Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak założyć szkołę nauki jazdy dla kobiet

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Dla kogo jest otoczenie prawne ( wstęp )

Szkołę nauki jazdy może otworzyć praktycznie każdy. To dobry pomysł na biznes, gdy zdobyłeś już doświadczenie, pracując u kogoś jako instruktor, a teraz podejmujesz decyzję o rozpoczęciu działalności na własny rachunek. Możesz też dopiero startować na tym rynku
i zacząć od współpracy z większą, znaną i działającą od dłuższego czasu szkołą.

Jako właściciel szkoły jazdy, sam nie musisz być instruktorem. Możesz zatrudnić minimum jedną osobę z uprawnieniami oraz wykładowcę do szkoleń teoretycznych. Możesz też zdobyć stosowne uprawnienia. Przepisy określają, jakie wymagania są potrzebne, aby zostać instruktorem nauki jazdy.

Działalność w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców należy do kategorii tzw. działalności regulowanych. Trzeba więc spełnić określone wymogi. Oprócz uzyskania wpisu do CEIDG/KRS, konieczna rejestracja jako przedsiębiorca, prowadzący ośrodek szkolenia kierowców.

Poniższy materiał będzie zatem pomocny wszystkim, którzy marzą o rozpoczęciu tego rodzaju działalności i podejmą decyzję o start up w tym biznesie.

Dobrym pomysłem jest znalezienie niszy na tzw. rynku relewantnym (brak konkurencji na takim rynku). Warto pomyśleć o działalności dedykowanej, skierowanej do oznaczonej grupy docelowej, np. młodzieży, obcokrajowców, obywateli Ukrainy lub kobiet. Można założyć też szkołę dla osób, które chcą zacząć od motorynki, motoroweru, motocykla (jednoślady).

Z punktu widzenia stricte biznesowego, to będzie ważny element strategii marketingowej
i promocyjnej, zachęcający do skorzystania z oferty właśnie Twojej szkoły.

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

2.1 W jakiej formie możesz prowadzić ośrodek szkolenia kierowców

Formuła może być dowolna. Wyjątkiem są spółki partnerskie, zarezerwowane dla określonych zawodów (adwokat, radca prawny). Szkoła jazdy może zatem działać jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, sp. z o.o., jak i spółka akcyjna.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki cywilnej, musisz mieć wpis w CEIDG. Pozostałe rodzaje działalności należy zarejestrować w KRS.

Jeżeli chcesz sprzedawać towary lub usługi objęte podatkiem VAT, musisz najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie takiej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk ten służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów
i usług. Wypełniony formularz, składasz wraz z wnioskiem do CEIDG lub bezpośrednio do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

2.2 PKD dla Twojego ośrodka szkolenia kierowców

Podstawowym PKD dla ośrodka szkolenia kierowców jest 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. Możesz oczywiście poszerzyć swoją ofertę usług o inne formy szkoleń, np. dodatkowe przygotowanie do egzaminów z kodeksu drogowego (prawa ruchu drogowego) czy dla taksówkarzy z topografii drogowej miasta (85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane).

 

2.3 Forma opodatkowania

Masz do wyboru opodatkowanie na zasadach ogólnych lub liniowo - według stawki 19%. Jeżeli dopiero zaczynasz działalność, to możesz skorzystać z ulg dla nowych przedsiębiorców.


Opodatkowanie według skali może okazać się opłacalne, gdy nie przewidujesz przekroczenia pierwszego progu podatkowego (120 000,00 zł dochodu). W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, możesz skorzystać z wielu ulg (np. ulgi prorodzinnej czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem). Takich możliwości nie daje podatek liniowy. Gwarantuje on natomiast, że niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu, zawsze płacisz 19% podatek.

Wybór formy opodatkowania dla ośrodka szkolenia kierowców, zależy od wielkości osiąganego dochodu oraz indywidualnej sytuacji podatnika.
 
Jeżeli szkoła jazdy będzie prowadzona w formie spółki kapitałowej (spółka z o. o., prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna) lub w formie spółki komandytowo-akcyjnej, automatycznie staje się podatnikiem podatku CIT.
 
O różnych formach opodatkowania czytaj więcej w serwisie mikroPorady.pl:

 

 Instrukcja wyboru formy działalności

   

 

2.4 Ośrodek szkolenia kierowców a VAT

Z interpretacji Ministra Finansów wynika, że kursy prawa jazdy na kategorię B, C oraz CE zaliczyć można jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT, na mocy art. 43 ust.1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku VAT nie są natomiast szkolenia obejmujące motocyklistów (kat. A), gdyż nie mogą one służyć działalności zawodowej.

 

2.5 Składki ZUS

Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić siebie do ubezpieczenia w ZUS, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Każdy wspólnik ww. spółek, sam płaci składki na własne ubezpieczenie. Jeżeli dopiero ,,startujesz’’ z działalnością, możesz skorzystać z ulg dla nowych przedsiębiorców.

Składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, będziesz rozliczać w deklaracji - formularz ZUS DRA.

Pamiętaj!
 
Osoby rozpoczynające prowadzenie jednoosobowej działalności mogą najpierw korzystać z tzw. ulgi na start, czyli zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (pozoztaje wyłącznie obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która może zostać odliczona od podatku. Następnie na podstawie ustawyo systemie ubezpieczeń społecznych, korzystać także z dotychczasowych, tzw. preferencyjnych stawek ZUS, przez okres 24 miesięcy. Jest to niezależne od ulgi/zwolnienia, o których mowa wyżej. Ponadto osoby korzystające z preferencyjnych stawek ZUS, nie mają obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.

Prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie wieloosobowej spółki z o.o., wieloosobowej prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do ubezpieczenia takiej osoby prawnej w ZUS. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są natomiast płatnikami składek, w przypadku zatrudniania pracowników (również tych na zlecenie lub umowy o inne usługi). Jeżeli będziesz, na przykład jako Prezes spółki, otrzymywał wynagrodzenie z kontraktu menadżerskiego, to również będziesz płacił składki ZUS.

artcile

Aspekty prawne związane z tym biznesem

3.1 Konto firmowe - czy trzeba je mieć?

Przepisy nie nakazują wprost, aby przedsiębiorca posiadał odrębne konto firmowe. Można się rozliczać również za pośrednictwem osobistego rachunku bankowego. Ważne, by jego właścicielem był wyłącznie przedsiębiorca. Należy wystąpić, w ramach rachunku, o tzw. subkonto. Nie wolno w celach firmowych korzystać ze wspólnego rachunku małżonków. Klientami ośrodka szkolenia kierowców są przede wszystkim osoby prywatne. Aktualnie ograniczono możliwość płacenia gotówką. Można jednak rozważyć tę opcję.

 

3.2 Wymogi, które musisz znać

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1. Posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

 • salę wykładową,
 • pomieszczenie biurowe,
 • plac manewrowy,
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

2. Zatrudnia co najmniej jednego instruktora, który ma uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców. Musi mieć prawo do prowadzenia szkoleń, w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy, określonej we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców (patrz niżej). Właściciel szkoły jazdy może sam być instruktorem, który spełnia powyższe wymagania.

3. Posiada zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest starosta, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia takiego ośrodka.

Wpis do rejestru musi zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 • numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
 • oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;
 • adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, należących do ośrodka szkolenia kierowców, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;
 • zakres prowadzonego szkolenia;
 • imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
 • numer rejestracyjny każdego pojazdu, który służy do nauki jazdy.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 3. posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej.”

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców umieszcza się dane przedsiębiorcy podlegające zgłoszeniu (jw.), numer w rejestrze, numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców. Nie podaje się adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby.

Po opłaceniu wpisu oraz uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, zostajesz wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i otrzymujesz urzędowe zaświadczenie.

Możesz złożyć wniosek o rozszerzenie zakresu szkolenia prowadzonego przez Twój ośrodek. Gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, po wpisaniu do rejestru, informuje o tym fakcie starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka.

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć staroście informację o wszelkich zmianach danych,
w zakresie obejmującym zgłoszenie (jw.), w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Starosta jest obowiązany wpisać przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis. Jeżeli starosta nie zrobi tego w ustawowym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy starosta wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis. Może to zrobić przed upływem 7 dni, od dnia otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa powyżej, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku.

 

3.3 Rozpoznanie rynku

W przypadku szkoły nauki jazdy, podstawa to:

 • odpowiednie warunki lokalowe,
 • wyposażenie dydaktyczne,
 • plac do wykonywania manewrów,
 • co najmniej jeden samochód przystosowany do nauki.

Zanim zdecydujesz się na ten biznes, musisz przeprowadzić tzw. rozeznanie rynku. Warto sprawdzić, np. jak dużo szkół jazdy działa w Twoim mieście, regionie; jakie usługi oferują. Twój rejon to tzw. rynek relewantny dla danej usługi.

 

3.4 Uprawnienia instruktora

Możesz nim zostać, jeżeli legitymujesz się co najmniej średnim wykształceniem i masz prawo jazdy od co najmniej trzech lat w kategorii, w której zamierzasz szkolić kursantów. Jeżeli chcesz uzyskać uprawnienia instruktora, musisz ukończyć kurs kwalifikacyjny, a potem zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę oraz postarać się o wpis do ewidencji instruktorów. Potrzebne jest też orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Nie możesz zostać instruktorem, jeśli byłeś skazany wyrokiem lub orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Pamiętaj!

Instruktor jazdy musi regularnie badać swoje zdrowie oraz predyspozycje psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku instruktora jazdy. Zaświadczenia lekarskie musisz przedkładać staroście, by utrzymać ważność legitymacji instruktora.

Zdobycie uprawnień jest kosztowne i zajmuje sporo czasu. Być może będzie się to bardziej opłacało niż zatrudnienie pracownika. Pamiętaj, że musisz zatrudnić osobę, która zajmie się wykładami teoretycznymi. Jeśli nie masz stosownych uprawnień, potrzebny będzie także wykładowca, który poprowadzi szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. Jest ono obowiązkową częścią kursu na prawo jazdy. Osoba, która może je prowadzić, musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 • wykonywać zawód lekarza lub pielęgniarki,
 • posiadać kwalifikacje instruktora Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • posiadać kwalifikacje ratownika medycznego.

 

3.5 Czas na lokal

Przede wszystkim musisz dysponować odpowiednim lokalem i placem manewrowym.

Twój lokal musi posiadać:

 • salę wykładową przystosowaną do nauki,
 • biuro do obsługi kursantów oraz przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkoleń kierowców, zgodnie z wymogami RODO, a więc odpowiednio chronionej.

Musisz mieć co najmniej jedną salę o powierzchni nie mniejszej niż 25 mkw., wyposażoną
w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. Jeżeli w sali wykładowej jest więcej niż 20 osób, to powierzchnia tej sali powinna być powiększona o 1 mkw. dla każdej kolejnej osoby. Sala musi być ogrzewana i odizolowana od innych pomieszczeń. Kursanci powinni mieć zapewniony dostęp do toalety. Nie musisz mieć własnego lokalu, salę na szkolenia możesz wynająć. W celu zmniejszenia kosztów, możesz to zrobić, np. wspólnie z innym ośrodkiem szkolenia kierowców. Doskonale nadają się do tego klasy lekcyjne w szkołach. Z myślą o przyszłych kursantach, warto wziąć pod uwagę lokum w centrum miasta, z dobrym dojazdem. Jednak, wynajęcie sali w dobrej lokalizacji może stanowić spory koszt.

Pamiętaj!

Przepisy prawa nie wymagają, aby elementy ww. infrastruktury były własnością prowadzącego naukę jazdy. Właściciel szkoły jazdy musi jedynie posiadać tytuł prawny, dający podstawę do dostępu do pomieszczeń lub ruchomości. Może to być zarówno najem, jak i dzierżawa,
a także użyczenie lub użytkowanie ustanowione przez właściciela.

Wybór lokalu patrz też:

   Wybór lokalu i lokalizacji na siedzibę firmy:

 

3.6 Zapewnij pomoce dydaktyczne

Pomieszczenie, w którym będą szkolić się kursanci, musi być odpowiednio wyposażone. Należy postarać się o odpowiednią liczbę komputerów; przydatny może być telewizor, rzutnik multimedialny czy odtwarzacz DVD. W sali powinna być tablica do pisania oraz makieta lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze. Musisz dysponować tablicami poglądowymi z zakresu szkolenia, programami komputerowymi lub filmami wideo, prezentującymi zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, kierowania pojazdem, podstawowe czynności związane z jego obsługą i kontrolą oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku.

Powinieneś także zapewnić kursantom inne pomoce naukowe, zwłaszcza dostęp do aktualnych tekstów aktów prawnych z zakresu ruchu drogowego i warunków używania pojazdów (drukowane i CD).

 

3.7 Zapewnij plac manewrowy

Do praktycznej nauki jazdy niezbędny jest plac do wykonywania manewrów. Powinien być oświetlony, utwardzony (o nawierzchni asfaltowej, betonowej lub z kostkowej - wskazana jest mieszana). Ma być wyłączony z ruchu innych pojazdów niż przeznaczone do nauki jazdy. Przyszli kierowcy muszą mieć możliwość wykonania na nim każdego z zadań egzaminacyjnych (z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu). Powierzchnia tego placu zależy od tego, na jaką kategorię prawa jazdy prowadzisz szkolenie. 

 

3.8 Wyposaż szkołę w samochód do nauki jazdy

Musisz dysponować co najmniej jednym samochodem dopuszczonym do ruchu i przystosowanym do nauki jazdy. Musi on spełniać wymagania określone w przepisach, dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Samochód przeznaczony do nauki jazdy musi być odpowiednio oznakowany - powinien mieć na dachu kwadratową, niebieską tablicę z białą literą "L". Na drzwiach, po obu stronach auta, powinna być też umieszczona nazwa i adres ośrodka szkolenia kierowców.

Należy szkolić kursantów na takich samych samochodach, na jakich może się odbywać egzamin w ośrodku egzaminacyjnym. Samochód możesz kupić, wziąć na kredyt albo skorzystać z leasingu lub go wydzierżawić.

 

3.9 Pamiętaj o reklamie i promocji

Warto, żebyś już na starcie zadbał o reklamę i promocję. Mogą to być, np. ulotki, plakaty rozwieszane w okolicy, banery reklamowe, wizytówki. Najskuteczniejsza może okazać się reklama w Internecie. Pomyśl o własnej stronie internetowej i zadbaj o jej dobre pozycjonowanie.

Możesz także skorzystać z oferty reklamy kontekstowej wyszukiwarki Google albo umieścić reklamę na portalach, które często odwiedzają Twoi potencjalni klienci. Możesz zamieścić ogłoszenia w lokalnej prasie. Warto pomyśleć o różnego rodzaju promocjach, np. zaproponować rozłożenie opłat za kurs na raty, zaoferować darmowe materiały czy pierwszą lekcję gratis.

 

3.10 Zasady nauczania przyszłych kierowców

Szkolenie przyszłego kierowcy powinno składać się z dwóch części:

 • teoretycznej, dotyczącej kierowania pojazdem, np. w formie wykładów lub ćwiczeń,
 • praktycznej na placu manewrowym oraz na drogach publicznych.

Część teoretyczna może odbywać się w formie e-learningowej. Musisz uzyskać od starosty odpowiednie poświadczenie, potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań. Kursant powinien przejść także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia, przyszły kierowca zdaje egzamin wewnętrzny, który ma na celu sprawdzenie poziomu jego wiedzy oraz nabytych umiejętności.

Po zakończonym kursie oraz zdanym egzaminie wewnętrznym, szkoła jazdy ma obowiązek wystawić kursantowi odpowiednie zaświadczenie, pozwalające mu na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Pamiętaj!

Od 2014 r., do części teoretycznej egzaminu państwowego można podchodzić bez odbycia szkolenia.

Poza ofertą szkolenia podstawowego (dla osób, które po raz pierwszy przystępują do egzaminu państwowego), ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić także szkolenia uzupełniające.

Ośrodek szkolenia kierowców to nie to samo, co ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Tam swoje umiejętności rozwijają kierowcy, którzy już posiadają prawo jazdy. Prowadzone są też praktyczne szkolenia, dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym. Możesz je również oferować. Pamiętaj, by zgłosić odpowiedni przedmiot działalności.

 

3. 11 Dotacje i wsparcie ze środków UE

a) dotacje z urzędów pracy

Przedsiębiorca, planujący założenie własnej działalności gospodarczej może starać się o bezzwrotną dotację z urzędu pracy.

Warunki uzyskania dotacji :

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej (po zarejestrowaniu w powiatowym urzędzie pracy jako osoba o takim statusie), statusu Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej, bezrobotny nie może w przeciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez uzasadnienia odmówić przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego bądź stażu. 
 • Odczekanie trzech miesięcy od rejestracji w urzędzie jako osoby bezrobotnej. Po tym czasie można złożyć wniosek o dofinansowanie. Niektóre urzędy skracają ten czas do miesiąca, a inne zwiększają liczbę wymogów. Dlatego warto się zapoznać z wewnętrznym regulaminem przyznawania dotacji obowiązującym w danym urzędzie.
 • Bezrobotny, starający się o dotację z urzędu pracy nie może być studentem studiów dziennych. Może studiować zaocznie.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Dotyczy to okresu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku (w niektórych urzędach pracy obowiązuje dłuższy okres).

Inne, ważne informacje.

 • Dotacji z urzędu pracy nie otrzyma osoba, która w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, bez uzasadnienia, odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
 • Osoba, która stara się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dotyczy to okresu 2 lat, liczonych od dnia złożenia wniosku.
 • Dotacji nie uzyska osoba, która już wcześniej otrzymała bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności lub złożyła w tym samym czasie wniosek o dotację w innym urzędzie.
 • Wysokość dotacji zależy od możliwości finansowych danego urzędu. W praktyce jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
 • Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i we wskazanym w umowie terminie. W przypadku złamania warunków umowy lub prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy, trzeba zwrócić urzędowi pełną kwotę uzyskanej dotacji wraz z odsetkami, w terminie 30 dni.
 • Zdarza się, że urzędy rozpatrujące wniosek o udzielenie dotacji, biorą pod uwagę to, czy przyszły przedsiębiorca dysponuje jakimiś środkami, które chce przeznaczyć
 • na finansowanie planowanej działalności. Mówi o tym Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

b) środki unijne

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji unijnej na swoją działalność, udaj się do jednego z punktów informacyjnych. Tam dowiesz się nie tylko o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, ale także o dotowanych szkoleniach, konkursach i kursach.

Obecnie są możliwe dwa źródła dofinansowania:

1. w przypadku osób poniżej 30 lat – wsparcie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (Europejski Fundusz Społeczny, Inicjatywa dla młodych)

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3099/3756=Osoba%20fizyczna

2. w przypadku osób powyżej 30 lat – dotacje i pożyczki w Regionalnych Programach Operacyjnych, realizowanych w każdym województwie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/osoba-fizyczna/#/3764=3100/3756=Osoba%20fizyczna

Na potrzeby uruchomienia szkoły nauki jazdy, dofinansowaniem unijnym mogą zostać objęte wydatki inwestycyjne związane, np. z:

 • remontem pomieszczeń i ich adaptacją na potrzeby firmy;
 • wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne urządzenia, np. komputer, monitor, skaner, wzornik, oprogramowanie komputerowe oraz inne pomoce dydaktyczne;
 • reklamą firmy w mediach.

Nie musisz mieć dużych środków, aby rozpocząć biznes w postaci szkoły nauki jazdy. Głównym kosztem będzie zakup samochodu i przystosowanie go do nauki jazdy. Możesz skorzystać z szerokiej oferty kredytowej, jak i leasingowej. W tym ostatnim przypadku płacisz tylko raty, które stanowią koszty uzyskania przychodu, a więc pomniejszają Ci podatek.

Do tego dochodzą koszty bieżącej działalności.

Musisz wynająć salę wykładową, opłacić telefony, kupić materiały biurowe. Jeśli sam nie masz uprawnień instruktora, będziesz musiał go zatrudnić. Konieczny też będzie wykładowca do prowadzenia zajęć teoretycznych oraz pomoce dydaktyczne, np. materiały, podręczniki, testy. Do tego dochodzą wydatki na reklamę i promocję. Do miesięcznych kosztów należy doliczyć eksploatację auta oraz paliwo. Trzeba też płacić za korzystanie z placu manewrowego.

Pamiętaj, że Twoi klienci muszą czuć się bezpiecznie. Twój obowiązek to - ubezpieczyć siebie oraz swoich kursantów od odpowiedzialności cywilnej. To także jest istotny koszt.

Jako właściciel szkoły jazdy, musisz zadbać, aby prowadzone szkolenia były na wysokim poziomie. Uczestnik szkolenia, po zdanym egzaminie z pewnością podzieli się ze swoimi znajomymi dobrą opinią na temat Twojego ośrodka szkolenia kierowców.

 

3.12 Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021.1360 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022.988 t.j.);
 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2021.1212 t.j.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. (Dz. U 2019.1206 t.j.);
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r., w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji. (Dz. U 2020.1286 t.j.);
 6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2021.2351 t.j);
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U 2003 poz. 169.1650 t.j.);
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Stan prawny - 31.01.2023

 Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT