie odpowiednich regulaminów, dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

W regulaminie powinieneś zawrzeć podstawowe informacje:

- dane identyfikujące Ciebie jako podmiot prowadzący działalność,

- warunki zawierania umów sprzedaży i dostarczania ich przedmiotu,

- opcjonalnie inne postanowienia, które w konkretnym przypadku uznasz za stosowne.

 • Konsument przy zawieraniu umów, na gruncie Twojej działalności, ma zapewnioną szczególną ochronę przez ustawodawcę i musi być informowany o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne.
 • Jeżeli transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być bardziej ogólny.
 • Jeżeli sprzedaż jest mieszana (sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych), warto zredagować szczegółowe zasady sprzedawania w e-sklepie.

Poniżej przykładowy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczący typowego sklepu internetowego – dostępny w serwisie mikroPorady.pl

Mikroporady.pl – Jak samodzielnie wy pozycjonować własną stronę internetową

Regulaminy dotyczące przetwarzania danych osobowych – polityka prywatności

Jak już wspomnieliśmy, Twój biznes nie będzie „typowym” sklepem internetowym. Tym, co Cię odróżni, to automatyczne udostępnianie przedmiotu transakcji w formie elektronicznej, tuż po finalizacji płatności. Oznacza to, że nie będziesz potrzebował od swoich użytkowników zbyt wielu danych osobowych – odpada Ci cały proces przygotowania wysyłki towaru pod wskazany adres konkretnego klienta.

Wiele zależy również od tego, jak wyobrażasz sobie funkcjonowanie społeczności, którą automatycznie utworzą użytkownicy Twojej strony.

 • Możesz udostępniać systemy płatności za określone utwory w sposób otwarty albo wprowadzić system rejestracji użytkowników.
 • W tym pierwszym przypadku nie musisz informować o przetwarzaniu i sposobach wykorzystywania danych osobowych, gdyż po prostu ich nie pobierasz.
 • Jeżeli zdecydujesz się na wprowadzenie modelu rejestracji użytkowników, będziesz potrzebował co najmniej adresu e-mail danej osoby.
 • Jeżeli zamierzasz umożliwić użytkownikom strony internetowej zakładanie prywatnych kont, jako administrator strony obowiązany jesteś do szczególnego postępowania z danymi, które zostaną Ci powierzone. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jej przepisy stosuje się do przetwarzania danych przez przedsiębiorców (art. 3 ust. 2 pkt. 2). Niektóre przepisy ustawy zostały zastąpione poprzez wejście w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Można powiedzieć, że na gruncie krajowego porządku prawnego mamy dwa równorzędne, uzupełniające się nawzajem akty prawne regulujące kwestię ochrony danych.

W regulaminie powinieneś opisać:

- w jaki sposób będziesz pobierał dane użytkowników,

- jakie konkretnie będą to dane,

- do jakich celów dane będą przez Ciebie wykorzystywane.

Istotna jest również kwestia możliwości ich ewentualnej zmiany czy aktualizacji oraz „prawo do bycia zapomnianym” – a więc opis trybu wprowadzania poprawek lub usunięcia danych z Twojego rejestru.

Ważne!

Pamiętaj, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tak zwane RODO.

Ma ono bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich. Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia dane osobowe powinny być:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane dalej w sposób zgodny z tymi celami; w drodze wyjątku dopuszczone jest dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów art. 5 ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

Patrz dokument Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (RODO) – w serwisie mikroPorady.pl:

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz porady i informacje w tym zakresie.

 

3.8 Obowiązek rejestracji czasopisma

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 prawo prasowe, wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy, zwanym dalej "Organem rejestracyjnym".

Jeżeli, poza prowadzeniem kiosku on-line, interesuje Cię także prowadzenie własnego czasopisma, musisz je zarejestrować.

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

 • tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji;
 • dane osobowe redaktora naczelnego;
 • określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres;
 • częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

Musisz też zapoznać się szczegółowo z przepisami powyżej wskazanej ustawy. Zawiera ona m.in. obowiązki redaktora oraz dziennikarzy, a także wskazuje stopień ciążącej na nich odpowiedzialności.

 

3.9 Własność intelektualna, prawa autorskie

Na swojej stronie internetowej, zgodnie z jej celem, będziesz posługiwał się cudzymi materiałami (zdjęcia, filmy, teksty). Będziesz je udostępniał użytkownikom za uzgodnioną opłatą. W związku z tym, musisz uzyskać odpowiednie pozwolenia, gdyż działając bez zgody twórcy, naruszasz jego prawa autorskie.

W celu wykorzystania cudzego utworu i uzgodnienia warunków współpracy, należy każdorazowo zawierać odpowiednie umowy z autorami. Dają one prawo do korzystania z utworów, na odpowiednio zakreślonych polach eksploatacji. Opisywane umowy to tzw. umowy licencyjne, których zakres (włączający prawo do dalszego wprowadzania utworu w obieg za stosowną opłatą) ustalisz z danym twórcą lub organizacją zarządzającą prawami autorskimi.

Wzór umowy licencyjnej znajdziesz w serwisie mikroPorady.pl :

Mikroporady.pl - Umowa licencyjna

Gdybyś potrzebował więcej informacji, porada dotycząca własności intelektualnej w biznesie dostępna jest w serwisie mikroPorady.pl:

Mikroporady.pl - Własność intelektualna w e-biznesie

 

3.10 Reklamy na stronie – kolejne źródło dochodów?

Tablica dla reklamodawców. To sposób na czerpanie zysków z prowadzenia własnej strony internetowej - korzystanie z potencjału, jaki ona wytworzy na skutek przyrastającej liczby odwiedzających.

Będziesz miał możliwość dotarcia z przekazem do dużej rzeszy użytkowników. W związku z tym, w pewnym momencie zaczną interesować się Tobą inne firmy bądź przedsiębiorstwa marketingowe w celu zawiązania współpracy.

Pamiętaj jednak o zasadach, dotyczących reklam oraz ogłoszeń, umieszczanych odpłatnie w prasie.

Zgodnie z art. 36 Ustawy prawo prasowe:

 • W prasie mogą być zamieszczane odpłatne ogłoszenia i reklamy.
 • Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 • Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, iż nie stanowią one materiału redakcyjnego.
 • Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.
 • Na żądanie organów, upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów, wydawca lub redaktor są obowiązani do ujawniania posiadanych nazw i adresów przedsiębiorców lub osób fizycznych, zamieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy w sprawach działalności gospodarczej.
 • Umieszczane przez Ciebie reklamy nie mogą też naruszać zasad właściwej konkurencji.

Przeczytaj także:

Informacje wskazane w powyższych linkach mogą być dla Ciebie bardzo przydatne!

a) programy afiliacyjne

Istota programów afiliacyjnych polega na tym, że reklamodawca płaci właścicielowi strony internetowej za fakt wygenerowania ruchu na reklamowanej stronie produktu. Dostajesz pieniądze za wywieszenie na swojej stronie internetowej banera reklamowego (z linkiem), co przyczynia się bezpośrednio do promocji reklamowanej strony. Umowa zwykła zakłada rozliczenia miesięczne lub wypłacane od określonej minimalnej wygenerowanej kwoty. Istnieje kilka modeli rozliczania się z programów afiliacyjnych:

- cost per click

Reklamodawca płaci prowizję za to, że użytkownik zainteresuje się reklamą umieszczoną na Twojej stronie i skorzysta z hiperłącza, które umieściłeś, aby dowiedzieć się więcej o produkcie. Jest to typowa płatność liczona od „kliknięcia”.

- cost per lead

Reklamodawca płaci za to, że użytkownik wykona określoną akcję - zainteresuje się produktem. Na przykład - zapisze się do newslettera, zapełni „koszyk”, wypełni formularz kontaktowy lub założy konto użytkownika.

- cost per sale –

Właściciel strony internetowej otrzymuje prowizję od każdej sprzedaży dokonanej przez użytkownika, który trafił na daną stronę poprzez umieszczoną wcześniej reklamę.

Istnieją też modele mieszane. Wszystkie zależą od postanowień konkretnej umowy. Śmiało negocjuj i forsuj swoje racje!

Reklamodawcy zwykle sami zgłaszają się do właściciela, gdy ocenią przydatność strony jako przestrzeni reklamowej – chodzi o popularność Twojej strony, a także jej profil tematyczny.

Uważaj!

Dopasowuj treści reklam do profilu strony, którą prowadzisz. Jeżeli reklamy wyświetlane na Twojej stronie będą z nią w jakiś sposób powiązane, zainteresowanie użytkowników wzrośnie, a Ty dostaniesz większą prowizję za kliknięcie w baner lub skorzystanie z usługi reklamodawcy.

a) Google AdSense

Tej firmy nie trzeba nikomu przedstawiać. W swoim programie AdSense proponuje usługę działającą na podobnych zasadach, co programy afiliacyjne. Nie zawierasz jednak osobnych umów z każdym reklamodawcą, a współpracujesz z pośrednikiem, który ma kontrakty z setkami reklamodawców. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że możesz jako administrator swojej strony blokować reklamy, których sobie z jakiegoś powodu nie życzysz oraz wyświetlać te, które dotychczas przynosiły Ci największy dochód i zarządzać profilem treści (efektywnie dla obu stron), które pośrednik umieszcza na Twojej stronie.

 

3.11 Sposoby na pozyskanie finansowania

Jedną z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych metod finansowania projektów rozpoczynających funkcjonowanie jako start-up jest korzystanie z dotacji ze środków unijnych, a także z tzw. venture capital lub z pomocy tzw. „aniołów biznesu”.

a) Środki unijne

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przedsiębiorcy obok samorządów są głównymi beneficjentami funduszy unijnych. Według informacji Ministerstwa Finansów, w kolejnych 7 latach dotychczasowy system wsparcia przedsiębiorców ma zmieniać się z dotacji w stronę wsparcia pozadotacyjnego. Mają to być kredyty, poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Mają być udzielane na preferencyjnych warunkach, korzystniejszych od tych panujących na rynku komercyjnym.

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dysponuje bogatą ofertą dotacji dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców; przede wszystkim dla projektów realizowanych w formie startupu. Uzyskanie dotacji jest poprzedzone spełnieniem szeregu wymogów formalnych. Jest to procedura przygotowania dokumentów oraz składania wniosków. Przedsiębiorca, który uzyskał środki z funduszy unijnych jest zobowiązany do wykonania danego przedsięwzięcia w określonym czasie i jest z tego skrupulatnie sprawdzany.

Niewywiązanie się z umowy o dofinansowanie

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami. Dlatego najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem dla mikroprzedsiębiorców jest zawarcie umowy z firmą, która profesjonalnie zajmuje się sporządzaniem wniosków oraz odpowiada za kontakt z instytucją wdrażającą. Istotne jest odpowiednie sporządzenie umowy. Podmiot, który zajmuje się uzyskiwaniem środków europejskich zobowiązuje się również do nadzoru nad kontaktami beneficjenta z instytucją wdrażającą, w trakcie wykonywania danego projektu.

PARP prowadzi różne nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działań programów:

 • ,,Inteligentny Rozwój'', Wiedza Edukacja Rozwój” - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w całej Polsce,
 • ,,Polska Wschodnia'' - kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz podlaskiego.

Najodpowiedniejszym programem dla start-upów jest „Inteligentny Rozwój”.

Z dofinansowania w ramach tego programu można korzystać do 2020 r. Jest finansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (co determinuje jego innowacyjny charakter) oraz ze środków krajowych. Projekty finansowane przez ten program są dzielone na dwie grupy.

 • Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów, usług czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.
 • Druga grupa to przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy usługi wsparcia lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem są projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu, które świadczą bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze. Należą tu też przedsięwzięcia realizowane przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe, udzielające wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też ,,wejść’’ kapitałowych.

Szczegółowe wymogi, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o dotacje z PARP w ramach wskazanych programów zostały opisane w artykule „Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej krok po kroku” w serwisie mikroPorady.pl :

Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej krok po kroku

Warto na bieżąco śledzić aktualne terminy naborów wniosków do poszczególnych programów, korzystając z oficjalnej strony PARP-u: http://www.parp.gov.pl/terminy-naborow

b) Venture capital

Kolejną możliwością finansowania jest skorzystanie z tzw. venture capital (kapitał wysokiego ryzyka). Są to o zamknięte fundusze. Ich działalność polega na przeznaczaniu pieniędzy przez grupę inwestorów (z reguły kilku lub kilkunastu) na inwestycje określonego typu - niepewne, ale mogące przynieść duży zysk. Fundusze venture capital, poprzez objęcie udziałów oraz akcji prywatnych lub prywatyzowanych firm, dzielą wraz z przedsiębiorcą ryzyko związane z działalnością gospodarczą, bez oczekiwania dodatkowych gwarancji czy zabezpieczeń. Inwestorzy stają się współwłaścicielami firmy i wiedzą, że kapitał, który inwestują, jest obarczony wysokim ryzykiem. Liczą na współpracę z przedsiębiorcą, pomysłodawcą projektu, jak też z innymi udziałowcami firmy. Takie połączone działania mają przyczynić się do podniesienia wartości przedsiębiorstwa i maksymalizacji korzyści długoterminowych. Fundusze venture capital nie angażują się w zarządzanie bezpośrednie w firmie, jednak utrzymują nad nią kontrolę przez udział swoich przedstawicieli w radach nadzorczych spółek.

Zdarza się, że większym zaangażowaniem wykazują się tzw. indywidualni inwestorzy finansowi - ,,anioły biznesu’’, którzy chcą wesprzeć projekt na starcie.

O aniołach biznesu przeczytasz więcej w serwisie mikroPorady.pl :

Mikroporady.pl - Anioł Biznesu

Fundusze venture capital tworzone są zarówno przez podmioty prywatne, jak i publiczne. Praktyka pokazuje, że po kilku latach (średnio po 3-7) fundusze decydują się na wystąpienie z przedsiębiorstwa; część akcji wprowadzają na giełdę, część udziałów sprzedają. Zwiększenie wartości firmy powoduje, że przedsiębiorca nie ma możliwości wykupu wszystkich lub większości udziałów od pierwotnych inwestorów, może posiadać jakąś część.

W przypadku start-upów, finansowanie bardzo często dotyczy wejścia przedsiębiorcy na rynek. Pamiętaj więc, że inwestorzy z funduszu venture capital są gotowi sfinansować końcowe prace nad rozwojem produktu i ponieść koszty związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa na dużą skalę.

Wskazówka: potencjalni inwestorzy to osoby racjonalne; poważnie traktują biznes. Chcą zainwestować w projekty, start-upy dobrze rokujące, a zarazem innowacyjne, postępowe i ciekawe. Liczy się Twój pomysł, ale także idea i model biznesowy, do którego zmierzasz. Przesadny optymizm, który czasami okazują start-upowcy w dokumentacji dotyczącej planów rozwoju firmy, oczekiwanych zysków i korzyści pozamajątkowych, często nie sprzyja podjęciu przez fundusze decyzji o zaangażowaniu się w dane przedsięwzięcie.

Listę funduszy venture capital obecnych na polskim rynku można znaleźć m.in. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/fundusze-kapitalu-zalazkowego

Podane są także dziedziny, które poszczególne fundusze są gotowe wspierać, wymagania, jakie stawiają wobec projektów zainteresowanych uzyskaniem finansowania, preferowana wielkość i czas trwania inwestycji oraz sposób wyjścia.

Ponadto w serwisie mikroPorady pl. znajdziesz porady i instrukcje :

Mikroporady.pl - Venture capital

c) Crowdfunding

W tym przypadku, źródłem finansowania przedsięwzięcia są dobrowolne wpłaty użytkowników zainteresowanych danym projektem. Najłatwiej zdobyć rzeszę zainteresowanych działając za pośrednictwem serwisów społecznościowych, ale nie jest to jedyna droga.

Wraz z upowszechnieniem się tej formy finansowania działalności, powstało wiele firm oferujących pośrednictwo w ogłaszaniu pomysłów na biznes. Niektóre tworzą internetowe „skarbonki” przeznaczone do kumulowania wpłat. Istnieje możliwość jednorazowej pomocy, jak również opcja comiesięcznego zlecenia w wybranej kwocie.

 

3.12. Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 t.j.),
 2. Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2023. 221 t.j.),
 3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.),
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.),
 5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U.2022.2509 t.j.),
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.234 t.j.),
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Stan prawny - 28.02.2023Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT