Analiza otoczenia prawnego dla:

Otoczenie prawne

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne (wstęp)

Poniższe opracowanie przedstawia otoczenie prawne działalności dotyczącej projektowania, wykonania oraz sprzedaży replik strojów i przedmiotów średniowiecznych. Może być także wykorzystane przy innych pomysłach na biznes.

Informacje dotyczące m.in. formy prawnej, certyfikacji i dotacji mogą być przydatne dla każdego, kto planuje zająć się wykonywaniem lub sprzedażą innych ręcznych wyrobów (rękodzieło) lub ich ozdabianiem. Może być także pomocne dla tych, którzy podejmują działalność związaną z branżą tekstylną, np. wyrobami pasmanteryjnymi, hafciarskimi, kaletnictwem, kapelusznictwem lub będą wykonywać drobne elementy odzieży.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

W pierwszej kolejności musisz zdecydować, czy planujesz samodzielnie realizować swój pomysł, czy masz zaufanych partnerów branżowych lub biznesowych?

Możesz postawić na własne siły i rozpocząć działalność w formie jednoosobowej. Możesz założyć spółkę cywilną lub handlową.

Decyzja o wyborze powinna zależeć od skali Twojej działalności. Jeśli zamierzasz sam lub z pomocą członków rodziny (tzw. osób współpracujących) odpowiadać za projektowanie, produkcję i sprzedaż strojów i replik produktów średniowiecznych, a ponadto zajmować się dystrybucją, księgowością, marketingiem i reklamą - to dobrym wyborem na start będzie jednoosobowa działalność gospodarcza i współpraca z członkami rodziny. Wybór należy do Ciebie.

Poniżej przedstawiamy różne formy prawne, związane z prowadzeniem własnego biznesu.

 

2.1 Jednoosobowa działalność gospodarcza

To firma, którą możesz prowadzić samodzielnie. Możesz też współpracować z członkami rodziny w firmie rodzinnej. Nie potrzebujesz żadnych oszczędności, odpowiadasz jednak wobec osób trzecich całym swoim majątkiem, a odpowiedzialność ta rozciąga się również na Twojego małżonka (dotyczy to osób posiadających wspólność majątkową małżeńską) i na osobę, którą się posługujesz.

Twój podstawowy obowiązek - uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Pierwszy krok przedsiębiorcy

Wpis do CEIDG. Wniosek możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przez Internet. Najpierw musisz ustalić kilka spraw. Są to przede wszystkim:

- nazwa firmy

W niej musi być Twoje imię i nazwisko i ewentualnie człon wskazujący, np. na rodzaj lub produkt.

- data rozpoczęcia działalności

Określ, kiedy chcesz zacząć. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie to data,
od której będziesz płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

- miejsce prowadzenia działalności

Adres (nazwa ulicy, numer budynku, mieszkania) albo nietypowe miejsce (na przykład pawilon nr X w przejściu podziemnym). To miejsce nie musi być Twoją własnością. Może być to, na przykład, mieszkanie, które wynajmujesz. Nie możesz podać miejsca, które nie istnieje lub miejsca, które nie jest związane z Tobą lub Twoją działalnością.

- wybór kodów działalności gospodarczej — są to kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które określają rodzaj działalności (na przykład „Produkcja papieru i tektury”, „Produkcja narzędzi”). Wskaż przynajmniej jeden kod. Jeśli podasz więcej kodów — zdecyduj, który jest główny. Dla naszego przykładu, to m.in.:

 • 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.9 Z Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiska;
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;
 • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
 • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej;
 • 47.82.Z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 25.40. Z Produkcja broni.

Drugi krok przedsiębiorcy

Twoje kolejne wybory:

- forma opodatkowania

Musisz również określić częstotliwość, z jaką będziesz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (co miesiąc czy co kwartał).

- forma prowadzenia rachunkowości

Przedsiębiorcy często wybierają podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjonowania kosztów i przychodów.

- informacje związane z ZUS

To kwestie dotyczące m.in. zgłoszenia do ubezpieczenia siebie lub pracowników, których zatrudnisz.

- rachunek bankowy

Koniecznie musisz wskazać numer rachunku, który będzie służył do rozliczeń
z urzędem skarbowym. Możesz założyć nowy rachunek, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej albo posługiwać się tym, który już masz do użytku prywatnego.

Trzeci krok przedsiębiorcy

Po ustaleniach z kroku drugiego, musisz jeszcze:

 • oznaczyć lokal na miejsce świadczenia usług/sprzedaży produktu,
 • określić siedzibę firmy,
 • kupić kasę fiskalną (opcjonalnie),
 • przygotować wymaganą dokumentację, regulacje (regulaminy, warunki sprzedaży istotne dla kontrahentów, dokumenty RODO).

Od dnia wpisania do CEIDG, możesz prowadzić swoją działalność, na podstawie Ustawy z dnia 6 marca 2018 r., prawo przedsiębiorców (Dz. U 2019.1292 t.j.). Dane Twojej firmy są wpisane w ciągu 1 dnia roboczego, po dniu złożenia wniosku.

 

2.2 Spółka cywilna

Mogą ją utworzyć co najmniej 2 osoby fizyczne bądź prawne. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wspólnicy spółki, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, podlegają osobno wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał.

Aby zarejestrować spółkę cywilną należy:

 • uzyskać wpis w CEIDG (każdy wspólnik osobno),
 • zawrzeć na piśmie umowę spółki,
 • zgłosić w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS),
 • uzyskać nr REGON,
 • zgłosić ją we właściwym urzędzie skarbowym,
 • uzyskać NIP spółki.

W umowie trzeba zawrzeć m.in. informację o wspólnikach oraz podać:

 • cel gospodarczy, jaki spółka ma realizować,
 • okres funkcjonowania spółki,
 • zakres działalności według PKD,
 • kwestie podziału zysków,
 • wielkość wniesionych wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej mają do wyboru opodatkowanie dochodu na zasadach według skali podatkowej, liniowo lub w formach zryczałtowanych (karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę odpowiadają wszyscy wspólnicy majątkiem wspólnym oraz każdy ze wspólników osobno - majątkiem osobistym, bez żadnych ograniczeń. O tym szerzej w art. 864 i n. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.3 Spółki prawa handlowego

Spółka handlowa to forma współdziałania w celu zarobkowym co najmniej dwóch osób (za wyjątkiem spółki z o.o. i akcyjnej). Może ją założyć jeden podmiot, o ile sam nie jest jednoosobową spółką z o.o. Spółka powstaje w wyniku zawarcia umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz ewentualnie przez współdziałanie w inny, określony sposób. Funkcjonowanie spółek handlowych regulują przepisy prawa, a także wspólnicy bądź akcjonariusze w umowie albo statucie spółki.

W spółkach osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) podstawowe znaczenie mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana praca. Za zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem. W spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna) najważniejszym elementem jest kapitał pochodzący od wspólników, na którym opiera się jej funkcjonowanie.
 
Wspólnicy/ akcjonariusze spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, o czym stanowi art.151 § 4, 3001§ 4 oraz art. 301 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Ryzykują jedynie wniesionym wkładem, którego mogą nie odzyskać w razie niepowodzenia.

Dla start-upów, małych firm trzeba rozważyć przede wszystkim spółkę jawną lub komandytową.

 

2.4 Firma rodzinna

Przedsiębiorstwo rodzinne to szczególny rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej.
W takiej strukturze zarządzanie firmą pozostaje w rękach najbliższych, spokrewnionych ze sobą osób, które posiadają kontrolę nad własnością w firmie i wspólnie dbają o interesy. Może być prowadzone w dowolnej formie prawnej. Istotne jest to, że decydująca część kapitału, uprawnień kierowniczych, decyzyjnych, organizatorskich pozostaje w rękach jednej rodziny. W takim modelu można swobodnie podzielić obowiązki i uprawnienia pomiędzy członków rodziny, prowadzących wspólnie firmę.

Dobrą formą jest jednoosobowa działalność przedsiębiorcy, z rejestracją zgłoszonych osób współpracujących do ubezpieczeń (z jednoczesnym korzystaniem z ulg na start).

 

2.5 Zakład pracy

Możesz oczywiście zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Do wyboru pozostaje kilka wariantów umowy, m.in. na czas określony lub nieokreślony. Masz obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Zgodnie z kodeksem pracy, w umowie o pracę należy wskazać:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Szczegółowe zasady dotyczące umowy o pracę regulują przepisy Działu II Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

1.6 Inne

Zatrudnianie „samozatrudnionego”

Samozatrudnienie występuje, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i osobiście wykonuje określone czynności na rzecz innego podmiotu. Robi to w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Takie osoby prowadzą własną działalność gospodarczą (są wpisane do CEIDG), same odprowadzają składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie robi tego pracodawca. Jego jedynym obowiązkiem jest zapłata wynagrodzenia, na podstawie faktury.

Możliwe jest oczywiście udzielanie zleceń lub wykonanie dzieła osobom, których udział i praca w przedsięwzięciu jest okresowo niezbędna. Takie umowy mogą zostać zawarte zarówno z handlowcem, jak i informatykiem, który opracuje projekt graficzny i wykona stronę internetową.

artcile

Aspekty prawne

3.1 Sklep internetowy

Otwarcie sklepu internetowego nie wiąże się z koniecznością spełniania dodatkowych warunków. Pierwszym krokiem jest zakup domeny oraz serwera. W dobie szeroko pojętej cyfryzacji czy digitalizacji warto zadbać o „wygląd” sklepu, czyli wizualizację witryny. Innym rozwiązaniem jest wynajem lub zakup gotowego oprogramowania wraz z hostingiem - to umożliwi ograniczenie kosztów.

Prowadzenie sklepu internetowego możliwe jest w każdej formie, z wyjątkiem spółki partnerskiej. Sklep internetowy może prosperować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o. lub w formie spółki akcyjnej – patrz szerzej pkt. II Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz sprzedawać towary lub usługi objęte opodatkowaniem VAT, musisz najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży, drogą online złożyć formularz VAT-R. Druk ten służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

3.2 Domena

Koszty rejestracji domeny są niewielkie. Oscylują w granicach 50 - 180 zł na rok (domenę odnawiamy co roku).

 • Musisz utworzyć konto u jednego z tzw. rejestratorów domen. Przykładowe firmy to: nazwa.pl, home.pl, active24.pl lub domeny.pl. Podajesz tu online wszystkie dane (firmowe lub osobiste) i szukasz domeny. Te,. Które są odzwierciedleniem popularnych słów, np. kredyty.pl są dawno zajęte.
  Funkcję rejestru krajowej domeny internetowej, tj. domeny z końcówką .pl, pełni Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) Państwowy Instytut Badawczy.
  W praktyce, rejestracja domen dokonywana jest przez firmy partnerskie NASK. Spośród ich ofert, możesz wybrać tę najbardziej konkurencyjną cenowo.
 • Sprawdź czy adres Twojego portalu, czyli wybrany przez Ciebie ciąg wyrazów nie jest wykorzystywany przez kogoś innego. W tym celu skorzystaj z przeglądarki domen: dns.pl lub rejestracjadomen.pl
 • Zapoznaj się z regulaminem, określającym warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Znajdziesz go na stronie: https://www.dns.pl/regulamin.html.

Występując o rejestrację domeny, uzyskasz status oferenta. W swojej ofercie będziesz musiał potwierdzić, że:

 • dane w niej zawarte są prawidłowe,
 • złożenie oferty i wykonywanie umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich lub przepisów prawa,
 • nazwa domeny nie będzie wykorzystywana do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, zarządzania botnetami ani do phishingu.

NASK może odmówić przyjęcia Twojej oferty w szczególności, gdy:

 • nie spełniłeś warunków technicznych, określonych w witrynie internetowej NASK,
 • NASK jest związany umową o utrzymywanie tej samej nazwy domeny, która została wskazana w Twojej ofercie albo trwa proces zawierania takiej umowy.

Wszelkie prawa i obowiązki związane z użytkowaniem przez Ciebie domeny będą opierały się na umowie zawartej pomiędzy Tobą a NASK. Zwróć uwagę, że prawo do domeny nie jest prawem własności. Masz status abonenta domeny, ale Twoje logo (o ile je wcześniej zgłosiłeś) będzie objęte prawem ochrony do znaku towarowego.

 

3.3 Strona

Strona to także portal, czyli inaczej drzwi prowadzące na platformę. Tu możesz prowadzić osobne odsłony dla takich form jak: blog, forum, serwis, strona szkoleniowa lub inne.

Patrz szerzej:

mikroPorady.pl

Serwer, czyli miejsce na Twoją stronę www

To kolejny element, o który musisz zadbać na samym początku realizacji swojego przedsięwzięcia.

Większość firm, oferujących rejestrację domeny proponuje również usługi serwerowe. Można je wykupić od jednego dostawcy - jako „usługi hostingowe”. Przed wyborem firmy, przeczytaj opinie innych internautów. Tworzenie strony internetowej to także wybór języka programowania oraz szaty graficznej. Jeżeli nie masz umiejętności w tym zakresie, możesz skorzystać z pomocy programisty i/lub grafika - freelancera, który za ustaloną kwotę podejmie się tego zadania.

Dotychczas mówiliśmy o stronie, lecz równie dobrze może to być portal i platforma dla większego przedsięwzięcia. W dalszej części, pisząc o stronie czy portalu, na którym możesz prowadzić wiele stron, będziemy używać określenia - witryna.

Potrzebujesz jeszcze hostingu, czyli miejsca na dobrym serwerze. W Internecie znajdziesz różne oferty hostingowe. Tę usługę możesz wykupić np. w formie abonamentu.

Dobre pozycjonowanie

Po utworzeniu witryny, trzeba zająć się jej właściwym pozycjonowaniem, by pozyskiwała jak największą liczbę odwiedzających użytkowników. Powinna też umożliwiać dostęp do płatnych części serwisu, by Twoje przedsiębiorstwo się rozwijało.

W związku z tym, zwróć szczególną uwagę na:

 • jakość kodu programistycznego,
 • jakość treści stron www,
 • nawigację w portalu/serwisie,
 • optymalizację tytułu strony głównej oraz podstron (tzw. sekcja Title),
 • metatagi,
 • linkowanie wewnętrzne sklepu.

Wciąż skuteczne są ulotki, wizytówki oraz bannery. Materiały drukowane zaliczane są do klasycznych i najtańszych form reklamy. Pamiętaj, by rozdawać je obecnym i potencjalnym klientom - wykorzystuj do tego codzienne sytuacje. W ten sposób możesz dotrzeć do sporej grupy osób.

 

3.4 Forma opodatkowania sklepu internetowego

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy jako osoba fizyczna lub spółka osobowa, to masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • ryczałt,
 • zasady ogólne według skali podatkowej,
 • podatek liniowy.
Działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. W przypadku sklepu internetowego może to być bardzo opłacalne, bo podatek jest niski, a formalności ograniczone do minimum. Nie masz jednak możliwości rozliczania kosztów. Jeżeli uzyskasz pojedynczy przychód wykluczający ryczałt, musisz natychmiast przejść na zasady ogólne i prowadzić księgę przychodów i rozchodów - KPiR.
 
Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest możliwe, gdy przedsiębiorca nie przewiduje przekroczenia pierwszego progu skali, tj. – 120 000,00 zł dochodu.

Jeżeli sklep internetowy będzie prowadzony w formie spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwo automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga zgłoszenia przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS. Natomiast wieloosobowa spółka z o.o., spółka komandytowo-akcyjna lub akcyjna nie stanowią podstawy do ubezpieczenia w ZUS.

 

3.5 Konto firmowe dla sklepu internetowego

Nie ma w polskim porządku prawnym przepisów, które nakazują przedsiębiorcom posiadanie odrębnego konta firmowego. Płatności związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego mogą odbywać się również za pośrednictwem konta osobistego. Ważne, by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca. W przypadku sklepu internetowego, zdecydowana większość płatności odbywa się online. Dlatego, chociaż dla celów czysto organizacyjnych, warto założyć oddzielny rachunek firmowy.

 

3.6 Regulamin sklepu internetowego

Jest to o zbiór norm i zasad, regulujących sposób dokonywania transakcji poprzez stronę internetową. Porządkuje także kwestie związane m.in. z komunikacją z klientem. Jest zbiorem informacji dla klienta: o sklepie, formach płatności, czasie oczekiwania itp. musi bazować na obowiązujących przepisach prawnych i ujmować wszystkie kwestie, które powinien wiedzieć kupujący. Ma być napisany językiem zrozumiałym dla potencjalnego klienta, by nie miał problemów ze zrozumieniem jego treści.

Warunki przewidziane w regulaminie sklepu internetowego powinny wypełniać postanowienia wynikające przede wszystkim z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W świetle przywołanej ustawy, konsument ma szczególną ochronę i musi być informowany o wszystkim kwestiach, które ustawodawca uznał za konieczne. Jeżeli transakcje w e-sklepie przeprowadzane są wyłącznie między przedsiębiorcami, regulamin może być bardziej ogólny. Jeżeli sprzedaż jest mieszana (sklep jest dostępny i dla konsumentów, i dla podmiotów profesjonalnych), warto zredagować szczegółowe zasady sprzedawania w e-sklepie.

 

3.7 Sprzedaż na targowiskach, jarmarkach, w trakcie imprez okolicznościowych

Swoje produkty możesz sprzedawać także w trakcie imprez okolicznościowych, na targowiskach oraz jarmarkach.

Terminem „targowisko” określane są miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż, niezależnie od objęcia danego terenu uchwałą gminy, dotyczącą jego lokalizacji.

Warto wiedzieć, że od stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy zwalniające z opłaty targowej
 • osoby fizyczne osób prawnych oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;
 • rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

3.8 Sprzedaż na straganie a wymóg kasy fiskalnej

Jeżeli sprzedajesz swoje produkty na straganach osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, musisz posiadać kasę fiskalną i właściwie ewidencjonować sprzedaż.

Zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej:

 • jeżeli Twój obrót nie przekracza wysokości 20.000 zł,
 • produkty, które sprzedajesz nie są wymienione w katalogu towarów, które bezwzględnie powinny być nabijane na kasę.
Musisz oczywiście prowadzić ewidencję sprzedaży - każdorazowo zapisywać transakcje na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych.
 
Powinieneś wiedzieć jednak, że od 2021 roku wiele branż zostało objęte obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej online – koniecznie sprawdź czy ten obowiązek dotyczy także Ciebie!

3.9 Produkcja replik broni a prawo

Produkując repliki średniowiecznej broni białej - wszelkiego rodzaju miecze, musisz znać regulacje dotyczące broni i amunicji, obowiązujące na terenie kraju.

W Polsce zasady dotyczące:

 • wydawania i cofania pozwoleń na broń,
 • nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji,
 • przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji,
 • posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców,
 • funkcjonowania strzelnic,

określa ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Zgodnie z ustawą za broń uważana jest:

 • broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa;
 • broń pneumatyczna;
 • miotacze gazu obezwładniającego;
 • narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
  a) broń biała w postaci:
  - ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
  - kastetów i nunczaków,
  - pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
  - pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
  b) broń cięciwowa w postaci kusz,
  c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Jeżeli wytwarzasz jedynie repliki broni średniowiecznej, takie jak miecze, topory, sztylety, łuki czy kusze, nie musisz występować o pozwolenia. Takich dokumentów nie musisz też wymagać od swoich odbiorców.

 • Jeżeli swoje wyroby sprzedajesz w sklepie internetowym pamiętaj, by je właściwie opakować. Osoby, które je transportują nie mogą zrobić sobie krzywdy.

Pamiętaj o:

 • zawarciu umów o dystrybucję do klienta (formie spedycji, przez wyspecjalizowane firmy lub dropshopping),
 • ustaleniu osobnych warunków umów, regulujących sprawy m.in. reklamacji, odstąpienia od umowy, wymiany produktów.

 

3.10 Dotacje

Dotacje z urzędów pracy

Przyszły przedsiębiorca, planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji :

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu.
 • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.
 • Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Inne ważne informacje.

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.
 • Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1265).

Środki unijne

Obecnie, w ramach funduszy europejskich, wydatkowane są środki m.in. na rozwój działalności firmy (zakup sprzętu, doposażenia) oraz informatyzację (wprowadzenie e-handlu, portale e-usługowe).


Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są możliwe dwa źródła dofinansowania:

1. w przypadku osób poniżej 30 lat – wsparcie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna

2. w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacje i pożyczki w Regionalnych Programach Operacyjnych, realizowanych w każdym województwie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna

 

3.11 Inne możliwości

Twój pierwszy biznes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Jeśli jesteś osobą niepracującą i nie miałeś wcześniej własnej firmy, to możesz skorzystać z pożyczki w programie Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie”. Jest to finansowanie ze źródeł krajowych, koordynowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Funduszami dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

W programie przewidziane są dwa instrumenty:

a) pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Może być przyznana:

 • niepracującym studentom ostatniego roku studiów wyższych,
 • absolwentom szkoły wyższej do 4 lat od ukończenia studiów,
 • zarejestrowanym osobom bezrobotnym.

b) pożyczka na utworzenie miejsca pracy

Może być przyznana:

 • podmiotom, które skorzystały z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
 • niepublicznym przedszkolom i szkołom, żłobkom i klubom dziecięcym,
 • gospodarstwom rolnym i podmiotom prowadzącym dział specjalny produkcji rolnej (które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudniały już co najmniej 1 pracownika).

Szczegółowe informacje opublikowane są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy, na podstawie znowelizowanej w 2014 r. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

3.12 Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2022.1360 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2022.1467 t.j.);
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021.690 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022.1510 t.j.);
 5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (2022.2647 t.j.);
 6. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2022.690 t.j.);
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 t.j.);
 8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020.344 t.j.);
 9. Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1770 t.j.);
 10. Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 2022.2516 t.j.).

Stan prawny - 31.01.2023

 

 Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT