Analiza otoczenia prawnego dla:

Jak produkować luksusowe domy na drzewach i zrealizować swoje marzenie z dzieciństwa?

Powrót do pomysłu na biznes
artcile

Kto może skorzystać z otoczenia prawnego? Wprowadzenie

Niniejszy dokument został przygotowany dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jednym z dwóch obszarów, lub chcących je połączyć. Pierwszy z nich to projektowanie i/lub produkcja luksusowych domów na drzewach. Z kolei ich wynajmowanie w ramach świadczenia usług hotelowych stanowi obszar drugi. Jak już wspomnieliśmy możliwe jest ich połączenie i zbudowanie komplementarnego, „samowystarczalnego” przedsiębiorstwa.

W tym poradniku omówiliśmy najważniejsze kwestie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej szczególne aspekty po uwzględnieniu specyfiki świadczenia usług hotelarskich, projektowych i budowlanych. Dowiesz się z niego także czym jest znak towarowy i prokura. Po lekturze przygotowanego przez nas dokumentu będziesz świadomy ciążącej na Tobie jako przedsiębiorcy odpowiedzialności odszkodowawczej i możliwości reasekuracji. Pomożemy wybrać Ci odpowiednią formę prawną i zasygnalizujemy możliwe formy finansowania Twojego przedsiębiorstwa. Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi, ta maksyma jest wciąż aktualna i nieustannie potwierdzana, zatem warto wiedzieć więcej!

artcile

Wybór formy prowadzenia działalności

Zanim zostaniesz oficjalnie przedsiębiorcą musisz zastanowić się w jakiej formie prawnej chcesz działać. Spektrum możliwości jest ograniczone i regulują je właściwe przepisy. Możesz prowadzić biznes samodzielnie lub wspólnie z zaufaną osobą. Możesz również, z myślą o kapitale założyć spółkę kapitałową, dzięki której podbijesz rynki. Pamiętaj, że każda działalność gospodarcza wymaga zarejestrowania we właściwym rejestrze. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych jest to Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG), zaś dla spółek prawa handlowego – rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej zostały szczegółowo przedstawione w materiale publikowanym w serwisie Mikroporady.pl, jeżeli po przeczytaniu poniższego opracowania będziesz miał wątpliwości, koniecznie go przeczytaj!

 Poradnik – Wybór formy działalności

 

2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to najpowszechniejsza i „najprostsza” forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Można ją streścić w ten sposób, że odpowiadasz za wszystko co dotyczy przedsiębiorstwa. Jesteś alfą i omegą: szefem, odpowiadasz za zobowiązania przedsiębiorstwa całym swoim majątkiem, reprezentujesz je i zatrudniasz pracowników. Najczęściej to mikro i małe przedsiębiorstwa działają jako jednoosobowe działalności gospodarcze, choć nie ma formalnych przeszkód, aby tę formę przyjęły także większe podmioty. Pamiętaj, że za zobowiązania swojej firmy ponosisz odpowiedzialność bez ograniczenia. Rozciąga się ona także na Twojego małżonka jeśli w małżeństwie nie ustanowiono ustroju rozdzielności majątkowej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga rejestracji. Jak już wspomniano w punkcie poprzedzającym, właściwy rejestrem jest CEIDG. Postępowanie w tej sprawie jest inicjowane na wniosek zainteresowanego. Wniosek o wpis jest wolny od opłat. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (dalej również jako „Prawo przedsiębiorców”) wpisu można dokonać na następujące sposoby:

 1. on-line w systemie teleinformatycznym CEIDG. Wymaga to założenia konta
  i następnie wprowadzenia danych ewidencyjnych. Wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
 2. tradycyjnie – poprzez złożenie w urzędzie gminy odpowiedniego formularza.

Ostrzegamy: w Internecie można znaleźć oferty podmiotów komercyjnych, które oferują pośrednictwo w zakładaniu działalności gospodarczej. Zachęcamy do skorzystania z możliwości rejestracji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rządowej witryny CEIDG. Jest ona wbrew pozorom prosta w obsłudze i intuicyjna. Chroń swoje dane!

 

2.2. Spółka cywilna

Istnieje kilka ważnych zasad, które musisz znać zanim zawrzesz umowę spółki cywilnej.

 1. No właśnie – umowę. Spółka cywilna nie ma osobnego bytu prawnego, bowiem jest tylko umową uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej również jako: „k.c.”). Nie jest ona spółką prawa handlowego.
 2. Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, dlatego do rejestru wpisowi podlegają jej wspólnicy.
 3. Umowa spółki cywilnej wymaga formy pisemnej.
 4. Wraz ze wspólnikiem ponosicie odpowiedzialność za zobowiązania związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej solidarnie i całym swoim majątkiem.
 5. Ustawodawca wskazał, że celem spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.
 6. Do spółki powinieneś wnieś wkład. Zgodnie z art. 861 k.c. może nim być własność, inne prawa lub świadczenie usług.

Szczególna odpowiedzialność za zobowiązania spółki intuicyjnie wskazuje, że powinieneś darzyć swojego wspólnika dużym zaufaniem. Dodajmy, że nie musi być nim wyłącznie osoba fizyczna. Nie ma przeciwwskazań, aby wspólnikiem spółki cywilnej były także osoby prawnej i ułomne osoby prawne.

 Umowa spółki cywilnej – wzór z komentarzem prawnym

 

2.3. Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego to te, które zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych – dalej jako: „k.s.h.”. Istnieje zasadniczy podział tych spółek na osobowe i kapitałowe. Do pierwszej grupy zaliczamy spółki: partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna i prosta spółka akcyjna wyczerpują katalog spółek kapitałowych. Wszystkie
z nich służą zrzeszaniu osób i kapitału dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli planujesz włączyć do swojego biznesu jeszcze jakąś osobę, która jest gotowa do wspólnego zawojowania rynku, odpowiednia będzie dla Ciebie spółka jawna. Będziecie w niej odpowiadać solidarnie za zobowiązania ze sobą i ze spółką. Na pocieszenie dodamy, że macie w niej równe prawa i swobodnie kształtujecie pozycję waszego biznesu. Ustawodawca zastrzegł spółkę partnerską dla niektórych, specjalistycznych zawodów.
W katalogu przedstawionym w art. 88 k.s.h. znalazł się m.in. architekt. Być może to właśnie współpraca z innym architektem pomoże Ci osiągnąć spektakularny sukces. Spółki komandytowa i komandytowo-akcyjną, mają już nieco bardziej rozbudowaną strukturę. Funkcjonowanie w tej formie wymaga więc szerszej wiedzy i zaangażowania większego kapitału.

Jeśli idzie o spółki kapitałowe, radzimy pod uwagę wziąć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest ona najbardziej elastyczną ze spółek, czego dowodzą częste klauzule zawarte w odniesieniu do niej w Kodeksie spółek handlowych: „chyba, że umowa spółki stanowi inaczej”, a także ogólna zasada legalności celu (por. art. 151 §1 k.s.h.). Pamiętaj, że minimalna wartość kapitału zakładowego to 5000 zł, a minimalna wartość nominalna udziału to 50 zł. Spółka akcyjna jest właściwa dla przedsiębiorstw tworzonych z „większym rozmachem”. Zawiązując ją musisz pamiętać o kapitale zakładowym wyższym niż 100 000 zł. Prosta spółka akcyjna to nowość w polskim prawie handlowym. Zapraszamy do zapoznania się z naszym opracowaniem tego tematu na portalu Mikroporady.pl. Być może to właśnie Ty będziesz jednym z pierwszych przedsiębiorców działających w tej formie.

Czytaj także:

 Porada - Prosta spółka akcyjna – czym jest? Kto i kiedy może ją założyć?

Umowa prostej spółki akcyjnej – wzór z komentarzem prawnym

 

Spółki omawiane w niniejszym punkcie podlegają rejestracji w KRS. Poniższa instrukcja wyjaśnia krok po kroku całą procedurę:

 Instrukcja - Jak utworzyć spółkę i zarejestrować ją w KRS

artcile

Pozostałe aspekty prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Posiadanie statusu przedsiębiorcy jest związane z licznymi obowiązkami. Jeśli wcześniej będziesz je znał, możesz lepiej przygotować się do stojących przed Tobą wyzwań.

 

3.1. Słownik pojęć: działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo

Każde z powołanych w tytule tego podrozdziału pojęć, posiada swoją definicję legalną. Oznacza to, że ustawodawca wskazał wprost w jaki sposób należy je rozumieć. Zarówno projektując domy na drzewie jak i prowadząc hotel, obowiązkowo musisz je znać!

Po pierwsze – działalność gospodarcza to, zgodnie z Prawem przedsiębiorców, zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Wyklucza to więc uznanie za działalność gospodarczą, działalności wykonywanej incydentalnie, na cudzą rzecz lub bez aspektu finansowego.

Po drugie – przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców, „jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”. Kodeks cywilny dodaje, że przedsiębiorcą są też osoby fizyczne, wykonujące działalność zawodową.

Po trzecie – zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej to na podstawie art. 551 k.c., przedsiębiorstwo. W rozwinięciu powołanego przepisu ustawodawca wprowadził otwarty katalog tych składników, do którego zaliczył m.in. nazwę przedsiębiorstwa, własność ruchomości i nieruchomości, wierzytelności, koncesje, licencje, zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa itd.

Czytaj także:

 Słowniczek – Przedsiębiorca

 

3.2. Źródła finansowania

Z tej części naszego opracowania dowiesz się w jaki sposób sfinansować założenie przez Ciebie biura projektowego lub hotelu i skąd uzyskać środki na zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów. Pamiętaj, że rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej możesz sfinansować tak naprawdę z dowolnego źródła, pod warunkiem, że jest ono legalne.

Pobierz Poradnik:

Poradnik – Przykładowe Rodzaje Finansowania Działalności

 

3.2.1. Kredyt bankowy

Bank jest szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa – tworzy się go na podstawie ustawy,
a jego działanie opiera się o udzielone zezwolenie. Działanie banku musi być, bez cienia wątpliwości, zgodne z prawem, zwłaszcza, że podlega on nadzorowi i kontroli organów państwowych. Nie dziwi więc fakt, że kredyt bankowy uznajemy za bezpieczną formę pozyskania kapitału. Niestety jest ona kosztowna i rozciągnięta w czasie. Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. W ten sposób nie dostaniesz kredytu, którego spłata przekracza Twoje możliwości, a bank uchroni się przed negatywnymi skutkami Twojej niewypłacalności. Na pewno słyszałeś o głośnym od lat problemie tzw. Frankowiczów. Ich doświadczenie stanowi cenną lekcję tego, że kredyty powinno zawierać się w takiej walucie, w jakiej się zarabia. Jeśli zdecydujesz się na tę formę finansowania, zadbaj o terminowość. Zwiększa to Twoje szanse na uzyskanie kredytów w przyszłości. Polecamy skorzystanie z usług profesjonalnych doradców kredytowych, którzy porównają dla Ciebie oferty wielu banków. Dobrym rozwiązaniem będzie również zapoznanie się z aktualnymi porównaniami dostępnymi w Internecie.

Sprawdź także:

 Słowniczek – Wniosek kredytowy

 

3.2.2. Środki unijne i dotacje z Urzędu Pracy

Wzrost zamożności obywateli Unii Europejskiej, dzięki rozwojowi przedsiębiorczości
i konkurencyjności przedsiębiorstw, stanowi jeden z celów Wspólnoty. W związku z tym Unia tworzy fundusze i programy, z których mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Szczególną uwagę przywiązuje się w nich do innowacyjności i ekologii. Być może domki, które zaprojektujesz będą zawierać szczególnie istotne dla środowiska rozwiązania albo będą samowystarczalne energetycznie? A może hotel, który założysz będzie w całości zeroemisyjny? Nie czekaj, sporządź biznesplan i skontaktuj się jak najszybciej z jednym ze wskazanych poniżej urzędów. Tam uzyskasz aktualne informacje o dostępnych formach wsparcia, realizowanych programach i dedykowanych funduszach. Pamiętaj, że każda dotacja jest potwierdzana umową i powinieneś się z niej sumiennie rozliczyć by uchronić się od konieczności zwracania pieniędzy.

 1. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  w Warszawie,
 2. Terenowe Punkty Informacji Funduszy Europejskich zlokalizowane w miastach wojewódzkich,
 3. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, prowadząca bezpłatną infolinię dla zainteresowanych funduszami unijnymi

Także Powiatowe Urzędy Pracy są zaangażowane w  prowadzenie różnego rodzaju programów wspierających przedsiębiorczość. Te mogą różnić się z uwagi na obszar ich działania, rodzaj beneficjenta czy wysokość przyznanego finansowania. Zalecamy kontakt z właściwym PUP-em lub śledzenie stron internetowych urzędów. Pracujący tam doradcy z pewnością wskażą właściwy program i pomogą dopełnić formalności.

Zobacz także:

Porada – Jak wybrać źródła i otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej – krok po kroku

 

3.3. Prokura

Przedsiębiorca musi mieć drugą parę oczu z tylu z głowy, a czasami przydałaby się mu także trzecia ręka. Jest wiele spraw, o których musisz pamiętać, gonią Cię terminy, telefony nie milkną, a czasami trzeba być w dwóch miejscach na raz. Przydałby Ci się odpowiednio umocowany pełnomocnik, który w Twoim imieniu dokonywałby czynności prawnych (sądowych i pozasądowych), związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W odpowiedzi na tę potrzebę, ustawodawca wprowadził w Kodeksie cywilnym instytucję prokury. Prokurent to szczególnego rodzaju pełnomocnik, którego ustanawiasz oświadczeniem woli złożonym na piśmie. Musi mieć on pełną zdolność do czynności prawnych, a najlepiej aby była to osoba, której wysoce ufasz. Podjęte przez niego czynności w Twoim imieniu jako przedsiębiorcy, będą miały taki skutek jak byś to ty ich dokonał. Jak już pisaliśmy prokurent może dokonywać tylko takich czynności, które dotyczą prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa. Możesz ustanowić jednego prokurenta (prokura samoistna) lub kilku (prokura łączna). Prokura, jej rodzaj i sposób wykonywania podlega ujawnieniu w tym samym rejestrze, w którym jest zarejestrowana Twoja działalność gospodarcza.

Czytaj także:

Słowniczek – Prokura 

 

3.4. Uprawnienia specjalistyczne

Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej są przeznaczone dla osób, posiadających szczególne uprawnienia. W tej części wyjaśnimy kim jest architekt i co musisz zrobić, aby móc prowadzić hotel. Jesteś profesjonalistą, więc działasz zgodnie z zasadami sztuki i zgodnie z prawem. Jak wyjaśnimy później, budując domek na drzewie, nie potrzebujesz pozwolenia na budowę, nie musisz też być projektantem. Ale czy chciałbyś brać na siebie odpowiedzialność oferowania noclegów w pomieszczeniach zawieszonych na wysokości, które stworzyli amatorzy?

Uprawnienia architektoniczne dają możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi tych obiektów. Wyróżnia się uprawnienia nieograniczone i ograniczone. Wyjaśnienia wymagają te drugie – mając je możesz podejmować przepisane czynności w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze nieprzekraczającej 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na jej terenie. Aby projektować bez ograniczeń musisz ukończyć dwustopniowe studia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, a nadto odbyć roczną praktykę. Do kierowania robotami budowlanymi okres praktyki na budowie wynosi półtora roku. Konieczność trzyletniej praktyki powstaje, jeśli ukończyłeś tylko pierwszy stopień studiów. Na końcu musisz pomyślnie złożyć egzamin przeprowadzany przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekt budowlany ma znacznie szerszą definicję, wskazaną w ust. 3 cytowanego przepisu: jest nim budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, mający instalację zapewniające możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, który wzniesiono z użyciem wyrobów budowlanych. Z powołanych przepisów możemy wyprowadzić wniosek, że dom na drzewie jest obiektem budowlanym, a jego tworzeniem powinni zajmować się profesjonalni projektanci. Jednak nie tylko architekci mogą prowadzić biura projektowe. Jeśli nie masz uprawnień, zatrudnij profesjonalistów lub zlecaj im wykonywanie projektów w ramach umowy o dzieło. Pamiętaj jednak, że jesteś przedsiębiorcą i musisz zarejestrować swoją działalność gospodarczą!

Wobec wzrostu mobilności społeczeństwa i ciągłego rozwoju sektora turystyki, prowadzenie innowacyjnego hotelu w domach na drzewie może okazać się strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze - zabezpiecz grunt i odpowiednie drzewa. W tej sprawie skontaktuj się z doświadczonym arborystą, który oceni ich przydatność. Bezpieczeństwo to podstawa! Obowiązkowo powinieneś również zapoznać się z dwoma aktami prawnymi:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (dalej jako: „Ustawa o hotelach”),
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ustawa o hotelach wprowadza w art. 36, aż 8 kategorii obiektów hotelarskich.

 1. Hotel – musi mieć co najmniej 10 pokoi (większość 1 i 2 – osobowych) oraz świadczyć możliwie najszerszy zakres obsługi gości (a więc sprzątanie, recepcja, oferowanie wyżywienia itp.);
 2. Motel – jest położony przy drogach, ma parking i przynajmniej 10 pokoi w pokojach 1 i 2 osobowych;
 3. Pensjonat – ma 7 pokoi i zapewnia swoim gościom całodniowe wyżywienie;
 4. Kempingi – to strzeżone obiekty, oferujące noclegi w namiotach, kamperach, przyczepach i samochodach mieszkalnych oraz dodatkowo w domkach lub obiektach stałych. Ich właściciel powinien zapewnić również miejsce do przyrządzania posiłków;
 5. Domy wycieczkowe – zapewniają tylko minimalny zakres usług hotelowych i są zorientowane na samoobsługę gości, muszą mieć co najmniej 30 miejsc noclegowych;
 6. Schroniska młodzieżowe – są obiektami dostosowanymi do samoobsługi klientów, przeznaczonymi do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej;
 7. Schroniska – świadczą minimalny zakres usług, kategoria ta przynależy obiektom zlokalizowanym w sąsiedztwie szlaków turystycznych;
 8. Pola biwakowe – zapewniają nocleg w namiotach, nie muszą być strzeżone.

Twój hotel musi działać zgodnie z Ustawą o hotelach, zadbaj o jego funkcjonowanie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz wymogami sanitarnymi. Hotele, motele i pensjonaty wymagają zaszeregowania z uwagi na standard usług w skali od 1 do 5 gwiazdek. W przypadku kempingów przedział ten wynosi od 1 do 4 gwiazdek, a domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe posiadają trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi I – III. Ewidencjonowanie tych obiektów i ich zaszeregowanie, jest kompetencją Marszałka województwa. Wniosek w tej sprawie podlega opłacie skarbowej.

Gdy załatwisz już wszelkie formalności zadbaj o swoją markę i jej rozpoznawalność. Nawiąż współpracę z najpopularniejszymi kanałami dystrybucji. Wreszcie stwórz stronę internetową z prawdziwego zdarzenia i zaznacz swoją obecność w mediach społecznościowych.

 

3.5. Zgoda budowlana

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, dom na drzewie nie jest de facto domem ani budynkiem. Nie ma fundamentów i nie jest trwale związany z gruntem. Jeśli Twoje domki będą spełniać poniższe wymogi, wystarczy tylko, że dokonasz ich zgłoszenia. Do rozpoczęcia inwestycji musisz jeszcze przebrnąć okres wyczekiwania na wniesienie sprzeciwu.
 1. Jego powierzchnia nie może przekraczać 35 m2 liczonych po obrysie,
 2. Jego powierzchnia może przekraczać 35 m2 ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m,
 3. Musi być to obiekt parterowy, dopuszczalne jest poddasze nieużytkowe oraz zewnętrzna antresola
 4. Wysokość jaką może mieć Twój domek ogranicza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzja o warunkach zabudowy.
 5. Na Twojej działce możesz postawić 1 domek na każde 500 m2 jej powierzchni.
Twój domek nie może wykraczać poza należący do Ciebie grunt. Nie możesz też zbudować go na drzewie będącym pomnikiem przyrody, jeśli projekt zakłada ingerencję w jego integralność. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich gości i własne bezpieczeństwo prawne - buduj zgodnie z najwyższymi standardami.
 
Podstawa prawna dla tego rodzaju budowli to art. 29 ust. 1 pkt 16 Prawa budowlanego: „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, lub powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m - przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki”. 
 
Procedura zbudowania domku na drzewie zależy od tego czy na obszarze, w którym ma on się znajdować obowiązuje MPZP. Jest on uchwalany przez właściwą miejscowo radę gminy. Jeśli przedmiotowa uchwała została podjęta, sprawdź najpierw czy Twoja inwestycja jest w ogóle dopuszczalna! Dokonasz tego telefonując do urzędu gminy lub stawiając się tam osobiście. Z tego dokumentu dowiesz się również o limitach i warunkach, które muszą spełniać podobne obiekty na danym obszarze. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieco komplikuje sprawę, ponieważ może okazać się, że będziesz musiał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W praktyce nie można jednoznacznie stwierdzić czy jest to konieczność – wiele zależy od interpretacji przepisów przez urząd wobec rodzaju i charakteru planowanej budowy.

Rozważamy zatem dwie możliwości:

 1. Dla obszaru, na którym znajduje się Twoja działka uchwalono MPZM i zgodnie z nim Twoja inwestycja jest możliwa do zrealizowana

Wówczas dokonujesz zgłoszenia do właściwego starostwa powiatowego lub urzędu miasta – w miastach na prawach powiatu. Obowiązkowo musisz dołączyć do niego: oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, szkice lub rysunki obiektu oraz inne wymagane na podstawie przepisów szczególnych oświadczenia czy dokumenty. Zgłoszenia dokonujesz pisemnie, gotowe formularze są dostępne do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej lub ze stron internetowych wspomnianych powyżej urzędów. Do realizacji inwestycji możesz przystąpić po upływie 21 dni od dnia zgłoszenia, chyba że organ w tym terminie złoży sprzeciw. Jego brak oznacza milczącą zgodę.

2.  Dla obszaru, na którym znajduje się Twoja działka nie uchwalono MPZM

Wówczas masz obowiązek wystąpić do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Wzór wniosku znajduje się do pobrania w Internecie (zalecamy skorzystanie ze strony biznes.gov.pl). Przeprowadź solidne przygotowanie merytoryczne do jego uzupełniania, ponieważ musisz wskazać
w nim zapotrzebowanie na wodę i energię elektryczną, a także dostęp do drogi publicznej. Pamiętaj o dołączeniu 2 egzemplarzy kopii mapy zasadniczej, a jeśli nimi nie dysponujesz, mogą być to kopie mapy katastralnej. Na jednej z nich należy zaznaczyć lokalizację planowanej inwestycji, wjazd na jej teren itp. Druga kopia musi być czysta. Mapa powinna ukazywać obszar w promieniu równym trzykrotności szerokości frontu działki, nie mniej niż 50 m. O wszystkich dokumentach, które są wymagane w konkretnej sprawie, dowiesz się kontaktując się ze swoim urzędem gminy. Decyzja o warunkach zabudowany zostanie wydana w terminie do 60 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów i jest bezterminowa.

 

3.6. Odpowiedzialność odszkodowawcza i ubezpieczenie

W tytule XXIX Kodeksu cywilnego szczegółowo uregulowano kwestię odpowiedzialności osoby prowadzącej zarobkowo hotel lub podobny zakład. Zgodnie z art. 846 k.c. odpowiadasz za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Twoich gości oraz rzeczy powierzone Tobie i pracownikom hotelu w czasie ich pobytu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której szkoda wynikła na skutek siły wyższej, pochodzi z właściwości tych rzeczy albo jej powstaniu winien jest poszkodowany lub osoba towarzysząca mu, zatrudniona przez niego i odwiedzająca go. Nie odpowiadasz również na pojazdy mechaniczne, pozostawione w nich rzeczy oraz żywe zwierzęta. Goście, którzy ponieśli szkodę muszą niezwłocznie o niej zawiadomić prowadzącego hotel. Jeśli tego nie uczynią, roszczenie o naprawienie szkody wygasa z mocy prawa. Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody ulega przedawnieniu po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym razie po upływie roku od zaprzestania korzystania z usług hotelu. Ustawodawca nie tylko nakłada na Ciebie obowiązki i obciążenia. Twoją odpowiedzialność ograniczył do wysokości stokrotnej należności za dobę pobytu w stosunku do jednego gościa oraz do pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności za jedną rzecz. Przedstawione ograniczenia nie mają jednak zastosowania do przyjęcia lub odmowy przyjęcia rzeczy na przechowanie oraz jeśli szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa prowadzącego hotel i jego pracowników. Wówczas odpowiadasz do pełnej wysokości szkody.

Zadbaj więc o posiadanie ubezpieczenia nie tylko hotelu i jego wyposażenia, ale także o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeń Twoich gości. Skontaktuj się w tej sprawie z agentem ubezpieczeniowym lub skorzystaj z darmowych porównywarek, aby wybrać najodpowiedniejszą dla Ciebie ofertę o możliwie najszerszym zakresie.

Jeśli za przedmiot swojego biznesu wybrałeś produkcję domków, koniecznie zapoznaj się z art. 471 – 486 k.c. dotyczącymi skutków niewykonania zobowiązań.

Więcej na ten temat:

Co zrobić w sytuacji nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedzialność kontraktowa

 

3.7. Prawa autorskie i ochrona znaku towarowego

Ważne, abyś jako przedsiębiorca był świadomy przysługujących Ci praw. W tej części poradnika, wyjaśnimy Ci jak chronić Twoje pomysły, nazwę i logo. Jeśli stworzyłeś projekt domku to w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jest on utworem, a Ty jesteś twórcą. Ktokolwiek kto (także Twój klient) powieli go bez Twojej zgody, łamie prawo, a Ty możesz żądać zaniechania naruszenia praw autorskich, usunięcia skutków tego naruszenia, naprawienia wyrządzonej Ci szkody, oraz wydania uzyskanych bezprawnie korzyści. Pamiętaj też o regulacji art. 115 ust. 1 powołanej ustawy: „kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być uznane „każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym, w szczególności może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk”. Zarejestrowanie znaku towarowego oznacza uzyskanie prawa ochronnego, które wyraża się poprzez zakaz posługiwania się przez innych przedsiębiorców tym samym lub podobnym logiem czy nazwą. Uprawnionemu przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń, naprawienie szkody oraz o wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści. W celu uzyskania prawa ochronnego należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP. Znakiem towarowym jest Twoje logo, nazwy modeli domków, strona internetowa, używane przez Ciebie autorskie symbole, melodyjka którą się reklamujesz, a także szczególny kształt Twoich domków, czy opakowania, w których dostarczasz ich poszczególne elementy.

Zobacz także:

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

 Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

 

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 324);
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1233);
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062);
6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2211);
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
9. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2004 r. nr 188 poz. 1945).
 

Stan prawny - 31 lipca 2022 r. Czytaj bezpłatnie ten i pozostałe pomysły na biznes po rejestracji

Darmowy dostęp i logowanie do jestemSzefem.pl

Rejestrując się w serwisie jestemSzefem.pl otrzymasz bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do:

 • opisów pomysłów na mały własny biznes, które odniosły sukces
 • analiz otoczenia prawnego tych małych biznesów
 • testów sprawdzających Twoją gotowości do założenia małego biznesu
 • banku wiedzy
 • wsparcia na każdym etapie zakładania i prowadzenia firmy

Marzysz o własnej firmie? Zrób z nami pierwszy krok!

Konto jest bezpłatne, jego założenie zajmuje 1 minutę. Działamy w 100% jako organizacja non-profit (jesteśmy organizacją pożytku publicznego), nie przekazujemy nikomu Twoich danych, nie publikujemy reklam.

Włącz się w jestemSzefem.pl i zrealizuj swoje marzenia o własnej firmie!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT