Analiza otoczenia prawnego dla:

Podniebny biznes. Szkoła lotnicza – firma oferująca kursy na pilota oraz przewozy powietrzne i loty biznesowe

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne (wstęp)

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne dotyczące podjęcia działalności gospodarczej, sposobu finansowania, tworzenia przedsiębiorstwa o charakterze szkoły lotniczej. Może zostać wykorzystane przy innych pomysłach na biznes, który jest prowadzony w przestrzeni powietrznej. Informacje dotyczące m.in. formy prawnej działalności mogą być przydatne dla każdego, kto planuje zająć się prowadzeniem szkoły lotniczej, a także przewozami powietrznymi lub chce być operatorem/pilotem tzw. dronów.

Z niniejszego opracowania dowiesz się:

 • co trzeba zrobić, aby otworzyć szkołę lotniczą,
 • jakie trzeba ukończyć kursy,
 • co można oferować potencjalnym klientom,
 • jakie pozwolenia, trzeba uzyskać, aby móc prowadzić działalność związaną z lotnictwem.
artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Prowadzenie szkoły lotniczej jest możliwe w dowolnej formie, za wyjątkiem spółki partnerskiej, która przypisana jest dla określonych zawodów, takich jak np. adwokat, radca prawny, notariusz.

Szkoła lotnictwa może działać, jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., prosta spółka akcyjna, jak i spółka akcyjna. Najbardziej popularną formą dla początkującego przedsiębiorcy jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeżeli decydujesz się na prowadzenie szkoły lotnictwa w formie jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki cywilnej, firmę musisz zarejestrować w CEIDG. Jeżeli wybierzesz jedną z pozostałych form działalności (wymienione wyżej), spółkę musisz zarejestrować w KRS.

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Możesz zatrudniać innych pracowników lub współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności. Jednak odpowiadasz wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (dotyczy to odpowiedzialności ze wspólnego majątku) i na osobę, którą się posługujesz.

Twój podstawowy obowiązek - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Najpierw musisz ustalić kilka spraw. Są to przede wszystkim:

 • nazwa firmy

W niej musi być Twoje imię i nazwisko i ewentualnie człon wskazujący, np. na rodzaj lub produkt.

 • data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz zacząć. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data,
od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

 • miejsce prowadzenia działalności, czyli adres

Takim miejscem może być to na przykład lokal, który wynajmiesz na potrzeby prowadzenia działalności.

 • kod działalności gospodarczej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), który określi rodzaj Twojej działalności.

W przypadku prowadzenia szkoły lotniczej czy też firmy przewozowej są to:

- KOD PKD 85.53 – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

- KOD PKD 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu – podklasa ta obejmuje naukę jazdy, szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

- KOD PKD 51.10 – Transport lotniczy pasażerski;

- KOD PKD 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski – podklasa ta obejmuje transport lotniczy pasażerski na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów, loty czarterowe, loty widokowe i wycieczkowe, wynajem środków lotniczego transportu pasażerskiego z załogą, działalność lotnictwa ogólnego, taką jak: przewozy pasażerów organizowane przez aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemności;

- KOD PKD 51.21 – Transport lotniczy towarów;

- KOD PKD 51.21 – Transport lotniczy towarów podklasa ta obejmuje transport lotniczy towarów na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów, transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów, wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów;

 • forma opodatkowania oraz częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał),
 • forma prowadzenia rachunkowości

Najczęściej wybieraną formą jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czyli prosta forma ewidencjonowania kosztów i przychodów.

 • zatrudnianie pracowników

To wiąże się ze zgłoszeniem do ZUS.

 • rachunku bankowego

Jest konieczny - będzie służył do rozliczeń z urzędem skarbowym.

Pamiętaj! Wcześniejsze ustalenie powyższych spraw pozwoli zaoszczędzić czas oraz pomoże szybko i poprawnie wypełnić wniosek.

Od dnia wpisania, możesz prowadzić swoją działalność. Dane Twojej firmy są wpisane
do CEIDG w ciągu 1 dnia roboczego, od dnia złożenia wniosku.

Więcej znajdziesz tutaj:

Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności? 

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Szkoła lotnictwa, przewóz lotniczy.

Szkoła lotnictwa to prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie szkoleń personelu lotniczego. Głównym celem działalności jest wydanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji oraz uprawnień członkowi personelu lotniczego.

Przewóz lotniczy to działalność związana z realizacją pojedynczych lub serii lotów. Można przewozić zarówno pasażerów (osoby fizyczne, turystów, przedsiębiorców), jak i towary czy pocztę, za odpowiednim wynagrodzeniem lub w ramach umowy najmu. Nowość stanowi pilotaż i transport dronami, czyli bezzałogowymi statkami powietrznymi.

 

3.2 Kwalifikacje

Jeżeli chcesz:

 • otworzyć szkołę lotnictwa,
 • zajmować się przewozami lotniczymi,
 • uczyć skoków na spadochronie,
 • uczyć latania na lotni, paralotni czy skoków na bungee,

musisz posiadać odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia/licencje.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, świadectwem kwalifikacji jest dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych.

Świadectwa kwalifikacji są wydawane dla następujących specjalności personelu lotniczego:

 • pilot lotni;
 • pilot paralotni;
 • pilot motolotni;
 • pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg;
 • operator bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
 • skoczek spadochronowy;
 • mechanik poświadczenia obsługi spadochronu, lotni, paralotni, motolotni, statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg lub bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
 • informator służby informacji powietrznej;
 • informator lotniskowej służby informacji powietrznej.

Pamiętaj, by na swojej stronie internetowej zamieścić informację o kwalifikacjach oraz certyfikaty lub dyplomy świadczące o ukończeniu danego kursu.

 

3.3 Składki ZUS i podatki

Jeżeli szkoła lotnicza czy przewozy lotnicze będą prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, to przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić siebie do ubezpieczeń w ZUS, a także zarejestrować się jako podatnika.

Każdy wspólnik z ww. spółek i właściciel jednoosobowej działalności jest płatnikiem składek na swoje ubezpieczenia.

Jeżeli dopiero otwierasz działalność, możesz skorzystać z ulg dla nowych przedsiębiorców.

Ważne! Preferencyjna stawka ZUS!

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności, mogą najpierw przez okres 6 miesięcy skorzystać z tzw. ulgi na start i uiszczać wyłączeni składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przez okres 24 miesięcy skorzystać również z tzw. preferencyjnych stawek ZUS - ponad ulgi/zwolnienia, o których mowa wyżej. Zapłacą mniejsze ubezpieczenie społeczne.
 
Pamiętaj o formie opodatkowania. Masz do wyboru:
 • opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali;
 • opodatkowanie dochodu według stałej stawki liniowej;
 • karta podatkowa;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;

Informacje o różnych formach opodatkowania znajdziesz tu

Poradnik Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

 

3.4 Lokalizacja

Przyszłych pilotów musisz szkolić zgodnie z wymogami, określonymi w przepisach prawa. Przede wszystkim potrzebujesz odpowiedni lokal oraz przestrzeń powietrzną.

Oprócz biura do obsługi kursantów, powinien mieć salę wykładową, przystosowaną do nauki.

Musisz mieć pomieszczenie do przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń. Musi być chroniona, zgodnie z wymogami RODO. Konieczny jest też dostęp do toalety.

Nie potrzebujesz własnego lokalu. Salę na szkolenia możesz wynająć. Z myślą o przyszłych kursantach, warto pomyśleć o lokum w centrum miasta, z dobrym i dostępnym dojazdem. Jeżeli chodzi o przestrzeń umożliwiającą naukę praktyczną, to oczywiście nie musisz posiadać swojego własnego lotniska. Możesz porozumieć się z pobliskim lądowiskiem lub inną prywatną firmą, która jest właścicielem takiego terenu.

Więcej na temat wyboru lokalu znajdziesz tu:

Umowa najmu lokalu i powierzchni

Wybór lokalizacji oraz lokalu na siedzibę przedsiębiorcy

 

3.5 Zatrudnienie pracowników

Jeżeli chcesz prowadzić działalność polegającą na nauce pilotażu, przewozach lotniczych, biznesowych, prywatnych, pomyśl, czy będziesz zajmował się sam wszystkim, czy będziesz zatrudniał pracowników.

Twoi pracownicy powinni być odpowiednimi specjalistami - pilotami, instruktorami z uprawnieniami, potwierdzonymi ukończonymi szkoleniami, kursami itp.

Możesz ich zatrudnić na podstawie umów:

Umowa o pracę

Umowa zlecenia

Umowa o dzieło 

3.6 Uwarunkowania formalnoprawne dla szkoły lotnictwa

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia szkoły lotnictwa jest działalnością regulowaną. Powinna zostać zarejestrowana w rejestrze podmiotów szkolących, który jest prowadzony przez Urząd Lotnictwa cywilnego.

Obowiązek ten wynika z art. 95a ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, który stanowi, że wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, z wyjątkiem prowadzenia szkolenia lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących na podstawie pisemnego wniosku.

Ponadto, zgodnie z art. 95a ust. 2 ustawy Prawo lotnicze, szkołę lotniczą może prowadzić:

 • przedsiębiorca, który prowadzi działalność szkoleniową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów szkolących,
 • przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który wykonuje działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym państwie przepisami, a na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czasowo oferuje lub świadczy usługę,

Przedsiębiorca oświadcza, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów szkolących nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

3.7 Wniosek o wpis do rejestru podmiotów szkolących

Organem prowadzącym rejestr podmiotów prowadzących szkołę pilotażu jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wniosek o wpis składa się do Prezesa Urzędu.

Zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy Prawo lotnicze, wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy;
 • oznaczenie formy prawnej i numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • datę planowanego rozpoczęcia działalności szkoleniowej;
 • imię, nazwisko, adres, numer telefonu instruktora pilotażu oraz jego kwalifikacje;
 • nazwę i adres lotniska lub lądowiska, na którym będzie prowadzone szkolenie;
 • spis statków powietrznych używanych do szkolenia, jeżeli podlegają wpisowi do ewidencji, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2;
 • informację o rodzajach szkoleń, jakie będą prowadzone przez przedsiębiorcę, oświadczenie, że wnioskodawca zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działałnościa w zakresie prowadzonego szkolenia - od jej rozpoczęcia;
 • oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą.

 

3.8 Dokonanie wpisu

Jeżeli wniosek:

 • nie ma żadnych braków,
 • posiada oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności gospodarczej, dla której jest prowadzony rejestr,

Prezes Urzędu zgodnie z art. 95a ww. ustawy jest obowiązany wpisać przedsiębiorcę do rejestru podmiotów szkolących, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli Prezes Urzędu nie odmówi wpisu, np. z uwagi na braki i nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, to przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

Prezes Urzędu wydaje, z urzędu, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących. Ponadto, Prezes Urzędu prostuje wpis do rejestru podmiotów szkolących, zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego, podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących, do rejestru wpisuje się następujące dane:

 • numer wpisu do rejestru;
 • nazwę firmy podmiotu szkolącego;
 • siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres podmiotu szkolącego;
 • oznaczenie formy prawnej podmiotu szkolącego;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo w innym rejestrze, w którym przedsiębiorca został zarejestrowany;
 • informację o miejscu prowadzenia szkolenia praktycznego;
 • informację o rodzajach i zakresie prowadzonych szkoleń;
 • datę wpisu do rejestru oraz numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;
 • datę rozszerzenia wpisu do rejestru oraz numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;
 • datę i numer decyzji o zakazie prowadzenia działalności szkoleniowej;
 • datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru.

Informacje na temat składania wniosków o wpis do rejestru oraz wzory dokumentów, jakie trzeba wypełnić znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl.

 

3.9 Szczegółowe warunki dotyczące szkoły lotnictwa

Jakie wymagania należy spełniać, aby móc uczyć pilotażu?

Wymagania te określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego, podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia, działalność szkoleniową może podjąć podmiot, który dysponuje:

 • bazą operacyjno-dydaktyczną odpowiednią dla zamierzonego szkolenia,
 • środkami finansowymi niezbędnymi do organizowania i prowadzenia zamierzonego szkolenia,
 • kadrą dydaktyczno-instruktorską, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,
 • materiałami szkoleniowymi, odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,
 • programami szkolenia odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia,
 • statkami powietrznymi odpowiednimi do rodzaju i zakresu zamierzonego szkolenia, spełniającymi wymagania,
 • których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
 • ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością lotniczą, odpowiednim dla zamierzonego szkolenia.

Przedsiębiorca powinien opracować procedury planowania, prowadzenia i dokumentowania przebiegu szkolenia. Powinien oświadczyć, że działalność szkoleniowa będzie prowadzona w sposób niezagrażający bezpieczeństwu w ruchu lotniczym oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia, przedsiębiorca jest zobowiązany spełniać powyższe wymagania przez cały okres prowadzenia działalności szkoleniowej, a ponadto powinien:

 • posiadać aktualne wersje programów szkolenia;
 • prowadzić szkolenie w zakresie wpisanym do rejestru, zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie aktualnych programów szkolenia, odpowiednich do rodzaju i zakresu prowadzonego szkolenia;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację przebiegu szkoleń zgodnie z wymogami prawa.

Aby móc prowadzić szkołę lotnictwa, trzeba spełniać określone warunki i posiadać wymagane uprawnienia. W przypadku ich braku, przedsiębiorca nie może prowadzić działalności związanej z nauką pilotażu.

 

3.10 Transport lotniczy

Oprócz nauki pilotażu, możesz oferować przewóz towarów, osób, czyli przewóz lotniczy. Zgodnie z art. 2 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1008/2008/WE w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, przewóz lotniczy oznacza:

 • lot albo
 • serię lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu.

By móc świadczyć usługi związane z przewozem lotniczym, trzeba uzyskać koncesję na tego typu działalność. Nowością jest powstający transport lotniczy dronami, czyli bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy Prawo lotnicze, koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, udziela Prezes Urzędu zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia.

Wniosek o udzielenie koncesji, powinien zostać przygotowany na podstawie wzoru o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego.
 
Zgodnie z art. 4 ww. rozporządzenia, właściwy organ państwa członkowskiego wydający koncesje przyznaje koncesję przedsiębiorstwu, pod warunkiem, że:
 • główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w tym państwie członkowskim;
 • posiada ważny AOC (certyfikat przewoźnika lotniczego), wydany przez organ krajowy tego samego państwa członkowskiego, którego właściwy organ wydający koncesje jest odpowiedzialny za przyznanie, odmowę przyznania, cofnięcie lub zawieszenie koncesji tego wspólnotowego przewoźnika lotniczego;
 • dysponuje co najmniej jednym statkiem powietrznym, którego jest właścicielem lub który jest przedmiotem umowy leasingu bez załogi;
 • główną działalność stanowi wykonywanie przewozów lotniczych oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych;
 • struktura przedsiębiorstwa pozwala właściwemu organowi wydającemu koncesje na zastosowanie przepisów niniejszego rozdziału;
 • państwa członkowskie lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50 procent udziałów w przedsiębiorstwie oraz skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących, z wyjątkiem przypadków zgodnych z postanowieniami umowy z państwem trzecim, której Wspólnota jest stroną;
 • spełnia określone warunki finansowe;
 • spełnia wymagania ubezpieczeniowe oraz spełnia wymogi przepisów dotyczących dobrej reputacji.

W tej reglamentacji istnieją wyjątki. Od obowiązku uzyskania koncesji jest zwolniony przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie lotów lokalnych oraz przewozu lotniczego, wykonywanego wyłącznie przy użyciu statków powietrznych bezsilnikowych lub o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg. Nie zwalnia to z konieczności posiadania licencji pilota.

 

3.11 Zasady prowadzenia szkoleń

Szkolenie dotyczące pilotażu powinno dzielić się na:

 • część teoretyczną, np. w formie wykładów czy ćwiczeń,
 • część praktyczną w przestrzeni powietrznej.

Po ukończonej szkole lotniczej można uzyskać kilka podstawowych licencji.

PPL(A) – Licencja Pilota Turystycznego

 • Uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych samolotami jednosilnikowymi, nieprzekraczającymi 5 700 kg.
 • Aby uzyskać licencję należy odbyć szkolenie obejmujące zajęcia teoretyczne (100 godzin wykładów).
 • Trzeba przejść badania lekarskie; otrzymuje się zaświadczenie lekarskie minimalnie na 2 klasy.
 • Szkolenie praktyczne
 • Można przystąpić po zaliczeniu teorii i uzyskaniu zaświadczenia lotniczo-lekarskiego. To min. 45 godzin lotów, początkowo z instruktorem, później samodzielnych.
 • Po zakończeniu szkolenia praktycznego, kandydat na pilota otrzymuje zaświadczenie.
 • Egzamin praktyczny.

Możesz do przystąpić, jeżeli masz:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu praktycznego,
- aktualne badania lotniczo-lekarskie,
- świadectwo radiooperatora (musisz zdać egzamin w służbie lotniczej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej),
- zdany egzamin teoretyczny w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Po zadaniu egzaminu praktycznego otrzymasz licencję Pilota Turystycznego PPL(A). Daje ona możliwość prowadzenia tylko tzw. lotów z widocznością VFR (Visual Flight Rules) od wschodu do zachodu słońca.

Na loty po zachodzie słońca lub przed wschodem, musisz odbyć specjalne szkolenie, by uzyskać uprawnienie VFR Noc.

Składa się ono z krótkich wykładów teoretycznych i 5 godzinnego szkolenia praktycznego. Nie ma wymogu zdawania egzaminów przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

LAPL(A) – Licencja Pilota Rekreacyjnego

Licencja uprawnia do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej wadze startowej nieprzekraczającej 2 000 kg.

Co trzeba zrobić, by uzyskać licencję LAPL?

Musisz:

 • odbyć szkolenie teoretyczne (100 godzin); otrzymujesz certyfikat ukończenia,
 • zaliczyć szkolenie praktyczne - minimum 30 godzin lotów,
 • uzyskać zaświadczenie lotniczo-lekarskie, minimum LAPL,
 • zdać egzamin teoretyczny i praktyczny przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną. Po jego zaliczeniu otrzymuje się licencję Pilota Rekreacyjnego LAPL(A).

ATPL(A) – Licencja Pilota Samolotowego Liniowego

Licencja uprawnia do prowadzenia statków powietrznych o masie całkowitej powyżej 5 700 kg lub zabierających na pokład ponad 9 pasażerów. Wymagane jest ukończenie wcześniej kursu na pilota turystycznego.

 • Najpierw część teoretyczna
  Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lotniczo-lekarskie klasy 1.
 • Potem szkolenie praktyczne, uprawniające do lotów według wskazań przyrządów IR(A), kończące się egzaminem przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną.

 

3.12 Dotacje i wsparcie ze środków UE

Dotacje z urzędów pracy.

Przyszły przedsiębiorca może starać się uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji :

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu.
 • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas
 • do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać
 • z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.
 • Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Ważne informacje!

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.

Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

a) Środki unijne

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są możliwe dwa źródła dofinansowania:

 1. w przypadku osób poniżej 30 lat – wsparcie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych) -
  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna
 2. w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacje i pożyczki w Regionalnych Programach Operacyjnych, realizowanych w każdym województwie - http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna

 

3.13 Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.162 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. 2022.1235 t.j.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz.Urz.UE.L 2008 Nr 293, str. 3);
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących (Dz.U. z 2013 r. poz. 1068);
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j.);
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2022.1360 t.j.);
 7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022.690 t.j.);
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Stan prawny 31.12.2022Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT